Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare a autoturismului Nissan Navara BC 19 TEL, avariat


Anunt de participare (utilitati) numarul 144764/03.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Maria Draghia, Tel. +40 234207165, In atentia: Sucursala de Transport Bacau-Serv. Comercial, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE ?TRANSELECTRICA? S.A., Societate Administrata in Sistem Dualist, prin Sucursala de Transport Bacau
Adresa postala: Strada Oituz, nr.41, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat S.T.Bacau, Tel. +40 234207120, In atentia: Sucursala de Transport Bacau ? Secretariat, Email: [email protected], Fax: +40 234517456, Adresa internet (URL): www.transelectrica.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
COMPANIE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparare a autoturismului Nissan Navara BC 19 TEL, avariat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Statia de transformare Gutinas, sat Racauti, com. Buciumi, jud.Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare a autoturismului Nissan Navara BC 19 TEL, avariat in scopulmentinerii capacitatii de transport la nivelul activitatii operative al sucursalei S.T Bacau.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112100-4 - Servicii de reparare a automobilelor (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de: reparatii, depanare auto, mecanica auto, spalatorie pentru autovehicule, inspectie tehnica periodica, tractare a autovehiculului, alte servicii pentru repararea autoturismului avariat, Nissan Navara BC 19 TEL din dotarea parcului auto al S.T. Bacau, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 40, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in valoare de 800 lei, (50% pt. IMM), valabila 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Pentru cazul in care garantia de participare se constituie in valuta, echivalenta leu/ valuta se va raporta la cursul de schimb al BNR afisat la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Se poate constitui in urmatoarele moduri: 1. printr-un instrument de garantare emis, in conditiile legii, de o societate bancara (Formularul 14) ori de o societate de asigurari, documente care se prezinta in original;2. prin virament bancar, efectuat in contul Sucursalei de Transport Bacau RO05 RNCB 0026 0308 9979 0001 deschis la BCR Bacau, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor;3. prin numerar depus la caseria Sucursalei de Transport Bacau, strada Oituz, nr.41, Bacau.In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM pentru a beneficia de prevederile Legii 346/14.07.2004.In orice sitiuatie dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 7% din pretul contractului, fara TVA (50% pt. IMM), exprimata in lei, constituita: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formular 15) ori de o societate de asigurari (documente care se prezinta in original);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, (in acest caz operatorul economic are obligatia, in conformitate cu prevederile art.90, alin. (3) din HGR1045/2011, de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului conform precizarilor din sectiunea ?clauze contractuale?);
-sauprinnumerar, depus la caseria Sucursalei de Transport Bacau, strada Oituz, nr.41, Bacau.In cazul asocierilor, toti membrii asocierii trebuie sa faca parte din categoria IMM-uri pentru a beneficia de prevederile Legii 346/14.07.2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii/ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea operatorului economic in prevederile art.180 si art.181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Document solicitat - Formular 2 ?Declaratie privind situatia personala a operatorului economic?, insotit de urmatoarele documente:
1. Formular 23- ?Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta?, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010;
Nota: Fiecare ofertant sau asociat are obligatia de a prezenta Formularul 23.
2. Formular 27- ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006?;
Nota: Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt: Director Sucursala-Stefan Tibuliac; Director tehnic Sucursala-Petru Marius Danciu; Director economic Sucursala- Ana Gotcu;Oficiul Juridic - Cristinel Lungu; Serviciul CMSSM - Cristinel Serban; Serviciul Buget, Finante, Contabilitate - Delia Adina Ciuhat; Serviciul Auto ? Nastac Daniel, Pogan Gabriel; Serviciul Comercial - Maria Draghia, Maricica Bucsa, Lidia Malaia, Lacramioara Uricaru.
-Indiferent de forma de participare la procedura de achizitie publica (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator), operatorii economici au obligatia de a prezenta formularul 27.
-Oferta depusa cu nerespectarea prevederilor art. 69^1 din OUG nr.34/2006, actualizata, raportat la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, este considerate inacceptabila, conform art. 36, alin. (1) lit.g) din HG 925/2006, actualizata.
3. Documente care atesta indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat si bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit sediul operatorului economic. Se pot prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, urmatoarele: 3.a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general);
3.b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale).
Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorul economic care inregistreaza datorii la bugetul consolidat general precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in termenul legal al scadentei la plata.
Precizari:
a.In cazul unei asocieri Formularul 2 trebuie prezentat de toti membrii asocierii.
b.Cerintele soliciate la pct. A si B, lit. a, c si d, din Formular 2 se solicita a fi indeplinite si de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, daca este cazul.
c.Formularul 2 nu va fi prezentat de subcontractant/subcontractanti.
d.Autoritatea contractanta va exclude din procedura de achizitie publica operatorii economici care se afla in una din situatiile prevazute la pct. B din Formular 2.
e.Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
-sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
-sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
f.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr. 1-Pentru persoane fizice/juridice romane, document din care sa rezulte obiectul de activitate.
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate, continand informatii reale si actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.Nota:
-se permite prezentarea documentului in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul? semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc (in cazul in care a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC in original/copie legalizata;
-in cazul unei asocieri documentul trebuie prezentat de toti membrii asocierii;
-nu se solicita prezentarea documentului, in favoarea operatorului economic, de catre eventualii subcontractanti si de catre tertul/tertii sustinator /sustinatori.
Cerinta nr. 2-Pentru persoane fizice/juridice straine, documente din care sa rezulte inregistrarea si obiectul de activitate.
Se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 3 Autorizari specifice contractului: a) Autorizatie Tehnica Clasa I, II, III, IV eliberata de Registrul Auto Roman, in conformitate cu prevederile Ordonantei 82/2000, aprobata prin Legea 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si RNTR9/ 2005.
Nota: se permite si prezentarea autorizatiei tehnice casa I, II, III, IV de autorizare pentru tipul de autovehicul care face obiectul prezentului contract, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, obtinuta inainte de data intrarii in vigoare aLegii nr. 51/14.03.2013 pentru modificarea si completareaOrdonantei Guvernului nr. 82/2000, actualizata.
b) Autorizatie eliberata de Registrul Auto Roman, in conformitate cu prevederile Ordinului nr.2133/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica - RNTR 1.
c) Autorizatie de mediu, eliberata de Agentia de Mediu, in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 sau contract cu un agent economic public sau privat autorizat in tratarea sau colectarea deseurilor rezultate in urma proceselor de reparatii auto.
Nota:
-se permite prezentarea documentelor in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic.-documentele vor fi prezentate de fiecare ofertant/asociat/subcontractant, pentru partea din contract pecare o realizeaza.
-documentele nu vor fi prezentate de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, daca este cazul.
-documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economicSe demonstreaza prezentand Formular 8 si anexa la acesta.
Precizari: -numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
-se permite prezentarea documentelorin oricare dintre formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Formular 8 si anexa la acesta
Cerinta nr.2
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Se demonstreaza prezentand Formular 9 si anexa la acesta, insotit de:
-documentele doveditoarecare sa ateste forma de proprietate a echipamentelor tehnice/utilajelor/instalatiilor. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un echipament/utilaj/instalatie, poate prezenta un contract / precontract de inchiriere/angajament in forma autentica (cf.art.190, alin.2. OUG 34/2006);
-autorizatiile de functionare pentru echipamentele tehnice/ utilajele/instalatiile implicate in realizarea contractului (dupa caz)Nota: -se permite prezentarea documentelorin oricare dintre formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Formular 9 si anexa la acesta
Cerinta nr.3
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului: 1-sef service, atestatdin punct de vedere a capacitatii profesionale conform reglementarilor RNTR 9 (aprobat prin Ordinul 2131/2005);
2-personaltehnic de specialitate calificat pentruprestarea serviciilor: mecanici auto, tinichigii, electricieni auto, vopsitori, etc.
Se demonstreaza prezentand Formular 11 insotit de: 1-certificat de atestare a capacitatii profesionale;
2-documente ce atesta calificarea/pregatirea profesionala pentru personalul considerat a fi necesarpentru indeplinirea contractului.Nota: -se permite prezentarea documentelorin oricare dintre formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic , valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Formular 11
Cerinta nr.4Informatii privind asociatii ( daca exista).
Nota: In cazul in care oferta este depusa de o asociere intre mai multi operatori economici indeplinirea cerintelor minime privind capacitatea tehnica si/sau profesionala (pct.III.2.3.a) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, conf. art.190, alin.(3) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Anexei nr.2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
Modalitatea de indeplinire
Formular 4
Cerinta nr.5
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Se prezinta Formular 12 si anexa la acesta, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire
Formular 12 si anexa la acesta
Cerinta nr.1 Certificat ISO 9001 sau echivalentNota: Cerinta se probeaza cu documente emise de organisme independentecareatesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se permite prezentarea documentelorin oricare dintre formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnate si stampilate de reprezentantul legal al operatorului economic.
In cazul unei asocieri fiecare operator economic va depune aceste documente.
Modalitatea de indeplinire
certificat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii care au depus oferte admisibile vor fi invitati sa participe la etapa finala de licitatie electronica, potrivit prevederilor legale in vigoare. Elementul ofertei ce urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertei.Eventualele limite ale valorilor pana la care elementul prevazut anterior, pretul ofertei, poate fi imbunatatit: nu exista limite, cu respectarea prevederilor art.202 din OUG 34/2006, actualizata.Informatii care vor fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice: 1) oferta cea mai buna-NU;2) pot vedea numarul de participanti la licitatia electronica-NU;3) licitatia se prelungeste automat in cazulmodificarii clasamentului ?NU;4) se va utiliza pasul de licitare-NU.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact. Numar de runde ale licitatiei electronice: 1( una). Durata unei runde: 1(una) zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2246_STBC
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.07.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.07.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2013 11:00
Locul: Sediul Sucursalei de Transport Bacau, strada Oituz, nr.41, sala Gheorghe Stoica, etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii operatorilor economici imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa faza de licitatie electronica, au valoarea totala egala, autoritatea contractanta va solicita, in termen de 2 (doua) zile lucratoare, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.2. Dupa runda de reofertare, toti ofertantii participanti care si-au modificatpropunerea financiara fata de cea prezentata in sedinta de deschidere, au obligatia ca in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, sa transmita autoritatii contractante noile propuneri financiare si toate documentele conexe acesteia, asa cum au fost solicitate initial in documentatia de atribuire, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Documentele se vor transmite in original, semnate si stampilate da catre reprezentantul legal al ofertantului.3. Operatorul economic poate beneficia si de sustinerea capacitatii tehnice si/sauprofesionale cu respectarea art.190 din OUG 34/2006 si art.11^1 din HGR 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Formular. 6 si anexele la acesta). In conformitate cu art.5, alin.(3) din Ord. ANRMAP nr.509/2011 angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori se va prezenta in original4. In cazul in care operatorul economic uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta are obligatia de a inscrie in Formular 7 si anexa 1 la acesta numai documentele, pe care nu le-a depus in oferta, dar care urmeaza sa le prezinte la cererea scrisa a autoritatii contractante.5. Pentru vizualizarea documentatiei incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizarilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNTEE ?TRANSELECTRICA? S.A.prinSucursala de Transport Bacau ? Consilier juridic
Adresa postala: Str.Oituz, nr.41, camera 15, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234207164, Email: [email protected], Fax: +40 234517456
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2013 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer