Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de reparare si intretinere aparatura din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea - ATI si UPU SMURD


Anunt de participare numarul 148987/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Adresa postala: STR. REPUBLICII NR. 37, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410159, Romania, Punct(e) de contact: BOGDANNICOLAE IURCOV, Tel. +40 259434406, Email: [email protected], Fax: +40 259417169, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate sanitara
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de reparare si intretinere aparatura din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea - ATI si UPU SMURD
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: 1.Gheorghe Doja 65-67
2.Calea Clujului 50
3.Corneliu Coposu 12
4.Republicii 37
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 382, 977 si 765, 954RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: vor fi incheiate contracte subsecvente anuale
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de reparare si intretinere aparatura din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea - ATI si UPU SMURD
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
valorile estimate minime si maxime ale acordului cadru, precum si cele minime si maxime c epot face obiectul unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 1 la Caietul de Sarcini atasata prezentei documentatii
Valoarea estimata fara TVA: intre 382, 977 si 765, 954RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DaGarantia de participare este valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul deconstituire a garantiei de participare. Curs de referinta BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Garantia de participare la procedura de achizitie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancaraori de o societate de asigurari, in lei, in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006, in cuantumul mentionat si cu o perioada devalabil. egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de primire a ofertei.- Pentru plata prin numerar, aceasta se poate achita la casieria autoritatii contractante, intre orele 7.00-11.00.sau 12.00-15.00.In cazul in care ofertantul opteaza pentruconstituirea garantiei de participare prin virament bancar, contul deschis de autoritatea contractanta este urmatorul: RO72TREZ0765006XXX009861 deschis la Trezoreria Oradea, cod fiscal 4208498, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor in favoarea autoritatiicontractante. In cazul in care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea contractului de servicii in conditiile de baza impuse prin documentatia de atribuire, in termenul prevazut, la pretul de atribuire, de neconstituirea garantiei de buna executie in conditiile din contract, acesta va pierde garantia de participare depusa si va decade din drepturile castigate in urma atribuirii contractului de achizitie.Valoarea garantiei de participare care se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de catre CNSC , suma calculata fiind calculata pentru fiecare lot in parte , conf. art. 278^1 si art. 278^2 din OUG 34/2006. DaCuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent fara TVA Garantia de buna executie se constitiuie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asiguraricare devine anexa la contract.Prevederile art.86 alin.(2)-(4) se aplica in mod corespunzator , in conformitate cu prevederile art.90 alin (1) din H.G.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET SPITAL - UPU SMURD
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie de eligibilitate-art.180;2.declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181;3.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile articolului 69?1 (evitarea conflictului de interese)din OUG nr.34/2006, aprobat cu modificarile si completarile prin Legea nr. 337/ 2006, Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager, Dr. Daina Lucia, Director Financiar-Contabil, Ec.Maghiar Marcel, Comisia de evaluare: Ing.Rosca Cornel, Ec.Iurcov Bogdan, Ing. Paul Emilia; Ec. Bibart Cosmin; Ing.Domocos Monica;Ing.Marzac Marian.
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ;
5.Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva). Certificatele de atestare fiscala/certificatele privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, trebuie sa reiasa ca acesta nu are datori scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor.Mentionam ca faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006; 1.Certificat constatator emis de Oficiul Registru Comertului (in xerocopie), in copie lizibila semnat si stampilat pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei;
2.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, pe numele ofertantului,
pentru reparare, verificare si punere in functiune a echipamentelor medicale
pentru tipurile de echipamente licitate in conformitate cu prevederile
Hotarari Guvernului nr.862/2006 privind functionarea Ministerului Sanatatii
Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.176/2000
privind dispozitivele medicale, cu completarile si modificarile ulterioare, in
termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila
semnat si stampilat pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei (in copie lizibila semnat si stampilat pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Fisa de informatii generale declararea mediei cifrei de afaceri globale pe
ultimi 3 ani.Nivelul minim impus pentru Cifra medie de afaceri pentru anii
2013, 2012, 2011 este ca aceasta sa fie mai mare sau cel putin egala cu : lot
1 = 19.600 lei; lot 2 = 52.100 lei; lot 3 = 5.900 lei; lot 4 = 5.950 lei; lot 5
=12.650 lei; lot 6 = 5.800 lei; lot 7 = 114.900 lei; lot 8 = 41.900 lei; lot 9 =
49.900 lei; lot 10 = 2.700 lei lot 11 = 13.100 lei; lot 12 = 25.300 lei; lot 13 =
10.900 lei; lot 14 = 16.600 lei; lot 15 =1.150 lei; lot 16 = 7.100 lei; lot 17 =
17.100 lei; lot 18 = 17.500 lei; lot 19 = 7.700 lei; lot 20 = 2.300 lei lot 21 =
1.100 lei; lot 22 = 750 lei; lot 23 =1.550 lei; lot 24 = 1.100 lei; lot 25 =7.990
lei; lot 26 = 127.900 lei; lot 27 = 47.700 lei; lot 28 = 18.500 lei; lot 29 = 2.600
lei; lot 30 = 3.300 lei lot 31 = 4.200 lei; lot 32 = 11.900 lei; lot 33 = 4.150 lei;
lot 34 = 3.950 lei; lot 35 =1.550 lei; lot36 = 290 lei; lot 37 = 7.950 lei; lot 38 =
3.950 lei; lot 39 = 99 lei; lot 40 = 7.990 lei lot 41 = 1.790 lei; lot 42 = 790 lei;
lot 43 = 3.950 lei; lot 44 = 11.990 lei; lot 45 =3.950 lei; lot 46 = 590 lei; lot 47
= 790 lei; lot 48 = 830 lei; lot 49 = 590 lei; lot 50 = 2.590 lei lot 51 = 590 lei;
lot 52 = 2.590 lei; lot 53 = 11.590 lei; lot 54 =1.390 lei; lot 55 =2.390 lei; lot
56 = 2.390 lei; lot 57 =2.390 lei; lot 58 = 1.990 lei; lot 59 = 10.990 lei;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nota. In cazul ofertantilor care participa la dopua sau mai multe loturi va fi acceptata cifra de afaceri pentru lotul cu valoarea cea mai mare.Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista cu principalele prestari de servicii similare in ultimii 3
ani , continand valori, perioade de prestare beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti societati cu capital privat
Prezentarea de certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar conf. art 188 alin.2 din OUG 34/2006
Declaratie privind detinerea echipamentelor , utilajelor necesare indeplinirii
obligatiilor contractuale
Declaratie referitoare la personalul propus pentru indeplinirea contractului ? lista cu personalul de specialitate care va asigura service, intretinere si reparatii pentru fiecare dintre echipamentele din caietul de sarcini
CV - uri pentru personalul propus pentru derularea contractului
Angajamete, declaratie de disponibilitate privind implicarea in realizareacontractului a persoanelor propuse pentru derularea contractului
Certificate de instruire, atestate sau orice alte documente care sa confirme/probeze/ ateste faptul ca personalul de specialitate al ofertantului este calificat sa asigure serviciile pentru aparatele medicale care fac obiectul acordului cadru",
Standarde de asigurare a calitatii - ofertantul trebuie sa prezinte certificate
ISO 9001/2008 care certifica sistemul de management al calitatii sau echivalent valabil la termenul limita de depunere a ofertelor, pentru serviciile care fac obiectul contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular - in originalin copie lizibila semnat si stampilat pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmeiin originalin originalin originalin originalin copie lizibila semnat si stampilat pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmeiin copie lizibila semnat si stampilat pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2014 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante str.Republicii nr.37 camera 33 Oradea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, si dupa caz membrii de rezerva, membrii experti cooptati. -Operatorii economici participanti la procedura, in baza unei imputerniciri.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor;In cazul in care Ministerul Sanatatii va organiza o licitatie nationala in vederea atribuirii de "servicii de reparatie si intretinere aparatura ATI siUPU SMURD " atunci acordurile cadru si contractele incheiate vor fi reziliate
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Adresa postala: str.republicii nr.37, Localitatea: ORADEA, Cod postal: 410159, Romania, Tel. +40 259437750, Fax: +40 259417169
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 08:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer