Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatie pentru TRAFO 16 MVA 110/6,3 kV CHE ARPASU


Anunt de participare (utilitati) numarul 149324/14.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Sucursala Hidrocentrale Sebes, str. Alunului, nr.9, ,Localitatea: Sebes, Cod postal: 515800, Romania, Punct(e) de contact: SH Sebes, str. Alunului, nr.9, Sebes, jud. Alba, Tel. +40 258/806400, In atentia: Daniela Preja, Email: [email protected], Fax: +40 258/732647, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatie pentru TRAFO 16 MVA 110/6, 3 kV CHE ARPASU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CHE ARPASU din cadrul SH SEBES - UHE SIBIU, jud. SIBIU
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatie a TRAFO 16 MVA, 110/6, 3 KV, CHE ARPASU din cadrul SH SEBES - UHE SIBIU, jud. SIBIU.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caiet de Sarcini nr.1927/02.12.2013
Valoarea estimata fara TVA: 192, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 3800.00 lei.Eliberarea / Restituirea Garantiei de Participare : Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006.Retinerea garantiei de participare: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine si dea incasa in nume propriu garantia pentru participare, in conditiile art.87, alin.(1) din HGR Nr.925 / 2006 si art.278^1 din OUG Nr.34 / 2006 in suma de3800.00 lei.Garantia de participare este egala cu perioada de valabilitatea a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Forma de constituire a garaniei de participare: a)Virament bancar , prin OP , in contul autoritatii contractante RO21RNCB0011021272730001 deschis la BCRSebes , saub) Un instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Data la care se face echivalenta leu/valuta, pentru situatia in care se va depune oferta si in valuta, este cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, la cursul BNR.In conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare.In acest caz, garantia de participare va fi insotita de declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/ reprezentantilor legal/ legali al/ai intreprinderii interesate privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi completata conform modelului prevazut in Legea 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantum: 10% din valoarea totala a contractului fara TVA.Perioada de valabilitate : egala cu durata contractului .Forma de constituire : -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. ( a se avea in vedere Formularul Nr. 13 )sau-retineri succesive din facturi in conditiile art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, modificata de HGR nr.1045 /2011 astfel : Contul de garantii in care se vor efectua retinerile succesive se va deschide la Trezoreria operativa teritoriala a contractantului.NotaDaca se completeaza Formularul 13 ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin.(2)din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale HIDROELECTRICA S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind situatia personala a ofertantuluiin conformitate cu art.180 si 181 din OUG Nr.34 / 2006In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentelementionate.Cerinta este impusa tuturor ofertantilor asociati.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea, semnarea si prezentareaFormularului nr. 1. la care se vor anexa , in copie legalizata sau certificata ? conform cu originalul ?:
1. Certificatul Fiscal eliberat de Administratia Finantelor Publice.
2. Certificatul Fiscal eliberat de Autoritatile Publice Locale de la adresa sediului social al ofertantului , Nota:
a) Din certificatele fiscale sus mentionate trebuie sa reiese faptul ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
b) Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri)sau o declaratie valabila pentru anul in curs.
(Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.)Cerinta nr. 2Declaratie privind calitatea de participant la procedura
In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociatva prezenta documentulmentionat.Cerinta este impusa tuturor ofertantilor asociati
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiCompletarea, semnarea si prezentarea Formularului nr. 2.
Acordul de Asociere semnat de asociati Formularul Nr. 2.1Cerinta nr. 3Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG Nr.34 /2006 ( evitare conflict de interese)
In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociatva prezenta documentulmentionatCerinta este impusa tuturor ofertantilor asociati
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completarea, semnarea si prezentarea Formularului nr. 3.
NOTAPersoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, cu privire la organizarea derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica, sunt urmatoarele: 1. Mihail Stanculescu - presedinte Directorat HIDROELECTRICA S.A.; 2. Lucian Cocos - membru Directorat HIDROELECTRICA S.S.; 3. Marian Bratu - membru Directorat HIDROELECTRICA S.A.; 4. Romi Petru Dragosin - director SH Sebes;5. Petre Niculici - director adj. productie SH Sebes; 6. Elena Camelia Dobra - director adj. economic SH Sebes; Mircea Dordea ? ing.sef UHE Sibiu, Ioan Bandescu - sef sectie UHE Sibiu;Viorel Vasiu- ing.UHE Sibiu; Adriana Dobrota - ec. UHE Sibiu; Diana Ioana Videanu- cons.jur. UHE Sibiu; Liviu Dumitrescu- ec. Birou Achizitii HIDROELECTRICA S.A.;Laurentiu Alexandru Iovan - ing. Dep. Mentenanta HIDROELECTRICA S.A.; Daniela Preja - ref. specialitate Birou Achizitii si Logistica SH Sebes; Anca Sbuchea - ec. Comp. Contabilitate SH Sebes; Cornelia Dragosin - ec. Birou Achizitii si Logistica SH Sebes; Robert Iustin Raduca - ing. UHE Sibiu.Cerinta nr. 4Certificat de participare la proceduracu oferta independenta
In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociatva prezenta documentulmentionat.Cerinta este impusa tuturor ofertantilor asociati
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Completarea, semnarea si prezentarea Formularului nr. 4. Cerinta nr. 1Documente care dovedesc forma de inregistrare
In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociatva prezenta documentulmentionat pentru partea de contract pe care o va realiza.
Cerinta este impusa tuturor ofertantilor asociati.
Atentie: Ofertantul clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta pentru conformitate documentului in original/copie legalizata, daca acest certificat a fost prezentat in copie conform cu originalul.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului , original sau copie legalizata sau certificata? conform cu originalul ?, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Note:
a. Persoanele fizice autorizate: vor prezenta Autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul achizitiei;
b. Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul achizitiei, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
( Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani egala sau mai marede 384000.00 lei.In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentulmentionatiar nivelul cifrei medii de afaceri se va considera cel cumulat .
Modalitatea de indeplinire
Se va completa , semna si prezentaFormularul nr. 5 la care se vor anexa, in copie legalizata sau certificate? conform cu originalul ?bilantul contabil sau extrase de bilant vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente edificatoare, pe ultimii 3 ani.PRECIZARI: a) Ofertant IMMOfertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri cu 50 %va prezenta o declaratiepe proprie raspundere, conform Anexei 1 din OUG Nr.24 / 2006 de modificare si completare Legii Nr.346 / 2004, dincare sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. b) Ofertant cu cifra de afaceri in alta valuta In cazul in care cifrele de afaceri ale ofertantului sunt prezentate in alta valuta - conversia se va face dupa cursul mediu anual lei/alta valuta ( 2011, 2012 si 2013) comunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Experienta SimilaraPrezentarea unei liste a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
In cazul in care oferta este depusa in asociere, oricare dintre asociatva putea prezenta documentulmentionat iarcerinta va fi considerata indeplinita daca cel putin unul din asociati prezinta documentul.Cerinta nr. 2Cantitatile de utilaje, echipamentesi dotari propuse pentru indeplinirea contractului.Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la echipamentele tehnice necesare indeplinirii contractului in conditiile impuse in Caietul de Sarcini.
In cazul in care oferta este depusa in asociere, oricare dintre asociativa putea prezenta documentulmentionat.Cerinta nr. 3
Asigurarea resurselor umanePrezentarea de informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui agajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Cerinta nr. 4Informatii privindsubcontractantii
Se va mentiona partea din contract care se va subcontracta.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa , semna si prezentaFormularul nr. 6. cu anexa aferenta.
In acest sens, se vor atasa la Formularul Nr.6. urmatoarele documente probante: - Fisa de experienta similara¦ Se va completa , semna si prezentaFormularul nr. 6.1
Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de clientul privat beneficiar.
a. Ofertele operatorilor economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea, termenul de finalizare, durata de garantie si/sau au prezentat documente false la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinse din cadrul procedurii de atribuire a contractului.
b. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decat Lei , se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul in care a fost incheiat contractul respectiv.Se va completa , semna si prezentaFormularul nr. 7 cu anexa aferenta.Se va completa semna si prezenta Formularul nr. 8la care se vor anexa documente suport ( copii legalizate sau certificate ? conform cu originalul ?) corespunzatoare din care sa reiasa indeplinirea cerintelor solicitate, astfel:
- documente privind specializarea, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor, copii legalizate sau certificate ? conform cu originalul ?Se va completa semna si prezenta Formularul nr.9 avizat de fiecare subcontractant in parte al acestuia.
Cerinta nr. 1Certificarea implementarii sistemului de management alcalitati conform standarduluiISO 9001/2008 sau similare .
Nota: Cerinta impusa in domeniul servicilor.In cazul in care oferta este depusa in asociere, oricare dintre asociati va putea prezenta documentulmentionat cu anexele aferente pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea ? copie legalizata sau certificate ? conform cu originalul ? ? aCertificatului privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, valabil la stabilita pentru depunerea ofertei si care cuprinde activitati convergente cu natura si obiectul contractului (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.03.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2014 10:00
Locul: Sucursala Hidrocentrale Sebes, str. Alunului, nr.9, Sebes, jud. Alba.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa si semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de sesizare a CNSCeste de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta , in conditiile OUG nr.34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - SH Sebes
Adresa postala: str. Alunului, nr.9, jud. Alba, Localitatea: Sebes, Cod postal: 516800, Romania, Tel. +40 258/806406, Fax: +40 258/732647
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.02.2014 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer