Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE, PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE


Anunt de participare numarul 149166/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA
Adresa postala: bd. REGELE CAROL I, NR.68, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130024, Romania, Punct(e) de contact: SEAP, Tel. +40 245612672, In atentia: ing. Enache Rodica, Email: [email protected], Fax: +40 245611004
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA
Adresa postala: bd. REGELE CAROL I, NR.68, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130024, Romania, Punct(e) de contact: SEAP, Tel. +40 245612672, In atentia: ing. Enache Rodica, Email: [email protected], Fax: +40 245611004
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA
Adresa postala: bd. REGELE CAROL I, NR.68, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130024, Romania, Punct(e) de contact: SEAP, Tel. +40 245612672, In atentia: ing. Enache Rodica, Email: [email protected], Fax: +40 245611004
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie nationala
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE, PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE, PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULELE PENTRU CARE SE VOR EFECTUA SERVICIILE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE, PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULELE PENTRU CARE SE VOR EFECTUA SERVICIILE.
Valoarea estimata fara TVA: 348, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
6900 LEI.Perioada de valabilitate a gar de part: 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Cursul leu-euro la care se va realiza conversia garantiei va fi cursul BNR din ziua publicarii anuntului de participare. Modalitatea de constituire: cf. reglem.art. 86, alin.(1), din H.G. nr. 925/2006, prin virament bancar sau intrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari. Dovada constituirii se depune atat in SEAP cat in original la sediul AC. Dovada constit.gar.de part.trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita stab.pentru dep. ofertei.Restituirea GP se face conform art. 88 din H.G. 925/2006. Restit.se va face in baza cererii depuse de catre ofertant (Formularul ?Cerere de restituire a garantiei de participare? din Sectiunea Formulare).Pentru garantia depusa in alta moneda, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de part.Cuantumul sumei ce se retine coresp.prev.Art.278^1 este de 3480 lei. Gar. de buna executie: 7% din valoarea contractului subsecvent de servicii;, fara TVA ; - Gar. de buna executie se const. virament bancar sau intrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succes. din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contract. are obligatia de a deschide un cont la dispozitia aut. contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in admn. acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contrac. in contul de disp. deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contract. restituirea se va face in termen de 10 zile de la finalizarea contractului subsecvent, prin cerere scrisa -art.92, alin 2/HG 925/2006;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Este necesara pentru cunoasterea situatiei ofertantului pe baza unor documente oficiale, fiind solicitata prezentarea formularelor privind: 1. ?Declaratie privind eligibilitatea? ? Operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in art. 180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.2. ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.3. ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura? ?in care operatorul economic declara in ce calitate participa si depune oferta, si daca face parte din grupuri sau retele de operatori economici4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181?- Operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute in art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .5. . Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese), din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care aproba documentele aferente procedurii sunt: ing.Preda Costel-director, ec.Alexandrescu Mihaela-director economic, jr. Toader Alexandra, tehn.Iorga Toma si ing. Enache Rodica.Pentru indeplinirea acestor cerinte se vor completa formularele din sectiunea "FORMULARE".6. Pentru cunoasterea indeplinirii obligatiilor fiscale sunt solicitate de asemenea ?Certificatul fiscal?, eliberat de catre Compartimentul Taxe si Impozite Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia ofertantul isi are sediul si ?Certificatul de atestare fiscala?, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia ofertantul isi are sediul.Din ele trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul luniianterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art 11 alin.4 din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prev. art.9 alin.3. din ORd nr. 509/2011. Vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va trebui sa prezinte aceste documente. Este necesara cunoasterea calitatii ofertantului de a desfasura activitatea, sa fie inregistrat legal si sa aiba dreptul de a executa serviciile solicitate prin prezenta procedura. Va prezenta: 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa rezulte ca informatiile cuprise in acesta sunt reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va trebui sa prezinte aceste documente pentru partea de contract care o realizeaza.2. Autorizatie emisa de RAR pentru clasa I, II, III si IV de autorizare, valabila la data limita de depunere a ofertelor, care confirma autorizarea pentru: - prestare de servicii de reparatii autovehicule, conform Ordinului nr.2135/2005 al Ministerului Transportului si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- inspectie tehnica periodica (SITP), in conformitate cu reglementarile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului RNTR-1 - aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2133 din 8 decembrie 2005;
- activitati de reparatii, reglare, modificari constructive si de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (ateliere de service auto), in conformitate cu reglementarile Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului RNTR-9 - aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 2131 din 8 decembrie 2005;
- Pentru clasa I de autorizare ofertantul trebuie sa aiba obligatoriu abilitare pentru autovehiculele din marca DACIA, ARO, DAEWOO, NISSAN, LAND ROVER, TOYOTA.Pentru indeplinirea acestei cerinte se va depune documentul propriu-zis in copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Solicitat pentru a se verifica daca situatia economico-financiara a ofertantului permite derularea contractului in bune conditii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul . ?Informatii generale?,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestari de servicii din ultimii trei ani?, si Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani. Este necesar ca autoritatea contractanta sa cunoasca serviciile/ livrarile din portofoliul ofertantului pentru a putea solicita referinte despre modul de indeplinire a contractelor anterioare.Ofertantul va face dovada ca are in dotarea proprie, acces (contract de colaborare) sau orice alta forma de detinere la o retea de autoplatforme de tractare auto cu acoperire na?ionala, disponibila non stop, pentru a tracta autovehiculul pana la primul service autorizat, pentru remedierea defectiunii. Toate piesele, accesoriile si subansamblele necesare efectuarii reparatiilor sa fie certificate UE sau RAR asa cum acest lucru este reglementat de Ordinul 2135/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata a acestora - RNTR 4 si a Ordonantei 80/2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum si conditiile de introducere pe piata si de comercializare a acestora. Ofertantul va face dovada cu certificate de provenienta. Pentru montarea pieselor prestatorul va avea minim o unitate service in orasul Targoviste, judetul Dambovita.
Fisa de informatii privind ?.Experienta similara?. Utilaje-dotari : Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii in proprietate/lesing/ contract de inchiriere/comodat sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Utilaje necesare: - standuri/aparate pentru verificare geometrie roti; - elevator cu 2 sau 4 coloane; - stand de verificare sistem de franare; - sistem de testare a injectoarelor; - tester diagnoza auto cu soft specializat pentru toate marcile autorizate; - alte instalatii, echipamente tehnice si scule; - statie ITP.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personal tehnic calificat specializat pentru fiecare marca si tip constructiv de autoturism in parte si pentru fiecare din cele 4 categorii de atestare ( ingineri auto, mecanici auto, electricieni, tinichigii, vopsitori, spalator, etc.).
?Certificat ISO 9001? sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul trebuie sa detina certificatul privind certificarea sistemului de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea de documente, declaratii, autorizatii, contracte care sa certifice cerinta.Se va completa formularul si se vor prezenta certificate/documente edmise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Ofertantul va prezenta Declaratie pe propria raspundere ca detine utilajele/instalatiile mentionate, lista de inventar pe care vor fi marcate utilajele necesare, in original sau copie lizibila conform cu originalul, contracte de inchiriere/liesing/comodatofertantul va prezenta in copie lizibila conform cu originalul: diplome/certificate de calificare, ale persoanelor mentionate.Prezentare ?Certificat ISO 9001? sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta. In cazul in care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale sistemului informatic SEAP, nu este posibila transmiterea in format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante in forma scrisa prin fax la numarul 0245 611004 sau vor fi depuse la Secretariatul D.S.Dambovita, Bd.Regele Carol I, nr.68, Cod postal: 130024, Targoviste, jud. Dambovita( a se vedea si pct. IV.4.1, IV.4.2 si IV.4.3). Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari si inaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge, informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze, autoritatea contractanta va incadra oferta ca neconforma si o va respinge.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA -OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: BD.REGELE CAROL I, NR 68, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130024, Romania, Tel. +40 245612672, Email: [email protected], Fax: +40 611004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer