Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare (constructie) si gestionare portal web, realizare tiparituri de prezentare a zonei turistice Bucegi


Anunt de participare numarul 127762/09.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA MICROREGIUNEA TURISTICA MUNTII BUCEGI
Adresa postala:  Str. Intrarea Garii, nr. 1, Localitatea:  Predeal, Cod postal:  505300, Romania, Punct(e) de contact:  ASOCIATIA MICROREGIUNEA TURISTICA MUNTII BUCEGI, Tel. 0723343890, In atentia:  FRINCU CARMEN RALUCA, Email:  [email protected], Fax:  0368815736, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie Non Guvernamentala
Activitate (activitati)
Altele: Turism
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare (constructie) si gestionare portal web, realizare tiparituri de prezentare a zonei turistice Bucegi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului si sediul beneficiarului : Predeal, str, Intrarea Garii nr 1, Jud Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului: Servicii de realizare (constructie) si gestionare portal web, servicii de realizare tiparituri de prezentare a zonei Muntilor Bucegi. Contractul presupune: 1.Realizare si gestionare portal web, care include:
- realizare portal si activitati care conduc la cresterea vizibilitatii acestuia;
- achizitionare domeniu web;
- servicii de mentenanta (operare) a portalului;
- servicii de hosting (gazduire);
- servicii de actualizare a portalului;
2.Realizare de tiparituri de prezentare a zonei:
- harta trasee turistice 20.000 exemplare;
- brosura cu descrierea traseelor turistice 20.000 exemplare, - ghid turistic al Microregiunii Bucegi 55.000 exemplare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
79970000-4-Servicii de editare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului: Servicii de realizare (constructie) si gestionare portal web, servicii de realizare tiparituri de prezentare a zonei Muntilor Bucegi. Contractul presupune: 1.Realizare si gestionare portal web, care include:
- realizare portal si activitati care conduc la cresterea vizibilitatii acestuia;
- achizitionare domeniu web;
- servicii de mentenanta (operare) a portalului;
- servicii de hosting (gazduire);
- servicii de actualizare a portalului;
2.Realizare de tiparituri de prezentare a zonei:
- harta trasee turistice 20.000 exemplare;
- brosura cu descrierea traseelor turistice 20.000 exemplare, - ghid turistic al Microregiunii Bucegi 55.000 exemplare.
Valoarea estimata fara TVA: 719, 328RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
23 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - 14386 lei; garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri nerambursabile si surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul 1 - Declaratie privind eligibilitatea semnata de reprezentantul legal al operatorului economic (original;Formular 2- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr 34/2006 cu modificarile ulterioare;Certificat de atestare fiscala;Certificat fiscal privind plataimpozitelor si taxelorlocale;Cazier fiscal;Cazier judiciar;Cazierul judiciar al administratorului; Formularul 3 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Formular 4 - Imputernicire pentru semnatarul ofertei;certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - formular 20; Certificat de inregistrare;Certificat constatator eliberat de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatiile financiare pe ultimii trei ani financiari (2008, 2009, 2010);Fisa de informatii generale (Formular 6);Formular 5- Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de op. econ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani sa fie mai mare de1.430.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularului 7 Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani;Experienta similara. Formular 7a;Recomandari;Prezentare de mostre; Declaratie privind efectivul mediu anual de personal angajat si a cadrelor de conducere in ultimii trei ani si lista resurselor propuse a fi angajate in cadrul contractului(Formularul 8); Lista personalului cheie care va fi folosit pentru indeplinirea acestui contract(Formularul 8A);CV(Formularul 8b);disponibilitatea de a lucra in acest contract -formular 8c;Formularul 9 privind declararea tuturor subcontractantilor;Formularul 10 - Acordul de subcontractare; Acordul de asociere-formular 11;Formularul nr.12 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora;
-Formularul nr.13 - Declaratie privind legalizarea asocierii, pentru grupul de operatori economici declarat castigator
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prestarea a min un contr. si maxim doua al carui/caror obiect este "Realizare portal web" si a caror val. cumul. sa fie de min. 114.286 lei ; prestarea a min. un contr. maxim doua al carui/carorobiect este "Realizare tiparituri"si a caror val. cumul. sa fie de 605.042 lei;Se vor prez. contr, PV predare - primire, recomandari (minim o recomandare constructie portal/pagina web, minim o recomandare realizare tiparituri de prezentare). Prez. de mostre de tiparituri executate anterior cu urmatoarele caract.: plastifiere mata, lacuire partiala, finisare prin: capsare sau coasere si brosare. Cerinte minime obligatorii privind personalul cheie: 1. Un (1) Resp. de proiect care va fi resp. cu coordonarea activitatilor care formeaza obiectul contractului -studii superioare, experienta manag. de min. 3 ani, dovedite prin copii ale diplomelor de studii si CV semnat pe fiecare pag.2. Un specialist in istorie si/sau istoria artei care va coordona activ. de documentare si selectie pentru continutul materialelor de promovare - studii superioare, experienta in activitatile mentionate de minim 3 ani, dovedite prin diploma de studii, CV semnat pe fiecare pagina si alte inscrisuri care sa dovedeasca pregatirea/experienta.3. Un specialist in stiinte geografice, experienta incartografie digitala GIS, prelucrare si exploatare imagini de teledetectie, utilizarea mijloacelor pentru masuratori terestre GPS si utilizarea combinata a imaginilor de teledetectie disponibile si a informatiilor cartografice existente. Pregatirea si experienta de minim 3 ani in activitatile mentionate ca fi dovedite prin diploma de studii, CV semnat pe fiecare pagina si alte inscrisuri.4. Specialist in informatica -Web Programmer, HTML Programmer, specialist pentru sisteme de managementul securitatii informationale, experienta in activitatile mentionate de minim 3 ani - studii superioare dovedite prin diploma de studii, CV semmat pe fiecare pagina si alte inscrisuri care sa dovedeasca pregatirea/experienta.5. Specialist in grafica (design), experienta de min. 3 ani, dovedite prin diploma de studii, CV semmat pe fiecare pagina si alte inscrisuri care sa dovedeasca pregatirea/experienta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Designul paginii de pornire portal
15%
Descriere: co-th, crom, orig, imp.viz, creativ, org.info, imag-text
3.
Harta portal
15%
Descriere: co-th, mod.struct.inform, coerenta, regas.inform.
4.
Portofoliul imaginilor istorice
10%
Descriere: co-th, numar imagini
5.
Propunere grafica pt.coperta I si 8 pg. interior
15%
Descriere: co-th, creativ, machet, imag-text, mesaj, desgn, cl.text
6.
Propunere grafica pt. harta
15%
Descriere: co-th, creativ, prez.forme relief, dsn, ev.pct.int.tur
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2011 10:00
Locul: Predeal, str. Intrarea Garii, nr. 1, jud. Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprzentantii legali sau persoane imputernicite ai ofertantilor-imputernicire Formular 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa 5. DMI 5.3.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare pe www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Brasov reprezinta cale de atac
Adresa postala:  B-dul Eroilor, nr. 5, ,Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500007, Romania, Email:  [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ASOCIATIA MICROREGIUNEA TURISTICA MUNTII BUCEGI
Adresa postala:  STR. INTRAREA GARII NR 1, Localitatea:  PREDEAL, Cod postal:  505300, Romania, Tel. 0723343890, Email:  [email protected], Fax:  0368/815736
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2011 23:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer