Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare prospectiuni geotehnice, geologice si cercetare initiala de mediu in zona platformei continentale a Marii Negre


Anunt de participare (utilitati) numarul 148980/23.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul B, etaj 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014472, Romania, Punct(e) de contact: Drilling & Exploration Procurement, Tel. +40 318607200, In atentia: Nia Catchings, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 318607280, Adresa internet (URL): www.exxonmobil.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de realizare prospectiuni geotehnice, geologice si cercetare initiala de mediu in zona platformei continentale a Marii Negre
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Romania, Marea Neagra
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 900, 000 si 6, 700, 000USD
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1.900.000, 00 USD corespunzatoare unui numar estimat de 98 probe geologice si de mediu colectate si analizate. Durata celui mai mare contract subsecvent este estimata la 12 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul acordului cadru este asigurarea accesului ExxonMobil la expertiza necesara pentru a realiza prospectiuni geotehnice, geologice si cercetare initiala de mediu in zona platformei continentale a Marii Negre, de-a lungul rutei unei conducte subacvatice, de la platforma de exploatare la o platforma de colectare dintr-o locatie apropiata de tarm.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76520000-4 - Servicii in larg (offshore) (Rev.2)
71354500-9-Servicii de cartografie marina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea estimata este de minim 98 si maxim 188 de probe geologice si de mediu colectate si analizate.
Acordul Cadru care rezulta din aceasta procedura este proiectat pentru a fi realizat in baza unui numar minim de 1 si maxim 4 contracte subsecvente, atribuite in cadrul Acordului Cadru.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 900, 000 si 6, 700, 000USD
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa prezinte o garantie de participare la prezenta procedura in valoare de 3.000, 00 (trei mii) USD.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante, in conditiile legii, de o societate bancara/de asigurari conf. art. 86 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si va fi valabila pentru o perioada de 183 zile de la data limita de prezentare a Ofertelor.Garantia de participare la licitatie prezentata de o asociere trebuie sa defineasca ca Ofertant toti partenerii asocierii si sa-i enumere in urmatorul mod: ?asocierea ce consta din ...................., ????......., si?????.....?.Garantia de participare la licitatie trebuie sa fie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada indicata.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Orice solicitare de prelungire a valabilitatii Ofertei va necesita de asemenea si prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare la licitatie.Orice Oferta care nu este insotita de garantia de participare la licitatie in original va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta.Garantia de participare la licitatie trebuie returnata Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006.Cursul de schimb ce urmeaza a fi utilizat pentru stabilirea valorii garantiei de participare este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnro.ro), in ziua publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie pentru fiecare contract subsecvent reprezinta 10% din valoarea contractului subsecvent, exclusiv TVA, in conformitate cu Acordul Cadru si contractul subsecvent. Garantia de buna executie in cadrul contractului subsecvent se constituie conform art. 89 alin. (2) din HG 925 / 2006 si se poate constitui in formele mentionate la art. 90 alin. (1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale ExxonMobil.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Consortiu, conform prevederilor art. 44 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa prezinte Formularul de Oferta, informatii generale despre organizatia lor, precum si informatii cu privire la elementele constitutive ale Ofertantului in cazul in care Ofertantul este o asociere, conform formularelor furnizate in Sectiunea C Formulare pentru prezentarea Ofertei. In cazul unei asocieri, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare din membrii asocierii.Cerinta nr. 1Ofertantii trebuie sa demonstreze situatia lor personala.Pentru a-si demonstra situatia personala, Ofertantul trebuie sa prezinte:
i. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
ii. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Declaratiile trebuie semnate de reprezentantul autorizat al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente
Documentele specificate mai sus se vor prezenta conform formularelor furnizate in Sectiunea CFormulare pentru prezentarea Ofertei.In cazul unei asocieri, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare din membrii asocierii.Situatiile prevazute de articolul 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Un operator economic va fi exclus de la participarea la aceasta procedura in cazul in care acesta a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva, in ultimii 5 ani pentru:
a. participare la o organizatie criminala,
b. coruptie,
c. frauda,
d. spalare de bani.Situatiile prevazute de articolul 181 din OUG 34/2006, aprobata cumodificarile si completarile ulterioare.
Un operator economic poate fi exclus de la participarea la aceasta procedura in cazul in care:
a. Acesta este declarat in stare de faliment;
b. nu si-a indeplinit obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in Romania sau in tara in care este stabilit;
c. in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului, care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d. a fost condamnat, in ultimii 3 ani printr-o hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru un act care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionalae. prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul de a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificare si selectieCerinta nr. 2Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Notiunea de ?conflict de interese?in cadrul acestei proceduri se interpreteaza dupa cum urmeaza: orice companie sau expert care participa la procesul de pregatire a Documentatiei de atribuire si care a furnizat informatii ce au stat la baza intocmirii Caietului de sarcini si a celorlalte sectiuni ale Documentatiei de atribuire, nu poate participa la procedura, cu exceptia cazului in care poate dovedi Autoritatii Contractante ca implicarea in etapele anterioare nu constituie concurenta neloiala.In mod similar:
a) nici o persoana privata sau persoana juridica, care participa direct la evaluarea Ofertelor nu poate participa la aceasta procedura in calitate de Ofertant, Ofertant Asociat, Subcontractant sau Tert sustinator.
b) Ofertantul/Ofertantul Asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari sau asociati persoane care sunt sot/sotie ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale (astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante nu poate fi admis cu Oferta in procedura.Persoanele responsabile cu aprobarea, semnarea documentelor prezentei proceduri de atribuire sunt:
i. John Knapp? Director GeneralEXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
ii. Alin Stirbu ? Director Operatiuni EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
iii. Nia Catchings ? Administratorul procedurii - ExxonMobil Global Service CompanyDemonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Sectiunea C Formulare pentru prezentarea Ofertei.In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.
In cazul in care vor exista subcontractanti, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant.
In cazul in care vor exista terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare tert sustinator.Cerinta nr. 3
Ofertantii trebuie sa certifice faptul ca participarea la prezenta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la procesul de licitatie cu oferta independenta.
Ofertantul trebuie sa prezinte declaratia "Certificat de participare la licitatie cu Oferta independenta" conform formularului furnizat in Sectiunea C Formulare pentru prezentarea Ofertei. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.
Aceasta declaratie trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit.Cerinta nr. 4
In scopul de a permite Autoritatii Contractante sa inteleaga structura si domeniul de activitate al Ofertantului/Consortiului ? ca asociere de operatori economici, Ofertantul/fiecare membru al Consoriului sunt rugati sa furnizeze cateva informatii generale asa cum sunt stipulate in formularul - Chestionar privind parteneriate de afaceri furnizat in Sectiunea C Formulare pentru prezentarea Ofertei.
Aceste documente trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatiile prezentate de Ofertanti si astfel poate solicita operatorilor economici sa prezinte documente suport pentru a demonstra autenticitatea informatiilor prezentate in declaratiile solicitate.
In cazul in care comisia de evaluare considera ca exista incertitudini cu referire la situatia personala a Ofertantului ca operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte Chestionarul privind parteneriate de afaceri.
In cazul in care vor exista terti sustinatori, Chestionarul privind parteneriate de afaceri va fi prezentat de fiecare tert sustinator. Cerinta nr. 1: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Ofertantii vor prezenta documentele solicitate in limba engleza sau traduse din limba emitenta in limba engleza.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate) Ofertantul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta: Certificat constatator in copie legalizata, original sau copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic) din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul Acordului Cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din tara de origine a operatorului economic, sau orice alt document echivalent, pentru a demonstra forma de inregistrare a operatorului economic cat si capacitatea de exercitare a activitatii economice in domeniul obiectului Acordului Cadru.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a Ofertelor.
In cazul unei asocieri, fiecare dintre parteneri trebuie sa prezinte acest document.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea certificatului in original / copie legalizata, pentru conformitate, in cazul in care Ofertantul va prezenta o copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea de documente suport relevante (referinte / contracte / certificate / etc.) pentru o lista referitoare la principalele servicii prestate de Ofertant in domeniul obiectului acordului cadru si a contractelor subsecvente in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, continand valori, perioade, beneficiari si persoana de contact din partea beneficiarului serviciilor referite indiferent daca beneficiarii au fost autoritati publice sau clienti privati.
Suma valorilor serviciilor efectuate pentru documentele suport prezentate pana la data limita de depunere a Ofertelor trebuie:
- sa fie acoperita din unul sau maxim 4 (patru) documente suport emise sau contrasemnate de beneficiari
- sa fie de cel putin 1.900.000, 00 USD
- sa acopere prospectiuni geotehnice, geologice si cercetare initiala de mediu pentru industria petrochimica sau industria de petrol si gaze.Informatiile furnizate trebuie sa demonstreze ca serviciile sunt fie finalizate inainte de data de depunere a ofertelor fie sunt in curs de realizare la data depunerii ofertelor.
In cazul in care documentele suport furnizate se refera la servicii in curs de realizare, Ofertantul trebuie sa demonstreze acceptarea cel putin partiala a serviciilor cu specificarea in document a fazei exacte de realizare a serviciilor.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a contacta persoana de contact nominalizata pentru a verifica informatiile furnizate de Ofertant.
Informatiile trebuie furnizate in asa maniera incat sa permita luarea unei decizii clare cu privire la disponibilitatea cerintelor minime solicitate.
Dovada prestarii serviciilor se va face prin prezentarea unor documente (certificate / confirmari, etc.) emise sau contrasemnate de beneficiarii acestor servicii (autoritate publica sau client privat). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a obtine certificate / confirmari de la beneficiar, dovada realizarii serviciilor se va face printr-o declaratie a operatorului economic.
Pentru valorile exprimate in alte monede decat USD, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int. si anume rata de schimb medie anuala aferenta anului in care s-a semnat contractul.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Ofertantul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, urmatoarele:
i. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani calendaristici. Ofertantul trebuie sa prezinte detalii despre valoarea serviciilor, tipul acestora, data finalizarii si beneficiari, precum si documente care sa confirme ca serviciile incluse in declaratie au fost realizate sau sunt realizate corespunzator.
ii. Fisa detaliata privind experienta similara
iii. Documente / contracte / certificate de acceptanta emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor similare din care sa rezulte tipul de servicii realizate, perioada in care s-au realizat si modalitatea de realizare.Ofertantul va prezenta informatiile solicitate completand formularul corespunzator asa cum este indicat in Sectiunea C Formulare de prezentare a Ofertei.Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantului pentru indeplinirea Acordului Cadru si a contractelor subsecvente poate fi sustinuta si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si entitatea respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii Contractelor subsecvente.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Sustinatorul trebuie sa demonstreze situatia sa personala prin prezentarea:
(i). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
(ii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic
(iii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
Cerinta nr. 1
Cerinta minima pe care Ofertantul trebuie sa o indeplineasca pentru a fi calificat:
i. sa demonstreze aplicarea unui sistem de management al calitatii si al unui sistem de control integrat, care integreaza toate sistemele si procesele unei organizatii intr-un cadru complet si furnizeaza o imagine clara, holistica a tuturor aspectelor organizatiei, modul cum inter-relationeaza si riscurile asociate acestora si care acopera urmatoarele 6 cerinte: politici, planificare, implementare si operare, evaluarea performantelor, imbunatatirea si revizuirea managementului in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare dintre membrii asocierii pentru partea din Acordul Cadru si din contractul subsecvent pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea acestei cerinte, trebuie prezentate urmatoarele documente:
(i). Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii Ofertantului, emis de terta parte (daca este disponibil);
(ii). O privire de ansamblu asupra Sistemului de Management si Control si ultimul raport de audit.;
(iii). Declaratia din Sectiunea C Formulare de prezentare a Ofertei completata si semnata
(iv). Declaratie privind Sistemul de Management al Calitatii.In cazul in care Ofertantul nu detine documentele solicitate, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al calitatii), daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Tehnic
30%
Descriere: 1. Caracteristici de organizare a ofertantului in ce priveste abordarea propusa pentru prestarea serviciilor - maxim 5 puncte; 2. Caracteristici de disponibilitate si mobilizare a vasului pentru realizarea serviciilor - maxim 5 puncte; 3. Caracteristici de planificare si expertiza propusa avand in vedere specificului serviciilor - maxim 5 puncte; 4. Caracteristici functionale ale vasului pentru realizarea serviciilor de prospectiune - maxim 5 puncte; 5. Planul propus pentru securitate in operare si a protectia muncii (HSSE) - maxim 5 puncte; 6. Caracteristici ale echipamentului propus pentru realizarea serviciilor - maxim 5 puncte; 7. Capabilitatile personalului propus - maxim 5 puncte; 8. Caracteristici ale sistemului de raportare si analize de laborator - maxim 5 puncte;
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
RO-OP-05-2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2014 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice document referitor la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in limba engleza.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2014 16:00
Locul: Sediul autoritatii contractante: Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul B, etaj 8, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti autorizati ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentele emise de institutiile abilitate pot fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.ExxonMobil isi rezerva dreptul de a solicita Ofertantilor inainte de a comunica rezultatul procedurii pentru conformitate, prezentarea in original/copie legalizata a tuturor documentelor prezentate in copie.In ipoteza in care exista mai multe Oferte cu punctaj total egal, in vederea departajarii acestora in scopul semnarii Acordului Cadru, Autoritatea Contractanta va lua in considerare cel mai mare punctaj tehnic al Ofertantilor cu punctaj total egal.Orice documente referitoare la aceasta procedura trebuie redactate sau traduse in limba engleza. Aceste documente includ, fara a se limita, urmatoarele: corespondenta derulata intre Autoritatea Contractanta si potentialii Ofertanti, informatiile din documentatia de atribuire, solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari, propunerile tehnica si financiara, documentele tehnice atasate propunerii tehnice, documentele care insotesc Oferta, documentele emise de catre institutii/autoritati/organisme din tara in care Ofertantul este rezident.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la capitolul IX ?Solutionarea contestatiilor?, din OUG nr. 34/2006., cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul B, etaj 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014472, Romania, Tel. +40 318607200, Email: [email protected], Fax: +40 318607280, Adresa internet (URL): www.exxonmobil.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer