Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARARE SI FURNIZARE PIESE SCHIMB PENTRU UTILAJE SI ECHIPAMENTE DIN IMPORT - DRDP IASI


Anunt de participare numarul 142735/27.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI IASI, Tel. +40 0213150126, In atentia: SERVICIUL ORGANIZARE SI DERULARE ACHIZITII, SERVICIUL EXPLOATARE AUTO SI UTILAJE, Email: [email protected], Fax: +40 0213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 232214430, In atentia: Serviciul MAA/ODA, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 232214430, In atentia: Serviciul ODA, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Asachi Gh. nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 232214430, In atentia: registratura, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARARE SI FURNIZARE PIESE SCHIMB PENTRU UTILAJE SI ECHIPAMENTE DIN IMPORT - DRDP IASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: District Drumuri Iasi, DN28 ? Valea Lupului, jud.Iasi, SDN Bacau, SDN Barlad, SDN Botosani, SDN Campulung, SDN Focsani, SDN Galati, SDN Piatra Neamt, SDN Suceava.
Codul NUTS: RO2 - Macroregiunea doi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinerea si repararea elementelor mecanice, elecrice, hidraulice, cu reconditionare sau inlocuire de piese sau subansambluri si asigurate de ofertant, pentru parcul de utilaje si echipamente din import al DRDP Iasi, la punctele de lucru din judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Vrancea si Galati.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexelor din Caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre) 3.210.000, 00;Moneda: RONDin care: - valoare estimata serviciifara TVA = 2.365.263, 16 RON;
- valoare estimata furnizare piese schimb fara TVA = 844.736, 84 RON.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 210, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
30.000, 00 lei, constituita prin virament bancar in contul RO33RNCB0175008094080037 BCR Iasi sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia de participare trebuie sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a plati din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art. 278^1 alin.(1) din OUG34/2006(A), in situatia in care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de catre CNSC. Se recomanda utilizarea Formularului 2 - Scrisoarea de Garantie Bancara + Anexa, pentru participare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.*IMM beneficiaza de reducere 50%. Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru intreaga perioada de derularea a contractului, in termen de maxim 7 zile lucratoare, de la data semnarii contractului.Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 5% din pretul contractului, fara TVA si va fi consituita in lei, prin una din urmatoarele forme: 1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea achizitorului, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care va deveni anexa la contract.2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Transferuri de la bugetul de stat pentru intretinere - sursa 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere cf. art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006(A.Of. va prezenta Formularul nr.14 Informatii despre Asociere + Formularul nr.15 Acord de Asociere. As. va fi legalizata in cazul of. castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.1.Declaratie privind neincadrarea (ofertantii/canditatii/ofertantii asociati/subcontractantii/tertii sustinatori) in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006(A) ? Formularu 6.- Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director DRDP Iasi-ing. Laicu Ovidiu - Mugurel; Director Adjunct Investitii?ing. Stefan Ilie; Director Adjunct Intretinere ? ing. Vlad Constantin Cercel; Director Economic - ec. Vasile Popa;Sef Serviciu exploatare auto si utilaje ? ing. Iulian Stoica; Departament juridic ? jr. Doru Gotu ; Compartiment CFP ? Nicolina Stanel ; Sef Serviciul organizare si derulare achizitii?ing. Manuela Popa;
- Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.2.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 7;3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006(A) - Formularul nr. 8. Declaratia se va prezenta si pentru tertul sustinator (daca este cazul);4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006(A) - Formularul nr.9 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006(A) se va prezenta si pentru tertul sustinator (daca este cazul);5. Certificat de taxe si impozite locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local;
Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat;
- Certificatele fiscale trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Acestea vor fi prezentate in original sau copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. Acestea vor fi prezentate in original sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata.
ART. 69^1 din OUG 34/2006 - Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire 1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial care sa ateste obiectul de activitate (cod CAEN) in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din certificatului constatator emis de ORC.- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului desemnat castigator, prezentarea, la semnarea contractului, a Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata.2. Ofertantul trebuie sa posede Autorizatie Tehnica de Functionare emisa de Registrul Auto Roman conform OG nr.82 din 24.08.2000, respectiv Legea nr.222/2003 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.367/29.05.2003, sau contract de colaborare cu firme autorizate sa execute interventii la utilajele mentionate in Caietul de sarcini.- Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare / capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Acestea vor fi prezentate in original sau copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie cel putin egala cu 5.000.000 lei. Ofertantul va prezenta: a. Formularul nr. 10 - Declaratia privind cifra de afaceri globala din ultimii trei ani si anexa acestuia; b. Documente care sa sustina indeplinirea cerintei de calificare, de exemplu: bilanturile contabile sau extrase de bilant din ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) inreg la organele competente, in conf cu prev in vigoare, rapoarte de audit sau orice alte documente echivalente.
Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor doc care sa reflecte o imagine fidela a sit economice si financiare, pe care AC le considera edificatoare.
Continuare cerinta 1:
Bilanturile contabile inregistrate la organele competente trebuie prezentate astfel: pentru pers. fizice/juridice romane in copie; pentru pers. fizice/juridice straine in copie, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Pt transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transf. Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro. Pentru alte monede decat Euro, se transf mai intai in Euro, si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.ro. Pentru conversia monedelor nationale care nu sunt afisate pe site-ul BNR se va folosi cursul mediu pentru anul respectiv, transf intai in Euro si apoi in LEI.
Informatii sustinere capacitate economica si financiara:
Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (1) Capacitatea ecnomica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica (a se vedea Formularul nr.18, Capitolul 4 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Continuare "Informatii sustinere capacitate economica si financiara":
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a. Formularul nr. 10 - Declaratia privind cifra de afaceri globala din ultimii trei ani si anexa acestuia; b. Documente care sa sustina indeplinirea cerintei de calificare, de exemplu: bilanturile contabile sau extrase de bilant din ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) inreg la organele competente, in conf cu prev in vigoare, rapoarte de audit sau orice alte documente echivalente.Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor doc care sa reflecte o imagine fidela a sit economice si financiare, pe care AC le considera edificatoare.continuare cerinta 1Informatii sustinere capacitate economica si financiaraAngajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica (a se vedea Formularul nr.18, Capitolul 4 - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Formularul nr.18
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data depunerii ofertei), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat in ultimii 3 ani servicii similare in valoare de cel putin 2.000.000, 00 lei fara TVA, prag atins din maxim trei contracte. Ofertantul va prezenta in copie lizibila ?conform cu originalul? cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea serviciilor.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele solicitate in original sau copii conforme cu originalul si vor fi insotite de traduceri legalizate si autorizate.
Cerinta nr.2
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr.3
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.Declaratie privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului si Anexa - Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii, echipamente tehnice, mijloace auto, etc. din Capitolul « Formulare » al Documentatiei de atribuire.
Cerinta nr. 4
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.Declaratie privind personalul responsabil cu indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 5
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre opratorii economici.Of trebuie sa posede sau sa aiba asigurate prin contr de inchiriere, colab, angajament, urmatoarele compartimente functionale, considerate strict necesare, pentru indeplinirea obiectivelor: atelier reparatii (dotat cu elevatoare, pod / grinda rulanta, canale lucru, cricuri, vinciuri, capre reazem); atelier prelucrari mecanice (dotat cu masinile unelte strict necesare); atelier confectii metalice-sudura (dotat cu trusa sudura electrica, aparat sudura prin puncte, sudura oxi-acetilenica, sudura in argon); atelier reparatii instalatii si componente electrice, pneumatice, hidraulice (dotat cu aparat testat si curatat injectoare, aparat tarat injectoare, aparat probat si reglat pompe injectie); statie ITP proprie sau cu contract inchiriere (colaborare), ce va fi utilizata ori de cite ori este nevoie, in urma reparatiilor efectuate;spatiu special destinat operatiunilor de vopsire.
Informatii sustinere capacitate tehnica si/sau profesionalaArt. 190 - O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (a se vedea Formularul nr. 19 si anexele 1 si 2 ale acestuia din Capitolul - ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d)din OUG 34/2006. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTIIIn cazul in care in propnerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora ? formularul 20 +anexa.ATENTIE!a) Aut contr are obligatia de a solicita, pentru incheierea contr de achiz publica, prezentarea contr incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Rasp contract in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indepl de subcontr
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici.Formularul nr. 11 ? Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani?Formularul nr. 11.1 Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Formularul nr. 12 - Declaratie privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului si Anexa la Formularul 12 ? Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii, echipamente tehnice, mijloace auto, etc.din Capitolul « Formulare » al Documentatiei de atribuire.Declaratie privind personalul responsabi cu indeplinirea contractului ? Formularul nr. 13Ofertantul trebuie sa posede sau sa aiba asigurate prin contracte de inchiriere, colaborare, angajament, urmatoarele compartimente functionale, considerate strict necesare, pentru indeplinirea obiectivelor: atelier reparatii (dotat cu elevatoare, pod / grinda rulanta, canale lucru, cricuri, vinciuri, capre reazem); atelier prelucrari mecanice (dotat cu masinile unelte strict necesare); atelier confectii metalice-sudura (dotat cu trusa sudura electrica, aparat sudura prin puncte, sudura oxi-acetilenica, sudura in argon); atelier reparatii instalatii si componente electrice, pneumatice, hidraulice (dotat cu aparat testat si curatat injectoare, aparat tarat injectoare, aparat probat si reglat pompe injectie); statie ITP proprie sau cu contract inchiriere (colaborare), ce va fi utilizata ori de cite ori este nevoie, in urma reparatiilor efectuate;spatiu special destinat operatiunilor de vopsire.Informatii sustinere capacitate tehnica si/sau profesionalaAngajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (a se vedea Formularul nr. 19 si anexele 1 si 2 ale acestuia din Capitolul- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocateFormularul nr. 19 si anexele 1 si 2Ofertantul va prezenta Formularul nr. 20 si anexa aferenta acestuia din Capitolul ?Formulare? - din Documentatia de Atribuire ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?.Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va utiliza ca o etapa finala a procedurii, conf. art.161 din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 73 alin (2) din OUG nr. 34/2006, aut contr. decide organizarea unei etape sulim de licit electr. ca etapa finala a licit deschise. Repetarea pretului ofertat se va realiz o sing. data cu fiecare of declarat adm, pornindu-se de la pretul ofertat in prop financ. In connf cu art.164 din OUG 34/2006 actualizata, aut contr. face urmat precizari: - elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare va fi pretul contr;
- nu exista limite ale val pana la care poate fi imbpretul contractului;
- pentru a participa la licit electr ofert trebuie sa fie inreg in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.05.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.05.2013 10:00
Locul: sediul DRDP IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant, observatori CVAP, dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Pt dem indepl crit de calif, of are dreptul de a prezenta initial, in conform cu art. 11, alin (4) din HG 925/2006(A), Declaratie pe proprie raspundere semnata de repr sau legal ? Formularul 17 + Anexa.ATENTIE! *In anexa se va mentiona succint dar precis modul concret de indepl a respect cerinte - incl, daca au fost solicitate, diverse val, cant sau altele asemenea.**In cazul in care of uzeaza de Decl pe proprie rasp prin care sa confirme indepl cerint de calif, acesta are obligatia de a prezenta/completa certif/docum edif care probeaza/confirma indepl cerintelor de calif atunci cand primeste din partea Aut Contr o solicit in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.***In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, criteriile de calificare si selectie care tb indepl de fiecare dintre ofertantii asociati, precum si cele care vor fi indeplinite de aceia care urmeaza a executa acele parti din contract avute in vedere la stabilirea criteriilor de calificare, se regasesc in Anexa 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea crit de calif si selectie publicat in MO al Romaniei, Partea I, nr. 687/28.09.2011.2.Specif tehnice din caietul de sarcini care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor op ec sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de ?sau echivalent?.3.Daca of. clasate pe primul loc au preturi egale, aut contr va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.4.Orice solicitari de informatii, clarificari, precum si depunerea/deschiderea ofertelor se fac la DRDP IASI - Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19, cp 700481, tel. +40232214430, fax +40232214432, email [email protected]
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr. 34/2006(A).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. S.A. - DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI
Adresa postala: str. ASACHI GHEORGHE, NR.19, IASI, Localitatea: IASI, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 0232214430, Email: [email protected], Fax: +40 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2013 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer