Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE CALCULATOARE, IMPRIMANTE, FAX-URI, COPIATOARE


Anunt de participare numarul 143530/09.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA, DIRECTIA SILVICA VALCEA
Adresa postala: STR. CAROL I, NR. 37, Localitatea: RM. VALCEA, Cod postal: 240173, Romania, Punct(e) de contact: ADRESA DE MAI SUS, Tel. +4 0250735840, In atentia: ING. MIHAI OPRESCU, ING. SERGIU CHERA, Fax: +4 0250739266
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA, DIRECTIA SILVICA VALCEA
Adresa postala: STR. CAROL I, NR. 37, Localitatea: RM. VALCEA, Cod postal: 240173, Romania, Punct(e) de contact: ADRESA DE MAI SUS, Tel. +4 0250735840, In atentia: ING. MIHAI OPRESCU, ING. SERGIU CHERA, Fax: +4 0250739266
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA, DIRECTIA SILVICA VALCEA
Adresa postala: STR. CAROL I, NR. 37, Localitatea: RM. VALCEA, Cod postal: 240173, Romania, Punct(e) de contact: ADRESA DE MAI SUS, Tel. +4 0250735840, In atentia: ING. MIHAI OPRESCU, ING. SERGIU CHERA, Fax: +4 0250739266
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE CALCULATOARE, IMPRIMANTE, FAX-URI, COPIATOARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Conform precizarilor din caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caiet de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50312000-5 - Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
50313100-3-Servicii de reparare a fotocopiatoarelor (Rev.2)
50314000-9-Servicii de reparare si de intretinere a faxurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 29, 604RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 592 lei, valabila pe o perioada cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita de depunere a ofertelor).Daca se opteza pentru plata garantiei in euro, pentru echivalenta se va avea in vedere cursul de schimb BNR la data publicarii anuntului.Garantia de participare va fi valabila pe o perioada cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la data limita de depunere a ofertelor) si se va constitui in conf.cu art.86, alin.1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Instrumentul folosit va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Ofertantul poate opta pentru constituirea prin virament bancar incontul Directiei Silvice Valcea RO81 RZBR 0000 0600 0107 1076 - RAIFFEISEN BANKRm.Valcea urmand ca dovada constituirii sa fie prinsa pe plic.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Garantia de buna executie va fi constituita in conf.cu art. 90, alin.1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse - surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele: ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?.Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica). Se va completa formularul: ?Declaratie privind eligibilitatea?.Cerinta nr. 3Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica); operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 181 lit. a, c1 si d. Se va completa formularul: ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006?.
Cerinta nr. 4Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa prezinte in original: a)Certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.b)Certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Operatorii economici nerezidenti au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si altor creante bugetare, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).Cerinta nr. 5Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art.69^1 din O.U.G. nr.34/2006 (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Se va completa formularul: ?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006?.Persoane cu functie de decizie in cadrul Regiei Nationale a Padurilor ? Romsilva, Directia Silvica Valcea sunt: Gheorghe Mihailescu - director, Adam Jinaru - director tehnic, Constantin Gogonetu - director economic, Cristian Simoiu - consilier juridic, Ana Dumitrascu - economist, Mihai Oprescu - inginer, Mihai Olteanu - economist, Raluca Frunzescu - inginer, Sergiu Chera - inginer. Ofertantul sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Se va atasa Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului unde se va regasi codul CAEN corespondent obiectului contractului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici nerezidenti trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire. Se vor atasa copii legalizate dupa original si traducere certificata in limba romana dupa documentele relevante, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, pentru faptul ca ofertantul (asociatii) au ca obiect de activitate principal sau secundar, prestarea de servicii similare cu cele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 30000 lei.Se va completa cifra medie globala de afaceri in sectiunea cifra de afaceri din formularul ?Informatii generale?. Se va declara cifra de afaceri pe ultimii 3 ani atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR: 2010 -4, 2099 lei/euro, 2011 -4, 2379 lei/euro, 2012 - 4, 4287 lei/euro.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 30000 lei.Se va completa cifra medie globala de afaceri in sectiunea cifra de afaceri din formularul ?Informatii generale?. Se va declara cifra de afaceri pe ultimii 3 ani atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR: 2010 -4, 2099 lei/euro, 2011 -4, 2379 lei/euro, 2012 - 4, 4287 lei/euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada prestarii serviciilor de genul celor ce se achizitioneaza prin prezenta documentatie in ultimii 3 ani. Se va completa formularul ?Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii trei ani?.Cerinta nr. 2
Livrarile de produse similare se confirma prin prezentarea de certificate/documente, emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar, referitoare la cel putin un contract cu obiect similar incheiat in ultimii 3 ani. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza conform art.188, alin.1, lit.a din OUG 34/2006.Cerinta nr. 3
Autorizatii/licente/atestate speciale: Operatorul trebuie aiba specialist IT angajat sau colaborator. Se prezinta diploma sau alte documente care sa ateste ateste calitatea de specialist in reparatii si intretineri calculatoare.Se va depune de asemenea dovada detinerii a unui mijloc de transport pentru deplasari la subunitatile DS Valcea.Cerinta nr. 4
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor. Cerinte obligatorii: i)Se va completa formularul: ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?.ii)Se vor completa de catre fiecare subcontractant formularele: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Informatii generale (mai putin cifra de afaceri), Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISO 9001.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa faca dovada prestarii serviciilor de genul celor ce se achizitioneaza prin prezenta documentatie in ultimii 3 ani. Se va completa formularul ?Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare din ultimii trei ani?.Cerinta nr. 2Livrarile de produse similare se confirma prin prezentarea de certificate/documente, emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar, referitoare la cel putin un contract cu obiect similar incheiat in ultimii 3 ani. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza conform art.188, alin.1, lit.a din OUG 34/2006.Cerinta nr. 3Autorizatii/licente/atestate speciale: Operatorul trebuie aiba specialist IT angajat sau colaborator. Se prezinta diploma sau alte documente care sa ateste ateste calitatea de specialist in reparatii si intretineri calculatoare.Se va depune de asemenea dovada detinerii a unui mijloc de transport pentru deplasari la subunitatile DS Valcea.Cerinta nr. 4Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor. Cerinte obligatorii: i)Se va completa formularul: ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?.ii)Se vor completa de catre fiecare subcontractant formularele: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Informatii generale (mai putin cifra de afaceri), Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Ofertantul trebuie sa prezinte certificat ISO 9001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2593 /18.03.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2013 12:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2013 13:30
Locul: Sediul Directiei Silvice Valcea, Rm. Valcea, Str. Carol I nr.37, Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Vor putea participa la sedinta de deschidere a ofertelor reprezentantii legali ai operatorilor economici ofertanti sau persoane imputernicite in scris de catre acestia.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Se considera ca odata cu depunerea ofertei, operatorul economic accepta conditiile cerute prin prezenta documentatie, printre care si clauzele contractuale (conform model contract). Eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare clauze contractuale pot duce la respingerea ofertei daca autoritatea contractanta considera propunerile ca fiind dezavantajoase pentru ea.2.In cazul unei asocieri, ofertantii trebuie sa prezinte un ?Acord de asociere? in conformitate cu modelul din documentatie. In cazul unui Grup de operatori care depun in comun o oferta, cerintele obligatorii privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie indeplinite de catre fiecare operator in parte, iar cerintele obligatorii privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul de catre membrii grupului respectiv. In cazul in care oferta depusa de o asociere de mai multi operatori economici va fi declarata castigatoare, contractul de asociere va fi legalizat si va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.3.Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta aredreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Valcea din Rm. Valcea, Str.Carol I, Nr.37.
Adresa postala: Str.Carol I, Nr.37., Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240173, Romania, Tel. +4 0250735840, Fax: +4 0250739266
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer