Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si intretinere a instalatiilor de climatizare


Anunt de participare (utilitati) numarul 147764/06.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Bucuresti - Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Punct(e) de contact: Doina Stoica, Tel. +40 212016236, Email: [email protected], Fax: +40 213172300, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparare si intretinere a instalatiilor de climatizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Centrele si statiile electrice din patrimoniul S.T. Bucuresti, aflate in 9 judete din sudul tarii.
Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de reparatii si intretinere pentru instalatiile de climatizare din centrele si statiile noastre electrice, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50730000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de servicii ce se vor efectua in perioada de derulare a contractului, este prevazuta in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 269, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Val. garantiei de particip. este de 5.365 lei (50% pentru IMM-uri) si se poate constitui in urm. moduri: ? scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, care se prezinta inoriginal, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate cerute (Formular F1);? ordin de plata in copie, prezentat cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschidereaofertelor.Plata garantiei de participare se va face in contul nostru RO32 RNCB 0078 0070 7564 0001, deschis la B.C.R. ? Sucursala Stefan cel Mare.? orice instrum. de garantare emis de o societ. de asig., care se prezinta in original, incuantumul si pentru perioada de valabilit. cerute.? numerar, la casieria autoritatii contractante.Pt. o evaluare si o raportare unitare ale cuantumului garantiei de particip. depusa in euro, aceasta se va face la cursul BNR stab. cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Per. de valabilit. a garantiei de particip.: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.AC are dreptul de a retine si de a incasa in nume propriu garantia de particip., ofertantul pierzand suma constit., atunci cand acesta se afla in oricare dintre urmatoarele sit.: ? isi retrage oferta in perioada de valabilit. a acesteia;? oferta sa fiind stab. castig., nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilit. aofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contr.;? oferta sa fiind stab. castig., refuza sa semneze contr. de achizitie publica in perioada de valabilit.a ofertei.AC va retine din garantia de particip. a ofertantului care a depus o contestatie la C.N.S.C. si care a fost respinsa, in raport cu val. estimata a contr., sumele prevazute la art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modif. si completarile ulterioare, respectiv 1% din valoarea estimata a contractului, adica suma de 2.696 lei. Garantie de buna executie este in cuantum de 10% (5 % pentru IMM-uri) din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire al garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari, de regula, printr-o scrisoare de garantie bancara de buna executie (Formular F2).Constituirea si valabilitatea garantiei de buna executie va fi stabilita conform clauzei ?Garantia de buna executie a contractului? din proiectul de contract, parte a prezentei documentatii de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie de eligibilitate si cazier judiciar pentru persoane juridice eliberat de I.G.P.R., valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie certificata;
2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006; certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau Administratia Financiara (datorii la bugetul consolidat general) si certificate de taxe si impozite locale, privind situatia datoriilor scadente lunii anterioare celei in care este termenul limita de depunere a ofertelor; ambele certificate trebuie sa fie valabile la termenul limita de depunere al ofertelor si se vor depune in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
3) Declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordant cu regulile de concurenta, in conformitate cu ordinul ANRMAP 314/12.10.2010;
4) Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare. Mentionam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Ioan Cristian Baciu - Director Sucursala, Mihai Califar - Director Tehnic, Crinela Mihaela Sburlan - Director Economic, Constantin Ovreiu ? Consilier Juridic, Ioana Sanda Prica ? Sef Serviciul Comercial, Doina Luminita Stoica ? Economist, responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire, Marius Margarit ? Economist Serviciul comercial, Emanuela Dumbrava Nicoara ? Sef Serviciul Patrimoniu, Administrativ, Valentin Popovici ? Economist Serviciul Patrimoniu, Administrativ, Petruta Carlig ? Inspector Managementul Calitatii, Andra Coroma ? Inspector Managementul Mediului, Vasile Dragotoiu ? Sef Serviciul Buget, Finante, Contabilitate;
5) Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Certificat constatator emis de ONRC in original, copie legalizata sau copie certificata, ale carui date sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente.
Modalitatea de indeplinire
Bilantul contabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare din ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor, inapoi), insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar, prin care ofertantul va face dovada prestarii de servicii in baza a maxim 2 contracte de prestari servicii in valoare cumulate de cel putin 120.000 lei (Formular F9). Rata cursului de referinta leu/alta valuta, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii contractelor privind experienta similara, va fi cursul mediu anual indicat de BNR pentru anul respectiv;
Modalitatea de indeplinire
Lista principalelor servicii similare din ultimii 3 ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor, inapoi), insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar, prin care ofertantul va face dovada prestarii de servicii in baza a maxim 2 contracte de prestari servicii in valoare cumulate de cel putin 120.000 lei (Formular F9). Rata cursului de referinta leu/alta valuta, ce va fi avuta in vedere la conversia valorii contractelor privind experienta similara, va fi cursul mediu anual indicat de BNR pentru anul respectiv;
Declaratie care contine informatii privind numarul mediu de personal angajat in ultimii trei ani, asigurarea cu personal tehnic de specialitate (minim 2 frigotehnisti). Aceasta cerinta este justificata de faptul ca ST Bucuresti detine 12 statii electrice si 4 centre de exploatare in 9 judete din sudul tarii, existand probabilitatea de a fi necesare interventii concomitente la doua statii electrice din judete diferite. Se solicita numarul si pregatirea persoanelor responsabile direct de indeplinirea contractului, precum si copii ale certificarii personalului/societatilor comerciale care executa lucrari de intretinere si reparatii la instalatiile de climatizare, prevazute de Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.2682/2011, art. 3. (Formular F10);
Modalitatea de indeplinire
Declaratie care contine informatii privind numarul mediu de personal angajat in ultimii trei ani, asigurarea cu personal tehnic de specialitate (minim 2 frigotehnisti). Aceasta cerinta este justificata de faptul ca ST Bucuresti detine 12 statii electrice si 4 centre de exploatare in 9 judete din sudul tarii, existand probabilitatea de a fi necesare interventii concomitente la doua statii electrice din judete diferite. Se solicita numarul si pregatirea persoanelor responsabile direct de indeplinirea contractului, precum si copii ale certificarii personalului/societatilor comerciale care executa lucrari de intretinere si reparatii la instalatiile de climatizare, prevazute de Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.2682/2011, art. 3. (Formular F10);
Declaratie pe proprie raspundere privind echipamentele si dotarea pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe proprie raspundere privind echipamentele si dotarea pe care ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;
Certificat pentru desfasurarea activitatii de intretinere si reparatii la echipamentele stationare de climatizare care contin gaze florurate cu efect de sera, emis de Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania, in conformitate cu prevederile OMMP nr. 2682/2011;
Modalitatea de indeplinire
Certificat pentru desfasurarea activitatii de intretinere si reparatii la echipamentele stationare de climatizare care contin gaze florurate cu efect de sera, emis de Asociatia Generala a Frigotehnistilor din Romania, in conformitate cu prevederile OMMP nr. 2682/2011;
Declaratia privind subcontractantii.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia privind subcontractantii.
Certificatul sistemului de management al calitatii (emis de catre un organism acreditat) conform ISO 9001/2008.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul sistemului de management al calitatii (emis de catre un organism acreditat) conform ISO 9001/2008.
Certificatul sistemului de management al mediului (emis de catre un organism acreditat) conform ISO 14001/2004 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Certificatul sistemului de management al mediului (emis de catre un organism acreditat) conform ISO 14001/2004 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care va intra in reofertare este pretul ofertei.In cursul desfasurarii licitatiei electronice nu se vor dezvalui informatii privind identitatea ofertantilor sau noile elemente ale ofertei afisate.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact.Numar de runde ale licitatiei electronice: 1(una).Durata rundei I: 1(una) zi.In cazul in care doua sau mai multe oferte, dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, contin incadrul propunerii financiare acelasi pret minim al ofertei, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Dupa runda de reofertare, toti participantii care si-au modificat propunerea financiara, au obligatia ca in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la finalizarea licitatiei electronice, sa transmita noile propuneri finaciare, caz in care documentele se vor transmite in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 2401
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.11.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 26.02.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2013 12:00
Locul: Sucursala de Transport Bucuresti - Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si imputerniciti din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1). Orice operator economic interesat poate solicita clarificari si informatii. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea se adreseaza numai in limba romana, in scris si in format electronic, la faxul si adresa de e-mail precizate la punctul I. 1) din prezenta fisa de date a achizitiei.2). In cazul in care ofertantul are obiectiuni sau propuneri asupra clauzelor din proiectul de contract, propunerile respective vor fi enuntate in perioada clarificarilor, deci pana la termenul prevazut la pct. I.1, raspunsurile urmand a fi comunicate tuturor participantilor la procedura.Daca ofertantii prin oferta depusa, ridica alte obiectiuni cu privire la clauzele proiectului de contract, parte componenta a documentatiei de atribuire, care nu au fost enuntate in perioada clarificarilor, oripana la deschiderea ofertelor sau la care s-a raspuns negativ, comisia de evaluare are dreptul sa respinga ofertele respective, potrivit art. 36 alin. 2, litera b, din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3). Prezenta procedura se va finaliza, in conditiile legii, prin atribuirea contractului de prestare servicii operatorului economic a carui oferta a fost declarata castigatoare sau prin anularea procedurii.Orice operator economic interesat poate participa cu oferta pentru intreaga cantitate de servicii, conform prevederilor caietului de sarcini.4). Accesul in statiile electrice ale S.T. Bucuresti este permis numai in baza unui permis de acces, care se elibereaza pe baza urmatoarelor documente (completate, semnate si parafate). Aceste documente vor fi prezentate de catre ofertantul castigator, la semnarea contractului: - Conventia de servicii - parte a documentatiei de atribuire, postata in SEAP;
- Formularul de acces (Formular F17);
- Program general de lucrari (Formular F18).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia se depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in conformitate cu prevederile art. 256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ConsilierulJuridic al S.T. Bucuresti
Adresa postala: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011736, Romania, Tel. +40 212016235, Email: [email protected], Fax: +40 213172300
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2013 08:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer