Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare studii pentru evaluarea resurselor geologice si de dezvoltare a exploatarii zacamintelor comerciale


Anunt de participare (utilitati) numarul 136073/30.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii Operational, Tel. +40 372849071, In atentia: Marian Ionut Neacsu, Email: [email protected], Fax: +40 212063005, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de realizare studii pentru evaluarea resurselor geologice si de dezvoltare a exploatarii zacamintelor comerciale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 28, 491, 094 si 131, 557, 020EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Aprox. 6 luni. Valoarea celui mai mare contract subsecvent per lot: Lot 1-99750 EUR; Lot 2-273000 EUR; Lot 3-1673280 EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul acordului cadru este asigurarea accesului OMV Petrom la resursele necesare pentru realizarea studiilor (asa cum sunt/ vor fi aceste studii incluse in Programul Anual de Exploatare Petroliera) pe durata acordului cadru, avand ca obiect evaluarea resurselor geologice si de dezvoltare a exploatarii zacamintelor comerciale pentru o perioada de 48 de luni de la data semnarii fiecarui acord cadru.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76443000-0 - Alte servicii de intocmire a profilului geologic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 ? Nr minim estimat contracte subsecvente: 37; Nr maxim contracte subsecvente 102
Nr zile expert estimat: Minim 5342 zile expert ? Maxim 40698 zile expertLot 2 - Nr minim estimat contracte subsecvente: 35; Nr maxim contracte subsecvente 83.
Nr zile expert estimat: Minim 15251 zile expert ? Maxim 45318 zile expertLot 3 - Nr minim estimat contracte subsecvente: 25; Nr maxim contracte subsecvente 59.
Nr zile expert estimat: Minim 16275zile expert ? Maxim 82270 zile expert
Valoarea estimata fara TVA: intre 28, 491, 094 si 131, 557, 020EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va prezenta o Garantie de participare la licitatie pentru fiecare lot, dupa cum urmeaza: Lot 1 ? 11.000, 00 EURLot 2 ? 20.000, 00 EURLot 3 - 30.000, 00 EURGarantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari conf. art. 86, alin. 1, 2, 3 si 4 din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare si va fi valabila 93 zile de la data limita pt depunerea Ofertelor. Cuantumul Garantiei de Buna Executie pentru fiecare contract subsecvent reprezinta 5% din valoarea Contractului subsecvent, exclusiv TVA.Garantia de Buna executie in cadrul contractului subsecvent se constituie conform art . 90 alin. (1) din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii ale OMV Petrom
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 (aplicabila pentru fiecare lot):
Un operator economic este exclus din prezenta procedura daca se afla in oricare din situatiile descrise la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea urmatoarelor:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;
3. Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent;4. Cazier fiscal al operatorului economic (in statele unde este aplicabil) sau orice document echivalent.Documentele specificate la punctele 1-2 se vor prezenta conform formularelor care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.Cerinta nr. 2 (aplicabila pentru fiecare lot): Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta ? conform Ordinului ANRMAP 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea declaratiei "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei ?.Cerinta nr. 3 (aplicabila pentru fiecare lot): Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Membrii Directoratului OMV PETROM si ai Consiliului de Supraveghere sunt cei nominalizati pe www.petrom.roPersoanele care aproba, semneaza documentele in legatura cu aceasta procedura sunt:
1. Leendert LIEVAART ? Director Unitate de Afaceri Dezvoltare
2. Irinel TILEA ? Director Achizitii OperationalDemonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei ?.In cazul in care vor exista subcontractanti, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare subcontractant.In cazul in care vor exista terti sustinatori, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare tert sustinator. Cerinta nr. 1 valabila pentru fiecare lot separat: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate) Ofertantul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta, pentru fiecare lot separat:
1. Certificat constatator in copie legalizata, original sau copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic) pentru a arata activitatea desfasurata de operatorul economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba un corespondent in codul NACE (Nomenclatorul de activitati din Comunitatea Europeana) inregistrat in certificatul eliberat de Oficiul Registrului Comertului din tara de origine a operatorului economic sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare a operatorului economic si competenta de a realiza activitati economice in domeniul serviciilor de studii de zacamant in industria petrolului si gazelor.
2. Atestat pentru competente tehnice a persoanelor juridice (romane sau straine) care intocmesc documentatia si/sau executa lucrari de cercetare geologica, lucrari de exploatare a petrolului si a de resurse minerale si de expertizare, ca si ale persoanelor fizice care intocmesc documentatia si/sau executa lucrari de cercetare geologica si de expertizare, emis de ANRM (Agentia Nationala pentru resurse Minerale din Romania) sau echivalent valabil la data deschiderii ofertelor si cel putin un an dupa data deschiderii ofertelor pentru Ofertantii rezidenti ai statelor membre UE, sau o declaratie pe propria raspundere ca este in curs de obtinere a atestatului mentionat.Certificatul de atestare emis de ANRM, conform cerintelor specificate in Ordinul 122/2006, se va depune la OMV Petrom in conformitate cu prevederile art 5 din acordul cadru atasat prezentei proceduriExpresia ?sau echivalent? inseamna documente emise pentru scopuri similare de autoritati competente din statul membru unde Ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: i. Media cifrei de afaceri specifica (in domeniul de activitate aferent obiectului contractului) in ultimii 3 ani financiari incheiati:
Lot 1 ? minim 100.000, 00 EUR;
Lot 2 ? minim 200.000, 00 EUR;
Lot 3 ? minim 300.000, 00 EUR.
ii. Demonstrarea accesului neconditionat la resurse financiare de cel putin:
- 33.000, 00 EUR ? Lot 1;
- 67.000, 00 EUR ? Lot 2;
- 100.000, 00 EUR ? Lot 3,
pe o perioada de 3 luni, incepand de la data atribuirii primului contract subsecvent, estimat a fi august 2012.Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara Ofertantul va prezenta, pentru fiecare lot separat, urmatoarele documente:
1. Fie: Extrase din bilanturile contabile pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, din care sa reiasa cifra de afaceri, contul de profit si pierdere, unde este aplicabil;
2. Fie: Raportul auditorilor pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, unde este aplicabil;
3. Declaratie privind cifra de afaceri in ultimii 3 ani incheiati;
Continuare modalitate de indeplinire cerinta 1:
4. Adresa/comunicare/document in original, emis de o organizatie/institutie financiara care sa precizeze ca situatia financiara a ofertantului a fost examinata si ca pe baza acestei examinari, operatorul economic ce participa la procedura individual sau in asociere este eligibil in orice moment pentru obtinerea unei linii de credit, asa cum este indicat, daca acesta din urma o va cere. Acest document trebuie sa contina in mod obligatoriu coordonatele de contact ale persoanei care a semnat aceasta comunicare.
Continuare modalitate de indeplinire cerinta 1:
In acceptiunea Autoritatii Contractante si pentru scopul prezentei Proceduri de semnare a acordului cadru, expresia ?demonstrarea accesului neconditionat la resurse financiare? se refera la timpul estimat pentru atribuirea primului contract subsecvent (estimata a fi in august 2012) si se refera la accesul la resursele financiare disponibile, negrevate de datorii sau accesul la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare ce se dovedesc a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pe o perioada de cel putin primele 3 luni ale contractului subsecvent si estimat de OMV Petrom in cuantumul sumelor specificate mai sus.
Continuare modalitate de indeplinire cerinta 1:
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Daca pentru orice motiv documentele mentionate mai sus nu sunt in limba engleza, ofertantiivor prezenta traduceri autorizate ale acestora.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EUR se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.int.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
LOT nr. 1
Experienta ca furnizor de servicii in realizarea de studii pentru zacaminte de hidrocarburi pentru evaluarea resurselor geologice si de dezvoltare a exploatarii zacamintelor, cu o valoare cumulata de cel putin 99.000, 00 EURO in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertei, din care cel putin unul finalizat, cu caracteristicile de mai jos, incluzand dar nelimitandu-se la:
i. 1-5 pachete/orizonturi de evaluare a resurselor geologice
ii. 1-2 tipuri de substanta
iii. 1-5 blocuri tectonice separate hidrodinamic initial
iv. 1-5 unitati hidrodinamice actuale
v. 1-20 sonde pe structura
vi. 1 boltire/capcana
continuare cerinta nr. 1
LOT nr. 2
Experienta ca furnizor de servicii in realizarea de studii pentru zacaminte de hidrocarburi pentru evaluarea resurselor geologice si de dezvoltare a exploatarii zacamintelor, cu o valoare cumulata de cel putin 250.000, 00 EURO in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertei, din care cel putin unul finalizat, cu caracteristicile de mai jos, incluzand dar nelimitandu-se la:
i. 6-10 pachete/orizonturi de evaluare a resurselor geologice
ii. 1-2 tipuri de substanta
iii. 6-10 blocuri tectonice separate hidrodinamic initial
iv. 6-10 unitati hidrodinamice actuale
v. 21-150 sonde pe structura
vi. 2-3 boltiri/capcana
continuare cerinta nr. 1
LOT nr. 3Experienta ca furnizor de servicii in realizarea de studii pentru zacaminte de hidrocarburi pentru evaluarea resurselor geologice si de dezvoltare a exploatarii zacamintelor, cu o valoare cumulata de cel putin 500.000, 00 euro in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a ofertei, din care cel putin unul finalizat, cu caracteristicile de mai jos, incluzand dar nelimitandu-se la:
i. > 10 pachete/orizonturi de evaluare a resurselor geologice
ii. > 2 tipuri de substanta
iii. > 10 blocuri tectonice separate hidrodinamic initial
iv. > 15 unitati hidrodinamice actuale
v. > 150 sonde pe structura
vi. > 3 boltiri/capcana
vii. >2 sectoare separate structural-tectonic
viii. Existenta de capete de gaze secundare
ix. Existenta condensarii retrograde la zacamintele de gaze
x. Existenta recuperarii avansate pe structura (procese de IOR/EOR)
Modalitate indeplinire cerinta nr. 1
Ptr a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Ofertantul trebuie sa prezintepentru fiecare lot separat, urmatoarele:
1. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3ani pana la data depunerii ofertelor. Ofertantul trebuie sa prezinte detalii despre valoarea serviciilor, tipul acestora, data finalizarii si beneficiari, precum si documente care sa confirme ca serviciile incluse in declaratie au fost realizate sau sunt realizate corespunzator.
2.Certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor similare din care sa rezulte tipul de servicii realizate, perioada in care s-au realizat si modalitatea de realizare.Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, fiecare asociat fiind obligat sa prezinte aceste documente, cerinta
Cerinta nr. 2 valabila pentru fiecare lot separat: Demonstrarea accesului la infrastructura si software-ul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru si a contractelor subsecvente de servicii (inclusiv autorizatiile, aprobarile si licentele de tip retail necesare pentru aceasta infrastructura si software, acolo unde legislatia impune in mod specific acest lucru). Ofertantul trebuie sa demonstreze cel putin accesul la infrastructura si software-ul pe care acesta le mentioneaza in cadrul Propunerii Tehnice ca fiind utilizate pentru prestarea serviciilor.Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Ofertantul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, pentru fiecare lot separat, declaratie privindinfrastructura si software-ul de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru si a contractelor subsecvente.
Cerinta nr. 3 valabila pentru fiecare lot separat: demonstrarea accesului la personalul necesar (resurse umane) pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru si a contractelor subsecvente de servicii. Ofertantul trebuie sa demonstreze cel putin accesul la resursele umane mentionate in caietul de sarcini.Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Ofertantul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, pentru fiecare lot separat, declaratie privind personalul (resursele umane) de care dispune operatoruleconomic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru si a contractelor subsecvente.Operatorii economici care participa la procedura vor prezenta si organigrama organizatiei.
Cerinta nr. 1 valabila pentru fiecare lot separat: Dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.Pentru atestarea indeplinirii acestei cerinte, Ofertantul trebuie sa prezinte, pentru fiecare lot separat, urmatoarele documente:
i. Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii Ofertantului, emis de terta parte;ii. Manualul sistemului de management al calitatii sau ultimul raport de audit, care nu trebuie sa fie emis inainte de decembrie 2010.In cazul unei asociatii, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre toti membrii asociatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Studii ANRM_2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.07.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice document referitor la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in limba engleza.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2012 11:00
Locul: Petrom City, Infinity Building, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti, cod postal: 013329
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comsiei de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai Ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Atribuirea contractelor subsecvente in cadrul acordului cadru pentru fiecare lot se va realiza fara reluarea competitiei, cu consultarea operatorilor economici semnatari ai acordului cadru in conditiile si termenii stabiliti in art. 4.2 din acordul cadru, astfel (cumulativ): i. in ordinea ierarhiei stabilite ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire la semnarea acordului cadruii. in functie de resursele (numarul de echipe disponibile) ale fiecarui semnatar al acordului cadru si de termenul de finalizare a studiiloriii. in contextul ofertei imbunatatite primite ca raspuns la consultarea pentru atribuirea unui contract subsecvent.OMV Petrom isi rezerva dreptul sa consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte intr-o perioada cat mai scurta de timp.Operatorii economici au dreptul ca in procesul de consultare sa modifice elementele/conditiile care fac obiectul consultarii numai in sensul imbunatatirii acestora si fara sa afecteze elementele/conditiile stabilite ca fiind neschimbabile prin acordul cadru.In ipoteza putin probabila in care exista mai mult de 5 oferte cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii in scopul atribuirii acordului cadru.Documentele emise de institutiile abilitate pot fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.OMV Petrom isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor clasati pe primele 5 locuri, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, pentru conformitate, prezentarea in original/copie legalizata a tuturor documentelor prezentate in copie.Alte informatii cu privire la procedura de semnare a acordului cadru se regasesc in celelalte sectiuni ale documentatiei de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu capitolul IX ?Solutionarea contestatiilor? din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala: Str. Coralilor nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2012 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer