Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul Bancii Nationale a Romaniei


Anunt de participare numarul 145964/22.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Ion Medrihan, Tel. +40 311323218, In atentia: Ion Medrihan, Email: [email protected], Fax: +40 213158294, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr.25, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030031, Romania, Punct(e) de contact: Directia Patrimoniu si Investitii, Tel. +40 311322912, In atentia: Lucia Dumitrescu, Email: [email protected], Fax: +40 213127152
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr.16, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Tel. +40 213110157, In atentia: Registratura, Fax: +40 213110162
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul Bancii Nationale a Romaniei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sedii administrative ale BNR, Centre de perfectionare si Imobile cu alta destinatie conform anexa caiet de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reevaluare a activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul Bancii Nationale a Romaniei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 180, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilit a garantiei de particip: 120 de zile - egala cu perioada de valabilit a ofertei si raportata la data limita de primire a ofertelor. Cuantumul garantiei de particip: 3500 lei.Modalit. de constituire: conf preved art. 86 din HG nr. 925/2006.Pentru echivalenta unei garantii de participare depusa in euro se va avea in vedere cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Situatiile in care se va putea solicita executarea garantiei: a) isi retrage oferta in per de valabilit a acesteia b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in per de valabilit a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contractuluic) oferta sa fiind stabilita castig, refuza sa semneze contractul de achizitie in per de valabilit a oferteid) contestatia depusa de ofertant a fost respinsa de C.N.S.C.Conf art. 2781 din OUG 34/2006 in situatia unei contest respinse de CNSC si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie, conf. art. 278 alin.2), se va retine contestatorului 1800 lei din garantia de participare. Garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10 % din valoarea (fara TVA) a contractului, se constituie conform prevederilor art. 90 din HG nr. 925/2006, modificat si completat prin H.G. nr. 1045/2011, va fi valabila pe toata durata contractului, pana la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor de reevaluarea activelor fixe a B.N.R. si semnarea procesului verbal de predare ? primire a raportului final de catre beneficiar.B.N.R are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie a contractului, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta va notifica acest lucru prestatorului precizand obligatiile care nu au fost respectate.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
1) Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/20062) Prezentarea cazierului fiscal si cazieruluijudiciar al operatorului economic ofertant, in oricare din formele: original, copielegalizata sau copie lizibila cu mentiunea conforma cu originalulCompletarea formularului din sectiunea formulareatat de operatorul economic care depune oferta, cat si de catre tertul sustinator, daca este cazul
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. 34/2006Completarea formularului din sectiunea formulare atat de operatorul economic care depune oferta, cat si de catre tertul sustinator, daca este cazul, pentrulit. a), c indice 1 si d) de la art. 181.
Cerinta nr. 3
Certificat de participare la licitatii cu oferta independentaCompletarea formularului din sectiunea formulare
Cerinta nr. 4
Certificat fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, conform prevederilor legale de plata
Certificatul fiscal va prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta
Certificatul fiscalse va prezenta , in oricare din formele: original, copielegalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
Cerinta nr. 5
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul general consolidat, conform prevederilor legale de plata
Certificatul fiscal va prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta
Certificatul fiscalse va prezenta , in oricare din formele: original, copielegalizata sau copie lizibila cu mentinea conform cu originalul
Cerinta nr. 6
1) Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006
2) persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante pentru prezenta procedura de atribuire:
conf. art. 2 din ordinul ANRMAP nr. 170/15.05.2012 si art. 69 indice 2 din OUG nr. 34/2006 modificata si completata cu OUG nr. 77/2012: Consiliul de administratie al BNR care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica a fost numit prin Hotararea nr. 35 din 8 oct. 2009 a Parlamentului Romaniei:
Guvernator - Academician Mugur Isarescu
Prim-viceguvernator - Prof. univ. dr. Florin GeorgescuViceguvernator - Bogdan Olteanu
Viceguvernator - Dr. Cristian Popa
Membru - Prof. univ. dr. Marin Dinu
Membru - Prof. univ. dr. Nicolae Danila
Membru - Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu
Membru - Conf. univ. dr. Agnes Nagy
Membru - Dr. Napoleon Pop,
precum si urmatoarele persoane cu functii de decizie din cadrul A.C.: Vasile Ifrim ? director ? Directia Achizitii
Niculae Dumitrache ? director adjunct ? Directia Achizitii
Mihai Dascalescu ? director ? Directia Patrimoniu si Investitii
Catalin Belghiru ? director adjunct ? Directia Patrimoniu si Investitii
Iulia Stanciu ? director - Directia ContabilitateDaniela Costina Ilie - director adjunct - Directia Contabilitate
Ion Paduraru ? director ? Directia Buget si Analiza Financiara
Andreea Bognar ? sef Serviciu Directia Buget si Analiza Financiara
Alexandru Paunescu - director - Directia Juridica
Rodica Constantinescu ? sef serviciu - Directia Juridica
1) Prezentarea unei declaratii, semnate si stampilate, conform art. 691 din OUG nr. 34/200, prin completarea formularului atasat din sectiunea formulare iar daca este cazul si de catre tertul sustinator sau subcontractant Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului prezentei proceduri trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Certificatul constatatorse va prezenta, in oricare din formele: original, copielegalizata sau copie lizibila cu mentiuneaconform cu originalul iar informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale ladata limita dedepunere a ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 3
Informatii privind subcontractantiiSe solicita precizarea ponderiidin contract in cazul de subcontractare, precum si ce parte din contract va executa subcontractantul, prin completarea unui tabel cu mentionarea specializarii acestora si precizarile referitoare la ponderea si partea de contract subcontractata
Subcontractantii trebuie sa prezinte certificatele si atestarile prezentate la ?cerinta 2?.
Cerinta nr. 2
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii
a) Ofertantii sunt obligati sa demonstreze cu documente ca dispun de personal calificat/atestat, cu contracte de munca, decolaborare sau angajamente scrise, b) ofertantii sunt obligati sa prezinte CV-urile acestor persoane desemnate pentru reevaluareaactivelorfixe ale BNR,
c) ofertantii sunt obligati sa indice arondarea persoanelor calificatepentru fiecare locatie/imobil a BNRd) ofertantii sunt obligati sa prezinte copii dupa legitimatiile ANEVAR sau ale unei asociatii similare din tara de origine, pentru personalul desemnat la reevaluarea activelor fixe ale BNR, care sa indice faptul ca sunt atestati siacreditati de aceasta asociatie in vederea evaluarii proprietatilor imobiliare
e) ofertantii sunt obligati sa prezinte copii dupa certificatele REV pentru personalul desemnat la reevaluarea activelor fixe ale BNR
f) ofertantii sunt obligati sa prezinte copii dupa politele de asigurare profesionala pentru personalul desemnat la reevaluarea activelor fixe ale BNR conform prevederilor Ordonanteinr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor.
Cerinta nr. 1
Experienta similara
a) Lista prestarilor de servicii dinultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost prestate servicii de evaluare active fixe corporalein cadrul unui contract similarin valoare de minimum 180.000 lei.
b) Lista va fiinsotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada de prestare avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus precum si faptul ca serviciile de reevaluare active fixe corporale au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale ANEVAR in domeniu
Ultimii 3 ani in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de primire a ofertelor
Cerinta nr. 1
Certificat ISO 9001, sau echivalent, pentru asigurarea sistemului de management al calitatii in cadrul organizatiei ofertantului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Model in sectiunea formulareSe vor prezenta liste cu colectivele tehnice de specialitate, se va mentiona pregatirea acestora, se va nominaliza responsabilii echipei de reevaluare si atestarile/autorizarile specifice precum si arondarea acestora pentru fiecare locatie/imobil al BNRCopiile documentelor vor fi semnate ti certificate pentru conformitate cu originalulCertificatele de acreditare si REV vor aveavalabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Ultimii 3 ani in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de primire a ofertelorPrezentarea certificatului ISO 9001, in oricare din formele: original, copielegalizata sau copie lizibila conforma cu originalul, care sa demonstreze ca sunt respectate in cadrul organizatiei ofertantului standardele in ceea ce priveste sistemul de management al calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
termenul de executie
20%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.09.2013 11:00
Locul: Registratura Centralei Bancii Nationale a Romaniei, str. Lipscani nr.16, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite in acest sens. Imputernicirea va contine mandatul acordat reprezentantului ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) Modul de departajare al ofertelor egale si clasate pe primul loc se va face prin solicitarea de noi oferte financiare (in plic inchis) de la respectivii ofertanti si se vor deschide la o data care se va stabili ulterior de catre comisia de evaluare.2) Vizionarea locatiilor, in vederea intocmirii ofertei, se va efectua prin solicitare scrisa la Directia Patrimoniu si Investitii, persoana de contact Lucia Dumitrescu, email: [email protected], fax :0213127152 pentru locatiile din Bucuresti/Ilfov, iar pentru locatiile din teritoriu se vor contacta persoanele din lista anexa la caietul de sarcini. Solicitarea de vizionare se poate efectua nu mai tarziu de 7 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertei. 3)Operatorii economici au dreptul de a se asocia, conf. preved.art. 44 din OUG nr. 34/2006.Acordul de asociere va contine cel putin: faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea integrala a contractului la termen si in conditiileasumate prin acesta;nominalizarea liderului asociatiei, a membrilor asociatiei, impreuna cu datele de identificare ale acestora;comunicarile dintre aut contr si membrii asociatiei cu privire la desfasur. proced. de atrib. se vor face cu liderul asociatiei;partea/partile din contract care urmeaza sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, modificata si completata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030031, Romania, Tel. +40 213127174
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2013 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer