Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare studii si elaborare protocoale de monitorizare in scopul fundamentarii planului de management integrat al sitului Natura 2000 Harghita Madaras


Anunt de participare numarul 142528/14.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OCOLUL SILVIC PARTICULAR LIBAN-ZETEA
Adresa postala: Sat. Izvoare Nr. 87/B, Localitatea: Zetea, Cod postal: 537360, Romania, Punct(e) de contact: GYORGY FODOR, Tel. +40 266241192, Email: [email protected], Fax: +40 266241192, Adresa internet (URL): www.ospliban.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de realizare studii si elaborare protocoale de monitorizare in scopul fundamentarii planului de management integrat al sitului Natura 2000 Harghita Madaras
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Localitatea Zetea, jud. Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop realizarea urmatoarelor activitati in cadrul proiectului ?Elaborarea unui plan de management integrat pentru situl de importanta comunitara Harghita Madaras ? ROSCI0090 si rezervatia Lacul Dracului?:
Activitatea A.1. Elaborarea unei baze de date electronice necesare planului de management integrat pentru situl Natura 2000 Harghita Madaras.
ActivitateaA.2. Inventarierea si cartarea limitelor ariei protejate, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare, a folosintei terenului din situl Natura 2000 Harghita Madaras.
Activitatea A.3. Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie si soluri) si vegetatiei si inventarierea obiectivelor social-economice din aria protejata in vederea realizarii hartilor si a unor analize spatiale necesare planului de management integrat.
Activitatea A.4. Inventarierea in teren, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de importanta comunitara si evaluarea amenintarilor actuale si potentiale a speciilor (conform Formularului Standard)pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Harghita Madaras in vederea mentinerii intr-o stare de conservare favorabila a speciilor.Activitatea A.5. Inventarierea in teren, cartarea si evaluarea starii de conservare a habitatelor (conform OUG 57/2007) pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Harghita Madaras in vederea mentinerii intr-o stare de conservare favorabila si inventarierea amenintarilor actuale si potentiale a acestora.
Activitatea A.6. Stabilirea metodelor si protocoalelor de monitorizare in vederea evaluarii succesului masurilor de management integrat propuse pentru speciile si habitatele (conform OUG 57/2007) pentru care a fost declarata in aria protejata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2)
77000000-0-Servicii pentru agricultura, silvicultura, horticultura, acvacultura si apicultura (Rev.2)
92533000-6-Servicii de rezervatii naturale (Rev.2)
92534000-3-Servicii de conservare a faunei si a florei salbatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire.
Valori maxime estimate pentru fiecare din activitatile contractului, fara TVA:
Activitatea A.1. Elaborarea unei baze de date electronice necesare planului de management integrat pentru situl Natura 2000 Harghita Madaras ? 64 413 RON
ActivitateaA.2. Inventarierea si cartarea limitelor ariei protejate, a formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare, a folosintei terenului din situl Natura 2000 Harghita Madaras ? 21 827 RON
Activitatea A.3. Cartarea mediului fizic (geologie, geomorfologie, hidrologie, climatologie si soluri) si vegetatiei si inventarierea obiectivelor social-economice din aria protejata in vederea realizarii hartilor si a unor analize spatiale necesare planului de management integrat. ? 35 476 RON
Activitatea A.4. Inventarierea in teren, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de importanta comunitara si evaluarea amenintarilor actuale si potentiale a speciilor (conform Formularului Standard)pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Harghita Madaras in vederea mentinerii intr-o stare de conservare favorabila a speciilor. ? 296 082 RON
Activitatea A.5. Inventarierea in teren, cartarea si evaluarea starii de conservare a habitatelor (conform OUG 57/2007) pentru care a fost declarat situl Natura 2000 Harghita Madaras in vederea mentinerii intr-o stare de conservare favorabila si inventarierea amenintarilor actuale si potentiale a acestora. ? 379 867 RON
Activitatea A.6. Stabilirea metodelor si protocoalelor de monitorizare in vederea evaluarii succesului masurilor de management integrat propuse pentru speciile si habitatele (conform OUG 57/2007) pentru care a fost declarata in aria protejata ? 72 324 RON
Valoarea estimata fara TVA: 869, 989RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Valoarea garantiei de participare este de 5 600 leib)Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.c)Modalitati de constituire acceptate conform prevederilor art. 84?85 si 86 alin (1) si (3) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul: ?Virament bancar in contul autoritatii contractante (cod fiscal RO28213130) numarul RO67RNCB0156121222470001 deschis la BCR Odorheiu Secuiesc.?Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, pentru procedura de achizitie publica avand ca obiect?Servicii de realizare studii si elaborare protocoale de monitorizare in scopul fundamentarii planului de management integrat al sitului Natura2000 Harghita Madaras?. pentru suma de 5 600 lei si cu un termen de valabilitate de minim 90 zile de la data limita de depunere ofertelor. Se va prezenta in original. A se vedea modelul de scrisoare de garantie de bancara Formular nr. 1. din sectiunea Formulare si Modele.In cazul in care garantia de participare se va constitui in Euro, cuantumul acestuia va fi calaculat in Euro la cursul de schimb Lei/Euro stabilit de BNR cu 5 zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea totala a contractului, exclusiv TVA si se va constitui in termen de 15 zile de la semnarea contractului. Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara care devine anexa la contract. In cazul in care garantia de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acestuia prin depunerea la caserie a unor sume in numerar. In cazul in care garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul va avea obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, iar suma initiala depusa de catre contractant in contul astfel deschis va fi de cel putin 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite. Drept garanatie de buna executie in documentatia de atribuire Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Autoritatea contractanta va accepta orice modalitate de constituire a Garantiei de buna executue in conformitate cu art 90 din HG 925/2006. Asupra alegerii modalitatii aplicarii garantiei de buna executie se va stabili in prealabil semnarii contractului de servicii. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din FEDR si bugetul de stat prin AM POS Mediu, Axa prioritara 4.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la: Cerinta nr. 1
Art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicare in cadrul procedurii, completarea:
-Formularul nr. 2 ? Declaratie privind eligibilitatea completat. Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz, precum si de tertul sustinator, daca este cazul.Cerinta nr. 2
Art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicare in cadrul procedurii, completarea:
Formularul nr. 3 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 completat.Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Prezentarea unor documente de confirmare:
1.Certificat de atestare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia operatorul economicisi are sediul social, care sa ateste situatia datoriilor fata de bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
2.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, care sa ateste situatia datoriilor fata de bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local in luna anterioara celei in care se depuna ofertele.
In situatiile de la art. 11 alin. (4) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei, cat si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.Ofertantii din alte tari decat Romania vor trebui sa depuna documente echivalente care sa ateste indeplinirea obligatiilor financiare fata de bugetul de stat si fata de bugetul local din tara de origine, emis de autoritatile competente din tara respectiva, in limba in care au fost intocmite, in original, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana, depunerea documentelor in cauza, si in copie conform cu originalul. In cazul unei asocieri aceste certificate vor fi prezentate de catre fiecare membru.Certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS). Persoanele juridice/fizice inregistrate in state in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributia la asigurarile sociale vor prezenta un certificat privind plata contributiei la asigurarile sociale, sau a taxei echivalente, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Certificatul mentionat mai sus trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul unei asocieri acest certificat va fi prezentat de catre fiecare membru.Cerinta nr. 3
Art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicare in cadrul procedurii, completarea:
-Formularul nr. 4 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 completat. Acest formular va fi prezentat de catre ofertant / ofertant asociat / subcontractant / tert sustinator, dupa caz. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante,
persoanele cu functie de decizie cu privire la initierea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie sunt:
- SANDOR Alpar ? Sef ocol, reprezentant legal al autoritatii contractante
- FODOR Gyorgy ? Presedintelele comisiei de evaluare (manager proiect);
- DÉNES Albert ? Membru in comisia de evaluare (responsabil Biodivers);
- SIMO; Attila ? Membru in comisia de evaluare (responsabil informare si constientizare);
- KALAPACS Etelka ? Secretarul comisiei de evaluare (contabila);Cerinta nr. 4
Prezentarea obligatorie a ?Certificatului de participare cu oferta independenta? conform Ordinului 314/2010.Modalitatea de indeplinire si aplicare in cadrul procedurii, completarea:
Formularul nr. 5- Declaratie ?Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta? completat. In cazul unei asocieri acest formular va fi completat si prezentat de catre liderul asocierii.Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru documentele care nu sunt in limba romana se va atasa si traducere autorizata in limba romana. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente. Cerinta nr. 1
Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale/inregistrare, dupa caz:
1.a Pentru persoane juridice/fizice romane
Ofertantii participanti la procedura precum si asociatii trebuie sa fie legal inregistrati. Modalitatea de indeplinire si aplicare in cadrul procedurii: Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte denumirea completa si toate datele de identificare, cod unic de inregistrare, sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese), structura actionariatului, persoanele autorizate/administratori, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare, situatia societatii (ex. daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, etc.), activitatile autorizate. Activitatile care fac obiectul contractului, trebuie sa se regaseasca in obiectul de activitate al ofertantului precizat in certificatul constatator.1.b Pentru persoane juridice/fizice straine
Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.
Activitatile care fac obiectul contractului, trebuie sa se regaseasca in obiectul de actvitate al ofertantului mentionat in documente prezentate.Documentele relevante, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si traducere autorizata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte denumirea completa, sediul social, persoanele autorizate/administratori, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, domeniul principal de activitate, domenii de activitate secundare, situatia societatii (ex. daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, etc.), activitatile autorizate.
Note:
1., Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualul tert sustinator; cf. Anexei nr. 2 al Ordinului ANRMAP 509/2011 asociatii pot prezenta aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza.2., In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza.
3., Conform recomandarii ANRMAP, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca a prezentat respectivul formular in copie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri, in domeniul de activitate aferent obiectuluicontractului de achizitie publica, pe ultimii 3 ani va fi de cel putin 869 989lei sau echivalentul sumei in euro. Persoanele juridice romane vor atasa, in copie conforma cu originalul, situatiile financiare pentru data de 31decembrie a anilor in cauza, astfel: Formularele 10, 20, 30 si 40., insotita de dovada depunerii lor la Directia Generala a Finantelor Publice sau la Oficiul
Registrului Comertului, dupa caz, sau, potrivit art. 185 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, se accepta si prezentarea altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate. Persoanele juridice straine vor atasa, in copie conforma cu originalul, insotita de traducere certificata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa
certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
Persoanelor juridice straine se accepta si prezentarea altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Echivalenta leu/euro se va realiza la cursul mediu BNR, astfel: - pentru anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei- pentru anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei- pentru anul 2010:1 euro = 4, 2099 leiCursul valutar mediu, prezentat mai sus, se va lua in calcul sipentru conversia altor valute.Situatia economica si financiara unei asocieri se demonstreazaprin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilorgrupului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul (individual sau asociere de operatori economici) va demonstrat ca a prestat in ultimii3 ani acalculati pana la data limita de depunere a ofertelor, activitati similare tuturor celor care compun obiectul contractului, in baza a maxim 6 contracte, a caror valoare/valoare cumulata sa fie de minim 600.000 lei.Experienta similara va fi demonstrata prin prezentarea unei liste a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (vezi Formularul nr. 7), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Continuare de la cerinta nr. 1
Ofertantul are obligatia prezentarii unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta nr. 2
Ofertantul va trebui sa dispuna de resurse umane considerate de
Autoritatea Contractanta ca fiind strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului.
Componenta minima a grupului de experti necesari pentru indeplinirea contractului este urmatoarea:
-Cel putin doi experti habitate forestiere;
-Cel putin un expert habitate pajisti si tufarisuri;
-Cel putin doi experti carnivore mari;
-Cel putin un expert amfibieni;
-Cel putin un expert nevertebrate;
-Cel putin un botanist;
-Cel putin un expert in baze de date;
-Cel putin doi experti in cartare GIS a habitatelor si speciilor;
-Cel putin un inginer expert in protectia mediului;
-Cel putin un inginer expert in geologie;
-Cel putin un inginer expert in hidrotehnica
Continuare de la cerinta nr. 2
Specializarile expertilor
Fiecare expert nominalizat trebuie sa aiba studii superioare universitare de, absolvite cu diploma de licenta in specialitati relevante, dupa cum urmeaza: -Expertii in habitate forestiere ? studii superioare universitare in domeniul silvicultura
-Expertii in habitate pajisti si tufarisuri ? studii superioare universitare in domeniul biologie, agronomie, geografie sau silvicultura
-Expertii in carnivore mari ? studii superioare universitare in domeniul biologie, ecologie sau silvicultura
-Expertul in amfibieni ? studii superioare universitare in domeniulbiologie sau ecologie
-Expertul in nevertebrate ? studii superioare universitare in domeniul biologie , agronomie, geografie sau silvicultura,
-Expertul botanist ? studii superioare universitare in domeniul biologie, agronomie sau silvicultura
-Expertulin baze de date ? studii superioare universitare in domeniul informatic, biologie sau silvicultura, geografie, agronomie sau ecologie
-Expertiiin cartare GIS a habitatelor si speciilor ? studii superioare universitarein domeniul biologie ecologie, silvicultura sau geografie
Continuare de la cerinta nr. 2
-Inginerul expert in protectia mediului ? studii superioare universitare in domeniulprotectia mediului
-Inginerul expert in geologie ? studii superioare universitarein domeniul geologiei
-Inginerul expert in hidrotehnica? studii superioare universitare in domeniul constructii hidrotehnice
Se vor prezenta copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplome de studii, care sa ateste absolvirea de studii superioare in unul din domeniile mentionate pentru fiecare expert.
Continuare de la cerinta nr. 2
Fiecare membru al grupului de experti trebuie sa dovedeasca experienta similara in realizarea studiilor de teren dupa cum urmeaza:
-Expertii in habitate forestiere ? experienta de teren (dovedita) in inventarierea si cartarea habitatelor forestiere de interes comunitar, atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
-Expert in habitate de pajisti si tufarisuri ? experienta de teren dovedita in inventarierea si cartarea habitatelor de pajisti si tufarisuri de interes comunitar, atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
-Experti in carnivore mari ? experienta de teren (dovedita) in inventarierea, cartarea si monitorizarea speciilor de carnivore mari (lup, urs) atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
-Extertul in amfibieni ? experienta de teren (dovedita) in inventarierea, cartarea si monitorizarea speciilor de amfibieni, atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
-Expertul in nevertebrate ? experienta de teren (dovedita) in inventarierea cartarea speciilor de nevertebrate, atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
Continuare de la cerinta nr. 2
-Expertul botanist ? experienta de teren (dovedita) in inventarierea, cartare si monitorizarea speciilor de plante de interes comunitar, atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
-Expertul de baze de date ? experienta in proiectarea bazelor de date aplicate, atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
-Expertii GIS ? experienta de teren (dovedita) in cartarea speciilor si habitatelor de interes comunitar (inclusiv a habitatelor forestiere) precum si in realizarea hartilor GIS, atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
-Expertul in protectia mediului ? experienta (dovedita) in elaborarea de studii, atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
-Expertul inginer in geologie ? experienta (dovedita) in elaborarea studiilor geologice si hidrogeologice, atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
-Expertul inginer in hidrotehnica ? experienta (dovedita) in elaborarea de studii, atestata prin participarea in cel putin un proiect in care a avut pozitie similara celei pe care o ocupa in cadrul prezentului proiect.
Continuare de la cerinta nr. 2
Dovada experientei similare in realizarea studiilor de teren se va face pentru fiecare expert prin prezentarea in cadrul CV-urilor (in format Europass ? disponibil in sectiunea Formulare si Modele, Formularul nr. 10) datate si semnate a unor informatii detaliate privind
- Un sumar cu numele institutiilor de invatamant superior universitar si /sau post universitar absolvite, dupa caz si specializarile in domeniu;
-Locul de munca in care isi desfasoara activitatea, incepand cu pozitia detinuta in prezent, iar in ordine inversa, cronomigic celelate pozitii detinute;
-Experienta in domeniul in care a fost nominalizat, si responsabilitatile detinute in alte contracte/studii/proiecte similar;
-Numele contractului/studiului/proiectului realizat in domeniul pentru care a fost nominalizat;
-Perioada in care a participat la realizarea studiilor pe teren;
-Numele angajatorului/finantatorului/beneficiarului;
Cerinta nr. 3
Pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii vor fi furnizate informatii privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice puse la dispozitie de ofertant. Ofertantul trebuie sa aiba in proprietate, in leasing
sau in chirie/ in orice alta forma de dispozitie, cel putin urmatoatele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru indeplinirea contractului:
-calculator desktop sau laptop? minim 3 buc.
-imprimanta/scaner color format A1/A0 ? cel putin 1 buc.
-aparat GPS cu precizie centimetrica, corectia datelor prin RTK ? cel putin 1 buc.
-autoturism pentru transportul personalului ? cel putin 2 bucatiFormularul nr. 11 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice completat.
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii:
In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare, dar numai pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
Se va prezenta Formularul nr. 12 -Informatii privind intentiile de subcontractare, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 completat.
Cerinta nr. 5
Informatii privind asociatii:
In cazul in care parti din contractual ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa se indeplineasca de unul sau mai multi asociati, liderul imputernicit are obligatia de a preciza partea/partile din contract care vor fi executate de asociati, datele de recunoastere ale asociatilor propusi si acordurile de asociere incheiate. Fiecare asociat va trebui sa indeplineasca conditiile privind Situatia personal a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale pentru partea lui din contract, respectiv standardele de calitate, standardele privind protectia mediului, precum si cele referitoare la cunoasterea si respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei muncii. Se vor prezenta Formularul nr. 13 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora
completat, precum si ACORDUL DE ASOCIERE, (formularul nr. 14) in original sau copie legalizata.
MENTIUNE:
Un operator economic poate, in scopul derularii contractului, sa recurga la capacitati tehnice si profesionale ale altor entitati, indiferent de natura relatiilor cu acestea, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 190. In acest caz , ofertantul va respectaprevederile art. 190, alin. (2) din OUG 34/2006.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatiade a dovedi sustinereade care beneficieaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respectiva, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit a), c1), si d) din OUG 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea Formularului nr. 2 ? Declaratie privind eligibilitatea, a Formularului nr. 3 -Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute laart. 181 din OUG 34/2006) si a Formularului nr. 4 ? Declatratie privind neancadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: Formularul nr. 7 - Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani completat. Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Autoritatea Contractanta respecta, in aceasta privinta, prevederile art. 12 din Ordinul ANRMAP 509/2011. Prin formula ?servicii duse la bun sfarsit? se inteleg: ? servicii receptionate partial;? servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).Pentru indeplinirea cerintei, echivalenta lei/euro se varealiza la cursul mediu BNR, astfel: pentru anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei- pentru anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei- pentru anul 2010:1 euro = 4, 2099 leiSe vor prezenta: -Formularul nr. 8 ? Lista personalului cheie care va fi implicat in executia contractului completat insotit de: -Declaratie de disponibilitate (Formular nr. 9 semnata in originalSe vor prezenta copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplome de studii care sa ateste absolvirea de studii superioare in unul din domeniilementionate pentru fiecare expert.Se vor prezenta copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplome de studii care sa ateste absolvirea de studii superioare in unul din domeniilementionate pentru fiecare expert.Formularul nr. 10Formularul nr. 10Formularul nr. 10-Formularul nr. 11 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice completat.-Formularul nr. 12 -Informatii privind intentiile de subcontractare, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 completat. Acest formular va fi prezentat de catre fiecare membru al asocierii dupa caz.MENTIUNE: Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii contractului de achizitie publica.a)Formularul nr. 13 ? Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora completat.b)ACORDUL DE ASOCIERE, (formularul nr. 15) in original sau copie legalizata, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoricsi procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asociatieide a semna oferta in numele asociatiei. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata in limba romana dupa acesta.Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute laart. 181 din OUG 34/2006) si a Formularului nr. 4 ? Declatratie privind neancadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG 34/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2013 11:00
Locul: Localitatea Zetea, nr. 272, Jud. Harghita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti SEAP, reprezentati CPAV, beneficiari, operatori economici licitanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial de Mediu ? Axa Prioritara 4 ?Implementarea sistemelor adecvate pentru protectia naturii
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Daca mai multe oferte se claseaza pe locul I cu preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea pretului in scopul departajarii acestor oferte, urmand ca oferta cu pretul cel mai scazut (dupa reofertare) sa fie declarata castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2013 16:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer