Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A


Anunt de participare numarul 121850/25.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Adresa postala:  Piata Victoriei nr.3, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540026, Romania, Punct(e) de contact:  Maria-Magdalena Grama, Tel. 0265-268330, Email:  [email protected], Fax:  0365-801856, Adresa internet (URL):  www.tirgumures.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furniz si montare de echip. de joaca, mobilier urban tip banci si alte echip. destinate activitatilor sportive si lucr. de amenajare a unor parcuri si spatii de joacadin Mun Tg Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furniz si montare de echip. de joaca, mobilier urban tip banci si alte echip. destinate activitatilor sportive si lucrari de amenajare a unor parcuri si spatii de joacadin Mun Tg Mures.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34928400-2 - Mobilier urban (Rev.2)
37535200-9-Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)
45212120-3-Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare si montarea de echipamente de joaca
Valoarea estimata fara TVA: 4, 031, 265RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare in valoare de 80000 lei. Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de la bugetul local si finantare rambursabila interna si/sau externa prin credit furnizor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute la art 180-181 din OUG 34/2006 (se va completa Declaratia privind eligibilitatea, Declaratia privind inexistenta starii de faliment, Certificat constatator emis de O.R.C. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentand in acest sens certificate constatatoare eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 8000000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara-Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 3 ani , cel putin a urmatoarelor activitati similare : - Mobilier urban, respectiv banci, mese si scaune pentru parcuri, pergole, foisoare, cosuri de gunoi etc. a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 2.000.000 lei fara T.V.A. Se accepta cumularea valorilor aferente din cel mult 3 contracte.
-Echipamente pentru terenurile de joaca, respectiv complexe de joaca, figurine, tobogane, balansoare, porti, cosuri de baschet, etc.a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 870.000lei fara T.V.A. Se accepta cumularea valorilor aferente din cel mult 3 contracte.
-Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 5 ani, cel putin a unui contract avand ca obiect lucrari de constructii parcuri tematice, a carui valoare sa fie de cel putin 800.000 lei fara T.V.A.Recomandari din partea unor beneficiari, declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje instalatii, declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului tehnic si de specialitate si asigurare a calitatii lucrarilor, asigurarea cu personal calificat prezentand in acest sens lista privind angajatii si specializarea lor, ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent, Declaratie de conformitate referitoare la produsele ofertate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunere Tehnica
25%
Descriere: Garantie prod 15%, Term.prob gar-10%
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.07.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
35zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.07.2011 11:00
Locul: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Administratorii societatilor ofertante si/sau reprezentanti imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire si caietul de sarcini sunt atasate prezentului anunt.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021- 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala:  P-ta Victoriei nr. 3cod540026, Localitatea:  Tirgu-Mures, Cod postal:  540026, Romania, Tel. 0265-268330, Fax:  0265- 260.813
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2011 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer