Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare studii si elaborare Plan de Management al ariei protejate Domogled-Valea Cernei


Anunt de participare numarul 141322/28.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI RA
Adresa postala: Baile Herculane, Str. Trandafirilor, Jud. Caras-Severin, Localitatea: Baile Herculane, Cod postal: 325200, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Carjan, Tel. +40 0730653434, Email: [email protected], Fax: +40 0255560582, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare studii si elaborare Plan de Management al ariei protejate Domogled-Valea Cernei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Caras Severin, Gorj si Mehedinti
Localitatile Baile Herculane, Mehadia, Toplet, Cornereva, Pades, Baia de Arama, Obarsia Closani, Podeni, Balta, Isverna si Tismana.
Cod NUTS RO412, RO413, RO422
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de realizare studii si elaborare Plan de Management al ariei protejate Cheile RudarieiPrezentul contract de servicii are ca scop realizarea tuturor studiilor necesare care stau la baza elaborarii planului de management, obiectivul fiind elaborarea si aprobarea Planului de Management al ariei protejate Domogled - Valea Cernei. Se vor realiza toate studiile necesare cunoasterii detaliate a tuturor aspectelor legate de habitatele si speciile tinta ale ariilor protejate vizate de proiect. Aceste informatii vor sta la baza elaborarii planului de management si a masurilor de conservare necesare mentinerii starii de conservare favorabila, in conformitate cu directivele UE si legislatia nationala.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90713000-8 - Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
79311000-7-Servicii de studii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de realizare studii si elaborare Plan de Management al ariei protejate Cheile Rudariei
Valoarea estimata fara TVA: 2, 350, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
27 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul 40000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor, egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.Mod de constituire: se exprima in lei si se constituie in una din urm forme: 1.Cu OP in contul RO13BRDE110SV30601661100 deschis la BRD Baile Herculane cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor 2Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asig in favoarea AC conform Formularului 2 in original. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, aceasta se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare este obligatorie la deschiderea ofertelor, se depune pe exteriorul plicului sigilat ce contine oferta, in original; In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie bancara de participare la licitatie, poate fi emisa de oricare dintre asociati, in cuantumul total stabilit de autoritatea contractanta.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Conform Art. 278^1 din OUG 34/2006 in cazul depunerii unei contestatii si in masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 6130 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. reprezinta 10% din pretul contractului, fara TVA. Executarea contractului incepe , la data emiterii ordinului de incepere a prestarii serviciilor de catre A.C.. Modul de constituire a garantiei de buna executie, se va efectua conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie se va constitui prin scrisoare de garantie de buna executie, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Formular nr.21) care devine anexa la contract. Modul de restituire a garantiei de buna executie: in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art.11 alin.4 si 5 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
Se vor prezenta in anexa la declaratie in mod obligatoriu: Denumirea contractului de lucrari propus ca referinta, Beneficiarul, Finantatorul,
Principalele caracteristici, valoarea contractului, perioada de executie, perioada de garantie.
Se vor completa Formularul 24 si anexa.
In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Daca ofertantul nu prezinta documentele edificatoare, oferta lui va fi considerata inacceptabila. In cazul in care ofertantul nu uzeaza de dreptul amintit anterior si nu prezinta unul saumai multe din documentele solicitate la acest capitol, oferta sa va fi declarata inacceptabila.
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
Orice document solicitat trebuie sa fie valabil in momentul depunerii ofertei si va fi prezentat in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege trebuie sa fi fost emise cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Nu se accepta folosirea de prescurtari.Un ofertant participa, pentru acelasi contract, cu o singura oferta, fie in mod individual fie ca partener al societatii mixte/consortiului/asocierii.
Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre un singur ofertant sau partener pentru acelasi contract va conduce la respingerea ofertelor respective. Este interzis ofertantilor sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant sau tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului .Ofertele depuse de consortiu /asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
? Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul consortiului/asocierii precum si categoriile de lucrari executate de fiecare dintre acestia;
? Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Se recomanda ca semnatura autorizata sa fie a administratorului / directorului general al societatii partenere lider sau a persoanei imputernicite de fiecare dintre membrii consortiului/asocierii;
? Unul din membrii trebuie numit ca partener conducator (lider) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte sau un contract de asociere in cadrul caruia sa fie stipulata aceasta imputernicire;
? Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor
partenerilor, si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului).
? Toti partenerii din cadrul consortiului/asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;
? Structura sau constituirea consortiului/asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noul consortiu/asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de
eligibilitate si de conformitate ca cel initial;
Incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 si art 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinte obligatoriiCerinta nr. 1
Declaratia privind calitate de participant la procedura Formularul 13, Sectiunea Formulare
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat.Cerinta nr. 2
Declaratie privind eligibilitatea : Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul 5, Sectiunea Formulare. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat.Cerinta nr. 3
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, completata in conformitate cu Formular 6, Sectiunea Formulare. In cazul in care exista tert sustinator pentru situatia economica si financiara sau tehnica si profesionala, acesta va completa Formularul 6 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a), c^1), si d).
- Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele- Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertelePersoane juridice straine:
- Vor prezenta certificatele sus-mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.
- Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS).
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in copie conforma cu originalul, valabile la data depunerii ofertelor, care sa ateste ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele . Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor fiscale, autoritatea contractanta solicita ca acesta sa depuna in oferta dovada platii la zi a datoriilor reesalonate (unde este cazul) si graficul de reesalonare.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat.Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul 7. Se completeaza de catre fiecare ofertant/membru al asocierii, de catre subcontractanti si de catre tertul sustinator ? in cazul in care exista.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ga?parIoan- DirectorulAdministra?ieiParculuiNa?ionalDomogled ? ValeaCernei
Manager proiect - CHIVU GabrielaManager proiect adjunct- DRAGOIU PetronelaResponsabil financiar-contabil- SANDU MihaelaExpert financiar Fonduri Structurale - MUULERAna MariaResponsabil achizitii - UNGUREANU RalucaResponsabil stiintific - CRISTESCU VeronicaResponsabil IT - ZARESCU EmilResponsabil comunicare- CRISTESCU AndreaNota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului/sustinatorului/subcontractantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 5
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? Formularul 14 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 1
Persoane juridice / fizice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in care sa fie inscris obiectul de activitate al respectivului operator economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Nota: Pentru a fi valabil, certificatul constatator va fi prezentat in original sau in copie certificata ?conform cu originalul?. Originalul sau copia legalizata acestui document vor fi prezentate pentru conformitate de catre ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
Informatiile minimale ce trebuie cuprinse in certificatul constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
- obiectul principal si obiectele secundare de activitate;
- reprezentantii legali;
- faptul ca nu sunt inscrise mentiuni referitoare la declansarea procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, lichidare judiciara voluntara conform Legii nr. 31/1990 republicata si completata sau orice alta procedura.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca acesta cerinta.
Cerinta nr. 2
Persoane juridice / fizice straine
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective.
Persoanele juridice straine vor prezenta echivalentul certificatului constatator, emis conform legislatiei din tara de origine, care sa cuprinda aceleasi informatii referitoare la obiectul de activitate descris mai sus si la faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei/falimentului sau similar.
Inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici unul dintrea asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea la autoritatea fiscala competenta, conform
prevederilor legale.
Toate documentele vor fi transmise in original sau copie certificata ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceriMedia cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie de minim 4.000.000 lei
Formularul 8 Informatii generale din Sectiunea Formulare
Cifra de afaceri globala vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, fara a se lua in considerare anul in curs.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro).
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Experienta similara-Op ec sau membrii grupului de op ec trebuie sa demonstr ca, in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea oferteia/au prestat si dus la bun sfarsitmax 2 contracte de prestari servicii de aceeasi natura si complexitate cu prezentul contract, contracte care insumate sa aiba o val de cel putin 2000000 lei fara TVA. Sintagma ?servicii duse la bun sfarsit? inseamna : sv receptionate partial, sv receptionate la sfarsitul prestarii (nu presupune expirarea perioadei de garantie)F 9 ? Princip prestari de serv similare in ultimii 3 ani si Anexele. Informatii Detaliate privind prestarile de serv in ultimii 3 ani. Pentru fiecare contract mentionat in lista Formularului 9 se va completa Anexa 2 la Formularul 9 si se vor atasadoc/certificate emise sau contrasemnate de o autoritate ori
continuare Cerinta nr.1.de catre clientul privat beneficiar care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului; tipul sv/activ prestate; perioada in care s-a realizat contractul; val. contractului.Ptr contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi ptr conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre BNR ptr anul in care contractul ptr respectivul proiect a fost semnat. Daca se constata, din situatiile prezentate si din verif efectuate de AC, ca au existat probl atat in derularea contractelor, care au afectat executarea corespunzatoare a acestora, cat si probleme survenite ulterior, ca urmare a calitatii defectuoase a serv prestate, avand consecinte in implementarea/operarea proiectelor de investitii, ofertantul este descalificat.
Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa demonstreze accesul la cel putin urmatoarele resurse tehnice necesare realizarii Obiectului Serviciilor prezentat in CS: 4 aparate de localizare prin GPS cu rezolutie de cel pu?in 5 m, se va completa Formul 25 privind echipamentele tehnice si logistica de care dispune pentru indeplinirea contractului de servicii, conform necesitatilor proiectului.Ofertantul este obligat sa demonstreze in special ca detine, are contract de inchiriere si detine acces nerestrictionat pentru cel putin echipamentul solicitat.
continuare Cerinta nr.2 Se va face dovada existentei unui drept de proprietate sau a unui drept de folosinta: ptr echipamentele ce nu sunt in proprietatea ofertantului se va prezenta contractul sau precontractul de inchiriere in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si declaratiile detinatorilor, in original, ca in perioada executiei contractului vor pune la dispozitia ofertantului respectiveleechipamente, este permisa si posibilitatea prezentarii unui angajament care sa certifice faptul ca in perioada executiei ofertantul va dispune de echipamentele solicitate, ptr echipamentele ce sunt in proprietatea ofertantului se vor anexa copii dupa contractul de vanzare -cumparare, facturi sau alte doc.
Cerinta nr.3 Inf referit la resursele umane propuse ptr a fi implicate in proiect.Expertii cheie sunt aceia a caror activit este esentiala in atingere obiective .Prestatorul va pune la dispoz Benefic o echipa formata din personal cu competente si exper dovedite, alcatuita din min 40 de experti-cheie, calific, experienta si nr min de experti pentru fiecare dintre specializari, astfel: 1 LIDER DE ECHIPA Studii univ de lunga durata absolv cu dipl de licenta sau studii postuniv: tehnice, ?tiin?e admin, managem, prot mediu, ecologie sau similar;Calificare/Diplom de manag de proiect recunosc de o autorit nation/ internation sau de o asociatie profesion nation/internation.Exper prof gen min 5 ani.
continuare Cerinta nr.3 Exper prof specifica Participarea ca manager de proiect/adjunct manager (sau functie similara: lider de echipa/adjunct, coordon proiect/adjunct, sau orice functie echival care presup coordonarea echipei/pozitie de adjunct al acestei functii) in cel putin un proiect in domen protec?iei naturii;
4 exper?i in analiza habitatelor Studii univ de lunga durata absolv cu diploma de licenta in domeniul biologiei sau ecologiei;Exper prof gen min 3 ani; Exper in inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor si habitatelor dovedita prin particip la cel putin un proiect similar.2 exper?i in ecologia speciilor avifaunistice, Studii univ de lunga durata absolv cu diplom de licenta in domen biologiei sau ecologiei;
continuare Cerinta nr.3. Experienta profes generala de min 3 ani; Experienta in inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor avifaunistice dovedita prin particip la cel putin un proiect similar.3 experti botanisti Studii univ de lunga durata absolv cu diplom de licenta in domen biologiei sau ecologiei;Exper prof gen min 3 ani; Exper in inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conserv a speciilor si habitatelor dovedita prin particip la cel putin un proiect similar.2 experti in ecologia speciilor de amfibieni ?i reptile Studii univ de lunga durata absolv cu diploma de licenta in domeniul biologiei sau ecologiei; Exper prof gen min 3 ani;
continuare Cerinta nr.3.Exper in inventarierea, cartarea si eval starii de conservare a speciilor de amfibieni si reptile dovedita prin particip la cel putin un proiect similar.2 experti ihtiologi Studii univ de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul biologiei sau ecologiei;Exper prof gen de min 3 ani; Exper in inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de pesti dovedita prin particip la cel putin un proiect similar.2 experti in ecologia speciilor de nevertebrate Studii univ de lunga durata absolv cu diploma de licenta in domeniul biologiei sau ecologiei;Exper prof gen de min 3 ani; Exper in inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de nevertebrate dovedita prin particip la cel putin un proiect similar.
continuare Cerinta nr.3.2 experti in ecologia mamiferelor mari
Studii univ de lunga durata absolv cu diploma de licenta in domeniul biologiei sau ecologiei;Exper prof gen min 3 ani; Exper in inventarierea, cartarea si eval starii de conservare a speciilor de mamifere mari dovedita prin particip la cel putin un proiect similar.2 exper?i in ecologia speciilor de chiroptere. Studii univ de lunga durata absolv cu diploma de licenta in domeniul biologiei sau ecologiei;Exper prof gen min 3 ani;Exper in inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de chiroptere dovedita prin particip la cel putin un proiect similar.
continuare Cerinta nr.3.
1 expert in geografie fizica. Studii univ de lunga durata absolv cu diploma de licenta in domeniul geografiei;Exper prof gen min 5 ani; Exper prof specifica de minimum 3 ani. 1 expert in geografie umana. Studii univ de lunga durata absolv cu diploma de licenta in domeniul geografiei;Exper prof gen min5 ani;Exper prof specifica de minimum 3 ani.1 expert GIS. Studii univ de lunga durata absolv cu diploma de licenta in geografie, cartografie, inginerie sau un domeniu echivalent;Exper prof gen min 3 ani; Exper in cartarea speciilor si habitatelor dovedita prin particip la cel putin 1 proiect similar.
continuare Cerinta nr.31 expert in eval impactului asupra mediuluiStudii univ de lunga durata absolv cu diploma de licenta in geogr, biolog, chim, stiinta mediului, ingineria mediului sau un dom echivalent;Exper prof gen min3 ani;Exper in elabor stud de mediu dovedita prin particip la cel putin un proiect similar.Important: Se vor nominaliza persdif pentru fiecare din pozitiile solicit. Ofertele in care nu se vor nominaliza perspentru fiecare post vor fi respinse.Docprin care se confirma exp prof, care se vor solicita a fi prezentate doar de catre Ofertantul declarat castigator ? copie ?conf cu originalul?. AC va verifica coresponden acestor doc cu informatiile inscrise in CV-uri si va solicita clarif in cazul in care observa neconcordante.
continuare Cerinta nr.3In cazul in care certif/ diplom/doc/recomandarile care confirma experi prof indicata sunt emise in alta lb decat romana, acestea vor fi transm in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in lb romana.In cazul in care expertii nu sunt angajatii op ec ofertant, acestia vor prezenta o Declaratie de Disponibilitate semnata in original de catre fiecare dintre expertii inclusi in oferta.CV semnat. AC poate solicita clarificari referitoare la informatiile inscrise in CV-uri. Se va completa Formul 10 - lista cu pers de spec, Formul 11 - CVsi Formul 12 ? Declaratia de disponib Op ec va prezenta inform referitoare la pers implicat in prezentul contract, astfel: Prezentarea listei cu pers de specpropus pentru indeplin contractului.
continuare Cerinta nr.3 Se va completaFormul 10, insotit de CV-urile pers responsabil direct pentru indeplinirea contr de achizitie publica.Important: Se vor nominaliza persoanediferite pentru fiecare din pozitiile solicitate. Ofertele in care nu se vor nominaliza perspentru fiecare post vor fi respinse. CVuri echipa de experti. Lista acestora si formatul CV-ului trebuie sa fie depuse in formatul standard indicat Formul 11. CV-urile trebuie sa fie insotite de Declaratii de disponib, pentru servcare urmeaza a fi prestate in perioada contractuala, Formul 12 semnate in original de catre fiecare dintre expertii inclusi in oferta.
Cerinta nr. 4
Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze Se solicita completarea Formularului nr. 16 siFormularul 18 din Sectiunea Formulare, cu subcontractantii si specializarea acestora (daca este aplicabil sau se va men?iona in formular ca nu este cazul)
Ofertantii sunt obligati sa prezinte partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze evidentiate fizic si valoric si datele de identificare ale acestora - cerinta obligatorie.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul Autoritatii Contractante.
Cerinta nr. 1
Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001 ? copie lizibila certificata pe proprie raspunderecu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic. Cerificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunerea a ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Nu se accepta operatori economici in curs de certificare
Cerinta nr. 2
Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001 - copie lizibila certificata pe propria raspundere, cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic. Cerificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunerea a ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
Nu se accepta operatori economici in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara.Pentru oferta cu pre?ul cel mai mic se va acorda punctajul maxim. Pentru celelalte pre?uri ofertate, punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: : Pn = (Pmic/P n) x Pmax, unde Pn = punctaj obtinut de oferta n pentru Pre? Pmic = Pre?ul cel mai mic ofertatPn = Pre?ul ofertat de ofertantul nPmax = Punctajul maxim acordat pentru acest factor Punctajul maxim pentru Factorul de evaluare 1 ce poate fi ob?inut este de 60.Nota: Aproximarile vor fi realizate la a treia zecimala, prin adaos daca zecimala este mai mare sau egala cu 5 si prin lipsa daca zecimala este mai mica decat 5.
2.
Numarul de riscuri identificate suplimentar fata de cele descrise in caietul de sarcini si care sa fie in concordanta cu obiectivele contractului
20%
Descriere: Se vor contabiliza toate riscurile identificate suplimentar fata de cele incluse in CS privind executia activitatilor, atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului, analizate de fiecare ofertant in propunerea tehnica, in vederea obtinerii nr max de riscuri notat NIR.Ptr un nr max de riscuri se acorda 20 pct, ptr orice alt nr de riscuri identificate in cadrul ofertei se va aplica formula: Pn=(NIRn/NIR)x10 unde NIRn=nr. riscuri identificate in oferta ?n?, NIR= nr max. de riscuri, rezultat prin compararea ofertelor.Nota: Riscurile considerate de ofertanti ca afectand executia contractului, dar care in mod evident nu o influenteaza, nu vor fi numarate/contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul. Oferta care nu analizeaza cel putin toate riscurile incluse deja in CS va fi considerata neconforma (in conf cu art. 36 alin. 2 lit. a din H.G. nr. 925/2006).Ptr cele 5 riscuri identificate in cs nu se acorda punctaj.
3.
Nr recomandari de reducere/eliminare riscuri identificate fara a se afecta cerintele caietului de sarcini
20%
Descriere: Se vor contabiliza toate recomandarile si strategiile pt minimizarea/eliminarea riscurilor privind executia activitatilor si atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului.Pentru recomandarile incluse in oferta, punctajul obtinut la acest factor de catre un ofertant se va calcula astfel: Prn=(Nrn/Nrmax)xPemax, unde Prn=punctaj obtinut de oferta n ptr acest factor Nrmax=nr max de recomandari, Nrn=nr de recomandari din oferta n, Prmax = Punctajul max acordat pentru acest factor.Punctajul max pentru Factorul de evaluare 3 ce poate fi ob?inut este de 20.In cazul in care pentru riscurile identificate in cs nu s-au identificat masurile de reducere/prevenire aferente oferta va fi declarata neconforma. Numai pentru recomandarile de reducere a riscurilor identificate in cs nu se acorda punctaj
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.02.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.02.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.02.2013 12:00
Locul: Baile Herculane, Str. Trandafirilor, Jud. Caras-Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturiiDomeniu major de interventie - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Ofertantul castigator va fi cel care ob?ine punctajul maxim prin insumarea punctajelor obtinute la factorii de evaluare 1, 2 si 3In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj, oferta castigatoare va fi cea care are cel mai mic pre? pentru respectarea principiului eficien?ei utilizarii fondurilor.Daca ?i pre?urile ofertate sunt egale, atunci ofertele se vor departaja in func?ie de punctajele ob?inute in urma aplicarii algoritmilor de calcul aferen?i celorlal?i factori de evaluare, in ordinea: 1.Factorul 2;2.Factorul 3Daca egalitatea persista, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pre?urilor in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform art 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.N.P. ROMSILVA -ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI R.A.
Adresa postala: STR CASTANILOR NR 18, Localitatea: BAILE HERCULANE, Cod postal: 325200, Romania, Tel. +40 0255560582, Email: [email protected], Fax: +40 0255560582
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2012 18:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer