Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de realizare de studii si analize?in cadrul proiectului ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul comitetului judetean pentru situatii de urgenta?


Anunt de participare numarul 139496/09.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: SORIN PASCU, Tel. +40 0262214659, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0262215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de realizare de studii si analize?in cadrul proiectului ?Reducerea riscurilor la nivel judetean printr-o mai buna comunicare in cadrul comitetului judetean pentru situatii de urgenta?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
10 - Servicii de studii de piata si de sondaje de opinie
Locul principal de prestare: Pe teritoriul Judetului Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in prestarea urmatoarelor servicii:
Studii, analize si implementare de proceduri optimizate, dupa cum urmeaza: ? Elaborarea unei analize care sa evidentieze procedurile de comunicare interinstutionala existente si a fluxurilor interinstitutionale de date in cazul aparitiei Situatiilor de Urgenta
? Elaborarea unei analize a proceselor de lucru privind identificarea si elaborarea masurilor de reducere a riscurilor in functie de impactul si de probabilitatea producerii, precum si a costurilor de preventie si de interventie
? Implementarea procedurilor si a proceselor de lucru optimizate in cadrul fluxurilor si proceselor de la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si de la nivelul structurilor Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiilor .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79311200-9 - Servicii de realizare de studii (Rev.2)
72222000-7-Servicii de analiza strategica si de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informatiilor (Rev.2)
79416200-5-Servicii de consultanta in relatii cu publicul (Rev.2)
79430000-7-Servicii de gestionare a crizelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Studii, analize si implementare de proceduri optimizate, dupa cum urmeaza: ? Elaborarea unei analize care sa evidentieze procedurile de comunicare interinstutionala existente si a fluxurilor interinstitutionale de date in cazul aparitiei Situatiilor de Urgenta
? Elaborarea unei analize a proceselor de lucru privind identificarea si elaborarea masurilor de reducere a riscurilor in functie de impactul si de probabilitatea producerii, precum si a costurilor de preventie si de interventie
? Implementarea procedurilor si a proceselor de lucru optimizate in cadrul fluxurilor si proceselor de la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si de la nivelul structurilor Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiilor .
Valoarea estimata fara TVA: 802, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 16 040 lei .Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.Garantia de participare se va constitui prin virament in contul Consiliului Judetean Maramures, deschis la TREZORERIA BAIA MARE, nr. RO41TREZ4365006XXX000127, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care se prezinta in original , in cuantumul si pentru perioada prevazutain documentatia de atribuire.In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 4 582, 189 lei , conform art 278 ยน din OUG 34/2006.In cadrul instrumentului de garantare trebuie sa fie prevazuta in mod expres situatia retinerii in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Echivalarea pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile . Cuantum: 10% din val. contractului fara TVA.Perioada de valab: durata contractului.Mod de constituire: instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara sau de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la disp.autor.contractante.Suma initiala care se depune in contul de disponibil este de minim de 0, 5% din pretul contractului.Pe parcursul indeplinirii contractului, autor.contr.va alimenta contul prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite pana la concurenta sumei stabilite drept garantie.Din cont pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al autoritatii contractante, cat si de Trezorerie la solicitarea scrisa a autor.Contrac.in fav.careia este constituita garantia.Contul este purtator de dobanda in fav.contractantului.La semnarea contr. se va conveni modul de const.a garantiei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul Social EuropeanProgramul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.Axa Prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta minima: Se completeaza si se prezinta Formularul A1;
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul;
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta minima: Se completeazasi se prezinta Formularul A2;
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul
Confirmarea platii obligatiilor la bugetul de stat.Cerinta minima: prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legal a unui Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei care se depun ofertele - formulare-tip eliberate de autoritatile competente dintara in care ofertantul este rezident.
Confirmarea platii taxelor si impozitelor la bugetul local. Cerinta minima: prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legal a unui Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei care se depun ofertele - formulare-tip eliberate de autoritatile competente dintara in care ofertantul este rezident.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (datat, semnat si parafat), completat in conformitate cu Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Cerinta minima: Se completeaza si se prezinta Formularul A3.
Evitarea conflictului de interese. Cerinta minima: Se completeaza si se prezinta Formularul A4. Declaratieprivind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta declaratie se vaprezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Zamfir Flore Ciceu Presedinte, Marinescu Emil Vicepresedinte, Zetea Gabriel ValerVicepresedinte, Dumuta Dumitru Secretar al judetului, Glodan Ana Director executiv , Kovacs Maria Director executiv, Cocosila Dan Director executiv, Dragos Ioan Director executiv, Mihaela Lite Sef birou, Span Vasile arhitect sef, Chendea Cristian director executiv.
Consilieri judeteni: Ardelean Teodor, Batin Petru, Baban Ioan Gheorghe, Beres Ildiko Ibolya, Bude Ioan, Ciocan Mircea, Capusan Edit Reka, Corodan Ioan, Corui Ioan, Dobra Teodor, Grec Gheorghe, Grosan Vasile, Ilovan George, Indre Ioan, Koman Valer, Mutiu Nicolae, Pop George, Pop Liviu, Rosca Radu Vasile, Tataru Florin, Timis Gavrila, Valean Tiberiu, Baban Ioan, Stan Dumitru, Zaharia Aron Ambrus Emil , Ardusatan Gavril , Ban Vasile Balan Ioan , Beuca Ion , Bondi Gyogyike , Chereches Cristian Corin , Coman Gheorghe , Costiuc Ioan , Cristea Pamfil , Deac Alexandru , Drulea Cosmin Ion , Godja Eugenia , Hoban Paul Andrei, Horj Lupu , Ilea Cornelica Kokenyesdi Mihai Stefan , Kovacs Francisc Marinel, Man Mircea , Marian Gheorghe , Marinescu Emil , Matei Calin Vasile Andrei, Moldovan Ana Lucretia Maria , Muntean Emil Vasile , Pana Viorel , Petean Sorin Silviu , Rohian Anton , Simon Gheorghe, Tuns Calin Andrei , Vlad Sorin Ilie , Zoicas Marinel ConstantinDeclaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la Procedura (datata, semnata si parafata).Cerinta minima : Se completeaza si se prezinta Formularul A5.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele din aceasta sectiune. Persoane juridice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Cerinta minima: Prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legala Certificatului constatator emis de ONRC. In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest document.Persoane fizice romaneCerinta minima: Prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legal a unui document cum ar fi: Autorizatie de functionare, Certificat de inregistrare / altele echivalente.Persoane juridice/ fizice straineCerinta minima: Prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legal, a unor documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident. Documentelorprezentate se vor alatura traducerile autorizate a acestora in limba romana. Ofertantii vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru: a. - ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania. b. - inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor contractuale ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind cifra de afaceri.Nivel minim necesar: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani va fi cel putin egala cu valoarea estimata a contractului fara TVA.Prezentarea in copie a situatiilor financiare pentru anii2009 , 2010 si 2011 vizate si inregistrate de organele competente bilanturi auditate si/sau, dupa caz, rapoarte de audit;Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, dupa cum urmeaza: anul 2009:1 euro=4, 2373 lei; anul 2010 1 euro=4, 2099 lei; anul 2011; 1 euro=4, 2379 lei.In cazul unei asocieri, acasta cerinta va putea fi indeplinita si prin cumul.Completarea Formularului Informatii generale (Formularul B1)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Experienta similara Nivel minim necesar: Experienta similara va fi dovedita prin prezentarea a maxim 5 contracte de ?Servicii de realizare de studii si analize? in domeniile: analiza strategica si de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informatiilor; gestionarea crizelor; consultanta in relatiile cu publicul; prestate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, a caror valoare cumulata va fi cel putin egala cu 802 200 lei.Se va prezenta in copie cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea de Servicii de realizare de studii si analize.Convertirea in lei si euro, pentru ofertantii romani si straini se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, dupa cum urmeaza; anul 2009:1 euro=4, 2373 lei; anul 2010 1 euro=4, 2099 lei; anul 2011; 1 euro=4, 2379 lei.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va putea fi indeplinita si prin cumul.
Cerinta nr. 2 Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii. Nivel minim necesar : Un manager de proiect - Studii universitare de lunga durata absolvite cu diploma/licen?a
Minim 5 ani experien?a profesionala generalaCertificare minima: manager de proiect CNFPA sau echivalent.
Un specialist Situa?ii de urgen?a -Studii universitare de lunga durata absolvite cu diploma/licen?a in domeniul tehnic
Minim 3 ani experien?a profesionala specifica in domeniul elaborarii de planuri ?i proceduri in domeniul protec?iei civile privind situa?iile de urgen?a.
Continuare cerinta nr.2
Un specialist comunicare de criza -Studii universitare de lunga durata absolvite cu diploma/licen?a in domeniul comunicarii ?i/sau rela?iilor publice ?i/sau filosofiei
Minim 5 ani experien?a profesionala generala in domeniul comunicarii ?i/sau rela?iilor publice ?i/sau filosofiei.
Minim 3 ani experien?a profesionala specifica in comunicarea riscurilor ?i comunicarea in situa?ii de urgen?a.Un expert IT-Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul informatic/calculatoare.
Minim 3 ani experienta profesionala specifica in domeniul IT.
Continuare cerinta nr.2
Se completeaza si se prezinta Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - Formularul B4. Se va prezenta o lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului (cel putin cele patrupersoane solicitate) Se va completa Formularul B5. Se vor prezenta CV-urile (Formularul B6 semnat si datat in original) persoanelor propuse pentru indeplinirea contractului si Certificate/ diplome de studii/ alte acte doveditoare, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor referitoare, in copie certificata pentru conformitate cu originalul;Se va indica clar functia care va fi ocupata de aceste persoane.Se solicita ca fiecare expert nominalizat sa depuna o Declaratie de disponibilitate .
Cerinta nr. 3
Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.11.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.11.2012 11:00
Locul: Consiliul Judetean Maramures, camera 220 sau camera 126
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDUL SOCIAL EUROPEAN , Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Maramures, Biroul juridic, coordonare autoritati locale
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262215090, Email: [email protected], Fax: +40 262245597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2012 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer