Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare studii de mediu, investigare, proiectare, intocmire documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii/ rapoarte de expertiza, precum si obtinerea acestora, pentru activitatea de remediere/ decontaminare sol si ape subterane l


Anunt de participare (utilitati) numarul 133746/09.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: Departamentul Demolare Abandonare Decontaminare (DAD) Str. Coralilor nr. 22, Sector 1 (Petrom City), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Infinity Building, Divizia CEO, Departamentul Achizitii Operationale, Tel. +40 372855154, In atentia: George-Dragos FRATILOIU, Email: [email protected], Fax: +40 212063005, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de realizare studii de mediu, investigare, proiectare, intocmire documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii/ rapoarte de expertiza, precum si obtinerea acestora, pentru activitatea de remediere/ decontaminare sol si ape subterane la amplasamentele batalelor, depozitelor de produse petroliere si parcurilor de rezervoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Amplasamentele OMV Petrom de pe tot teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 6, 170, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contractele subsecvente vor fi atribuite in temeiul acordului-cadru la un interval aproximativ de cel putin 5 luni pe parcursul derularii acordului-cadru. Valoarea estimata a celui mai mare Contract subsecvent, a fost stabilita dupa cum urmeaza: Lot 1 ?595000EUR; Lot 2 ?595000EUR; Lot 3 ? 425000EUR; Lot 4 ?400000EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1: Servicii de realizare studii de mediu, investigare, proiectare, intocmire documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii/ rapoarte de expertiza, precum si obtinerea acestora, pentru activitatea de remediere/decontaminare sol si ape subterane la amplasamentele batalelor, depozitelor de produse petroliere si parcurilor de rezervoare, pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Braila, Buzau, Vrancea, Galati, Covasna, Bacau, Vaslui, Neamt, Suceava, Botosani
Lot 2: Servicii de realizare studii de mediu, investigare, proiectare, intocmire documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii/ rapoarte de expertiza, precum si obtinerea acestora, pentru activitatea de remediere/ decontaminare sol si ape subterane la amplasamentele batalelor, depozitelor de produse petroliere si parcurilor de rezervoare, pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Prahova, Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, TulceaLot 3: Servicii de realizare studii de mediu, investigare, proiectare, intocmire documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii/ rapoarte de expertiza, precum si obtinerea acestora, pentru activitatea de remediere/decontaminare sol si ape subterane la amplasamentele batalelor, depozitelor de produse petroliere si parcurilor de rezervoare, pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Arges, Olt, TeleormanLot 4: Servicii de realizare studii de mediu, investigare, proiectare, intocmire documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii/ rapoarte de expertiza, precum si obtinerea acestora, pentru activitatea de remediere/ decontaminare sol si ape subterane la amplasamentele batalelor, depozitelor de produse petroliere si parcurilor de rezervoare, pentru amplasamentele OMV Petrom situate in judetele Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timis, Maramures, Hunedoara, Mures
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90715100-3 - Servicii de investigatii in domeniul poluarii chimice si petroliere (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
79311200-9-Servicii de realizare de studii (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
90715210-7-Investigatii la depozite sau terminale petroliere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - Batale: min2/max7; Parcuri rezervoare: min1/max3; Depozite produse petroliere: min2/max4;Lot 2 - Batale: min1/max21; Parcuri rezervoare: min2/max3; Depozite produse petroliere: min0/max2;
Lot 3 - Batale: min1/max10; Parcuri rezervoare: min1/max3; Depozite produse petroliere: min1/max1;
Lot 4 - Batale: min1/max4; Parcuri rezervoare: min1/max2; Depozite produse petroliere: min2/max8;
Valoarea estimata fara TVA: 6, 170, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va prezenta Garantie de participare la licitatie in moneda EUR, separat pe fiecare lot, astfel: Lot 1?12000EUR; Lot 2?20000EUR; Lot 3?12000EUR; Lot 4?13000EUR. Garantia se constituie conf. prevederilor art. 86 din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare si va avea o valabilitate de 134 zile, incepand cu data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul Garantiei de Buna Executie pentru fiecare Contract subsecvent reprezinta 10% din valoarea Contractului subsecvent, exclusiv TVA.Garantia de Buna executie in cadrul Contractelor subsecvente se constituie prin retineri succesive din facturi, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea contractului ce urmeaza a fi atribuit se realizeaza din surse proprii, urmand ca, costul serviciilor sa fie rambursat Petrom, conform Legii 555/2004.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 (aplicabila pentru fiecare lot in parte). Un operator economic este exclus din procedura daca se afla in oricare din situatiile de la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare. Demonstrarea cerintei se face prin prezentarea:
1. Declaratie privind eligibilitatea;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev. la art. 181 din OUG 34/2006;
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;4. Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice doc echivalent.Doc specif. la pct. 1-3 se vor prezenta cf formularelor care se gasesc in Sect D ?Formulare de transmitere a Ofertei?. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara sau tehnica si profesionala trebuie sa prezinte Declaratia privind neincadrarea doar ptr situatiile prev la art. 181 lit.a), c)1 si d) din OUG 34/2006, cu modif si compl ulterioare cf form. care se gasesc in Sect. D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.Cerinta nr. 2: Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta (aplicabila pentru fiecare lot in parte). Demonstrarea cerintei se face prin prez. declaratiei "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" cf form. care se gaseste in Sect. D ?Formulare de transmitere a Ofertei ?.Cerinta nr. 3: Certificarea inexistentei unui conflict de interese in cf cu prev. art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modif. si compl. ulterioare (aplicabila pentru fiecare lot in parte).
Demonstrarea cerintei se face prin prez. unei declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in prev. art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006, cu modif. si compl. ulterioare, cf form. care se gaseste in Sect. D ?Formulare de transmitere a Ofertei?. Declaratia mentionata se va prezenta si de catre subcontractant(ii) nominalizat(i) si/sau tertul(ii) sustinator(i), daca este cazul. Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atrib., resp. persoanele care aproba/semneaza doc emise in legatura sau pentru procedura de atrib. sunt: Doru MUSTATOIU ? Director D.A.D.; Irinel TILEA ? Director Achiz. Operational. Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate (aplicabila pentru fiecare lot in parte).Demonstrarea acestei cerinte se face de catre Ofertanti - persoane fizice sau juridice romane sau straine - prin prezentarea de certificat constatator in original, copie legalizata/ autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, emis de Oficiul Registrului Comertului, cu un numar de maxim 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Pentru ofertantul castigator clasat pe primul loc se va solicita certificatul constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1:
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati, dupa cum urmeaza: Lot 1 ? minim 1000000 EUR
Lot 2 ? minim 1000000 EUR
Lot 3 ? minim 800000 EUR
Lot 4 ? minim 800000 EUR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Demonstrarea experientei similare, prin prezentarea unui numar de maxim 3 contracte sau alte documente care sa confirme prestarea categoriilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, separat pentru fiecare lot, in valoare cumulata (fara TVA) de:
? Lot 1 ? min. 400000 EUR
? Lot 2 ? min. 400000 EUR
? Lot 3 ? min. 300000 EUR
? Lot 4 ? min. 300000 EUR
Cerinta nr. 2
Cerinta minima privind demonstrarea accesului la infrastructura (respectiv la utilaje, instalatii, echipamente tehnice) si personalul (descris de catre Ofertant in cadrul Propunerii Tehnice) necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a Acordului cadru si a Contractelor subsecvente de servicii (aplicabila pentru fiecare lot).
Cerinta nr. 1
Demonstrareaasigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001:2008 sau echivalent.
Cerinta nr. 2
Demonstrarea asigurarii unui nivel corespunzator al protectiei mediului, in conformitate cu standardul ISO 14001:2005 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va utiliza licitatia electronica drept pas final al procedurii de atribuire, dupa realizarea evaluarii Ofertelor conf. cu criteriul de atribuire specificat. Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda de 24 de ore si va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de e-mail inregistrata in sistem. Elementul Ofertei care face obiectul licitatiei electronice este pretul total pentru cantitatea maxima de servicii pentru un lot, exprimat in lei, fara TVA.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Investigare facilitati
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.04.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Orice doc. ref. la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in RO, utilizand traducere autorizata.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.04.2012 11:00
Locul: Petrom City, Infinity Building, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti, cod postal: 013329
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comsiei de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai Ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Alte informatii cu privire la procedura de atribuire se regasesc in celelalte sectiuni ale documentatiei de atribuire. Intreaga documentatie de atribuire, inclusiv Caietul de Sarcini, este disponibila in SEAP, utilizand interfatawww.e-licitatie.ro. Orice solicitare de clarificare va fi trimisa in scris (prin posta, fax sau e-mail) la punctul de contact mentionat mai sus, precizand numarul de referinta al anuntului de participare in SEAP (www.e-licitatie.ro) si titlul Acordului cadru.Departajarea Ofertelor clasate pe primul loc avand preturi egale: in cazul in care se constata ca Ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii Ofertelor. Acordul cadru va fi atribuit Ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu capitolul IX intitulat ?Solutionarea contestatiilor? din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212063005, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2012 10:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer