Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE.


Anunt de participare numarul 147942/14.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA
Adresa postala: Sos. Vitan Barzesti, nr. 11, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042122, Romania, Punct(e) de contact: Victor-Adrian Meca, Tel. +40 213320954, In atentia: Monica Iuhasz, Email: [email protected], Fax: +40 213320615, Adresa internet (URL): www.brml.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA CLUJ NAPOCA
Adresa postala: str. Navodari nr. 2, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: Monica IUHASZ, Tel. +40 264431366, In atentia: Monica IUHASZ, Email: [email protected], Fax: +40 264595820, Adresa internet (URL): www.drmcluj.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA CLUJ NAPOCA
Adresa postala: str. Navodari nr. 2. Daca, din motive tehnice, nu este posibila atasarea acesteia in SEAP: -de la sediul achizitorului ? gratuit, pe suport hartie, in urma unei solicitari scrise in zilele L-V 08:00 -16:00, pt. orice op. ec. care o ridica direct;
- prin posta ? pe suport hartie (cu plata taxelor postale aferente, in cazul in care op. ec. solicita in scris transmiterea docum. de atribuire)., Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: Monica IUHASZ, Tel. +40 264431366, In atentia: Monica IUHASZ, Email: [email protected], Fax: +40 264595820, Adresa internet (URL): www.drmcluj.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA CLUJ NAPOCA
Adresa postala: str. Navodari nr. 2. Locul de depunere a ofertelor: str. Navodari nr. 2, Cluj Napoca, secretariat. Locul de deschidere a ofertelor: str. Navodari nr. 2, Cluj Napoca, sala de sedinte., Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Punct(e) de contact: Monica IUHASZ, Tel. +40 264431366, In atentia: Monica IUHASZ, Email: [email protected], Fax: +40 264595820, Adresa internet (URL): www.drmcluj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: BRML este organ de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil cu asigurarea reglementarilor metrologice, mijloacelor tehnice si actiunilor necesare obtinerii credibilitatii rezultatelor masurarilor, precum si cu exercitarea, in numele statului, a controlului metrologic legal, la nivel national.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Conform Caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Biroul Roman de Metrologie Legala ? Directia Regionala de Metrologie Legala Cluj-Napoca, str. Navodari, nr.2, cod postal 400117, jud. Cluj, tel.0264-431366, fax.0264-595820 , intentioneaza sa achizitioneze SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE, necesare pentru repararea si intretinerea autovehiculelor din parcul auto al SJML Satu Mare.Contract de achizitie publica prin licitatie deschisa ce are ca obiect prestarea de: SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE, astfel: SERVICIUL JUDETEAN DE METROLOGIE LEGALA SATU MARE ? 4 autovehicule (DACIA LOGAN LAUREATE, Citroen Nemo, Fiat Doblo)Acestea sunt detaliate in Sectiunea Caiet de sarcini.Valoarea minima estimata a contractului pana la data de 31.12.2013 este de 6.000, 00 lei fara TVA, in functie de care se vor elabora si evalua oferta/ofertele.Conform articolului 6, alineatul 3 din Hotararea Guvernului 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, suplimentarea serviciilor de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe, deja achizitionate, pana la data de 30.04.2014 se va realiza in limita valorii estimate, de 4.000, 00 lei fara TVA.Valoarea globala estimata a contractului este de 10.000, 00 lei fara TVA. Aceasta s-a determinat prin luarea in considerare a valorii minime estimate a contractului pana la data de 31.12.2013, respectiv de 6.000, 00 lei fara TVA, in functie de care se va/vor elabora si evalua oferta/ofertele si a valorii estimate aferenta suplimentarii la nivelul maxim prevazut a cantitatilor de servicii, respectiv de 4.000, 00 lei fara TVA in functie de care se va incheia actul aditional pana la data de 30.04.2014, conform nevoilor/necesitatilor autoritatii contractante, cu respectarea prevederilor legale si cu conditia existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform indicatiilor din Documentatia de atribuire ? Sectiunea Caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 6, 000 si 10, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Suplimentare conform art. 6, alin. 3 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 1 luni incepand de la data atribuirii contractului
1 prelungiri posibile
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie de participare in cuantum de 120, 00 lei = 2% din valoarea estimata a contractului fara TVA, cu respectarea articolullui 431*) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si articolelor 84 - 88 din Hotararea Guvernului numarul 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare este irevocabila si se constituie prin viramament bancar (ordin de plata) cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertei/ofertelor, in contul RO63TREZ7045005XXX000140 deschis la Trezoreria Sector 4 Bucuresti sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, din Romania sau din strainatate, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada solicitata ? Scrisoare de garantie - Formular 7(model) sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor articolului 86 alin. (2) ? (4) din H.G. numarul 925/2006.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Pentru garantia de participare depusa in alta moneda decat RON, echivalenta se va efectua la cursul de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Prin exceptie garantia de participare se poate constitui prin depunere la casieria autoritatii contractante, a unor sume in numerar. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei respectiv 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. Ofertantul/Ofertantii trebuie sa faca dovada constituirii garantiei de participare cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertei. Garantia de participare se retine/restituie in conformitate cu articolele 87, respectiv 88 din H.G. numarul 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat din venituri proprii. Plata se efectueaza cu ordin de plata, prin Trezoreria sectorului 4, Bucuresti.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea. 1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 180 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, - Formular 1 sau cazier judiciar al operatorului economic/cazier judiciar al administratorului/directorului general sau cazier fiscal sau certificat echivalent. Nota: a.) Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la articolul 180 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti; b.) In cazul depunerii unei oferte in asociere (grup de operatori economici), cerintele formulate pentru situatiile prevazute la articolul 180 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare vor fi demonstrate de fiecare membru al asocierii in parte. Se vor inscrie atat detaliile asocierii cat si cele ale fiecarui membru al asocierii. In cazul asocierii, aceasta declaratie se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal. c.) In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinator/sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 181 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular 2. Documente de confirmare: 1. Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii admistrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat. (operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei/ofertelor). Se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului/contractelor. 2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local. (operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei/ofertelor). Se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului. Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora).Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, in conformitate cu prevederile Legii numarul 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Nota: Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local. Nota: a.) Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la articolul 181 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori [cu exceptia (literelor a), c^1) si d) pentru tertul/tertii sustinator/sustinatori]. b. In cazul depunerii unei oferte in asociere (grup de operatori economici), cerintele formulate pentru situatiile prevazute la articolul 181 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare vor fi demonstrate de fiecare membru al asocierii in parte. Se vor inscrie atat detaliile asocierii cat si cele ale fiecarui membru al asocierii. In cazul asocierii, aceasta declaratie se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal. - Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la articolul 180 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conduce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila, conform prevederilor articolului 36, alineatul (1), litera b.) din Hotararea Guvernului numarul 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si respingerea acesteia din procedura de achizitie publica privind incheierea contractului/contractelor conform prevederilor articolului 81 din Hotararea Guvernului numarul 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul in cazul in care operatorul economic se incadreaza in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la articolul 181 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a declara oferta ca fiind inacceptabila, conform prevederilor articolul 36, alineatul (1), litera b din Hotararea Guvernului numarul 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si respingerea acesteia din procedura de achizitie publica privind incheierea contractului/contractelor conform prevederilor articolului 81 din Hotararea Guvernului numarul 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - In cazul in care oferta este depusa de o asociere (grup) de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii declaratiilor privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolele 180 si 181 si a documentelor de confirmare. - In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere/nu se emit documente de tipul celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la articolele 180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva din care sa reiasa ca nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute la articolul 180 si articolul 181 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine, documentul/documentele va/vor fi transmis(e) in limba in care au fost emise, in original/copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata pe care se va specifica "conform cu originalul"), insotit(e) de o traducere autorizata a acestuia/acestora in limba romana. 3.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 69^(1) (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formular D. Se va prezenta atat de subcontractant cat si de tertul sustinator (daca este cazul). Nota: Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii, implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica: Fanel Iacobescu, Valentin Patasanu, Gabriel Condrache, Raluca Savu, Adrian Victor Meca, Julieta Lenus CelMare, Costin Gheorghe, Bogdan Avram, Mirella Buzoianu, PUSCA MIRCEA VALER, FODOR AUREL, ZOTEA MIHAIL, MOLDOVAN CODRUTA MIHAELA, Monica IUHASZ, Calin Costea, Stef Gavril, Otilia Margareta Mares. Documente de verificare: extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator in cazul societatilor pe actiuni. Nota: Daca este cazul, declaratia se va depune/completa si in situatiile prevazute la articolele 44, 45, 186 si la articolul 190 din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: in cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor inscrie atat detaliile asocierii cat si cele ale fiecarui membru al asocierii (in cazul asocierii, aceasta declara?ie se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal), in cazul in care ofertantul declara ca intentioneaza de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte a serviciilor, va fi completata si de catre sub-contractor/sub-contractori si va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului economic/(al fiecarui sub-contractant) sau in cazul in care capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului este sustinuta, pentru indeplinirea contractului/contractelor, de o alta/alte persoana/persoane (tert/terti sustinator/sustinatori), indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana/persoanele (tert/terti sustinator/sustinatori) respectiva/respective. - In situatia in care ofertantul/ofertantul asociat/ subcontractantul/tertul sustinator nu este eligibil sau se incadreaza in una din situatiile prevazute la articolul 69^(1) din Ordonanta de urgenta a guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura privind incheierea contractului/contractelor pentru prestarea de Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe. 4.Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie publica - Formular 5.1. In cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor inscrie atat detaliile asocierii cat si cele ale fiecarui membru al asocierii (in cazul asocierii, aceasta declaratie se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal). 5. Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului/ofertantilor la procedura de atribuire este in concordanta cu regulile de concurenta - Certificat de participare la procedura de achizitie publica licitatie deschisa, cu oferta independenta, conform Ordinului 314 din 12 octombrie 2010 al presedintelui Anrmap - Formular 5.2. In cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor inscrie atat detaliile asocierii cat si cele ale fiecarui membru al asocierii (In cazul asocierii, aceasta declaratie se va prezenta de catre fiecare membru in parte, semnata de reprezentantul sau legal). Nota: a) Pentru Certificatul de atestare fiscala si pentru Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale se va permite depunerea/prezentarea acestora, in oricare din formele: original/copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata pe care se va specifica "conform cu originalul"). b) Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant/ofertanti cu scopul participarii la prezenta procedura de achizitie publica initiata in vederea incheierii contractului/contractelor se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) (daca este cazul). c) Documentele/declaratiile/certificatele/emise de terta parte (institutii competente) vor fi prezentate in limba romana si vor indeplini una din urmatoarele conditii de forma: original, copie lizibila pe care se va specifica conform cu originalul sau copie legalizata, in masura in care prezentarea in una din cele trei forme nu contravine instructiunilor si reglementarilor legale. d) Documentele/declaratiile/certificatele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei/ofertelor. e) Documentul/Documentele emis(e) in alta limba se prezinta in original/copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata pe care se va specifica "conform cu originalul") si va/vor fi insotit(e) de traducerea autorizata a acestuia/acestora in limba romana. Inregistrare: 1. Pentru persoane juridice romane: Prezentarea de certificate/documente emise de organisme abilitate care confirma inregistrarea si domeniul de activitate. Documente de confirmare: Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, de pe langa tribunalul teritorial pe raza caruia ofertantul/ofertantii isi are/au sediul, in original, copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata, pe care se va specifica ?conform cu originalul?), din care sa rezulte ca obiectul/domeniul de activitate principal sau secundar al ofertantului/ofertantilor include prestarea gamei de servicii din care face parte obiectul achizitiei. Informatiile cuprinse in certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, de pe langa tribunalul teritorial pe raza caruia ofertantul/ofertantii isi are/au sediul trebuie sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertei/ofertelor. Obiectul contractului/contractelor trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului. 2. Pentru persoane fizice romane autorizate: Autorizatie de functionare / altele echivalente (documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.), in original, copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata, pe care se va specifica ?conform cu originalul?). 3. Pentru persoane juridice /fizice straine: - Documente care dovedesc forma de inregistrare si atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile/legile din tara de rezidenta in care ofertantul este stabilit. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do). ? Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs. Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documentele/ declaratiile/ certificatele, etc. in original, copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata, pe care se va specifica ?conform cu originalul?), insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Nota: - Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului/ofertantilor de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori; - In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract/contracte pe care o realizeaza. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea certificatului constatator eliberat de MJ - ORC, sau extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator in cazul societatilor pe actiuni, etc. pentru a se asigura ca niciunul dintre ofertanti nu se afla in situatiile de excludere pe conflict de interese.- In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantului/ofertantilor in cauza. Autorizatie tehnica (emitent RAR) in baza careia ofertantul/ofertantii este/sunt autorizat/autorizati sa realizeze operatiile solicitate pentru toate tipurile de lucrari si inspectii tehnice aferente serviciilor de reparatii si de intretinere a autovehiculelor care fac obiectul lotului/loturilor din caietul de sarcini si pentru care se depune oferta/oferte, valabila la data limita stabilita pentru depunerea ofertei/ofertelor, conform Ordonantei 82/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, in original, copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata, pe care se va specifica ?conform cu originalul? inclusiv viza/vigneta de valabilitate de pe verso). Nota: Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata pe care se va specifica "conform cu originalul").
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si informatii privind cifra de afaceri anuala in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, din cel mult ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat, respectiv anii 2010, 2011 si 2012; Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, echivalenta leu/valuta se va efectua pentru valoarea medie anuala a cursului valutar de referinta publicat de BNR pentru anii 2010, 2011 si 2012. Documente de confirmare privind cifra de afaceri anuala in domeniul de activitate aferent obiectului contractului declarata in Formularul numarul 3: bilanturi contabile/extrase de bilant, raport de audit (dupa caz) sau orice alte documente echivalente (declaratie fiscala, balanta de verificare, etc.), relevante in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare depuse si inregistrate la organele competente (dupa caz), din ultimii 3 ani in original, copie legalizata sau copie simpla lizibila (copie semnata si stampilata, pe care se va specifica ?conform cu originalul?).
Nota: Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea economica si financiara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 3-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor prestari de servicii similare cu obiectul contractului efectuate in ultimii 3 ani luand in calcul data limita stabilita pentru depunerea ofertei/ofertelor, continand sub forma tabelara principalele valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, echivalenta leu/valuta se va efectua pentru valoarea medie anuala a cursului valutar de referinta publicat de BNR pentru anii 2010, 2011 si 2012.
Nota: Documente de confirmare privind lista principalelor prestari de servicii similare cu obiectul contractului efectuate in ultimii 3 ani, declarate in Formularul 4S: Prestarile de servicii similare se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiar. In cazul in care beneficiarul este client privat si, din motive obiective, operatorul/operatorii economic/economici nu are/au posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarii de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului/operatorilor economic/economici; Certificarile/documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari si trebuie sa contina informatii privind beneficiarii indiferent daca acestia sunt autoritati publice sau clienti privati, obiectul contractului/contractelor, perioada, durata si valoarea serviciilor prestate, daca acestea au fost duse la bun sfarsit. Prin formula ?servicii duse la bun sfarsit? se intelege: - servicii receptionate partial; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie). Autoritatea contractanta va accepta si va considera cerinta indeplinita daca operatorul/operatorii economic/economici prezinta ca experienta similara oricare varianta din cele mentionate. Nota: Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale se poate demonstra si pe baza informatiilor cuprinse in documentele constatatoare eliberate de autoritatea contractanta la finalizarea contractului/contractelor de servicii prestat/prestate in ultimii trei ani sau prin alte documente edificatoare cum ar fi: copii dupa: a) procese-verbale de receptie partiala/finala de la beneficiar, b) partile relevante ale contractului/contractelor respectiv: partile, obiectul contractului/contractelor, durata, valoare, semnaturi si recomandari din partea beneficiarului/clientului din care sa reiasa ca au fost prestate pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertei/ofertelor, servicii similare.
O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii; Ofertantul/ofertantii va/vor prezenta informatii referitoare la studiile de specialitate, pregatirea profesionala si calificarea personalului in domeniul serviciilor de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe. Daca este cazul si doar daca este/sunt declarat/declarati castigator/castigatori, ofertantul/ofertantii va/vor prezenta angajamente, contracte de colaborare individuale, etc. cu persoane de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai acestuia.Totodata, pentru preintampinarea situatiilor in care pe parcursul prestarii contractului/contractelor, operatorul/operatorii economic/economici, ar urma sa se confrunte cu indisponibilitatea anumitor persoane propuse, din motive aflate in afara controlului acestuia/acestora, se va completa in mod obligatoriu un angajament privind resursele umane prin care, operatorul/operatorii economic/economici se angajeaza la inlocuirea respectivelor persoane numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei/ofertelor.
Informatii referitoare la echipamentele tehnice/utilajele/instalatiile/mijloacele de masurare de care poate dispune operatorul/operatorii economic/economici pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare; a) standuri verificare geometrie auto (cu certificat de etalonare); b) stand verificare noxe (inclusiv demonstrarea legalitatii); c) stand verificare sistem franare (inclusiv demonstrarea legalitatii); d) aparat de diagnoza electronica, interogare de defecte (citire, stergere coduri de eroare pentru aprindere sisteme aer conditionat, ABS si alte sisteme dotate cu protocoale de stocare si transmitere a erorilor, aparate specializate pentru fiecare marca de autovehicul din componenta lotului respectiv); e) stand de echilibrare roti; f ) cuptor pentru uscarea proceselor de vopsitorie; g) stand pentru efectuarea inspectiilor tehnice periodice autorizat RAR; h) instalatie pentru verificat si incarcat instalatiile de aer conditionat; i) instalatie curatat injectoare. Documente de confirmare: Dotare tehnica. Declaratie referitoare la dotarea cuechipamentele tehnice/utilajele/instalatiile/mijloacele de masurare, de care poate dispune operatorul/operatorii economic/economici pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului/contractelor de servicii. Documente care atesta detinerea (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, mijloacelor de masurare implicate in realizarea obiectului contractului/contractelor
Nota: Operatorul/operatorii economic/economici trebuie sa faca dovada ca are/au in dotarea sa/lor sau ca dispune/dispun (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere) de o serie de utilaje/instalatii/echipamente tehnice/mijloace de masurare specifice pentru indeplinirea contractului. Astfel, autoritatea contractanta considera ca incheierea unui asemenea contract poate fi realizata numai cu dovedirea unei capacitati tehnice corespunzatoare, ceea ce presupune implicit detinerea numarului minim de utilaje, instalatii, echipamente tehnice si mijloace de masurare specifice care au un impact direct in indeplinirea contractului la nivelul calitativ al cerintelor specificate in Caietul de sarcini.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul), insotite de acordurile de subcontractare, pentru a avea o imagine generala privind intentia operatorului/operatorilor economic/economici de a proceda la prestarea serviciilor. Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea tehnica si/sau profesionala.
Prestatorul trebuie sa detina cel putin un punct de lucru situat obligatoriu pe raza Municipiului in care se afla destinatia finala de prestare a serviciilor, punct de lucru care poate presta servicii autorizate RAR pentru intreaga gama de autovehicule din Anexa 1 la contract.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 4S-Formular 5Formular 5a)Formular F)-Formular 6-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere: Componenta financiaraConform pct IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare si Sectiunea Caiet de sarcini
2.
Termen de garantie pt manopera (luni)
15%
Descriere: Conform pct IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice si Sectiunea Caiet de sarcini.In cazul in care termenul (perioada) de garantie este sub 3 luni oferta va fi declarata neconfoma. In cazul in care termenul (perioada) de garantie este peste 24 luni, nu se va acorda punctaj suplimentar.
3.
Termen de garantie pentru piesele si materialele utilizate (luni)
10%
Descriere: Conform pct IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice si Sectiunea Caiet de sarcini.In cazul in care termenul (perioada) de garantie este sub 6 luni oferta va fi declarata neconfoma. In cazul in care termenul (perioada) de garantie este peste 24 luni, nu se va acorda punctaj suplimentar.
Punctaj maxim componenta tehnica: 25
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
50-DA-LD-CJ
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.12.2013 10:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.12.2013 11:15
Locul: DRML Cluj Napoca - str. Navodari nr. 2, Cluj Napoca, sala de sedinte (cf. Anexa A, pct. III)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare; Operatorii economici imputerniciti sa asiste la deschidere; Persoanele autorizate desemnate pentru verificarea procedurala (daca este cazul).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, doua sau mai multe oferte considerate admisibile, clasate pe prima pozitie a clasamentului, au punctaj egal, autoritatea contractanta va declara castigator ofertantul a carui oferta are punctajul cel mai mare aferent factorului de evaluare caruia i-a fost acordata ponderea cea mai mare, respectiv Tarif mediu (ron)/ora de manopera (fara TVA) ? 50 puncte. Daca si in aceasta situatie, punctajele ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va departaja ofertantii luand in considerare punctajele celorlalti factori in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora, respectiv Tarif mediu pentru tractare (ron/Km fara TVA) ? 25 puncte, , Termen de garantie pentru manopera (min. 3 luni si max. 24 luni)*) ? 15 puncte si Termen de garantie pentru piesele si materialele utilizate (min. 6 luni si max. 24 luni)**) ? 10 puncte. Daca si punctajele aferente celorlalti factori de evaluare sunt egale, in vederea desemnarii ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va solicita depunerea unor noi propuneri financiare - (Tarif mediu (ron)/ora de manopera (fara TVA)), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Noile propuneri finaciare se vor depune in termen de 72 de ore in conditiile si termenele stabilite de autoritatea contractanta in plic sigilat. Daca si in urma depunerii noilor propuneri financiare - (Tarif mediu (ron)/ora de manopera (fara TVA)), doua sau mai multe dintre acestea au pretul cel mai scazut egal, in vederea desemnarii ofertei castigatoare, autoritatea contractanta va solicita depunerea unor noi propuneri financiare - Tarif mediu pentru tractare (ron/Km fara TVA)), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Noile propuneri finaciare se vor depune in termen de 72 de ore in conditiile si termenele stabilite de autoritatea contractanta in plic sigilat. Daca in urma reofertarii/reofertarilor noilor propuneri financiare ofertantii nu pot fi departajati, devin incidente prevederile art. 209, alin. (1), lit. c) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica. Transmiterea solicitarilor de clarificare si a raspunsurilor la clarificari: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari prin fax sau prin posta privind documentatia de atribuire conform articolelor 78 si 79 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului numarul 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu se accepta transmiterea de catre operatorii economici a documentelor scrise (solicitari de clarificare) prin mijloace electronice. Operatorii economici au obligatia de a indica adresa/adresele de corespondenta. Toate clarificarile publicate/transmise de autoritatea contractanta catre ofertanti, precum si raspunsurile la solicitarile de clarificare transmise de acestia, fac parte integranta din documentatia de atribuire. Data limita de primire a solicitarilor de clarificare este: cu 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Adresa: Directia Regionala de Metrologie Legala Cluj-Napoca, str. Navodari, nr.2, cod postal 400117, jud. Cluj, tel.0264-431366, fax.0264-595820, Romania, www.drmcluj.ro, persoana de contact: Monica Iuhasz.-Data limita de transmitere a raspunsurilor la solicitarile de clarificare este: cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - Biroul Juridic
Adresa postala: Sos. Vitan Barzesti nr. 11, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042122, Romania, Tel. +40 213320954, Email: [email protected], Fax: +40 213320615, Adresa internet (URL): www.brml.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 13:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer