Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de realizare studiu initial de mediu, in zona de coasta si zona platformei continentale a Marii Negre


Anunt de participare (utilitati) numarul 148951/20.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul B, etaj 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014472, Romania, Punct(e) de contact: Drilling & Exploration Procurement, Tel. +40 318607200, In atentia: Yulia Yadrishchenskaya, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 318607280, Adresa internet (URL): www.exxonmobil.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de realizare studiu initial de mediu, in zona de coasta si zona platformei continentale a Marii Negre
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Romania, Marea Neagra
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 125, 000 si 300, 000USD
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 125.000, 00 EURO si corespunde pregatirii unui studiu initial de mediu. Durata celui mai mare contract subsecvent este estimata la 6 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul acordului cadru este asigurarea accesului ExxonMobil la expertiza necesara pentru realizarea unor cercetari in zona de coasta si zona platformei continentale a Marii Negre pentrurealizarea unui studiu initial de mediu, in zona de coasta si zona platformei continentale a Marii Neagre
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76520000-4 - Servicii in larg (offshore) (Rev.2)
71354500-9-Servicii de cartografie marina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de servicii estimata a fi efectuata pe parcursul derularii Acordului Cadru este de minim un studiu si maxim 2 studii.
Acordul Cadru care rezulta din aceasta procedura este conceput a fi realizat in baza unui numar minim de 1 si maxim 2 contracte subsecvente, atribuite in baza Acordului Cadru.
Valoarea estimata fara TVA: intre 125, 000 si 300, 000USD
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Candidatul selectat pentru participare in faza a doua a procedurii trebuie sa prezinte o garantie de participare la etapa a doua a procedurii in valoare de 1500(omiecincisute) USD.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante, in conditiile legii, de o societate bancara/de asigurari conf. art. 86 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si va fi valabila pentru 180 zile de la data limita de prezentare a Ofertelor preliminare.Garantia de participare la licitatie prezentata de o asociere trebuie sa defineasca ca Ofertant toti partenerii asocierii si sa-i enumere in urmatorul mod: ?asocierea ce consta din ......, ......, si .....?.Garantia de participare la licitatie trebuie sa fie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada indicata.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Orice solicitare de prelungire a valabilitatii Ofertei va necesita de asemenea si prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare la licitatie.Orice Oferta preliminara care nu este insotita de garantia de participare la licitatie in original va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta.Garantia de participare la licitatie va fi returnata Candidatilor Selectati conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006.Cursul de schimb ce urmeaza a fi utilizat pentru stabilirea valorii garantiei de participare este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnro.ro), in ziua publicarii anuntului de participare in SEAP.In cazul in care Candidatul Selectat devenit ofertant se va afla in situatia descrisa la art. 278^1 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare si Autoritatea Contractanta solicita retinerea sumei stabilite conform art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Informatii suplimentare vor fi prezentate in Invitatia la Negociere.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit: Surse proprii ale ExxonMobil.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/Consortiu, conform prevederilor art. 44 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatii trebuie sa prezinte Formularul de candidatura, informatii generale despre organizatia lor, precum si informatii cu privire la elementele constitutive ale Candidatului in cazul in care Candidatul este o asociere, conform formularelor furnizate in Sectiunea C. Formulare pentru prezentarea Candidaturii?. In cazul unei asocieri, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare din membrii asocierii.Cerinta nr. 1Candidatii trebuie sa demonstreze situatia lor personala.
Pentru a-si demonstra situatia personala, Candidatul trebuie sa prezinte:
i. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
ii. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Declaratiile trebuie semnate de reprezentantul autorizat al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit.
In cazul unei asocieri, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare din membrii asocierii.
Documentele specificate mai sus se vor prezenta conform formularelor furnizate in Sectiunea C Formulare pentru prezentarea Candidaturii?.Situatiile prevazute de articolul 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Un operator economic va fi exclus de la participarea la aceasta procedura in cazul in care acesta a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva, in ultimii 5 ani pentru:
a. participare la o organizatie criminala,
b. coruptie,
c. frauda,
d. spalare de bani.Situatiile prevazute de articolul 181 din OUG 34/2006, aprobata cumodificarile si completarile ulterioare.
Un operator economic poate fi exclus de la participarea la aceasta procedura in cazul in care:
a. Acesta este declarat in stare de faliment;
b. nu si-a indeplinit obligatiile privind plata impozitelor si a contributiilor aferente, precum si obligatiile referitoare la plata contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat, si a contributiilor sale de asigurari sociale la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit;
c. a fost condamnat, in ultimii 3 aniprintr-o hotararedefinitiva a unei instante judecatoresti (res judicata), pentru un act care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala
d. in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale, din motive imputabile candidatului, care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;e. prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul de a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificareCerinta nr. 2Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Notiunea de ?conflict de interese?in cadrul acestei proceduri se interpreteaza dupa cum urmeaza: orice companie sau expert care participa la procesul de pregatire a Documentatiei de Precalificare si care a furnizat informatii ce au stat la baza intocmirii Documentului Descriptiv si a celorlalte sectiuni ale Documentatiei de Precalificare, nu poate participa la procedura, cu exceptia cazului in care poate dovedi Autoritatii Contractante ca implicarea in etapele anterioare nu constituie concurenta neloiala.In mod similar:
a) nici o persoana privata sau persoana juridica, care participa direct la evaluarea Candidaturilor/Ofertelor nu poate participa la aceasta procedura in calitate de Candidat, Ofertant, Ofertant Asociat, Subcontractant sau Tert sustinator.
b) Ofertantul/Candidatul/Ofertantul Asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari sau asociati persoane care sunt sot/sotie ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale (astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante nu poate fi admis cu Candidatura in procedura.Persoanele care detin o functie de decizie in cadrul autoritatii contractante EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) BUCHAREST BRANCH sunt membrii consiliului de administratie si a consiliului de supraveghere a autoritatii contractante.
Persoanele responsabile cu aprobarea, semnarea documentelor prezentei proceduri de atribuire sunt:
i. John Knapp? Director GeneralEXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
ii. Alin Stirbu ? Director Operatiuni EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
iii. Yulia Yadrishchenskaya ? Administratorul procedurii - ExxonMobil Global Service Company, Projects, Drilling & Exploration ProcurementDemonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Sectiunea C Formulare pentru prezentarea Candidaturii?.In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.
In cazul in care vor exista subcontractanti, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant.
In cazul in care vor exista terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare tert sustinator.Cerinta nr. 3Candidatii trebuie sa certifice faptul ca participarea la prezenta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la procesul de licitatie cu oferta independenta.
Candidatul selectat trebuie sa prezinte declaratia "Certificat de participare la licitatie cu Oferta independenta" conform formularului care va fi furnizat in Sectiunea Formulare pentru a fi utilizate in a doua faza a procedurii. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.
Aceasta declaratie trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Candidatul este stabilit.Cerinta nr. 4Pentru a permite Autoritatii Contractante sa inteleaga structura si domeniul de activitate al Candidatului/Consortiului ? ca asociere de operatori economici, Candidatul/fiecare membru al Consoriului este/sunt rugat/rugati sa furnizeze cateva informatii generale asa cum sunt stipulate in formularul - Chestionar privind parteneriate de afaceri furnizat in Sectiunea C Formulare pentru prezentarea Candidaturii.
Aceste documente trebuie semnate de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Candidatul este stabilit.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatiile prezentate de Candidat si astfel poate solicita operatorilor economici sa prezinte documente suport pentru a demonstra autenticitatea informatiilor prezentate in declaratiile solicitate.
In cazul in care comisia de evaluare considera ca exista incertitudini cu referire la situatia personala a Candidatului ca operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa prezinte Chestionarul privind parteneriate de afaceri.
In cazul in care vor exista terti sustinatori, Chestionarul privind parteneriate de afaceri va fi prezentat de fiecare tert sustinator. Cerinta nr. 1: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Candidatii vor prezenta documentele solicitate in limba engleza sau traduse din limba emitenta in limba engleza.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din acordul cadru si contractele subsecvente pe care o va realiza.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate) Candidatul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta:
Certificat constatator in copie legalizata, original sau copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic) din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul Acordului Cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din tara de origine a operatorului economic, sau orice alt document echivalent care sa dovedeasca forma de inregistrare si capacitatea de a realiza activitati economice in domeniul serviciilor care fac obiectului acordului cadru.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.In cazul unei asocieri, fiecare dintre parteneri trebuie sa prezinte acest document.
Autoritatea Conctractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea certificatului in original / copie legalizata, pentru conformitate, in cazul in care Candidatii vor prezenta o copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
i. Media cifrei de afaceri globala in ultimii 3 ani financiari ? minim 250000, 00 USD. In cazul in care cifra de afaceri este identificata in documentele suport prezentate in alta moneda decat USD, Candidatii trebuie sa prezinte echivalentul in USD.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat USD, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int.Daca un grup de Operatori economici depune o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Daca pentru orice motiv, documentele mentionate mai sus nu sunt in limba engleza, Candidatii vor prezenta traduceri in limba engleza ale acestora.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara, Candidatul (operator economic sau asociere) va prezenta urmatoarele documente:
(i). Extras din bilanturile contabile / rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani financiari / contul de profit si pierdere(ii). Raportul auditorilor, din care sa reiasa cifra de afaceri, pentru ultimii 3 ani financiari;
(iii). Declaratie privind cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani financiari (conform Sectiunea C Formulare pentru prezentareaCandidaturii);Daca, din motive obiective, Operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor mentionate.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Candidatilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.In cazul in care Candidatul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM (Intreprinderi mici si mijlocii).
Candidatul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor (intreprinderi mici si mijlocii).
In cazul in care Candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, (terta parte) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Candidatului resursele economice si financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii contractelor subsecvente.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa asigure/garanteze Autoritatii Contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzateAutoritatii Contractante de catre Candidat ca urmare a nerespectarii obligatiilor si Autoritatea Contractanta poate actiona direct impotriva sustinatorului.Persoana care asigura sustinerea economica si financiara trebuie sa isi demonstreze situatia personala prin prezentarea: (i). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
(ii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic
(iii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea unei liste referitoare la principalele servicii prestate de Candidat in domeniul serviciilor care urmeaza a fi prestate in cadrul acordului cadru si anume servicii de realizare cercetari initiale de mediu in mediu offshore in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Candidaturilor in cadrul prezentei proceduri, continand valori, perioade, beneficiari si persoana de contact din partea beneficiarului serviciilor referite indiferent daca beneficiarii au fost autoritati publice sau clienti privati.
Serviciile prezentate pentru indeplinirea cerintei minime trebuie sa:
- Se refere la contracte pentruindustria petrochimica sau industria de petrol si gaze realizate in conditii offshore similare asa cum este descris in documentatia de precalificare si anume experienta in realizarea de cercetari initiale de mediu in zona de coasta si zona platformei continentale
- Sa insumeze cel putin 125.000, 00 USD
- Sa fie acoperit din unul sau maxim 3 contracte / referinte
Pana la data limita de transmitere a aplicatiilor.
Cel putin una/unul din referintele/contractele prezentate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime trebuie sa includa realizarea unei evaluari adecvate pentru situri Natura 2000, mai exact cercetarea preliminara de mediu trebuie sa includa impactul proiectului sau a planului (fie singur sau in combinatie cu alte proiecte sau planuri) asupra integritatii sitului Natura 2000 in ce priveste obiectivele de conservare a sitului si a structurii sau functionalitatii sale.Informatiile furnizate trebuie sa demonstreze ca serviciile sunt fie finalizate inainte de data limita de depunere a candidaturilor fie sunt in curs de realizare la data limita depunerii candidaturilor.
In cazul in care referintele furnizate se refera la servicii in curs de realizare, Candidatul trebuie sa demonstreze acceptarea cel putin partiala a serviciilor cu specificarea fazei exacte de realizare a serviciilor.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a contacta persoana de contact nominalizata pentru a verifica informatiile furnizate de Candidat.
Informatiile trebuie furnizate in asa maniera incat sa permita luarea unei decizii clare cu privire la disponibilitatea cerintelor minime solicitate.
Dovada prestarii serviciilor se va face prin prezentarea unor documente emise sau contrasemnate de beneficiarii acestor servicii (autoritate publica sau client privat). In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a obtine certificate / confirmari de la beneficiar, dovada realizarii serviciilor se va face printr-o declaratie a operatorului economic.
Pentru valorile exprimate in alte monede decat USD, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int. si anume rata de schimb medie anuala aferenta anului in care s-a semnat contractul.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Candidatul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, urmatoarele:
i. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani calendaristici. Candidatul trebuie sa prezinte detalii despre valoarea serviciilor, tipul acestora, data finalizarii si beneficiari, precum si documente care sa confirme ca serviciile incluse in declaratie au fost realizate sau sunt realizate corespunzator.
ii. Fisa detaliata privind experienta similara
iii. Documente / contracte / certificate de acceptanta emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor similare din care sa rezulte tipul de servicii realizate, perioada in care s-au realizat si modalitatea de realizare.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatiile furnizate de Candidat.
Candidatul va prezenta informatiile solicitate completand formularul corespunzator asa cum este indicat in Sectiunea C Formulare de prezentare a Candidaturii.
Daca un grup de operatori economici depune o candidatura comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Candidatului pentru indeplinirea Acordului Cadru si a contractelor subsecvente poate fi sustinuta si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Candidat si entitatea respectiva.
In cazul in care Candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii Contractelor subsecvente.
Angajamentul ferm prezentat de Candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Sustinatorul trebuie sa demonstreze situatia sa personala prin prezentarea:
(i). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
(ii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic
(iii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
Cerinta nr. 1
i. Candidatul trebuie sa demonstreze un nivel corespunzator al calitatii prinaplicarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare dintre membrii asocierii pentru partea din contractul subsecvent pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea acestei cerinte, trebuie prezentate urmatoarele documente:
(i). Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii Candidatului, emis de terta parte (daca este disponibil);
(ii). Manualul Sistemului de Management al calitatii in vigoare la data limita de transmitere a Candidaturilor sau ultimul raport de audit care sa nu fie emis inainte de luna decembrie 2012;In cazul in care Candidatul nu detine documentele solicitate, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al calitatii), daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Cerinta nr. 2
i. Candidatul trebuie sa demonstreze un nivel corespunzator al protectiei mediului prinaplicarea si mentinerea unui sistem de management al protectiei mediului in conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare dintre membrii asocierii pentru partea din contractul subsecvent pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea acestei cerinte, trebuie prezentate urmatoarele documente:
(i). Documentul de certificare a sistemului de management al mediului Candidatului, emis de terta parte (daca este disponibil);
(ii). Manualul Sistemului de Management al mediului in vigoare la data limita de transmitere a Candidaturilor sau ultimul raport de audit care sa nu fie emis inainte de luna decembrie 2012;In cazul in care Candidatul nu detine documentele solicitate, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al mediului), daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Tehnic
20%
Descriere: 1. Caracteristici de organizare a ofertantului in ce priveste abordarea propusa pentru prestarea serviciilor - maxim 5 puncte; 2. Caracteristici de disponibilitate si mobilizare a vasului pentru realizarea serviciilor - maxim 5 puncte; 3. Caracteristici de planificare si expertiza propusa avand in vedere specificului serviciilor - maxim 5 puncte; 4. Planul propus pentru securitate in operare si protectia muncii (HSSE) - maxim 5 puncte; 5. Echipamentul de prelevare si testare propus pentru realizarea cercetarii initiale de mediu - maxim 5 puncte; 6. Gradul de cunoastere a conditiilor socioeconomice si de mediu din Marea Neagra - maxim 5 puncte; 7. Expertiza personalului de operare propus - maxim 5 puncte; 8. Caracteristici ale sistemului de analiza si raportare propus si metodologia - maxim 5 puncte;
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
B-02-2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice document referitor la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in limba engleza.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2014 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante: Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul B, etaj 8, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
INFO DETALIATE CU PRIVIRE LA CRITERIUL DE SELECTIE RELATAT IN SECT IV.1.2Metoda de selectieAC specifica modalit de ierarhizare conform preved art. 116 din OUG 34/2006. Pe parcursul ierarhizarii AC poate lua in considerare numai docum care pot stabili clar existenta datelor si criteriilor de punctare si prin urmare pot servi ca baza pt ierarh.I.Med cifrei de afaceri glob in ultimii 3 ani financiari-pondere 20%AC va evalua med cifrei de afac glob in ultim 3 ani financ a Candid. Valorile vor fi obtinute din info prez de Candidati. Cerinta min a fost stabilita la paragr III.2.2). pragurile de selectie a Candid se stabilesc dupa cum urmeaza: Baza = 250000$- Med cifrei de afaceri glob in ultim 3 ani finan intre 250001 $ si 500000 $: 20 pct- Med cifrei de afaceri glob in ultim 3 ani finan intre 500001 $ si 750000 $: 30 pct- Med cifrei de afaceri glob in ultim 3 ani finan peste 750000 $: 50 pct.Nr max de pct care poate fi obtinut de un candid = 50 p.II.Capacit tehn si profes a Candid in ultim 3 ani pana la data lim de depunere a Candid-pondere 80%AC va evalua info legate de experienta sim in domeniul obiect contr subsecv din ultim 3 ani pana la data lim de depun a Candid. Ac info vor fi obtinute din form prezent de Candid (Fisa detaliata exp similara). In procesul de selectie AC va lua in cosiderare doar docum suport prezent. Cerinta minima a fost stabilita la paragraful III.2.3).Baza: cerinta min dar fara referire la Natura 2000, mai exact sa se refere la contracte pt indust petrochimica/ indust de petrol si gaze realizate in conditii offshore similare asa cum este descris in document de precalific si anume experienta in realiz de cercetari initiale de mediu in zona de coasta si zona platformei continentale, sa totaliz cel putin 125000 $, sa fie acoperit din unul sau maxim 3 contracte/referinte: -Pt cel putin sau mai mult de 4 refer/contract cu aceleasi caract ca baza implement in ultim 3 ani pana la data lim de depun a Candid, fiecare refer/contract cu o val individ cuprinsa in interv 125001 $ si 250000 $: 50 p-Pt cel putin sau mai mult de 4 refer/contract cu aceleasi caract ca baza implement in ultim 3 ani pana la data lim de depun a Candid, fiecare refer/contract cu o val individ cuprinsa in interv 250000 $ si 500000 $: 30 p-Pt cel putin sau mai mult de 4 refer/contract cu aceleasi caract ca baza implement in ultim 3 ani pana la data lim de depun a Candid, fiecare refer/contract cu o val individ mai mare de 500001 $: 20 pIndiferent de nr si val refer prezent in cadrul unei Candid, AC va acorda numai o serie de puncte (20 / 30 / 50), in procesul de selectie. In cazul in care refer/contract prezent se incadreaza in mai mult de un nivel de selectie, niv coresp pt care pctele vor fi acordate (20, 30 sau 50) va fi niv care reflecta cel mai bine interesul AC in select candid care dem realiz a cel putin nrului solicitat de exercitii cu o val similara cu contract subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite in baza ac-cadru ce rezulta din proced (mai exact, cu o valoare individ a refer / contract intre 125001 $ si 250000 $).Nr max de pct care poate fi obtinut de un Candid = 50 p.Punctajul total va fi calculat utilizand formula: Total pct = [(A)X20%] + [(B)X80%]Punctajul max care poate fi obtinut de un Candid este 50 p.Candid vor fi clasificati pornind de la cel mai mare scor, 50 pct, la cel mai mic scor 0 pct.Primii min 3 si max 4 Candid vor fi selectpt faza a 2 a proced.In cazul in care exista mai mult de 4 Cand calificati si candid clasati pe locul 5 si 6 au acelasi punctaj acestia vor fi departajati tinand cont de cel mai mare nr de puncte obtinut pt criteriul ?Capacit tehn si profes a Candid in ultim 3 ani pana la data lim de depun a Candid?.In ipoteza in care in faza a 2 a proced exista mai multe oferte finale cu punctaj total egal, clasate pe locul I, in vederea departaj in scopul semn Ac Cadru, AC va declara castig oferta care a obtinut cel mai mare scor pt criter de atrib ?pretul ofertei?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform capitolul IX ?Solutionarea contestatiilor?, din OUG nr. 34/2006., cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) BUCHAREST BRANCH
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul B, etaj 8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014472, Romania, Tel. +40 318607200, Email: [email protected], Fax: +40 318607280, Adresa internet (URL): www.exxonmobil.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2014 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer