Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si echipamentelor conexe ale acestora


Anunt de participare numarul 145767/14.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU
Adresa postala: Str G-ral Grigore Bastan, nr 5, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120148, Romania, Punct(e) de contact: Florentina Saiu, Tel. +40 238445553, Email: [email protected], Fax: +40 238445553, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Servicii de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparare si intretinere a autovehiculelor si echipamentelor conexe ale acestora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Atelierul specializat al prestatorului
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 838, 700 si 1, 143, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui lunar sau pentru o perioada de cel mult 4 luni, in functie de necesitatile autoritatii contractante si bugetul alocat. Valoarea estimata a celor mai mari contracte subsecvente: LOT 1-val.min=123800 lei fara TVA, val. max.=171800 lei fara TVA; LOT2-val.min=133880 lei fara TVA val.max.=182400; LOT3-val.min.=8980, val.max=12600; LOT4-val.min=12900, val.max=15800
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia serviciilor de reparare si intretinere a autovehiculelor si echipamentelor conexe ale acestora din dotarea Serviciului de Ambulanta Judetean Buzau.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime de piese de schimb si ore manopera estimate de autoritatea contractanta, care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru, sunt specificate in caietul de sarcini - anexele 1, 2, 3 pentru LOTURILE 1, 2, 3.
Cantitatile minime si maxime estimate/acord cadru, pentru LOT 4 sunt specificate in , , caiet de sarcini LOT 4"
Valoarea estimata fara TVA: intre 838, 700 si 1, 143, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de: 5152 lei pentru Lot1; 5471 lei pentru Lot2;377 lei pt. LOT3 si 430 lei pt. LOT4.Se va constitui prin virament bancar in contul RO69TREZ1665005XXX004967 deschis la Trezoreria Buzau, cu numerar la casieria unitatii sau printr-un instrument de garantare( Formularnr.7 pt. Lot1, 2, 3; Formular nr. 8A pt. Lot4) emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.In cazul in care ofertantul va depune garantia de participare in alta valuta, data la care se face echivalenta lei/alta valuta va fi data publicarii in SEAP a Anuntului departicipare . Perioada de valab. a garan particip minim 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile prevazute la Art 87 alin 1 din HG 925/2006 . In cazul in care ofertantul ....................... a depus o contestatie, iar aceasta a fost respinsa ca nefondata de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare o sumacalculata cf art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 (acest articol este aplicabil pt.LOT 1, 2) . Pentru operatorii economici incadrati conform legii 346/ 2004 in categoria IMM (se va depune o declaratie in acest sens), garantiade participare va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul impus. Garantia de buna executie 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent fata TVA si va fi valabila pe durata intregului acord cadru.- se poate constitui sub urmatoarele forme: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract;
- ordin de plata in contul autoritatii contractante RO69TREZ1665005XXX004967 deschis la Trezoreria Buzau- daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Formular Nr.6 pt.Lot1, 2, 3;Formular 5A pt.Lot4
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Formular nr.8 pt.Lot1, 2, 3;Formular 6A pt.Lot4. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt : - Manager ? Dr. Zissu Lhuana
- Director Economic ? Ec. Bratu Teodora
- Director Tehnic ? Ing. Acsinte George
- Economist ? Saiu Florentina - comp. achizitii
- Tehnician auto- Sares Nicolae
- Economist - Cimpeanu Nicoleta - membru comisia evaluare
- Economist - Morarescu Magdalena - membru comisia evaluare
3.Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular nr.2 pt. Lot1, 2, 3; form. 2A pt. Lot44.Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formular Nr.5 pt. Lot1, 2, 3; formular 4A pt. Lot4. In cazul tertului sustinator acesta nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.180 si 181, lit.a), c^1) si d);
5.Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata la bugetul local, in luna anterioara celei in care de depun ofertele, in
copie conform cu originalul.6. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, care sa prezinte situatia obligatiilor scadente la plata la bugetul general consolidat al statului, in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in copie conform cu originalul.
Pentru persoane juridice straine : Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ( certificate , caziere judiciare , alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor , taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG 34/2006 , acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii 1.Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe linga instanta competenta , copie lizibila conforma cu originalul.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata.Cerinta pentru LOT1, 2, 3, 4.
2.Conform art. 183 din OUG nr.34/2006 se solicita ca ofertantul sa detina Autorizatie Tehnica eliberata de R.A.R. pentru categoriile de servicii solicitate, autorizatie eliberata conform ordinului nr. 2131/2005. Autorizatia se solicita pt.toate loturile.
3.Pentru LOT 4, Operatorul economic va face dovada ca detine Autorizatie/Agrement de a efectua toate operatiile de intretinere periodica(revizii) din partea producatorului de autovehicule marca Citroen.Pentru persoane juridice/fizice straine : Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani. LOT1, 2, 3
2.DOTAREA TEHNICA, MINIMA, OBLIGATORIE, DE CARE SA DISPUNA OFERTANTUL - LOT1, 2, 3
?stand de testare frane si amortizoare?program de diagnoza computerizata pentru Mercedes, Volkswagen, Fiat si
Iveco
?sedevistica speciala pentru autovehiculele Mercedes, Volkswagen, Fiat si Iveco
?elevator directie cu 4 coloane cu greutate de ridicare minima 4000 KG cu sistem de reglare fata ? spate inclusiv pentru 4x4?1 bc - nu se accepta echivalent,
?elevator cu doua coloane minim 4000 KG destinat autovehiculelor a caror masa depaseste 3 tone ? 1 bc.- nu se accepta echivalent,
-minim 6 posturi de lucru mecanica , 3 dintre ele fiind destinate permanent SAJ Buzau.
?autoutilitara cu platforma pentru interventie ( in caz de accident sau
defectiune ) care sa fie la dispozitia SAJ Buzau 24 ore din 24.
?spatiu destinat special operatiunilor de tinichigerie + vopsitorie
3.DOTAREA TEHNICA, MINIMA, OBLIGATORIE, DE CARE SA DISPUNA OFERTANTUL - pt. LOT 4
?stand de testare frane si amortizoare-stand reglare geometrie directie
?program de diagnoza computerizata pentru marca Citroen
?sedevistica speciala pentru autovehiculele marca Citroen
4.Preturile pieselor se raporteaza la un program informatic(software) .Calculatiile devizelor de reparatii vor fi facute in aplicatie si servicii licentiate .Cerinta pt. LOT 1, 2, 3
5.Prestatorul va executa serviciile de diagnosticare si reparare cu personal
calificat de cel putin 8 persoane din care :
-1 inginer
-3 mecanici specializati pe tipurile de autovehicule aflate in dotarea SAJ
Buzau. Se vor prezenta Certificate de Specializare.
-1 electronist
-1 electrician
-1 tinichigiu-1 vopsitor
6. Informatii privind subcontractantii - daca este cazul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr.3 - pt. LOT 1, 2, 3Formular T - pt. LOT 1, 2, 3Formular U - pt. LOT 4Dovada detinerii sub orice forma a programului informatic.Cerinta pt. LOT 1, 2, 3Declaratie cu personalul solicitat.Se vor prezenta Certificate deSpecializare pentru mecanici .Pt. LOT 1, 2, 3Formular nr.9 pt. LOT1, 2, 3 - daca este cazulFormular nr. 7A pt. LOT4 - daca este cazul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2013 10:00
Locul: Sediul S.A.J. Buzau. str. G-ral Grigore Bastan, nr. 5, etaj II, Birou achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare a ofertelor, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea de preturi noi, inplic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BUZAU
Adresa postala: Adresa postala: str. G-ral Grigore Bastan, nr.5, Localitatea: Buzau, ,Localitatea: Buzau, Cod postal: 120148, Romania, Tel. +40 238445553, Email: [email protected], Fax: +40 238445553
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 09:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer