Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare a filmelor documentare si a filmelor scurte publicitare pentru cele 9 arii naturale protejate aferente proiectului Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000


Anunt de participare numarul 136450/12.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Adresa postala: Splaiul Independentei, Nr. 294, Sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: CIF 16462898, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Investitii, Administrativ, Tel. +40 212071101, In atentia: Eduard Costache, Email: [email protected], Fax: +40 212071103, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare a filmelor documentare si a filmelor scurte publicitare pentru cele 9 arii naturale protejate aferente proiectului Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului:
Obiectivul general al Sistemului Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000 este reprezentat de conservarea mediului natural, prin sprijinirea managementului ariilor protejate, realizarea infrastructurii suport pentru promovarea ariilor naturale protejate si promovarea activitatilor de constientizare ce vizeaza reducerea sau chiar inlaturarea presiunilor antropice asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar.Acest proiect se va constitui ca si instrument integrat si accesibil de vehiculare a informatiilor relevante pentru realizarea evaluarii SEA a Planurilor de management si de evaluare adecvata a activitatilor din site-urile Natura 2000 susceptibile sa aiba un impact asupra speciilor si habitatelor pentru care site-urile Natura 2000 au fost desemnate.
Obiectul contractului de fata il reprezinta organizarea de seminarii de constientizare a publicului larg cu privire la situatia celor 9 arii naturale protejate si organizarea unui eveniment de promovare mediatica pentru fiecare dintre cele 9 arii naturale protejate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92100000-2 - Servicii de cinematografie si servicii video (Rev.2)
92111200-4-Productie de filme si de casete video publicitare, de propaganda si de informare (Rev.2)
92111210-7-Productie de filme publicitare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 620, 120RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Cuantumul garantiei de participare: 52.402, 4 lei. A se vedea nota de mai jos.b)Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 6.400, 11 lei (4.200 lei + 0, 01% din ceea ce depaseste 420.001 lei).c)Perioada de valabilitate a garantiei: 90 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d)Forma de constituire a garantiei de participare: 1.instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2.ordin de plata in contul ANPM (CIF 16462898) IBAN RO07TREZ7005005XXX001202 deschis la A.T.C.P.M.B., cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) sau in format electronic (in S.E.A.P.), cu conditia semnarii acesteia cu semnatura electronica de catre banca/societatea de asigurari emitenta. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri structurale nerambursabile: Programul Operational Sectorial ?Mediu? Axa Prioritara 4 - ?Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii? -Sesiunea nr.3/2009
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 ? Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;
- Formularul nr. 2. ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente la data depunerii ofertelor (cu repsectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente la data depunerii ofertelor (cu repsectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Formularul nr. 13 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie in cadrul autorita?ii contractante cum ar fi: Gabriel ABOS ? Pre?edinte, Marian PROOROCU ? Vicepre?edinte, Gabriel GERU ? director DBFA, John Samad SMARANDA ? Manager de Proiect, Ana Elena PU?CASU - Manager Financiar (proiect), precum si ceilalti membri ai echipei de proiect, respectiv: Ciprian Constantin GHIOC ? Asistent de Proiect, Cristian ALEXE - Responsabil Juridic, Elena GIUREA - Expert tehnic Biodiversitate, Lorand KOROM ? Expert IT ? Consilier Personal, Stefan MOCANU ? Expert IT ? Consilier Superior.
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
Astfel, pentru ofertele care se depun intre data 01 ? 25 a lunii in curs, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor avand scadenta in cursul lunii anterioare depunerii ofertelor.Pentru ofertele care se depun intre data de 26 ? 31 a lunii in curs, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor avand scaden?a in luna in curs.
c. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2011 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
d.A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Se vor prezenta:
- Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, cum ar fi Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertei din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
- Certificatul de inregistrare in registrul cinematografiei.
Nota:
a. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.
b. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
c. A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta. Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 5.200.000 lei.Se solicita bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaeri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societa?i specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu condi?ia ca acestea sa con?ina informa?iile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani in cadrul unuia sau mai multor contracte similare (maxim 3 contracte ? a se vedea indicatiile de la lit. a) de mai jos), servicii de natura celor prevazute in caietul de sarcini, cu o valoare cumulata de cel pu?in 2.600.000 lei, constand in cel pu?in urmatoarele:
- realizarea cel pu?in a unei produc?ii/co-produc?ii destinate difuzarii catre publicul larg (prin mijloace de difuzare in masa cum ar fi post de televiziune, internet, etc.);
- realizarea cel pu?in a unei productii/co-produc?ii care sa fi presupus filmare in cadru natural;
- realizarea cel pu?in a unui spot publicitar (film scurt publicitar).
Se solicita:
a. contractul/contractele sau dupa caz, principalele parti din contract/contracte prin care se face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara (cu respectarea indica?iilor din nota de mai jos);
Continuare cerinta nr.1
b. Pentru indeplinirea cerintei privind niv. valoric min. al exp sim. se accepta:
- fie prezentarea unui singur ctr. (care sa acopere prin obiect toate toate componentele principale ale ctr. ce urmeaza, respectiv serv./activit. mentionate);
- fie prezentarea unui numar de max.3 ctr. distincte (dintre care cel putin cate un ctr. care sa acopere prin obiect, in mod separat, fiecare componenta princip.a ctr. ce urmeaza sa fie atrib., respectiv fiecare tip de serv./activit. mentionat(a));
- sau orice alta combinatie a obiectelor ctr. prez. pentru dovedirea exp. similare (dintre care fiecare ctr.prezentat sa acopere prin obiect cel putin 1 din componentele princip. ale ctr. ce urmeaza sa fie atrib., respectiv cel pu?in 1 tip de serviciu/activit. dintre cele men?ionate), in limita nr. max.de 3 ctr.acceptate ?i cuconditia ca acestea sa acopere in mod global prin obiectul lor toate serv./activit. solicitate.
Continuare cerinta nr.1
c. O recomandare (datata, semnata, parafata de catre beneficiar)/certificat constatator emis in conformitate cu prevederile art. 971 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 pentru fiecare tip de contract/activitate sau serviciu care face obiectul experientei similare.
Cerinta nr. 2
Operatorul economic trebuie sa aiba in dotarea sa (prin contracte sau conventii de inchiriere), cel putin urmatoarele echipamente:
- Camera High Definition ? 1 buc.;
- Statie grafica si de montaj echipata pentru procesarea/producerea video HD in forma finala (master) ? 1 buc.;
- Echipament pentru inregistrarea sunetului (care sa permita inregistrarea sunetului de ambianta si realizarea interviurilor la standarde profesionale) ? 1 buc..
Se solicita:
Documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca operatorul economic dispune de echipamentele respective pentru indeplinrea corespunzatoare a contractului (a se vedea nota din cadrul modului de indeplinire a cerintei nr. 2).
Cerinta nr. 3
Ofertantul tr. sa faca dovada ca dispune de cel putin de urm. personal de specialit. necesar pentru indeplinirea ctr.:
1. Expert cheie nr. 1 - Manager/director de proiect/producator de linie/team leader (1 expert)2. Expert cheie nr. 2 - Regizor (1 expert)
3. Expert cheie nr. 3 - Producator (1 expert)
4. Expert cheie nr. 4 - Director de imagine/fotografie (1 expert)
5. Expert cheie nr.5 ? Copywriter (1 expert)
6. Expert cheie nr. 6 - Consultant stiintific (1 expert)
Se solicita:
a. Doc. suport din care sa rez. faptul ca, din punctul de vedere al experientei si competent. prof. ale pers. de specialit. propus in cadrul echipei de proiect, se poate asig. indepli. la un niv. coresp. a ctr. care urmeaza sa fie atrib., potrivit specificatiilor prev. in caietul de sarcini.Declaratia de disponibilitate (Formularul nr. 7) se va prez. semnata de titluar, in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului, pt.fiecare astfel de specialist.
Continuare cerin?a nr.3
b. In sensul preved.lit.a), ofert.vor prezenta doc.suport din care sa rezulte indepl.cerin?.solicitate, astfel:
- cartile de munca sau, dupa caz, ctr. individ.de munca ale perso. si/sau ctr.de prest.serv.incheiate intre ofert.si perso. respective(care sa asig.trasabilit.includerii in oferta a respectiv.specialist) si/sau alte doc.de natura recomand./declarat. de la beneficiari si angajatori, din care rez.indepl. cerint.priv.profilul/exper.specialist.prop.;
- dipl. priv. specializ. perso.(stud., pregat. profes., calific. si atest. profes.);
- autoriz./certif.de atest.profes.si legitimat.aflate in term.de valab.la data dep.ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certif.ale transcript., decl.pe propr.raspund.din partea expert.incheiata in forma autent.priv.exper./certif.echiv.detinute, insotite de dovada resp.certif., a deciz.de numire pt.poz.respectiva si copia doc.de specializ.in baza careia s-a realiz.numirea.
Continuare cerin?a nr.3
Profilul expertului cheie nr. 1 ? Manager/director de proiect/producator de linie/team leader:
- Studii superioare de lunga durata, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
- Pregatire profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind managementul de proiect (dovedite prin certificate recunoscute cel putin la nivel national, cum ar fi "Manager de proiect" - cod C.O.R. 241919 sau echivalent);
- Participarea la minim un proiect similar (in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de manager / director de proiect / producatorde linie / team leader), care sa fi vizat cel pu?in realizarea de productii de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietul de sarcini.
Continuare cerin?a nr.3
Profilul expertului cheie nr. 2 ? Regizor:
- Studii superioare de lunga durata, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
- Pregatire profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind productiile de metraj mediu ? lung / filmele documentare (dovedite prin mijloace edificatoare);
- Participarea la minim un proiect similar (in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de regizor), care sa fi vizat cel pu?in realizarea de productii de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietul de sarcini.
Continuare cerin?a nr.3
Profilul expertului cheie nr. 3 ? Producator:
- Studii superioare de lunga durata, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
- Pregatire profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind productiile de metraj mediu ? lung / filmele documentare (dovedite prin mijloace edificatoare);
- Participarea pe parcursul profesional la minim un proiect similar (in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de producator/co-producator), care sa fi vizat cel pu?in realizarea de productii de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietul de sarcini.
Continuare cerin?a nr.3
Profilul expertului cheie nr. 4 ? director de imagine/fotografie:
- Studii superioare de lunga durata, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
- Pregatire profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind productiile de metraj mediu ? lung / filmele documentare (dovedite prin mijloace edificatoare);
- Participarea la minim un proiect similar (in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de director de imagine/fotografie), care sa fi vizat cel pu?in realizarea de productii de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietul de sarcini.
Continuare cerin?a nr.3
Profilul expertului cheie nr. 5 - copywriter:
- Studii superioare de lunga durata, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
- Pregatire profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de cunostinte privind realizarea campaniilor publicitare video/TV (dovedite prin mijloace edificatoare);
- Participarea la minim un proiect similar (in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de copywriter), care sa fi vizat cel pu?in realizarea de productii de natura si complexitatea celor prevazute in cadrul caietul de sarcini (spoturi publicitare).
Continuare cerin?a nr.3
Profilul expertului cheie nr. 6 ? consultant stiintific:
- Studii superioare de lunga durata in domeniul biologiei/stiintei mediului/ecologiei/silviculturii/ agronomiei finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
- Pregatire profesionala generala in domeniul studiilor absolvite de cel putin 5 ani;
- Detinerea de competente privind ariile protejate/rezervatiile naturale (dovedite prin mijloace cum ar fi publicarea unor lucrari de specialitate in aceasta materie sau altele mijloace edificatoare);
- Participarea la minim un proiect (in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de consultant stiintific sau o pozitie similara), care sa fi vizat cel pu?in cercetarea in domeniul conservarii naturii/biodiversita?ii/calitatii mediului.
Cerin?a nr.4
Informatii privindsubcontractan?ii
Cerinta nr. 1
Informatii privind sistemul de management al calitatiipentru activita?i de productie/post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii potrivit condi?iilor de certificare a sistemului de management al calita?ii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Punctajul(P(n) = max. 60 pct.)se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim; b)Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n)=(Pretmin /Pret(n))x60 pct. Legenda (valabila pt.toti factorii utilizati) Pret(min)/NA(max)/NR(max)/NRER(max)?cel mai mic pre? ofertat in cadrul procedurii, iar in cazul celorlalti factori de evaluare reprezinta cea mai mare valoare contabilizata in cadrul procedurii Pre?(n)/NA(n)/NR(n)/NRER(n)?pretul ofertei ptentru care se calculeaza P(n), iar in cazul celorlalti factor de evaluare reprezinta valoarea ofertata aferenta factorului pentru care se calculeaza P(n)
2.
Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului
20%
20
Descriere: Punctajul (P(n) = max. 20 pct.) se acorda astfel: Se vor contabiliza toate riscurile din oferte privind executia activit.necesare atingerii rezultatelor proiectului, asa cum sunt analizate de catre fiecare ofertant in parte in cadrul propunerii tehnice, in vederea obtinerii numarului maxim de riscuri identificate de catre toti ofertantii din cadrul procedurii de atribuire (notat NR(max)); a) Pt.oferta cu cel mai mare nr. de riscuri identificate in raport cu NR(max)se acorda 20 puncte;b) Pt.ofertele cu un nr. mai mic de riscuri decat oferta de la lit. a), P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n)=(NR(n) /NR(max))x20pct. Nota: Riscurile considerate ca afecteaza realizarea activit.necesare atingerii obiectivelor si a rezultatelor proiectului care in mod evident nu influenteaza executia activita?ilor/prestarea serviciilor si/sau care nu sunt descrise sub forma unei liste (numerotata in ordine crescatoare)nu vor fi numarate/contabiliz.in vederea aplicarii algoritmului de calcul.
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara afectarea cerintelor caietului de sarcini
20%
20
Descriere: Punctajul(P(n)=max.20pct)se acorda astfel: Se vor contab.toate recomandarile de minimiz./eliminare a riscurilor privind exec.activit.necesare atingerii rezult. proiectului, asa cum sunt propuse ?i analizate de catre fiecare ofertant in parte in cadrul prop.teh., in vederea obtinerii nr. max.de recom. de reducere/eliminare a riscurilor identif.de catre toti ofertantii din cadrul proced.de atrib.(notat NRER(max)). a)Pt.oferta cu cel mai mare nr. de recomand.de red./elim.a riscurilor in raport cu NRER(max)se acorda 20pct; b) Pt.ofertele cu un nr.mai mic de recomand.decat NRER(max), P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n)=(NRER(n)/NRER(max))x20pct. Nota: Recomand.care nu au fost descrise si argument., ori cele care nu pot avea impact in mod evident in realiz.activit.necesare atingerii obiectiv.si a rezult.proiectului si/sau care nu sunt descrise sub forma unei liste (numerotata in ordine crescatoare) nu vor fi numarate/contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
779/ DBFA/ 03.05.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.07.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.07.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Autoritatea contractanta beneficiza de finantare nerambursabila Programul Operational Sectorial?Mediu?Axa Prioritara 4 - ?Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii? -Sesiunea nr.3/2009.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
? In sensul prevederilor de la Cap. II.3. durata de 3 luni de la data semnarii contractului reprezinta durata maxima acceptata pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului care urmeaza sa fie atribuit ?i nu va putea fi depa?ita decat in situa?ii neprevazute, care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a prestatorului ?i care vor impune extinderea duratei de implementare a proiectului peste aceasta durata.? Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului;? Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura;? Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.? In situa?ia in care prin aplicarea algoritmului de calcul doua sau mai multe oferte ob?in acela?i punctaj se vor aplica prevederile lit. e) aferenta Notei de la Cap. IV.4.1 ? ?Modul de prezentare a propunerii tehncice? referitoare la departajarea ofertelor cu acelasi punctaj.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G.nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului - A.N.P.M.
Adresa postala: Splaiul Independentei, Nr. 294, Sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: CIF: 16462898, Romania, Tel. +40 212071101, Email: [email protected], Fax: +40 212071103, Adresa internet (URL): www.anpm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.06.2012 16:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer