Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare de Studii de fundamentare pe specialitati


Anunt de participare numarul 132994/11.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Gheorghe Sincai 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 262211001, In atentia: Carmen Zamfirescu, Email: [email protected], Fax: +40 262212171, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Centrul de Informare Cetateni (CIC) ? parter, Tel. +40 262211001, In atentia: departamentului achizitii publice
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare de Studii de fundamentare pe specialitati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Jud. Maramures, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest in cadrul Sitului Natura 2000, Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare si rezervatia naturala ?Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare?
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Servicii de realizare Studii de Fundamentare pe Specialitati? in cadrul proiectului Initierea implementarii Managementului Integrat al Rezervatiei de castan comestibil Baia Mare si a Sitului Natura 2000 ROSCI0003, Cod SMIS - 16844
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311200-9 - Servicii de realizare de studii (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
77231400-2-Servicii de inventariere a padurilor (Rev.2)
77231500-3-Servicii de monitorizare sau evaluare a padurilor (Rev.2)
90721700-4-Servicii de protectie a speciilor pe cale de disparitie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectul este localizat in judetul Maramures, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest si se desfasoara in cadrul Sitului Natura 2000, identificat cu codul: ROSCI0003 ?Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare? si a rezervatiei naturale 2581 ?Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare?.
In cadrul acestui proiect se vor realiza urmatoarele:
1. Delimitarea, inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar/national din cadrul sitului;
2. Inventarierea, distributia si evaluarea starii de conservare a speciilor de interes comunitar/national;3. Elaborarea studiuluisocio-economic si identificare presiunilor si amenintarilor antropice;4. Elaborarea studiului stiintific, a planului de actiune si a planului financiar de implementare a acestuia, privind reconstructia ecologica a speciei de castanea sativa din aria naturala protejata.
Valoarea estimata fara TVA: 693, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai jos. Cuantumul: 13.000 lei. Se constituie in una din urmatoarele forme: Virament bancar in contul RO84TREZ43650006XXX000129 - Trezoreria Baia Mare (cu conditia confirmarii acestora de catre banca - extras de cont pana la data limita depunerii ofertelor); SAU Instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara sau o societate de asigurari.Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu, toate prev art. 87 din H.G. 925/2006 si va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 4473, 75 lei, calculata cf. prevederilor art. 2781 alin. (1) lit. b) din O.U.G. 34/2006, in situatia in care ofertantul depune contestatie, iar aceasta va fi respinsa de catre C.N.S.C. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare va fi valabila pana la data de ... (90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor). Cuantum: 10% din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. I din HG nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS MEDIU 2007-2013, Axa Prioritara 4, Domeniu major de interventie - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea: Completarea formularului "2A" din sectiunea "Modele de formulare".In vederea justificarii acestei cerinte, fiecare ofertant (si fiecare membru al asocierii) va completa si prezenta acest formular semnat de reprezentantul legal al ofertantului. De asemenea, in cazul unui ofertant care participa laprezenta procedura cu ajutorul unui tert sustinator, fiecare tert sustinator este obligat sa completeze si sa ataseze acest formular. In cazul ofertelor depuse individual, in comun de o asociere sau cu sprijinul unui tert sustinator, incadrarea operatorului economic sau oricarui operator economic-asociat/tert sustinator in oricare din situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta: Completarea formularului "2B" din sectiunea "Modele de formulare". In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular alaturi de documentele justificative solicitate. Persoana ce asigura sustinerea financiara si/sau tehnica nu trebuie sa se afle in situatia, care determina excluderea din procedura de atribuire, prevazute in art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu modif si completarile ulterioare. Operatorii economici straini vor prezenta documente justificative eliberate de autoritati ale tarii de origine (de exemplu certificate fiscale, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/ inregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat/bugetele locale ale statelor de origine. In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular alaturi de documentele justificative solicitate: A. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat eliberat de ANAF ? Directia Generala a Finantelor Publice - original /copie legalizata / copie certificata cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata; B. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale sau echivalent eliberat de administratia locala, pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare - original / copie legalizata /copie certificata cu mentiunea ?conform cu originalul? semnata si stampilata. Certificatele mentionate la punctele 1 si 2 trebuie sa ateste situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul general consolidat precum si la bugetul local (indiferent de cuantumul acestora).
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din ordonanta: Operatorul economic va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular alaturi de documentele justificative solicitate. In cazul unui ofertant care participa la prezenta procedura cu ajutorul unui tert sustinator, fiecare tert sustinator este obligat sa completeze si sa ataseze acest formular. In cazul unui ofertant care are intentia sa subcontracteze parti din contract, fiecare subcontractant este obligat sa completeze si sa ataseze acest formular.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: dl. Catalin Chereches ? Primarul Municipiului Baia Mare; dl. Istvan Ludescher ? Viceprimar; dl. Dumitru Matei ? Viceprimar; dl. Vasile Barbul ? Administrator Public; d-na Rodica Brad ? Sectetarul Municipiului Baia Mare; d-na Carmen Pop ? Director executiv Directia Economica.
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010: Se solicita completareaformularului "2C" din sectiunea "Modele de formulare". In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular semnat de reprezentantul legal al ofertantului.
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Se solicita completarea formularului "2D" din sectiunea "Modele de formulare". In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii va completa si prezenta acest formular semnat de reprezentantul legal al ofertantului. Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii sale, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea economica respectiva, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, de pe langa Tribunalul in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea persoana juridica, insotit de anexa care cuprinde obiectul de activitate necesar pentru indeplinirea contractului, din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciului, iar acesta este autorizat. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, atunci fiecare operator economic trebuie sa fie autorizat sa desfasoare partea sa din contract.
In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
Precizari: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa aiba capacitatea economica si financiara de a incepe desfasurarea activitatilor care fac obiectul contractului si de a-si indeplini obligatiile contractuale la termenele si standardele calitative asumate prin oferta si contract.
Se va prezenta Fisa de informatii generale insotita de Declaratia privind situatia economico-financiara.
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2008:1 euro = 3, 6827 lei Anul 2009:1 euro = 4, 2373 lei Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate face raportarea la ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2011, 2010, 2009. Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta generala:
Prezentarea listei principalelor servicii, de natura si complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit, prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare a serviciilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Experienta similara:
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are experienta similara in prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului. Se vor prezenta maxim trei contracte similare din punct de vedere tehnic, stiintific si economic cumulat, prestate in ultimii 3 ani, care sa confirme prestarea de servicii in valoare de 600.000 lei, fara TVA.
Dotarile minime: un autoturism de teren; sistem de comunicare cu beneficiarul; min un computer mobil sau fix; un copiator sau imprimanta; min un GPS in coordonate Stereo 70; Pt identificarea tulpinilor hipovirulente sunt obligatorii: min 1 microscop cu capacitate de marire de min1000x; min 1 digital-pozitiometru; min 1 autoclav+hota sterila+incubator si min 1 Real Time PCR, pt analize genetice pentru determ. variabilitatii genetice la Cryphonectria parasitica prin teste de compatibilitate si teste ADN; min 1 spectofotometru cu absortie atomica; pipeta Kubiena, aparat pt determinarea pF, pH-metru, balanta de precizie 0, 0001, etuva cu ventilatie de aer cald, cuptor de calcinare, biureta semiautomata pt determinarea urm. caracteristice fizico-chimice ale solului si vegetatiei (granulometrie, densitati, umiditate, retentia apei din sol, humus, saruri solubile-calitativ si cantitativ, capacitatea de schimb cationic, grad de saturatie in baze, pH micro- si macroelemente nutritive/poluante).
Competentele solicitate echipei de specialisti: min 1 specialist in amenajarea padurilor cf legis. in vigoare; min 1 specialist in managementul habitatelor de interes comunitar si national; min 1 specialist in reconstructia arboretelor de Castanea sativa afectate de Cryphonectria parasitica; min 1 specialist in gestionarea economico-financiara a ariilor protejate; min 1 specialist in crearea si utilizarea Sistemul Informational Geografic (GIS); min 1 specialist in conservarea speciilor din ecosisteme forestiere; min 1 specialist in entomologie-Odontopodisma rubripes si Stenobothrus eurasius; min 1 specialist in analiza factorilor interesati; min 1 specialist in studiu socio-economic a zonei de interventie si a proiectului ?evaluare tip SIA?; min 1 specialist in formarea de formatori prin transfer de cunostinte; min 1 specialist in micologia si patologia speciei Castanea sativa; min 1 specialist in evaluarea amenintarilor si presiunilor antropice asupra habitatelor forestiere protejate.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1 / 2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.03.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2012 11:00
Locul: Primaria Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 37, parter - Sala Europa
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si reprezentantii desemnati ai U.C.V.A.P.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr. 100055/01.10.2010. Proiect finantat prin: PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ?MEDIU? 2007-2013, Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, Domeniu major de interventie - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUGnr34/2006, despre un act al autorit. contractante considerat nelegal. Daca priveste continutul doc. de atrib., data luarii la cunostinta este data publicarii acesteia.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Baia Mare ? Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262211001, Fax: +40 262212332, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.02.2012 09:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer