Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si de intretinere a autoturismelor din dotarea D.R.D.P. Iasi ? ZONA SUD


Anunt de participare numarul 144388/17.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Iasi, Tel. +40 0213150126, In atentia: Serviciul ODA, Serviciul exploatare auto si utilaje, Email: [email protected], Fax: +40 0213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul ODA, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul ODA, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si de intretinere a autoturismelor din dotarea D.R.D.P. Iasi ? ZONA SUD
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si de intretinere a autoturismelor din dotarea D.R.D.P. Iasi ? zona sud, cu asigurarea materialelor si pieselor necesare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de reparare si de intretinere pentru un numar de 12 autoturisme.
Valoarea estimata fara TVA: 268, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar ptr participare este in cuantum de 2.700 lei, defalcata pe loturi: Lot 1?autot DACIA-100 lei;Lot 2?autot DAEWOO? 600 lei;Lot 3? autot PEUGEOT+RENAULT?800 lei ;Lot 4?autot FIAT?600 lei;Lot 5?autot SKODA+VOLKSWAGEN?600 lei.GP poate fi constituita prin: * virament bancar in contul RO33RNCB0175008094080037 BCR Iasisau* prin instrument de garantare emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari; se prez in original, in cuantumul si pentru per prevazuta in doc de atribuire.Se recomanda utiliz Formularului 4.1/4.2?Garantie de participare.In cazul unei GP emise de catre o soc de asigurari se va prezenta Form 4.1./4.2, polita de asigurare si dovada platii integrale a primei de asigurare.Atentie!In cazul asocierii: GP trebuie emisa in numele ofertantului la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor asociati sau a tuturor asociatilor. In cazul constituirii gar de particip printr-un instrument de garantare, aceasta tr constituita in numele asocierii si este obligatorie completarea in continutul GP la sectiunea ?ofertant?denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in confor cu Acordul de Asoc.sau* depunerea de numerar la casieriaautoritatii contractantePer de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu per de valabilitate a ofertei. GP emisa in alta lb decat romana va fi prez in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in lb romana.GP poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data public anuntului de participare. GP tr sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a plati din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin.(1) din OUG 34/2006(A), in situatia in care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de catre CNSC sau in cazul in care contestatorul renunta la contestatie(unde este cazul).* Ofertantii IMM beneficiaza de red 50% daca depun doc conf Legii nr. 346/2004 5% din valoarea de contract acceptata, in lei fara TVA; Garantia de buna executie se va constitui sub forma de instrument de garantare, original, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive in cuantum de 5% din plata cuvenita pentru facturi partiale, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii pentru intretinere-sursa 2
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006(A). Form nr. 18 Inform despre Asoc + Form nr. 19 Acord de Asociere. Asocierea va fi legalizata in cazul ofertei castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.1.Declaratie privind neincadrarea (ofertantii/canditatii/ofertantii asociati/subcontractantii/tertii sustinatori) in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006(A) - Formularul 6.- Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director DRDP Iasi- ing. Laicu Ovidiu Mugurel; Director Adjunct Investitii ? ing. Ilie Stefan; Director Adjunct Intretinere ? ing. Cercel Vlad Constantin;Director Economic - ec. Vasile Popa;Sef Departament E.A.U. ? ing. Iulian Stoica; Sef Compartiment CFP ? ec. Nicolina Stanel; Sef Serviciul Contencios - jr. Gioconda Ene;Sef Serviciul O.D.A. ? ing. Manuela Popa;
- Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 7;3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006(A) - Formularul nr. 8. Declaratia se va prezenta si pentru tertul sustinator (daca este cazul);4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006(A) - Formularul nr. 9 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 lit a, c^1 si d din OUG 34/2006(A) se va prezenta si pentru tertul sustinator (daca este cazul);5. Certificat de taxe si impozite locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat;
- Certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Acestea vor fi prezentate in original sau copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Acestea vor fi prezentate in original sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata. 1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial care sa ateste obiectul de activitate (cod CAEN) in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din certificatului constatator emis de ORC.? Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Acestea vor fi prezentate in original sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata.
?In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului desemnat castigator, prezentarea, la semnarea contractului, a Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata.
2. ?AUTORIZATIA TEHNICA? de functionare a service-ului eliberata de RAR, cu valabilitatea la data limita de depunere a ofertelor, pentru tipurile de autoturisme pentru care se solicita servicii, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 82 din 24.08.2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 222/2003 pentru aprobarea ordonantei de mai sus.Lipsa acestui document, precum si prezentarea acestuia intr-o forma incompleta cererii achizitorului, va descalifica oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Demonstrarea situatiei economice si financiare prin prezentarea unei declaratii privind cifra de afaceri globale din ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).
Modalitatea de indeplinire:
1. Formularul nr. 10 ?Declaratia privind Cifra de Afaceri?.2.Certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare: bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sau extrase din bilant in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in copie legalizata sau copie conform cu originalul sau alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (declaratii bancare corespunzatoare, balanta contabila, etc.).
Pentru calculul echivalentei se va avea in vedere in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In cazul unei asocieri, se vor prezenta
Informatii sustinere capacitate economica si financiara
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm (a se vedea Formularul nr. 11) incheiat in forma autentica al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/altepersoana (e) modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezentaFormularul nr. 10 - ?Declaratia privind Cifra de Afaceri?+Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare: bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sau extrase din bilant in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in copie legalizata sau copie conform cu originalul sau alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului (declaratii bancare corespunzatoare, balanta contabila, etc.).Pentru calculul echivalentei se va avea in vedere in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Pentru persoanele fizice/juridice straine, documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Ofertantul va prezentaFormularul nr. 11 -ANGAJAMENT FERM privind sustinerea financiara a ofertantului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnicaCerinta nr. 1?Declaratie privind Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat in ultimii 3 ani servicii de natura si complexitate similare serviciilor ce fac obiectul procedurii.Modalitatea de indeplinire:
1. Formularul nr. 12 - Declaratie privind Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.
2. Prestarea serviciilor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar/copii dupa contracte sau parti relevante/procese-verbale de receptie/etc, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 2: Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului cu Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii, echipamente tehnice, mijloace auto, etc. ? Formularul nr. 14 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine sau are asigurate prin contracte de inchiriere, colaborare, angajament, urmatoarele: - atelier de reparatii in judetul Vaslui, Galati sau Vrancea. Pot participa si operatori care detin atelier de reparatii in municipiul Iasi sau pe o raza de 15 km fata de Iasi - se va prezenta Lista cu locatia (adresa) punctului/punctelor de lucru;
- tester electronic pentru diagnosticarea parametrilor de functionare pentru fiecare marca de autoturism.
- autovehicul cu platforma pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se mai pot deplasa pana la service.
Capacitatea profesionalaCerinta nr. 1
?Declaratie privind personalul implicat in indeplinirea contractului? - Formularul nr. 13
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
In cazul in care in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
Informatii sustinere capacitate tehnica si/sau profesionala
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
Art. 190 - O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (a se vedea Formularul nr. 22 si anexele 1 si 2 ale acestuia din Capitolul 4 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor
furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. In cazul unei asocieri, individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei. Acestea se vor prezenta in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta 2: Implementarea Standarduluide Managemet de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001 un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de servicii, nu afecteaza mediul. In cazul unei asocieri, individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei. Acestea se vor prezenta in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Formularul nr. 12 ?Declaratie privind Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani?2. Certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar/copii dupa contracte sau parti relevante/procese-verbale de receptie/etc, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Formularul nr. 14 - Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului cu Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii, echipamente tehnice, mijloace auto, etc..? Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine sau are asigurate prin contracte de inchiriere, colaborare, angajament, urmatoarele: - atelier de reparatii in judetul Vaslui, Galati sau Vrancea. Pot participa si operatori care detin atelier de reparatii in municipiul Iasi sau pe o raza de 15 km fata de Iasi - se va prezenta Lista cu locatia (adresa) punctului/punctelor de lucru;
- tester electronic pentru diagnosticarea parametrilor de functionare pentru fiecare marca de autoturism.- autovehicul cu platforma pentru tractarea autovehiculelor defecte care nu se mai pot deplasa pana la service.Ofertantul va prezenta: Formularul nr. 13 ? ?Declaratie privind personalul implicat in indeplinirea contractului?Ofertantul va prezenta Formularul nr. 16 si anexa aferenta acestuia - ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?.Formularul nr. 22 si anexele 1 si 2 ale acestuia - ANGAJAMENT FERMprivind sustinerea tehnica si profesionalaa ofertantuluiOfertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vorfurniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta. In cazul unei asocieri, individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei. Acestea se vor prezenta in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de servicii, nu afecteaza mediul. In cazul unei asocieri, individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertei. Acestea se vor prezenta in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.07.2013 10:00
Locul: sediul DRDP IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant, observatori
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
I. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare din prezenta Fisa de Date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, DECLARATIE privind indeplinirea anumitor/tuturor cerintelor din documentatia de atribuire ? Formularul 20 din Capitolul 4 Formulare, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire.ATENTIE! *Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.*In cazul in care ofertantul uzeaza de Declaratia pe proprie raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.II. Modul de departajare a ofertelor: Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.ATENTIE!!! In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, oferta individuala cu sustinere, oferta comuna cu sustinere, in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de calificare si selectie se va avea in vedere Anexa 2 la Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687/28.09.2011.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI ? Departamentul Juridic
Adresa postala: Ghe. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2013 16:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer