Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor Reparatie tip RR locomotiva LDH 700 CP


Anunt de participare (utilitati) numarul 97437/01.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Eugen Cretu, Tel.021/318.52.58, int 16, In atentia: Serviciului Achizitii Publice, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 021/312.91.46, Adresa internet (URL): www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala a Uraniului S.A. Sucursala Suceava
Adresa postala: Comuna Crucea, nr. 199 A, jud. Suceava, Localitatea: Crucea, Cod postal: 727150, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta GEORGESCU, Tel.0230/575.630, In atentia: Serviciului Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: 0230/575.731, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 d) din O.U.G. 34/2006.
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor Reparatie tip RR locomotiva LDH 700 CP
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 213, 829RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contract subsecvent 1 pt. perioada maidec. 2010, valoare estimata 175.000 Lei fara TVA; subsecvent 2 pt. perioada ian.dec. 2011, valoare estimata 10.019 Lei fara TVA; subsecvent 3 pt. perioada ian.dec. 2012, valoare estimata 13.889 Lei fara TVA; subsecvent 4 pt. perioada ian. dec. 2013, valoare estimata 10.707 Lei fara TVA; subsecvent 5 pt. perioada ian. aprilie 2014, val. estimata 4.214 Lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor Reparatie tip RR locomotiva LDH 700 CP, conform Documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50221000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor Reparatie tip RR locomotiva LDH 700 CP, conform Documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare
Valoarea estimata fara TVA: 213, 829RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie participare: 1.750 lei. Garantia de buna executie va fi constituita de catre prestator in procent de 5% din valoarea contractului subsecvent fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri provenite din surse proprii constituite din valorificarea productiei interne.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere / subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea (Formularul 12 A din Documentatia de atribuire); 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, (Formularul 12 B). 3.1.Pentru persoane juridice/fizice romane: A)Certificat de inregistrare. B) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. 3.2.Pentru persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale despre ofertant; 2. Agrementul tehnic eliberat si vizat la zi de catre Autoritatea Feroviara Romana (AFER) din care sa reiasa ca are dreptul sa execute revizii si reparatii locomotive; 3. Declaratie privind resurseleumane; Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, asigurarea personalului de specialitate format din personal de locomotiva, personal de executie cu studii tehnice, autorizat, sudori autorizati, revizor tehnic locomotive, lacatusi, personal CTC etc.; 4. Declaratie privind dotarile specifice; 5. Sistemul de asigurare a calitatii - Autoritatea contractanta solicita, ca cerinta minima ca prestatorul sa aiba implementat un sistem de asigurare a calitatii conform standarduluiSR: EN ISO 9001/2001 sau echivalent al acestuia. In cazul tuturor documentelor emise de catre organisme straine, acestea vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2010 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.04.2010 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.04.2010 09:00
Locul: Compania Nationala a Uraniului S.A. Sucursala Suceava, comuna Crucea, nr. 199 A, jud. Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti sectia a VIII-a: Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021.332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti - Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel.021.318.52.58, int. 25, Email: [email protected], Fax: 021.312.91.46, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2010 13:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer