Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare a planurilor de management pt sit ROSCI0049,ROSCI0050 ?i ROSPA0123, ROSCI0061,ROSCI0068,ROSCI0104,ROSCI0262 pt proiect. ?Elaborarea Planurilor de manag.,masuri de manag. integrat si intarirea cap. institutionale de administrare a sit


Anunt de participare numarul 146118/29.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APS AQUA CRISIUS
Adresa postala: Oradea, Str. Pia?a 1 Decembrie nr. 2, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410068, Romania, Punct(e) de contact: VASILE MIHAI TOGOR, Tel. +40 0749184193, In atentia: VASILE MIHAI TOGOR, Email: [email protected], Fax: +40 0359416011, Adresa internet (URL): www.aquacrisius.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie non-guvernamentala ( Asociatie)
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare a planurilor de management pt sit ROSCI0049, ROSCI0050 ?i ROSPA0123, ROSCI0061, ROSCI0068, ROSCI0104, ROSCI0262 pt proiect. ?Elaborarea Planurilor de manag., masuri de manag. integrat si intarirea cap. institutionale de administrare a siturilor ROSCI0049 Crisul Negru, ROSCI0050 Crisul Repede amonte de Oradea si ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crisul Repede, ROSCI0061 Defileul Crisului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioara a Crisului Repede, ROSCI0068 Diosig si ROSCI0262Valea Iadei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: pe teren si la sediul beneficiarului: Municipiul Oradea, judetul Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de realizare a planurilor de management pentru siturile ROSCI0049, ROSCI0050 ?i ROSPA 0123, ROSCI0061, ROSCI0068, ROSCI0104, ROSCI0262 in cadrul proiectului intitulat ?Elaborarea Planurilor de management, masuri de management integrat si intarirea capacitatii institutionale de administrare a siturilor ROSCI0049 Crisul Negru, ROSCI0050 Crisul Repede amonte de Oradea si ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crisul Repede, ROSCI0061 Defileul Crisului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioara a Crisului Repede, ROSCI0068 Diosig si ROSCI0262 Valea Iadei?.Valoarea estimata fara TVA: 1.212.629, 94 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Vor fi elaborate 6Planuri de management (intre acestea vor fi 3 Planuri de management integrat) respectiv: 1) - 1 Plan de management integrat care sa aiba in vedere cerintele specifice adecvate pentru Situl Natura 2000 ROSCI0049 Crisul Negru ?i suprapunerea cu Situl Natura 2000 ROSPA0015 Campia Crisului Alb si Crisului Negru (toata suprafata nordica a acestui SPA incepand cu limita de suprapunere cu SCI);
2) - 1 Plan de management integrat care sa aiba in vedere cerintele specifice adecvate pentru Situl Natura 2000 ROSCI0050 Crisul Repede amonte de Oradea cu includerea ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crisul Repede;
3) - 1 Plan de management integrat care sa aiba in vedere cerintele specifice adecvate pentru Situl Natura 2000 ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunerea cu ROSPA0115 Defileul Crisului Repede- Valea Iadului (numai suprafata care se suprapune cu SCI);
4) - 1 Plan de management care sa aiba in vedere cerintele specifice adecvate pentru Situl Natura 2000 ROSCI0061 Defileul Crisului Negru;
5) - 1 Plan de management care sa aiba in vedere cerintele specifice adecvate pentru Situl Natura 2000 ROSCI0104 Lunca Inferioara a Crisului Repede
6) - 1 Plan de management care sa aiba in vedere cerintele specifice adecvate pentru Situl Natura 2000 ROSCI0068 Diosig.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 212, 629.94RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP va fi in cuantum de 24.200 lei.Valab.90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.GP se va constitui: prin OP cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.-printr-un instrument de garantare emis de o soc.bancara ori de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum si pentru perioada prevazuta in doc.de atribuire(90 zile)-Daca instrumentul prevede cond.de plata a GP, sit.de retinere(executie)sunt cele de la art.87 din HG nr.925/2006 si cele de la art.278?1 din OUG 34/2006 si trebuie mentionate toate, respectiv: -isi retrage oferta in perioada de valabilitate;
-oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie GP in perioada de valab.a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarii contractului;
-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul;Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii GP in cuantumul si forma precizate vor fi response.In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori ec.In cond.in care un grup de operatori ec. depune o oferta comuna, asociatii beneficiaza de prevederile Legii nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care fiecare membru al asocierii(consortiului)respecta cond. de incadrare in prevederile legii anterior mentionate.In cazul respingerii unor contestatii ca nefondate, a.c. va retine contestatorului din GP in raport cu valoarea estimata a contractului, sume stabilite conform preved. art. 278^1 lit c din OUG 34/2006.GP se va returna de catre a.c. conform preved.art.88 din H.G.925/2006.Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este data publicarii Anuntului de participare.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in lb. romana.(model orientativ Formular nr.1) Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10 % din pretul contractului, fara T.V.A.Modul de constituire: prin instrument de garantare conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din situatiile de plata, garantia de buna executie se va constitui dupa cum urmeaza: contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, conform prevederilor HG nr. 1045/2011.Returnarea garantiei de buna executie se va face conform art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile privind normele de aplicare a O.U.G. 34/2006.(model orientativ Formular nr. 2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: a) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrare in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, (Completare Formular nr. 4). Documentul se depune in original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. Persoanele care asigura sustinerea, daca este cazul, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006. Documentul solicitat se va prezenta si pentru tertul sustinator, daca este cazul.
b) Se solicita prezentarea cazierului judiciar sau a certificatelor echivalente emise de autoritatile judecatoresti din tara din care provine ofertantul, pentru administratorul/administratorii legali ai firmei
ofertante asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului/ certificat echivalent pentru persoane juridice straine, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Cazierul judiciar se depune in original / copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? valabil la data limita de depunere a ofertelor.
c) Se solicita prezentarea cazierului fiscal al societatii / certificat echivalent pentru persoane juridice straine ? in conformitate cu H.G. 31 /2003, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Cazierul fiscal se depune in original / copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte cazierul judiciar si cazierul fiscal.
Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181. (Completare Formular nr. 5)Documentul se depune in original. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. Documentul solicitat se va prezenta si pentru tertul sustinator, daca este cazul, doar pentru literele a, c1 si d din art.181 din OUG nr.34/2006.
Prezentare Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva, inclusiv pentru sediile secundare si pentru punctele de lucru implicate in procedura). Certificatele de atestare fiscala/certificatele privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.
Nota: 1) In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa depuna aceste certificate. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
2) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta nr. 3 : Declaratii privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul nu are dreptul:
- sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
- sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze Formular nr. 6. Documentul se depune in original.
Cerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorul economic va completa Formular nr. 7 . Documentul se depune in original.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.Cerinta nr. 5: Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Prezentare Declaratie de neincadrare in prevederile art. 69^1 OUG 34/2006 (Completare Formular nr.8). Documentul se depune in original. Declaratia va fi completata de catre ofertant / candidat / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator.
Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
In vederea completarii acestei declaratii comunicam ofertantilor numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul APS Aqua Crisius dupa cum urmeaza:
1. Togor V. Mihai ? presedinte APS Aqua Crisius
2. Togor Mihai-Andrei? Manager proiect
3. Ciuciu Victoria? Responsabil Achizitii4. Bruinas Anca ? Manager Financiar
5. Vlas Georgiana ? Asistent managerAtentie: Neprezentarea unuia din documentele solicitate are ca efect descalificarea ofertantului, nefiind permisa completarea ulterioara. Cerinta nr. 6: Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului (principal sau secundar) corespunde obiectului procedurii si ca informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Din Certificatul constatator trebuie sa rezulte: denumirea operatorului economic si toate datele de identificare; codul unic de inregistrare; sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese); structura actionariatului; numele reprezentantilor legali ai operatorului economic; domeniul de activitate principal; domeniile de activitate secundare; situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii); Documentul se depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei, conditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in baza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5 alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?. Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat.
Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, operatorul a carei oferta a fost declarata castigatoare va prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata pentru conformitatea documentului depus in oferta. Se vor avea in vedere prevederile Ordinului Nr. 509/2011 al Presedintelui ANRMAP, privind modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.Exercitarea activitatii profesionale pentru persoane juridice/fizice straine:
Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit si faptul ca obiectul de activitate corespunde cu obiectul contractului. Document care dovedeste forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa reiasa informatii privind sediu, stare societate, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in certificatul constatator prezentat de ofertant (operator economic unic) sau de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective. Pentru persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, toate documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana si legalizata.NOTA:
Pentru unitatile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute nationale sau ca institutii publice (de drept public) se vor prezenta documente edificatoare respectiv Hotararea Guvernului de infiintare si/sau de organizare si functionare conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002.
In In cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici:
1. Fiecare asociat trebuie sa indeplineasca cerintele de la pct. III.2.1 referitoare la eligibilitate si inregistrare.
2. In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.3. In conditiile in care un grup de operatori economici depune o oferta comuna, asociatii beneficiaza de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care fiecare membru al asocierii (consortiului) respecta conditiile de incadrare in prevederile legii anterior mentionate.
Atentie: Neprezentarea unuia din documentele solicitate are ca efect descalificarea ofertantului, nefiind permisa completarea ulterioara.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 7:
Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani (31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012) sa fie de minim 2.425.259, 88 lei. Ofertantii vor prezenta documente justificative, in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul?, stampilate si semnat de ofertant, pentru sustinerea indeplinirii cerintei de calificare. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat in limba de origine si in traducere autorizata si legalizata. Convertirea in RON si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2010 1 ? = 4, 2099 RON Anul 2011 1 ? = 4, 2379 RON Anul 2012 1 ? = 4, 4560 RONNota:
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor asociatiei.
Cerinta nr. 8:
Scrisoare de bonitate bancara (privind datele de identificare, obiectul de activitate, forma juridica de organizare, tipul de capital,
indicatorii privind cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichiditatii globale, rata solvabilitatii generale, experienta cu clientul)sau alte mijloace.
Situatia economica si financiara a candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea acestui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu cele precedente, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, fata de autoritatea contractanta, prin care sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale 181 lit. a), c^1) si d) , art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 si art. 14 si 15 din O.U.G. nr. 66/2011.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale ( Completare Formular nr.9) Documentul se depune in original. Documente relevante: Bilanturi Contabile aferente Cifrei medii de afaceri prezentate, vizate de DGFP conform prevederilor legale sau alte documente doveditoare, in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul?, stampilate si semnat de ofertant. Valorile vor fi exprimate in LEI, folosind pentru conversie cursul mediu stabilit de BNR pentru fiecare an in parte.Scrisoare de bonitate bancara sau alte mijloace.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.Persoana care asigura sustinerea financiara va prezenta: 1. Formular nr. 10 ? angajament sustinere financiara;2. Formularul nr. 4?Declaratie de eligibilitate (se va prezenta documentul in original);3. Formularul nr.5 ? Declaratie privind neincadrarea la art.181, lit. a), c1) si d), (se va prezenta documentul in original);4.Formularul nr. 8 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 (se va prezenta documentul in original);5. Formularul nr. 8.a? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14 si 15din O.U.G. nr. 66/2011. (se va prezenta documentul in original);6. Documente justificative prin care face dovada indeplinirii criteriilor de calificare pentru care acorda sustinerea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 9:
Informatii privind capacitatea tehnica.
Ofertantul va prezenta o declaratie care va cuprinde o lista a principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau beneficiari privati.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 10:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani, in cadrul a maxim 6 contracte similare servicii de natura celor ce fac obiectul prezentei achizitii, in valoare cumulativa de minim1.212.629, 94lei, fara TVA.
Continuare Cerinta nr. 10:
Cerinta nr. 11:
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani.
Lista personalului responsabil ? ?cheie? care va fi angajat in cadrul contractului, cu descrierea pregatirii profesionale si experienta (Anexa la Formularul nr.12)Personal tehnic de specialitate minim necesar pentru indeplinirea contractului de servicii: 1. Team leader/coordonator echipa - expert cheie in planuri management de mediu pentru ariile naturale protejate:
Calificari si aptitudini:
-Studii superioare absolvite fie prin diploma de licenta, fie prin studii postuniversitare, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificari recunoscute la nivel national/international;
-Pregatire profesionala relevanta in domeniu de cel putin 5 ani.
- Implicarea intr-un proiectcare sa vizeze habitatele in cadrul ariilor naturale protejate / siturilor Natura 2000 si/sau elaborarea unui plan de management pentru o astfel de arie;
-Detinerea de competente de baza in utilizarea aplicatiilor de tip GIS, dovedite prin absolvirea a cel putin unui curs de specializare in acest domeniu (diploma/certificat);2. Team leader adjunct/coordonator echipa adjunct - expert cheie legislatie si impacte antropice asupra habitatelor sau speciilor de interes comunitar:
Calificari si aptitudini:
-Studii superioare absolvite fie prin diploma de licenta, fie prin studii postuniversitare, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificari recunoscute la nivel national/international;
-Pregatire profesionala relevanta in domeniu de cel putin 5 ani;
- Implicarea intr-un proiect care a vizat activitati de inventariere a impactelor activitatilor antropice asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar, in cadrul ariilor naturale protejate / siturilor Natura 2000 si/sau realizarea unui plan de management pentru o astfel de arie;3. Expert cheie pozitia 3 (expert in habitate)
Calificari si aptitudini:
- Studii superioare din care sa rezulte ca a dobandit competente in domeniile biologie / ecologie absolvite fie prin diploma de licenta, fie prin studii postuniversitare, fie prin cursuri ce s-au finalizat cu certificari recunoscute la nivel national/international;
- Implicarea intr-un proiect care a vizat activitati de cartare si stabilire a metodologiilor de monitorizare a habitatelor naturale inclusiv in lucrul cu baze de date, analiza si interpretarea datelor.4. Expert cheie pozitia 4 (expert in specii de flora)
Calificari si aptitudini:
- Studii superioare din care sa rezulte ca a dobandit competentein domeniile biologie / ecologie;
- Implicarea intr-un proiect care a vizat activitati de cartare a habitatelor speciilor de florasi stabilirea metodologiilor de monitorizare a starii de conservare a speciilor de flora inclusiv in lucrul cu baze de date, analiza si interpretarea datelor;5. Expert cheie pozitia 5 (expert ornitolog)
Calificari si aptitudini:
- Studii superioare din care sa rezulte ca a dobandit competentein domeniile biologie / ecologie;
- Implicarea intr-un proiect care a vizat activitati de cartare a habitatelor speciilor de pasari si in stabilirea metodologiilor de monitorizare a starii de conservare a speciilor de pasari inclusiv in lucrul cu baze de date, analiza si interpretarea datelor.
Continuare Cerinta nr. 11:
6. Expert cheie pozitia 6 (expert in nevertebrate)
Calificari si aptitudini:
- Studii superioare din care sa rezulte ca a dobandit competentein domeniile biologie/ ecologie/ silvicultura;
- Implicarea intr-un proiect care a vizat activitati de cartare a habitatelor speciilor de nevertebratesi in stabilirea metodologiilor de monitorizare a starii de conservare a speciilor de nevertebrate inclusiv in lucrul cu baze de date, analiza si interpretarea datelor.7. Expert cheie pozitia 7 (ihtiolog)
Calificari si aptitudini:
- Studii superioare din care sa rezulte ca a dobandit competentein domeniile biologie/ecologie/silvicultura;
- Implicarea intr-un proiect care a vizat activitati de cartare a habitatelor speciilor de pesti si in stabilirea metodologiilor si elaborarea planurilor de monitorizare a starii de conservare a speciilor de pesti inclusiv in lucrul cu baze de date, analiza si interpretarea datelor.8. Expert cheie pozitia 8 (expert in amfibieni si reptile)
Calificari si aptitudini:
- Studii superioare din care sa rezulte ca a dobandit competentein domeniile biologie/ecologie/silvicultura;
- Implicarea intr-un proiect care a vizat activitati de inventariere, cartare a habitatelor speciilor de amfibieni si reptile si in stabilirea metodologiilor de monitorizare a starii de conservare a speciilor de amfibieni si reptile inclusiv in lucrul cu baze de date, analiza si interpretarea datelor.9. Expert cheie pozitia 9 (expert in specii de mamifere)
Calificari si aptitudini:
- Studii superioare din care sa rezulte ca a dobandit competentein domeniile biologie/ecologie/ silvicultura;
- Implicarea intr-un proiect care a vizat activitati de inventariere, cartare a habitatelor speciilor de mamiferesi in stabilirea metodologiilor de monitorizare a starii de conservare a speciilor de mamifere inclusiv in lucrul cu baze de date, analiza si interpretarea datelor.10. Expert cheie pozitia 10 (experti in GIS&baze de date)
Calificari si aptitudini:
- Studii superioare din care sa rezulte ca a dobandit competentein domeniul ecologie sistemica;
- Implicarea intr-un proiect care a vizat activitati de proiectare a sistemelor GIS si a bazelor de date din domeniul biodiversitatii.
Cerinta nr. 12:
Informatii privind subcontractantiiDeclaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora, completata in conformitate cu Formularul nr. 15;
Ofertantul va prezenta identitatea exacta a acestora, precum si modalitatea in care subcontractorii vor fi inclusi in cadrul echipei propuse. Resursele umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea acestui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, fata de autoritatea contractanta, prin care sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 14 si 15din O.U.G. nr. 66/2011
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie, insotita de Lista privind principalele prestari de servicii similare in ultimii 3 ani - Completare Formular nr. 11.Contractele prezentate pentru indeplinirea cerintei trebuie sa acopere prin obiect fiecare componenta in parte din cele enumerate mai jos: - Elaborarea unuia sau mai multor planuri de management pentru arii naturale protejate/ Situri Natura 2000 ;
- Inventarierea si cartarea unor specii si habitate de interes comunitar;
- Evaluarea impactului antropic in arii naturale protejate/ Situri Natura 2000;
- Realizarea de seturi de date geospatiale (GIS) asociate elementelor de biodiversitate, impact antropic si masurilor de conservare;
- Evaluarea starii de conservare pentru specii si habitate de interes comunitar;Pentru contractele in cadrul carora au fost efectuate/prestate si altfel de servicii va trebui precizata valoarea aferenta serviciilor solicitate ca experienta similara.Se vor prezenta Copii dupa certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte partile contractante, obiectul, durata, pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: a. Pentru indeplinirea cerintei cumulate privind nivelul minim al experientei similare se accepta: - fie prezentarea unui singur contract care sa aiba ca obiect servicii similare (care sa acopere toate componentele/elementele principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, asa cum este stabilit mai sus) si care sa corespunda cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractului/contractelor prezentate in scopul dovedirii experientei similare;
- fie prezentarea unui numar de maxim 6 contracte distincte, respectiv cate unul pentru fiecare componenta/element principal aferent fiecarei cerin?e in parte, cu mentiunea ca fiecare contract in parte trebuie sa acopere prin obiectul sau serviciile similare aferente componentelor/elementelor principale ale contractului ce urmeaza sa fie atribuit, asa cum este stabilit mai sus), iar suma contractelor prezentate trebuie sa corespunda cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractului/contractelor prezentate in scopul dovedirii experientei similare;
- sau orice alta combinatie a obiectelor contractelor prezentate pentru dovedirea experientei similare in limita numarului maxim de 6 contracte.b. Se face precizarea faptului ca, pentru contracteleprezentate, aferente fiecarei componente/elementeautoritatea contractanta nu a impus cerinte valorice specifice, cu conditia ca suma contractelor prezentate in scopul dovedirii ecperientei similare sa corespunda cu cerinta minima stabilita privind valoarea cumulata a contractului/contractelor similare.c. Ofertele operatorilor economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea, termenul de prestare, durata de garantie si/sau au prezentat documente false la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinse din cadrul procedurii de atribuire a contractului.d. Valoarea solicitata pentru contractele prezentate in scopul dovedirii experientei similare trebuie sa fie valoarea efectiv receptionata in cadrul contractului. Se vor prezenta dovezi ale valorii receptionate, cum ar fi: proces verbal de receptie/acceptanta, recomandari (daca se mentioneaza fara echivoc valoarea receptionata la finalul contractului), facturi, situatii de plata/rapoarte confirmate de beneficiar.e. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea acestuia in integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract care contin referintele privind: partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului precum si semnaturile/stampila partilor.Continuare Cerinta nr. 10: f. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In situatia in care experienta specifica a fost dobandita in calitate de subcontractant/asociat se va prezenta contractul de subcontractare/asociere precum si documente doveditoare care atesta indeplinirea cerintei privind experienta similara. Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie cursul mediu de schimb comunicat de catre BNR pentru anul in care serviciile similare au fost receptionate.Pentru 2013 cursul mediu de schimb comunicat de BNR la data publicarii in SEAP a anuntului/invitatiei de participare. Cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv: An Curs mediu de schimb RON/EUR 2008 = 3.9852; 2009=4.2282; 2010=4.3197; 2011 = 4.2848; 2012 = 4.4287 ;Completare Formular nr.12 si anexa aferenta.Pentru fiecare specialist nominalizat de catre operatorul economic se va atasa: a) Curriculum vitae, cu semnatura persoanei in original, pentru specialistii prezentati in oferta, din care trebuie sa reiasa pozitia propusa in cadrul contractului (conform denumirilor specificate) si indeplinirea cerintelor precizate.Se va completa Formularul nr.13, pentru fiecare persoana in parte.b) Copii diplome/atestari/certificari, care sa ateste expertiza declarata.c) Contract de munca pt angajatii proprii/ contract de prestari servicii, (valabile pe perioada de derulare a contractului) pentru membrii colectivului care nu sunt angajatii ofertantului;d)Declaratii de disponibilitate, prezentate cu semnatura originala a persoanelor implicate in indeplinirea contractului, conform Formularului nr.14, in cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului;e) Angajament de participare. Persoanele desemnate in cadrul echipei propuse de ofertant pot fi angajati ai ofertantului/ofertantului asociat /subcontractantului.Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor.Modalitatea de indeplinire aferenta Cerintei nr. 11Se va completa Formularul nr.15.Declaratia va contine toti subcontractantii cu care ofertantul intentioneaza sa incheie contracte de subcontractare, indiferent de contributia acestora la indeplinirea contractelor.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prezentant in aces sens Formularul nr. 8 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 (se va prezenta documentul in original) si Formularul nr. 8.a Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14 si 15din O.U.G. nr. 66/2011.Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala va prezenta: 1. Formular nr. 10.A. ? angajament sustinere tehnica;In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului (personal, echipamente etc) angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.Astfel, persoana care asigura sustinerea tehnica va mai completa, in functie de obiectul angajamentului, declaratiile conform :2. Formularul nr. 4 - Declaratie de eligibilitate (se va prezenta documentul in original);3. Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea la art.181, lit. a), c1) si d), (se va prezenta documentul in original);4. Formularul nr. 8 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 (se va prezenta documentul in original);5. Formularul nr.8.a? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 14 si 15din O.U.G. nr. 66/2011. (se va prezenta documentul in original);6. Documente justificative prin care face dovada indeplinirii criteriilor de calificare pentru care acorda sustinerea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Punctajul (60 puncte) pentru factorul de evaluare ?Pretul total? se acorda astfel: P1= (Pret min/ Pret (n)) X 60 unde, P1 - Punctajul ofertei pentru factorul de evaluare ?Pretul total?; Pret min - Pretul cel mai mic ofertat in cadrul procedurii de atribuire, Pret (n) - Pretul ofertat de operatorul economic pentru care se calculeaza punctajul.
2.
Tehnic- Riscuri generale
20%
Descriere: Se vor contabiliza toate riscurile generale identificate in oferte suplimentar fata de cele incluse in caietul de sarcini privind executia activitatilor si atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului, asa cum au fost acestea analizate de catre fiecare ofertant in parte in cadrul propunerii tehnice, in vederea obtinerii numarului maxim de riscuri identificate de catre toti ofertantii din cadrul procedurii de atribuire (notat NRG(max)).Punctajul obtinut la acest factor de catre un ofertant se va calcula astfel: P2 = (NRG(n) / NRG(max)) x 20 puncte. Riscurile considerate de ofertanti ca afectand executia contractului, dar care in mod evident nu influenteaza executia contractului, nu vor fi numarate/contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul.Oferta care nu analizeaza cel putin toate riscurile incluse deja in Caietul de Sarcini, va fi considerata neconforma.
3.
Tehnic- Planuri de contingenta a riscurilor generale identificate
20%
Descriere: Se vor contabiliza toate planurile de contingenta a riscurilor generale propuse in oferte privind executia activitatilor si atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului, asa cum sunt acestea analizate de catre fiecare ofertant in parte in cadrul propunerii tehnice (pentru toate riscurile incluse in oferta - atat pentru riscurile mentionate in caietul de sarcini cat si pentru cele suplimentare prezentate de ofertanti), in vederea obtinerii numarului maxim de planuri de contingenta a riscurilor identificate de catre toti ofertantii din cadrul procedurii (notat NRREG(max)). Punctajul obtinut de catre un ofertant se va calcula astfel: P3 = (NRREG(n) / NRREG(max)) x 20 puncte. Se vor contabiliza numai acele planuri de contingenta incluse in oferta care au fost identificate, descrise si argumentate si care pot avea impact in derularea contractului.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.10.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2013 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2013 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii autorizati ai autoritatii de management, ai autoritatii contractante si reprezentantii autorizati ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu solicita completari ale documentelor depuse (ofertele cu o documentatie incompleta fiind respinse ca inacceptabile), exceptie facand situatia depunerii ?Formularului ? Model declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare?) prin care sa se confirme ca ofertantul indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in fisa de date a achizitiei (art.11 alin 4 din HG 925/2006). Declaratia in cauza va fi insotita de anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor din fisa de date astfel incat sa fie posibila verificarea efectiva a indeplinirii criteriilor solicitate, aceasta incluzand mentionarea numarului si a datei contractelor, a numelui cocontractantilor, a obiectului si valorii fara tva a contractelor; mentionarea concreta a cifrei de afaceri realizata in anii solicitati etc. In cazul in care declaratia mentionata nu este depusa, documentele care nu au fost depuse la data deschiderii ofertelor nu vor putea fi depuse ulterior iar oferta va fi declarata inacceptabila. Termenul de prezentare a documentelor lipsa este de 3 zile lucratoare de la solicitarea expresa a autoritatii contractante. Termenul de 3 zile lucratoare incepe sa curga din ziua urmatoare celei in care s-a transmis solicitarea prin fax. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc intrunesc acelasi punctaj, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2013 09:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer