Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparare si intretinere centrale termice


Anunt de participare (utilitati) numarul 149046/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Adina Alexe, Tel. +40 372115443, In atentia: Adina Alexe, Email: [email protected], Fax: +40 372871911, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere care desfasoara activitate sectoriala in baza unui drept special sau exclusiv
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparare si intretinere centrale termice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediile autoritatii contractante din Banat, Dobrogea si Muntenia, conform Caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 402, 875RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza incheierea a 4 contracte subsecvente. Valoarea primului contract subsecvent se estimeaza la valoarea de 122.732, 50 lei fara TVA pentru LOT 1, 78.738 lei fara TVA pentru LOT 2, 107.162 lei fara TVA pentru LOT 3 pe o perioada de 8 luni.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul acordului cadru il reprezinta prestarea serviciilor de reparare si intretinere a centralelor termice, electrice, a punctelor termice, a statiilor de pompare si a hidrofoarelor, a retelelor de legatura dintre sursele termice si instalatiile de incalzire din cladiri, autorizarea ISCIR a acestora si furnizarea de echipamente noi daca este cazul pentru fiecare dintre societatile beneficiare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciul consta in revizii tehnice curente, revizii generale, reparatii curente si/sau accidentale (defectiuni, incidente, avarii) pentru o cantitate minima de 42 si maxima de 186 centrale termice apartinand Enel Distributie Muntenia, Enel Distributie Banat si Enel Distributie Dobrogea (specificate in Anexele 1, 2 si 3 la Caietul de sarcini).
Cantitatile (numarul de centrale termice pentru care se doresc reviziile si reparatiile)sunt defalcate astfel:
- minim 14 si maxim 63 centrale termice pentru LOT 1;
- minim 11 si maxim 49 centrale termice pentru LOT 2;
- minim 17 si maxim 74 centrale termice pentru LOT 3;
Valoarea maxima estimata a acordului cadru este de 1.402.875 lei fara TVA, pentru o cantitate maxima de revizii si reparatii pentru 186 centrale termice, pentru toate cele 3 loturi.Cantitatea estimata pentru cel mai mare contract subsecvent este:
- revizii si reparatii pentru minim 14 si maximn 20 centrale termice pentru LOT 1;
- revizii si reparatii pentru minim 11 si maxim 15 centrale termice pentru LOT 2;
- revizii si reparatii pentru minim17 si maxim 25 centrale termice pentru LOT 3;
Oferta de pret se va intocmi avand in vedere cantitatea maxima a acordului cadru specificata mai sus (si conform Formularul F11 atasat documentatiei de atribuire).
Valoarea estimata fara TVA: 1, 402, 875RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1. Cuantum: cf Anexei Loturi: LOT 1:8.368 lei/4.184 lei - IMM; LOT 2:5.368 lei/2.684 lei - IMM; LOT 3:7.306 lei/3.653 lei - IMM. Cursul RON/VALUTA la care se vor raporta ofertantii in vederea const. garantiei de participare: cursul BNR din data de 20.12.2013.2. Perioada valab.: cel putin 90 zile si curge de la termenul limita de primire a ofertelor.3. Mod de constituire: a) prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original; se va prezenta in limba romana, pana la data si ora deschiderii ofertelor, si trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: ? conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau? neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;SAUb) prin virament bancar, pana la data si ora deschiderii ofertelor, cu conditia confirmarii de catre banca (semnat si stampilat de catre banca), in contul ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA, in lei: RO33 CITI 0000 0007 6002 3019-CITIBANK EUROPE plc.DUBLIN SUC. ROMANIA;cod SWIFT : CITIROBU.4. Se va prezenta decl. pe proprie raspundere privind incadrarea ca IMM (daca este cazul), care va respecta formularistica din Legea 346/2004, actualizata la data prezentei si va fi prezentata in original.5. Neprezentarea garantiei de participare duce la respingerea ofertei in conformitate cu art. 33 alin. 3 lit. b din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.6. In conformitate cu art. 278 indice 1 alin. (1) si (2) din OUG 34/2006, AC va retine contestatorului din garantia de participare suma de: -4.337, 87 lei, fara TVA, calculata conform lit. b., pentru LOT 1;
-3.579 lei, fara TVA, calculata conform lit. a., pentru LOT 2;
-4.267, 10 lei, fara TVA, calculata conform lit. b., pentru LOT 3.7. AC va retine garantia de participare in conformitate cu art. 87 alin. 1 din HG 925/2006. 1. Cuantum: 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului, fara TVA.2. Perioada pt. care se constituie: durata derularii contractului.3. Mod de constit: Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conf. HGR 925/2006 art.86 alin.(2)?(4) care se va depune la AC in 15 zile de la intrarea in vigoare a contractului. Avand in vedere faptul ca AC este o soc.com. cu capital majoritar privat si finantarea contractului se face din surse proprii, si nu din fonduri publice, nu se aplica prevederile HG 1045/2011.4. Garantia se va intocmi in LEI (fara TVA).5. Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data finalizarii obligatiilor asumate prin contract, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.180 din OUG 34/2006, Formular F 2.1- Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006, Formular F 2.2- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular F 2.3. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG34/2006 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General - Giuseppe Fanizzi;
Director General - Matteo Cassani;
Director Achizitii ? Trofin Cosmin;Manager Achizitii Servicii - Andreea Lazaroiu;
Presedinte comisie evaluare - Adina Alexe;
Membru comisie evaluare - Ana Ivanescu;Membru comisie evaluare - Elena Gheorghe;Membru rezerva comisie evaluare - Marius-Catalin Puia;
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular F 2.4;
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale. Se vor prezenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident): a) Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;b) Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile (scadente) la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Observatie: In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Cerinta 1
a) Pentru persoane juridice romaneCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.b) Pentru persoane juridice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in echivalentul codului CAEN din documentul care dovedeste o forma de inregistrare ca persoana juridica. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de a primi comunicarea privind rezultatul procedurii, va prezenta, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie ?conform cu originalul?.Cerinta 2
Se va prezenta Autorizatia ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat), pt desfasurarea activitatilor solicitate prin caietul de sarcini, emisa pentru operatorul economic conform Ord. Nr. 610/19.08.2004, publicat in MOf. nr. 846/15.09.2004 si Ord. nr. 663/2010, publicat in M.Of nr. 385/10.06.2010.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale ofertant. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, in
masura in care informatiile respective sunt disponibile, trebuie sa fie de cel putin:
LOT 1:245.465, 00 lei, respectiv 122.732, 50 lei pentru IMM;
LOT 2:157.476, 00 lei, respectiv 78.738, 00 lei pentru IMM;
LOT 3:214.324, 00 lei, respectiv 107.162, 00 lei pentru IMM.Se lasa la latitudinea operatorului economic
alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii
cerintei de calificare mai sus mentinate.
Modalitatea de indeplinire
Formular F3.Conversia leu - valuta se face prin raportare la cursul mediu
BNR aferent fiecarui an in parte.Pentru Euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este: 2011 - 1 euro = 4, 2379 lei2012 - 1 euro = 4, 4560 lei2013 - 1 euro = 4, 4947 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, lista din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare cu cele a prezentei proceduri de achizitie publica prin unul, sau maximum 3 contracte a caror valoare cumulata sa fie de cel putin:
LOT 1:122.732, 50lei, fara TVA;
LOT 2:78.738, 00 lei, fara TVA;
LOT 3:107.162, 00 lei, fara TVA.Serviciile similare vor fi insotite de certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar.Certificatele/documentele vor preciza datele de contact ale beneficiarilor si
modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii
proiectului respectiv. Prezentarea de certificate/documente care nu au
legatura cu serviciile, proiectele prevazute in lista nu se iau in considerare. Prezentarea de servicii, proiecte care nu sunt insotite de certificate/documente nu se iau
in considerare. Nu se vor lua in calcul serviciile, proiectele care nu sunt de
natura similara cu serviciul care se doreste a fi achizitionat.Pentru calcul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Formular F5, insotit de documente doveditoare din care sa reiasa indeplinirea cerintelor solicitate.
Declaratie privind dotarea tehnica a prestatorului:
-dotare necesara pentru executarea serviciilor de reparatii - intretinere: atelier de specialitate, masini de transport si interventii, echipament de masura si control conform normativelor in vigoare (analizor de gaze arse, manometre digitale si mecanice, aparat de sudura electric si oxiacetilenic, masini de gaurit, flex, scule necesare pentru materiale de cupru, multistrat, teava neagra si zincata etc);
Modalitatea de indeplinire
Formular F7
Declaratie care contine informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
Se va prezenta declaratia cu privire la asigurarea cu personal de specialitate a serviciilor incluse in contract.
Se vor atasa copii ale autorizatiilor ISCIR (semnate si stampilate conform cu originalul) pentru persoanele care vor fi implicate direct in indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Formular F6
Informatii privind subcontractantii, daca este cazul.In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din
contract, are obligatia de a preciza in F8: a) datele de recunoastere ale
tuturor subcontractantilor (incluse codul CAEN); b) partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze; c)
indicarea procentajului din total contract ce va fi realizat prin subcontractant;
d) lista activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti (indicarea
activitatilor si valoarea acestora);La incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are
obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, care
trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la
contract.Odata cu prezentarea contractelor, subcontractantii trebuie sa prezinte F2.3
completat. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se
iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza
sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens. In
cazul in care operatorul economic care a depus oferta are subcontractant,
intreaga responsabilitate ii revine operatorului economic, iar cerintele de
calificare trebuie indeplinite de acesta. Subcontractantii nu pot subcontracta
la randul lor parte din activitatile alocate.
Modalitatea de indeplinire
Formular F8
Informatii privind asociatii, daca este cazul.In cazul asocierii, criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
(inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de
fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica
si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor asocierii.In cazul in care o asociere de operatori economici
este declarata castigatoare, relatia contractuala va fi intre autoritatea
contractanta si liderul asocierii delarat, inclusiv facturarea.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea Formularului F21 si a propriului dosar de calificare
de catre asociat. In Formularul F21 se va specifica liderul asociatiei.
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante - ISO 9001:2008.
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform SR EN ISO
9001:2008, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau
dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabile la data
limita de depunere a ofertelor.
Informatii privind respectarea standardelor de mediu, conform SR EN ISO 14001:2005.
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de mediu, conform SR EN ISO
14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau
dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma respectarea standarelor de mediu, valabile la data
limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile la prima etapa a procedurii.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat in Formularul F9.Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (LEI, fara TVA).Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda.Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.In urma licitatiei electronice, ofertantul clasat pe locul 1 va prezenta urmatoarele formulare: F9 si F11, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Formularele se vor transmite la sediul Autoritatii Contractante, in original.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.02.2014 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.02.2014 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.02.2014 12:00
Locul: Bd Ion Mihalache, Nr. 41-43, sector 1, Bucuresti, Corp C, etaj 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2 vor fi selectati la etapa de negociere; autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de candidati selectati.Modalitatea de departajare a ofertelor care au acelasi pret: Daca pe primul loc, dupa desfasurarea licitatiei electronice, se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara inplic inchis. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele depuse in plic inchis de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze.Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate la fax: 0372/871.911 sau e-mail [email protected], originalele tuturor documentelor intocmite/emisede catre candidat/ofertant urmand a fi transmise in original la sediul autoritatii contractante: Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, in atentia Directiei Achizitii, drei. Adina Alexe. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se voratasa anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari".Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care aprodus sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 34/2006, art. 181, lit.c1).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL SERVICII COMUNE SA , Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache Nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer