Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare materiale de promovare in cadrul proiectului ?Promovarea turismului ecumenic din Judetul Neamt?


Anunt de participare numarul 122042/26.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Neamt
Adresa postala:  Str. Alexandru Cel Bun Nr.27, Localitatea:  Piatra-Neamt, Cod postal:  610004, Romania, Punct(e) de contact:  Mihail POPESCU, Tel. 0233212890, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0233211569, Adresa internet (URL):  www.cjneamt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare materiale de promovare in cadrul proiectului ?Promovarea turismului ecumenic din Judetul Neamt?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: JUDETUL NEAMT
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
, , Servicii de realizare materiale de promovare: -Lot 1: albume, pliante, hartisi casete;
-Lot 2: film prezentare, spot de prezentare si DVD-uri ce contin filmul de prezentarein cadrul proiectului ?Promovarea turismului ecumenic din Judetul Neamt?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
92111200-4-Productie de filme si de casete video publicitare, de propaganda si de informare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de realizare materiale de promovare: -Lot 1: albume, pliante, hartisi casete;
-Lot 2: film prezentare, spot de prezentare si DVD-uri ce contin filmul de prezentarein cadrul proiectului ?Promovarea turismului ecumenic din Judetul Neamt?
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare pentru lotul 1=3500 lei iar pentru lotul 2=1000 lei si garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri europene si buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere, privind eligibilitatea ofertantului ca nu se afla in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 .Declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea ofertantului in nici una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006. Declaratie pe proprie raspundere in care ofertantul va declara calitatea in care participa la procedura de achizitie, completare certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Se solicita ofertantilor prezentarea in cadrul documentelor de calificare a unei declaratii pe proprie raspundere ca nu se afla in situatia de a fi respins in baza art. 69^1 din OUG 34/2006. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau xerocopie certificata in conformitate cu originalul .Certificatul de inregistrare si codul unic emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, in copie. Copie dupa certificatul de inregistrare si codul unic privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice, certificate constatatoare in original sau copie pentru indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, emise cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor si valabile la data depunerii. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind societatea din care sa rezulte ca cifra medie de afaceri , pe ultimii 3 ani este de minim: : pentru lotul 1 ?700.000 lei, pentru lotul 2 ?200.000 lei
Copii ale bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), vizate si inregistrate de catre organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorie LOT 1-Lista principalelor prestari de servicii.Se solicita indeplinirea in ultimii 3 ani, calculati fata de data depunerii ofertei a unui contract de o valoare similara celui care face obiectul procedurii.Se vor prezenta copii dupa contracte si recomandari din partea beneficiarului.Lista utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Lista trebuie sa cuprinda minim: masina de tipar pentru imprimat hartia in coli prin procedeu offset, masina de taiat hartia (ghilotina), CTP, masina de brosat cu termoclei, masina de faltuit, sistem de colare si finisare, stanta plana, cuptor UV. Se vor prezenta copii ale facturilor si/sau certificatelor de garantie.Tiparirea materialelor se va realiza cu aparate si tehnologii corespunzatoare cerintelor de calitate prevazute in caietul de sarcini.Cerinte obligatorie LOT 2-Lista principalelor prestari de servicii .Se solicita indeplinirea in ultimii 3 ani, calculati fata de data depunerii ofertei a unui contract de o valoare similara celui care face obiectul procedurii.Se vor prezenta copii dupa contracte si recomandari din partea beneficiarului.Lista utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii .Lista trebuie sa cuprinda minim: - camera 3D, camera High Deffinition, macara motorizata 9m, trepiezi si accesorii de filmare, kituri de filmare in locatie, lumini statice si mobile, generator 5000KWA, camera video DSLR, obiective de 50 mm, 80 mm, 150 mm, 17 mm, 40 mm, monitor de control, statii de montaj. Se vor prezenta copii dupa facturi si/ sau ale certificatelor de garantie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si asigurarea calitatii- Cerinte obligatorie: LOT 1 Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate si responsabil direct de indeplinirea contractului .Personalul implicat in realizarea contractului se va incadra in urmatoarele cerinte minime.Se vor nominaliza expertii responsabili pentru indeplinirea contractului: - coordonator proiect, designer pentru conceptia grafica si pentru fotografii-absolvent al unei facultati de arte plastice sau design, cu experienta in lucrari similare, traducator autorizat, limbile engleza, germana, franceza si italiana. Cerinte obligatorie: LOT 2-coordonator proiect, traducator autorizat, regizor ;grafician foto-video, programator, editor montaj ; operator imagine ;inginer sunet.La CV-uri se vor atasa diplome/certificate care sa ateste studiile si pregatirea profesionala.Se accepta si Pentru personalul tehnic se vor prezenta CV-urile(formular 13), copiile dupa carnetele de munca si/sau contractele individuale de munca, contractele de colaborare (copie) in cazul in care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului - din care sa reiasa ca durata contractului nu poate fi mai mica decat durata de executie a contractului de servicii, precum si un angajament partea acestora ca pe durata de executie a serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri de atribuire, isi vor desfasura activitatea numai pentru realizarea acestor servicii . Informatii privind securitatea si sanatatea in munca, ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, OHSAS 18001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.06.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.06.2011 12:00
Locul: BRM Terminal Piatra Neamt, B-dul Decebal nr.35 , bloc I 4 parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii legali ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programulul Operational Sectorial 2007-2013 ? Axa prioritara 5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104642, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Neamt
Adresa postala:  Str.Alexandru cel Bun nr.27, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610004, Romania, Tel. 0233212890, Fax:  0233211569
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.05.2011 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer