Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si de intretinere mecanica si electrica a autovehiculelor


Anunt de participare (utilitati) numarul 142472/11.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Servicii si Lucrari, Tel. +40 253335045, In atentia: doamnei ec. Venus Cocosila, Email: [email protected], Fax: +40 253335069, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparare si de intretinere mecanica si electrica a autovehiculelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: .C. Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursala Electrocentrale Turceni, loc. Turceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru mentinerea in stare de functionare a autovehiculelor
Valoarea minima estimata de 680000 lei este pina la 31.12.2013, iar valoarea maxima estimata de 906700 lei contine si valoarea de 226700 lei a eventualelor suplimentari, pina la 30.04.2014.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini nr. 406/21.01.2013
Lotul 1:2 masiniLotul 2:8 masiniLotul 3:15 masiniLotul 4:4 masiniLotul 5:4 masiniLotul 69 masiniLotul 7:1 masinaLotul 8 :1 masinaLotul 9:4 masini
Valoarea estimata fara TVA: intre 680, 000 si 906, 700RON
II.2.2) Optiuni
Da
estinderea(suplimentarea)contractului cu inca 4 luni, daca e cazul (art. 6. din HG 925/2006).
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 10 luni incepand de la data atribuirii contractului
4 prelungiri posibile
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuant. GP este: Lot1 ? 300 lei, Lot 2 ? 900 lei, Lot3 ? 2.430 lei, Lot 4 ?750 lei, Lot 5 ? 2.250 lei, Lot6 ? 1.800 lei, Lot 7?120 lei , Lot 8 ?150 lei, Lot 9 ? 1.500 lei.Ptr.GP constituita in euro, se va face echivalenta leu/euro la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile. Perioada de valab. a GP, care va fi cel putin egala cu perioada minima de valab.a ofertei, este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Forma de constit. a GP care va fi accept. este conform prevederilor art.86 din H.G. nr.925/2006: - prin viram. bancar in contul AC(SC CEO SA. - SET, inregistrata la ORC, sub numarul J18/338/2012, cont virament RO 86 RZBR0000060014677273, deschis la Raiffeisen Bank ? Suc.Tg ? Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la deschiderea ofertelor ; - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, conform formular nr.13;ord. de plata sau fila CEC cu cond. conf. de banca pina la data desc. ofertelor;in numerar la casieria sucursalei. Nota: Pentru ofertantii I.M.M ? uri, garantia de participare va fi insotita de declaratie ca firma este inscrisa in categoria I.M.M, in conformitate cu conditiile art. 3 din Legea 346/2004. In acest caz, ofertantii beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare. Ofertantul pierde GP daca: a)isi retrage oferta in perioada de valabilitate a ofertei; b) oferta sa fiind stabilita cistigatoare, nu constituie GBE in perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai tirziu de 15 zile de la semnarea contractului;c)oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei.Daca CNSC respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta retine contestatorului din GP suma calculata cf. art. 278^1, alin. 1, lit. a) din OUG 34/2006, pentru loturile 3, 5, 6 si 9. Cuantum GBE este 5 % din val.contract, fara T.V.A.Modul de constit. a GBE este: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.Deoarece S.C. CEO S.A.- Suc. Electrocentrale Turceni este societate cu capital majoritar de stat, contractantul are obligatia deschiderii unui cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul org. fiscal competent in administrarea acestuia un cont de dispon. distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contr.in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contr.Ofert. va opta pentru una dintre cele doua modalitati de const.a GBE, din modelul de contr., parte a doc. de atrib.Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre AC.Nota: IMM constituie GBE in procent de 50% din cuantum GBE.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: surse propriiModalitati de plata: prin ordin de plata sau alte modalitati de plata legale, in termen de 60 de zile de la acceptarea la plata a facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind eligibilitatea conform art 180 din OUG nr.34/2006(cu modificarile ?i completarile ulterioare), inclusiv de tertul sustinator, daca este cazul. Completarea formularului nr.12 A, anexat.Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, inclusiv de tertul sustinator, daca este cazul.
NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Completarea formularului nr.12 B, anexat.Cerinta nr. 3
Documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a celor locale.
Prezentarea certificatelor de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetul general si cel local, (formulare tip eliberate de autoritatile competente), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Prezentarea certificatelor eliberate de autoritatile competente.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie Completarea formularului nr.12 C, anexat
Cerinta nr. 5
Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta- conf.Ord. ANRMAP nr. 314/12.10.2010Completarea formularului tip, anexat
Cerinta nr.6
Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, care se va prezentaatat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator, conform Ordin ANRMAP nr.170/2012.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante , in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, sunt: Director? ing. Gheorghe VADUVA; Director economic - ec. Octavian Laurentiu GRAURE; Director Tehnic ? ing. Ionel LEU;Director Adj. Tehnic ? ing. Ion GILCEAVA; Director Adj. Comercial ? Ing. Ion VITEJANU; Completarea formularului tip, anexat. Cerinta nr. 1
Persoane fizice/juridice romane
Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/ alte documente echivalente, din care sa rezulte ca are in domeniul de activitate, prestarea de serviciidin categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie (cod CAEN). Certificatul constatatorse va prezenta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Atentie: La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc care a prezentat copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata. Prezentarea certificatului constatatorCerinta nr. 2
Persoane fizice/juridice straine.
Pentru persoane juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata. Se vorprezenta documenteleedificatoareCerinta nr. 3
Autorizatie Tehnica emisa de R.A.R., vizata la zi in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Operatorul economicva face dovada ca este autorizatpentru prestarea serviciului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico-financiara
Prezentarea bilantului contabil la data de 31.12.2011, vizat de organele competente.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea bilantului contabil.
Cerinta nr. 2
Informatii generale, inclusiv cifra medie de afaceri.
Prezentarea informatiilor generale privind operatorul economic, potrivit formularuluiB2.
Prezentarea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv media cifrei de afaceri globala.
Modalitatea de indeplinire
Completarea formularului tip anexat.
Conversia leu-valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii privind experienta similara conform dispozitiilor art. 188, alin. 2 din OUG 34/2006.
Prezentarea listei principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Prezentarea informatiilor si a documentelor privind experienta similara.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 12 D
Cerinta nr. 2
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile tehnice cu utilaje, echipamente, instalatii si mijloace de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Cerinta nr. 2
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile tehnice cu utilaje, echipamente, instalatii si mijloace de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta nr. 2
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind dotarile tehnice cu utilaje, echipamente, instalatii si mijloace de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Se va completa formularul 12 H.
Cerinta nr. 3
Informatii privind personalul.
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere ale operatorului economic, in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta formularul 12 I.
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii: certificat SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditatapentru certificare sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celui ofertat, alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea in copie a certificatului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2013 10:00
Locul: SC Complexul Energetic Oltenia SA-Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr.1, Gorj-Directi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Departamentul Juridic al Complexului Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Turceni
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Complexul Energetic Oltenia SA - Sucursala Electrocentrale Turceni
Adresa postala: str. Uzinei, nr.1, jud. Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 0253335045, Fax: +40 0253335069
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.03.2013 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer