Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatie planificata tip RP si rebandajare osii montate la vagoane de calatori seriile 2068, 2031, 2049 varianta II si servicii de reparatie planificata tip RP si inlocuire roti monobloc la trenul (cuplu) etajat TE seria 1605/2605


Anunt de participare (utilitati) numarul 144740/04.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: GEORGETA MANOLE, Tel. +40 0213192428, In atentia: Sef Serviciu Proceduri Achizitii Produse, Servicii, Lucrari, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatie planificata tip RP si rebandajare osii montate la vagoane de calatori seriile 2068, 2031, 2049 varianta II si servicii de reparatie planificata tip RP si inlocuire roti monobloc la trenul (cuplu) etajat TE seria 1605/2605
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 370, 400 si 8, 777, 840RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent se va incheia pe o perioada de 6 luni, urmand ca celelalte contr.subsecv. sa se incheie la un interval estim. de 6 luni.Valoarea estimata contract subsecvent pt. LOT1: min 60.000lei-max 161.280lei; LOT2: min 60.000lei-max161.280lei; LOT3: min 60.000lei-max 3.225.600lei; LOT4: min190.400 lei-max 380.800 lei;Cantitatile estim. pt.primul contr.subsecv.sunt cele cf.Anexei B
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Servicii de reparatie planificata tip RP si rebandajare osii montate la vagoane de calatori seriile 2068, 2031, 2049 varianta II si servicii de reparatie planificata tip RP si inlocuire roti monobloc la trenul (cuplu) etajat TE seria 1605/2605"
Lot 1 - Servicii de reparatie planificata tip RP si rebandajare osii montate la vagoane de calatori seria 2068
LOT 2 - Servicii de reparatie planificata tip RP si rebandajare osii montate la vagoane de calatori seria 2031LOT 3 - Servicii de reparatie planificata tip RP si rebandajare osii montate la vagoane de calatori seria 2049 varianta IILOT 4 - Servicii de reparatie planificata tip RP si inlocuire roti monobloc la trenul (cuplu) etajat TE seria 1605/2605
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50222000-7 - Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
"Servicii de reparatie planificata tip RP si rebandajare osii montate la vagoane de calatori seriile 2068, 2031, 2049 varianta II si servicii de reparatie planificata tip RP si inlocuire roti monobloc la trenul (cuplu) etajat TE seria 1605/26051"Lot 1 "Servicii de reparatie planificata tip RP si rebandajare osii montate la vagoane de calatori seria 2068":
- minim 1 serviciu de reparatie planificata tip RP vagon seria 2068, maxim 7 servicii de reparatie planificata tip RP vagon seria 2068, 28 servicii de rebandajare osii montate (56 roti);LOT 2 "Servicii de reparatie planificata tip RP si rebandajare osii montate la vagoane de calatori seria 2031": - minim 1 serviciu de reparatie planificata tip RP vagon seria 2031, maxim 8 servicii de reparatie planificata tip RP vagon seria 2031, 32 servicii de rebandajare osii montate (64 roti);LOT 3 "Servicii de reparatie planificata tip RP si rebandajare osii montate la vagoane de calatori seria 2049 varianta II": - minim 1 serviciu de reparatie planificata tip RP vagon seria 2049 var II, maxim 68 servicii de reparatie planificata tip RP vagon seria 2049 var II, 272 servicii de rebandajare osii montate (544 roti);LOT 4 "Servicii de reparatie planificata tip RP si inlocuire roti monobloc la trenul (cuplu) etajat TE seria 1605/2605": - minim 1 serviciu de reparatie planificata tip RP tren (cuplu) etajat seria 1605/2605, maxim 7 servicii de reparatie planificata tip RP tren (cuplu) etajat seria 1605/2605, 78 servicii inlocuire roti monobloc(156 roti);
Valoarea estimata fara TVA: intre 370, 400 si 8, 777, 840RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 11.289 lei ? pentru lotul 1, 12.902 lei ? pentru lotul 2, 27.417 lei ? pentru lotul 3, 10.423 lei ? pentru lotul 4, sau echivalentul calculat la cursul leu/valuta stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, valabila 60 de zile de la termenul limita de depunere al ofertelor, conform modelului din Sectiunea Formulare, va fi constituita prin: - OP in contul RO15 BPOS 7040 2775 785ROL01, deschis la BancPost - Filiala Palat CFR-este obligatorie mentionarea obiectului procedurii pentru care se constituie. - scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante, - virament bancar sau printr-un Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia pentru participare, candidatul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei Restituirea garantiei de participare se realizeaza potrivit art.88 din HG nr.925/2006, in baza cererii depuse conform form. M.In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a acordului cadru, sumele aferente pentru fiecare lot.Prevederile art 2781*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile si in cazul in care contestatarul renunta la contestatie. a)Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie publica: 5% fara TVA din valoarea de atribuire a contractului subsecvent b) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: - scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare) - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari- retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform model formular A din sectiunea formulare; va fi depusa "in original" de operatorii economici candidati /asociati/ terti sustinatori2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform model formular B din sectiunea formulare; va fi depusa "in original" de operatorii economici ofertanti /asociati/ terti sustinatori. Tertii sustinatori vor depune aceasta declaratie decat pentru lit.a), c1) si d);3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010, conform model formular 4 din sectiunea formulare; se va depune "in original".4.Declaratie pe proprie raspundere conf. art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, conform model formular 9 din sectiunea formulare;se va depune "in original".In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Valentin DOROBANTU ? DIRECTOR GENERAL; Elena MIU- DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC;Gabriel PROTOPOPU - DIRECTOR GENERAL ADJ, MENTENANTA, Liviu PESCARASU - DIRECTOR MATERIAL RULANT, Carmen POPESCU ? DIRECTOR ACHIZITII; Silviu MUNTEANU ? Sef Serviciu Vagoane; Georgeta MANOLE - Sef Serviciu Proceduri Achizitii Servicii, Produse si Lucrari; Dana SPIS?economist.In cazul unui grup de operatori economici care isi depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator) 1.Pentru persoane juridice romane: - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului.Obiectul de activitate al acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC.- se va prezenta in: original/copie legalizata notarial sau copie certificata "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident.(documentul se va prezenta insotit de traducerea autorizata). In etapa evaluarii ofertelor autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita candidatului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire de a prezenta pentru conformitate Certificatul Constatator in original/copie legalizata.2.Candidatii persoane juridice romane- Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata si vizata de AFER , in conformitate cu cerintele OMT 290/2000, valabila la data limita de depunere a ofertelor. Operatorul va prezenta un angajament/declaratie ca, in cazul in care acestea expira pe perioada de derulare a acordului cadru, le va reinnoi.Candidatii persoane juridice straine- certificate sau alte documente echivalente, pentru obiectul acordului cadru, emise de organisme abilitate in acest sens in tara de origine a candidatului, valabila la data limita de depunere a ofertelor.Se vor depune in copie, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
3.Lista continand standurile si dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, laboratoarele si alte mijloace fixepe care operatorul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea acordului cadru . Pentru dotarile minime de mai sus, operatorul economic trebuie sa prezinte Atestat pentru standuri si dispozitive speciale, insotie, dupa caz, conform OMT 410/1999, de Autorizatie pentru Laboratoarele de incercari, acordate de catre AFER.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul la 31.12.2011, insotit de confirmarea depunerii acestuia.
Modalitatea de indeplinire
In copie
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Curs mediu anual lei/euro :2010 1 euro = 4, 2099; 2011 1 euro = 4, 2379; 2012 1 euro = 4, 4560.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, model Formularul B2 din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor prestari de servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din
motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii uneicertificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, conform model Formular C1 si anexa din Sectiunea Formulare
Declaratia pe proprie raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, de care operatorul economic dispune pentru indeplinirea acordului cadru de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune declaratie a candidatului in original
Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii. Operatorul economic sa faca referire la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune declaratie a candidatului in original
Declaratie privind partea din acordul cadru pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, conform model Formular G
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent la prestatorul de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in copie, valabil la data limita de depunere a candidaturilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SNTFC 84/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.08.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2013 11:00
Locul: Sediul SNTFC CFR Calatori SA, bd.Dinicu Golescu nr.38, etaj 4, Sala de Consiliu, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a candidaturilor 60 zile de la termenul limita de depunere a candidaturilor. Orice candidatura valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma. Numarul de operatori economici preconizat este 3. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ.Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati la etapa de negociere. In cazul in care se constata ca, candidaturile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii candidaturilor. Note: a)Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a candidaturiii, prelungirea acestei perioade.b)candidatul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a candidaturii. c) candidatul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a canidaturii se considera ca si-a retras candidatura, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.-Limba de redactare a candidaturilor si a propunerilor tehnice si financiare-Romana.Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.-In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 278 1*) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a acordului cadru, suma aferenta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 213199528/122961
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2013 14:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer