Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si intretinere a masinilor de numarat bancnote Magner si Glory


Anunt de participare (utilitati) numarul 50796/23.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa postala: Directia Regionala de Posta Bacau, str. Marasesti, nr.8, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: Pavel Traian Danca, Tel.0234/516669, Email: [email protected], Fax: 0234/581317
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii potale
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparare si intretinere a masinilor de numarat bancnote Magner si Glory
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locatia masinilor de numarat bancnote sau atelierul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparare si intretinere a masinilor de numarat bancnote Magner si Glory
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50310000-1 - Repararea si intretinerea masinilor de birou (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
12 masini de numarat bancnote (7 masini tip Magner si 5 masini tip Glory): LotI-4masini de numarat Magner 95D(2 la Bacau, 1 la P. Neamt, 1 la Focsani)si 3 masini Magner 75 SUM(1 la Bacau, 1 la P. Neamt, 1 la Focsani); LotII-5 masini de numarat Glory GFB 500(1 la Moinesti, 1 la Onesti, 1 la P. Neamt, 1 la Tg. Neamt, 1 la Focsani)
Valoarea estimata fara TVA: 7, 678RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: Lotul I-85lei, Lotul II-60 lei si se depune in contul DRP Bacau RO14BPOS04002950727ROL02 deschis la BancPost Bacau sau la casieria unitatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale C.N. POSTA ROMANA S.A.-DRP Bacau
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art.44 din OG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.Certificat ce atesta achitarea obligatiilor exigibilecatre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale.Certificat de cazier fiscal.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabl la 31.12.2007.Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii similare din ultimii 3 ani unde se vor anexa minim 3 recomandari.Declaratie referitoare la proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu numerar la casierie sau in contulDRP Bacau RO14BPOS04002950727ROL02 deschis la BancPost Bacau.La costul documentatiei de adauga TVA.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.05.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.05.2008 13:00
Locul: Bursa Romana de Marfuri - Terminal Bacau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Serviciile se vor executa lunar pentru masinile din lotul I si la cererea achizitorului pentru lotul II.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/513296
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre constatator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN Posta Romana SA - Directia Regionala de Posta Bacau - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Marasesti, nr. 8, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel.0234/516669, Fax: 0234/581317
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2008 16:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer