Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare de studii si analize pentru proiectul ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta?, cod SMIS 22394


Anunt de participare numarul 148937/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Punct(e) de contact: Directia achizitii publice - servicii, lucrari, produse, Tel. +40 245207600, In atentia: director executiv ing. Radu Sorin, Email: [email protected], Fax: +40 245207668, Adresa internet (URL): www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare de studii si analize pentru proiectul ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta?, cod SMIS 22394
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Consiliul Judetean Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de realizare de studii si analize pentru proiectul ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta?, cod SMIS 22394
Studii, analize si implementare de proceduri optimizate, dupa cum urmeaza:
- Analiza privind procedurile de comunicare inter-instu?ionala existente si a fluxurilor interinstitutionale de date in cazul aparitiei Situatiilor de Urgenta
- Analiza proceselor de lucru privind identificarea si elaborarea masurilor de reducere a riscurilor in func?ie de impactul si probabilitatea producerii, precum si a costurilor de preventie si de interventie
- Servicii de implementare a procedurilor si a proceselor de lucru optimizateValoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0 (zero) lei.Valoarea estimata a achizitiei este de 802.200 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311100-8 - Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
71621000-7-Servicii de analiza sau consultanta tehnica (Rev.2)
72222000-7-Servicii de analiza strategica si de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informatiilor (Rev.2)
72314000-9-Servicii de colectare si de colationare de date (Rev.2)
72322000-8-Servicii de gestionare a datelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de realizare de studii si analize pentru proiectul ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta?, cod SMIS 22394 - conform specificatiilor din cadrul Capitolul II - Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 802, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Valoarea garantiei de participare este de 16.000 lei. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data de 20.12.2013.2. Termenul de valabilitate al garantiei de participare va fi de cel putin 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.3. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu art. 86 alin. (1), (2) si (3) din H.G. nr. 925/2006;4. In cazul constituirii garantiei de participare prin virament bancar, contul in care se va vira garantia de participare este RO15TREZ2715006XXX000252 ? Trezoreria Targoviste;5. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari se va folosi Formular nr. 25 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular;6. Dovada constituirii garantiei de participare in original se va prezenta separat de restul ofertei, cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor;7. Ofertantii straini vor prezenta garantia de participare in original si traducerea autorizata si legalizata in limba romana;8. Ofertantii care vor constitui garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea IMM au obligatia de a face dovada ca reprezinta o intreprindere mica sau mijlocie prin atasarea Formularului nr. 24 - Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM. a) Garantia de buna executie se va constitui in procent de 10 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.b) Modul de constituire: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;
- prin retineri succesive din situatiile de lucrari prezentate la plata cu respectarea prevederilor H.G. 1045/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fondul Social European- Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative- Buget local- Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta:
Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea
Cazier juridic al operatorului economic sau echivalent
Cazier fiscal al operatorului economic sau echivalentCerinta nr. 2
Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se vor prezenta: 1) Formularul nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUGnr. 34/2006
2) Persoanele juridice romane vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat si taxele locale, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania.
- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3) Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si taxele locale, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit.
- Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si se va prezenta traducere legalizata in limba romana.Nota: In cazul in care procedura de emitere a certificatelor mentionate anterior, nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere, conform art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr. 3
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta:
Formularul nr. 3 - Declaratie privind calitatea de participant la proceduraCerinta nr. 4
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa respecte regulile de concurenta.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta:
Formularul nr. 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaCerinta nr. 5
Operatorii economici (inclusiv subcontractantii si tertul sustinator) nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Se va prezenta:
Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Observatie - persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care vor fi luate in calcul pentru completarea declaratiei: conf. univ. dr. Adrian Tutuianu ? presedinte Consiliul Judetean Dambovita, GrozavuIon Gabriel - vicepresedinte Consiliul Judetean Dambovita, MarinescuIoan - vicepresedinte Consiliul Judetean Dambovita, IvanoffIvan Vasile ? secretarul judetului Dambovita, ec. Carmen Igescu ? director Directia economica, contabilitate, control financiar, ing. Radu Sorin ? director Directia achizitii publice ? servicii, lucrari, produse, ec. Mircea Nistor - director Directia investiti si dezvoltare regionala, ing. Dorel Bondila ? manager proiect, jr. Stoica Dorina ? director Directia juridica precum si urmatorii consilierii judeteni: Antonescu Marin, Antoniu Florin Silviu, Banila Alexandru, Buta Teodor, Nitoiu Ovidiu, Cristea Maria, Georgeta Dinca, Dumitru Adrian, Ferariu Ioan, Fulga Valeriu, HermeneanIoan, Iacobuta Cristian, Ion Neli, Ion Sorin, Ivan Gheorghe, Lupoiu Mihail Marius, Mocanu Adrian, Moise Vasile, Moldoveanu Mihaita Dragos, Neculaescu Sache, Olaru Luminita Elena, Olteanu Catalin Cosmin, Petre Marin, Popescu Claudiu Cezar, Popescu Jean, Stanescu Mihai, Stoica Liviu Cozmin, Stefan Cornel, Trifan Mihai, Vasile Claudiu Ionut, Vasiliu Teodor Emilian, Vladescu Niculae. Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti sa aiba dreptul sa desfasoare activitati corespunzatoare obiectului contractului.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Persoane juridice/fizice romane
1) Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional, din care sa rezulte ca acesta are dreptul sa execute activitatea care face obiectul contractului.Ofertantii au obligatia sa depuna numai certificate constatatoare care cuprind informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridice/fizice straine- prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani sa fie de minim 1.600.000 lei
Tert sustinator financiar
In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire1) Se va prezenta Formularul nr. 6 - Informatii generale2.1) Persoanele juridice romane vor atasa copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa bilanturilecontabile pentru ultimii 3 ani sau alte documente din care sa reiasa informatiile solicitate.2.2) Persoanele juridice straine vor atasa bilanturile contabile pentru ultimii 3 a ani in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau alte documente relevante, insotite de traducere autorizata in limba romana.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Pentru prezentarea cifrei de afaceri echivalenta lei-euro este urmatoarea: Anul EUR/RON2011- 4, 23792012- 4, 45602013 - 4, 4190Se va atasa de catre tertul sustinator Formularul 7 -Angajament tert sustinator financiar, Formularului 1 - Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit a, c^1, d din OUG 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat si dus la bun sfarsit, in ultimii trei ani, servicii similare cu o valoare deminim 800.000 lei fara T.V.A. Dovedirea experientei similare se va face prin prezentarea de servicii similare prestate in baza a maxim 3 contracte, servicii cu o valoare cumulata de minim 800.000 lei fara TVA.Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR, dupa cum urmeaza: 2010 ? 1 euro = 4, 2099 lei; 2011 - 1euro = 4, 2379 lei; 2012 - 1 euro = 4, 4560 lei. Pentru anul 2013 se va folosi cursul BNR lei/valuta din 28.06.2013.
Cerinta nr. 2
Certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa prestarea serviciilor prezentate ca experienta similara in scopul indeplinirii cerintei nr. 1
Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane considerate de autoritatea contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului: Expertul Cheie 1 ? Coordonator de proiect
Cerinte:
- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta;
- Certificat de manager de proiect acreditat ANC sau echivalent- Gestionarea a cel putin 1 proiect in calitate de manager de proiectExpertul Cheie 2 ? Specialist elaborare ghiduri si proceduri
Cerinte:
- Studii superioare;
- Minim 3 ani experienta profesionala specifica in domeniul elaborarii de planuri si/sau proceduri in domeniul situatiilor de urgenta sau similarExpertul Cheie 3 ? Specialist comunicare in situatii de criza
Cerinte:
- Studii superioare in domeniul comunicarii si/sau relatiilor publice finalizate cu diploma de licenta
- Participarea in cel putin 1 proiect in care a avut pozitia de specialist comunicare in situatii de criza sau o alta pozitie similaraExpertul Cheie 4 ? Specialist IT
Cerinte:
- Studii superioare in domeniu informatica / calculatoare/matematicafinalizate cu diploma de licenta
- Certificat de expertiza in design-ul Sistemelor de Management a Securitatii Informatiei eliberat de un organism national/international- Minim 3 ani experienta profesionala specifica in domeniul managementului riscurilor, implementarea planurilor de continuitate a afacerii si/sau a planurilor de recuperare in caz de eveniment neprevazutExpertul Cheie 5 ? Analist modelare financiara situatii de urgenta
Cerinte:
- Studii superioare in domeniul economico-financiar finalizate cu diploma de licenta
- Participarea in cel putin 1 proiect in care a avut pozitiade expert in analiza/ modelare financiara a situatiilor de urgenta sau o alta pozitie similaraExpertul Cheie 6 ?Specialist proceduri de securitate
Cerinte:
- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
- Certificat expertiza in proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice recunoscut ANC sau echivalent- Participarea in cel putin 1 proiect din domeniul situatiilor de urgenta sau similar
8) In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate.
Informatii privind subcontractantiiCompletarea si prezentarea Formularului 15- Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, ofertantii nu vor mai prezenta formularul 15.
Informatii privind asociatii
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obliga?i sa i?i legalizeze din punct de vedere formal asocierea.In cazul in care oferta comuna este declarata ca?tigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006.In cazul in care oferta este depusa de o asociere se vor prezenta:
1) Formularul nr. 16 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora
2) Formularului nr. 17 - Acordul de asociere, care va contine: sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta; -nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora; -comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei; -in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.Daca exista si subcontractanti legati de o asociere, se va face precizarea in acordul de asociere care este valoarea /procentul subcontractat, si de catre cine dintre asociati, respectiv, din partea cui se va face plata catre subcontractant.
3) Formularul nr. 18 ?Declaratie privind legalizarea asocieriiIn cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, ofertantii nu vor mai prezenta formularele 16, 17 si 18.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Condi?ie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform SR EN ISO 9001 un sistem de management al calitatii.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire1) Se va atasa Formularul nr. 8 - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii dinultimii 3 ani2) Se va atasa Formularul 8a ? Experienta similara pentru fiecare contract prezentat ca experienta similara in scopul indeplinirii cerintei nr. 2.Modalitate de indeplinireSe va atasa, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa prestarea serviciilor.Modalitatea de indeplinireSe vor atasa: 1 ) Formularul nr. 9 - Informatii generale privind angajatii2)Formularul nr. 10 - Personal ce va fi angajat in contract3) Formularul nr. 11 -Angajamentul ofertantului privind resursele umane4) Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?dupa diplomele si certificatele detinute de specialistii angajati in contract conform Formularului 10, necesare pentru dovedirea cerintelor minime.5) Formularul nr. 12 - Angajament in nume personal se va completa pentru fiecare dintre specialistii angajati in contract conform Formularului 10, in cazul in care nu sunt angajati ai ofertantului.6) Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?dupa documente (fisa de post, contract de munca, recomandare sau orice alte documente similare) care sa ateste experienta solicitata.7) CV-urile semnate in original de catre expertii propusi pe fiecare paginaSe va atasa de catre tertul sustinator Formularul nr. 13 - Angajament privind sustinerea tehnica/profesionala Formularului 1 - Declaratie privind eligibilitatea, Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, lit a, c^1, d din OUG 34/2006.Modalitatea de indeplinire1) Se va atasa Formularul nr. 15 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.In cazul in care par?i din contractul de achizi?ie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai mul?isubcontractan?i, autoritatea contractanta va solicita, laincheierea contractului de achizi?ie publica, prezentareacontractelor incheiate intre viitorul contractant ?i subcontractan?ii nominaliza?i in oferta, iar acestea vor respecta Formularul 15.1.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordan?a cu oferta ?i se vor constitui in anexe la contractul de achizi?ie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractan?ii nominaliza?i in oferta fara acceptul autorita?ii contractante, iareventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare ini?iale.In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, ofertantii nu vor mai prezenta formularele 15 si 15.1.In cazul in care oferta comuna este declarata ca?tigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din O.U.G. nr. 34/2006.In cazul in care oferta este depusa de o asociere se vor prezenta: 1) Formularul nr. 16 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora2) Formularului nr. 17 - Acordul de asociere, care va contine: sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului, la termen si in conditiile asumate prin acesta; -nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora; -comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asociatiei cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociatiei; -in cazul in care oferta asociatiei este declarata castigatoare, platile efectuate in baza contractului de achizitie publica se vor face in contul indicat de catre liderul asociatiei; -partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte.Daca exista si subcontractanti legati de o asociere, se va face precizarea in acordul de asociere care este valoarea /procentul subcontractat, si de catre cine dintre asociati, respectiv, din partea cui se va face plata catre subcontractant.3) Formularul nr. 18 ?Declaratie privind legalizarea asocieriiIn cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara asocierea, ofertantii nu vor mai prezenta formularele 16, 17 si 18.Modalitatea de indeplinirePrezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, corespunzator partii din contract pe care urmeaza sa o execute.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea si descrierea riscurilor considerante relevante ce pot apare in implementarea proiectului
15%
Descriere: Se vor specifica si fundamenta riscurile relevante, identificate in oferte suplimentar fata de cele incluse in caietul de sarcini, privind executia activitatilor, atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului, analizate de fiecare ofertant in propunerea tehnica.
3.
Metode de prevenire si/sau eliminare a riscurilor identificate
15%
Descriere: Pentru fiecare risc identificat, se vor specifica si fundamenta metode de prevenire si/sau eliminare a acestora.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2014 11:00
Locul: COnsiliul Judetean Dambovita, cam. 26
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social EuropeanProgramul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Axa Prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egaleIn cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o nouapropunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256^2 din OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice ? servicii, lucrari, produse, Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, nr. 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Tel. +40 245207612, Email: [email protected], Fax: +40 245207668, Adresa internet (URL): www.cjd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2014 09:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer