Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare motoare electrice


Anunt de participare (utilitati) numarul 134745/12.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 750250574, In atentia: Marius ZAHARESCU, Email: [email protected], Fax: +40 252315848, Adresa internet (URL): www.raan.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: Strada N. Iorga, nr. 1, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA, Tel. +40 750250545, In atentia: ing. Diana POPESCU, BIROUL REPARATII, Email: [email protected], Fax: +40 252315848
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma sub autoritateaMinisterului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparare motoare electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La prestator.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 801, 964 si 3, 330, 168.04RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent se va incheia pentru o perioada de 12 luni, urmand ca celelalte contracte subsecvente sa se incheie la un interval de 12 luni. Valoarea estimata a primului ctr. subsecvent2012-2013:801.964, 00 lei fara TVA; Valoarea estimata 2013-2014:822.013, 10 lei fara TVA; Valoarea estimata2014-2015:842.563, 43 lei fara TVA; Valoarea estimata 2015-2016:863.627, 51 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de reparare a motoarelor electrice de joasa tensiune, medie tensiune si a motoarelor electrice de curent continuu de tipul MCE, GDTM aferentesucursalei ROMAG TERMO.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532100-4 - Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de servicii pentru primul contract subsecvent este precizata in Anexa nr. 1 din Caietul de sarcini.Cantitatile pentru care se vor incheia contractele subsecvente pentru anii 2013, 2014 si 2015 sunt cantitati previzionate a se contracta, cantitatile definitive urmand a fi comunicate de autoritatea contractanta atunci cand intentioneaza sa achizitioneze serviciile, care fac obiectul acordului-cadru respectiv, respectand conditiile esentiale stabilite la incheierea acestuia.Valoarea estimata a primului contract subsecvent2012-2013:801.964, 00 lei fara TVA; Valoarea estimata a celui de-al doilea contract subsecvent 2013-2014:822.013, 10 lei fara TVA; Valoarea estimata a celui de-al treilea contract subsecvent2014-2015:842.563, 43 lei fara TVA; Valoarea estimata a celui de-al patrulea contract subsecvent2015-2016:863.627, 51 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 801, 964 si 3, 330, 168.04RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Autoritatea contractanta solicita constituirea garantiei de participare in cuantum de 15.000 lei (pentru IMM 7.500 lei ). Pentru a beneficia de prevederile Legii 346/2004, ofertantul va prezenta declararatie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM, in original.Garantia de participare se constituie conform art. 86 din HG 925/2006, prin virament bancar in contul autoritatii contactante (RO12 RNCB 0179 0345 7541 0001 BCR Sucursala Mehedinti) sau prin instrument de garantare (Formular 17) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care se va prezenta in original, in favoarea autoritatii contractante, mentionandu-se in mod expres: 1. valoarea;2. perioada de valabilitate, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei;3. caracterul irevocabil si neconditionat al garantiei de participare;4. dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii : a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, d) dreptul autoritatii contractante de a retine o suma de 7.110, 16 lei in cazul in care CNSC respinge contestatia formulata de ofertant ca nefondata, conform art.278?1, alin.1, lit.b din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de 10 % ( 5% pentru IMM-uri) din valoareacontractului fara T.V.A.Garantia de buna executie a contractului de servicii se constituie prin instrument de garantare (formular 18) emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, in cel mult 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna (oferte in asociere), fiecare operator economic are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia personala (cap. III.2.1.a) si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (III.2.1.b).Cerinta nr. 1.
Se va completa si prezenta Formular nr. 1 - ?Declaratie privind eligibilitatea? in original
Conditie de calificare : Ofertantul/asociatul/tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180din O.U.G. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.Note: a. Acestdocument nu se solicita eventualilor subcontractantib. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna(oferta in asociere), fiecare operator economic (asociat) are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei;c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune/sustinuta financiar si/sau profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Cerinta nr. 2Se va completa si prezenta - Formular nr. 2 - ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006?-in originalDocumente de confirmare:
Pentru persoane juridice/fizice romane
1. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/csndidaturile.
2. Certificat de taxe si impozite locale(datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/csndidaturile.In cazul existentei unor datorii se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, Certificatele se vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul?.Pentru persoane juridice /fizice straine: Alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectivaIn cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau aceasta nu vizeaza toate situatiile se accepta prezentarea unei declaratii autentice data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora).Note: a) Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta, nu se solicita a fi indeplinite de eventualii subcontractanti.b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna(oferta in asociere), cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta, vor fi demonstrate de fiecare operator economic (asociat).c) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune/sustinuta financiar si/sau profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra neincadrarea in dispozitiile art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006.Cerinta nr. 3Se va completa si prezenta Formular nr. 3?Declaratie privind neincadrarea insituatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006? - in original.Conditie de calificare : Ofertantul/Ofertantul asociat/Tert sustinator/Subcontractantul care are drept membri in cadrul Consiliului de administratie/Organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante va fi exclus din procedura de atribuire.Note:
1. Vor depune declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 toti ofertantii/ candidatii/ofertantii asociati/subcontractantii/tertii sustinatori participanti in cadrul prezentei proceduri de atribuire.
2. In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care se pot afla in conflict de interese cu ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul, sunt: ing. Constantin BOLOCAN, dr. ec. Gheorghe DULCEA, ing. Dumitru MARCULESCU, ing. Dumitru NAVLIGU, ing. Gabriel STEFANA, ec. Mariana CIMPEANU, cons. jr. Iulian RAICU, ing. Valentin ADAM, ec. Constantin CROITORU, ing. Gheorghe MEMA, ec. Marius ZAHARESCU, ing. Diana POPESCU, cons. jr. Dorina MANZALA.Cerinta nr. 4Se va prezentaDeclaratie pe propria raspundere ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, prin care se certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta (conform Ordinului ANRMAP 314/2010) completata in conformitate cu Formular 4, in original. Cerinta nr. 1
Ofertantiivor prezenta certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate.
A. Pentru persoane juridice/fizice romane se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului emis cu cel mult 30 de zile inaintea datei limita de depunere oferte. - se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , , coform cu originalul??.
Conditie de calificare:
Din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertuluitrebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.B. Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata si vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.Cerinta nr. 2
Se va prezentaAutorizatie AFER, conform H.G. 626/1998 si O.M.T. 290/2000, pentru serviciile de reparare motoare electrice tip GDTM 533, valabila la data depunerii ofertelor ? in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul??.Cerinta nr. 3
Se va prezentaAgrement Tehnic Feroviar , conform H.G. 626/1998 si O.M.T. 290/2000, pentru serviciile de reparare motoare electrice tip GDTM 533, valabil la data depunerii ofertelor ? in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul?? .Note: a) In urma stabilirii clasamentului final, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a transmite la solicitarea autoritatii contractante Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, Autorizatia AFER si Agrementul Tehnic Feroviar in original sau copie legalizata, daca in cadrul ofertei documenelel au fost depuse in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.b) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna(oferte in asociere), fiecare operator economic are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza.c) Documentele privind Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertisustinator/sustinatori.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale despre ofertant cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri globala din ultimii 3 ani.
Nu se impune o valoare privind cifra de afaceri pe care ofertantul trebuie sa o indeplineasca.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Pentru dovedirea experientei similare ofertantul trebuie sa prezinte un document (contract, proces verbal de receptie) din ultimii 3 ani insotit de recomandare sau certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale din partea beneficiarului, prin care sa confirme prestarea de servicii de reparatii motoare electrice de medie tensiune cu o putere depeste 3800 KW.
O lista referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune op. economic si modul in care dispune de aceste echipamente.
Lista minima de dotari:
-masina de echilibrare dinamica;
-prese de micanizat;
-masini de calibrat si format bobine;
-instalatii pt. masurarea tg de delta;
-instalatie pt. verif. scurtcircuitelor intre tolele miezurilor magnetice statorice;
-instalatie pt. verif. continuitatii coliviei rotorice a motoarelor cu rotor in scurtcircuit;
-dispozitiv de masurat vibratii;
-echip. si aparate pt. depistarea scurtcircuitului intre spire;
-trusa de incercare cu tensiune marita;
-cuptor pt. polimerizare care sa permita introducerea oricarui motor din anexa nr.1;
-instalatie de impregnare a bobinajelor in vid in stare functionala;
-stand de incercari pt. proba de mers in gol si in sarcina a motoarelor asincrone de 0, 4kv si 6kv;
-stand de incercari pt. proba de mers in gol si in sarcina pt. motoarele de curent continuu GDTM si MCE
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor
Informatii privind partea din acordul cadru pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Informatii privind asocierea(daca este cazul)
Certificarea implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: 1.In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa.2.Numarul de runde: 1;3.Durata runda: o zi.Pe parcursul licitatiei electronice, sistemul informatic nu va dezvalui identitatea si numarul ofertantiilor participanti si nici cea mai buna oferta de pret.Dupa runda de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, in termen de 72 ore, Formularul de oferta, Centralizator servicii prestatesi anexele la formularul de oferta cu noile preturi rezultate in urma licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.05.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.05.2012 13:00
Locul: REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE, Dr Tr. Severin, str. N. IORGA, nr. 1, sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul/candidatul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelorde calificare, in conformitate cu HG 925/2006 modificata prin HG 834/2009, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. (Formular nr. 23)In acest caz: -declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul va mentiona succint, dar precis modul concret de indeplinire a cerintelor de la pct. III.- ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii.In cazul, in care, in urma stabilirii clasamentului dupa licitatia electronica, comisia de evaluare constata ca pe primul loc sunt clasate doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare o noua propunere financiara in plic inchis, in urma careia vor fi departajati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile iincepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal conform art. 256^2, alin. (1), lit. a) din OUG 34/2006;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios Juridic R.A.A.N.
Adresa postala: Str. Nicolae Iorga nr.1, Localitatea: Drobeta Tr.Severin, Cod postal: 220236, Romania, Tel. +40 252326147, Fax: +40 252323685
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.04.2012 09:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer