Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARATIE SI INTRETINERE APARATURA MEDICALA


Anunt de participare numarul 149242/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj
Adresa postala: Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400158, Romania, Punct(e) de contact: Neag Ioana Liana, Tel. +40 264596414, Email: [email protected], Fax: +40 264455995, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE REPARATIE SI INTRETINERE APARATURA MEDICALA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sectiile institutului din str. Croitorilor nr.19-21
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 30 agenti economici
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 248, 928 si 746, 784RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia aproximativ 8 contracte subsecvente in functie de buget si de necesitati.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE REPARA?IE ?I INTRE?INERE APARATURA MEDICALA conform anexei B loturi si caiet de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50400000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical si de precizie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform anexei B loturi si caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 248, 928 si 746, 784RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum total de 14.935, 68 lei impar?ita/loturi conform anexei B loturi ?i caiet de sarcini.conform anexei B privind loturile. Cursul de referita pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta Moneda va fi cel stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor.In cazul respingerii unei contestatii prevederile art.278 indice 1 din OUG 34/2006 se vor aplica in raport cu valoarea estimata a fiecarui lot in parte.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.- Modul de constituire a garantiei de participare : prin virament bancar sau prin alt instrument garantie emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire conf. art 86 (1) din HG 925/2006, OP in contul RO39TREZ2165041XXX007203. cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent;
- garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, conform art. 90 din HG 925/2006- Garantia de buna executie se constituie in momentul semnarii fiecarui contract subsecvent de catre prestator
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fONDURI BUGETARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Se solicita prezentarea unei declaratii privind neincadrareain situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 ? form. Nr. 32. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat (bugetul consolidat), precum si impozitele si taxele locale3. Se solicita prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta -4, Se solicita prezentarea declaratiei privind neincadrarea ofertei in prevederile art. 69 ' din OUG 34/2006 ? form nr. 10
- Managerul - Dr. Mlesnite Mihai Adrian
- Director Financiar Contabil ? Ec. Mirza Alina Corina
- Sef Serviciu Financiar Contabilitate ? Ec. Torak Klara
- Sef Birou Administrativ ? Jr. Cri?an Florin Ioan
- Sef Biroul Achizitii Publice Contractare ? Jr. Neag Ioana Liana
1. Informatii generale ? 1. Certicat emis de ONRC.2. Cerinta obligatorie: documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
3. Avizul de functionare pentru activitati de reparare, verificare si punere in functiune a dispozitivelor medicale, emis de Ministerul Sanatatii.conform OUG34/2006, L176/2000 si Ordin nr. 1636/2004
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii 3 ani, (2011, 2012, 2013)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular informatii generale sau/si balanta sau alte documente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2 Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani? form. Nr. 5
Document caresa ateste sistemul de implementare a calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
form. Nr. 5ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2014 09:30
Locul: Sediul Institutului din strada Constanta, Nr. 5, Cluj-Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ofertantilor vor prezenta imputernicire dein partea societatii pe care o reprezinta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii acordului cadru se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut -in situatia ofertantilor clasati pe locul I.- Pentru ofertantii clasati pe locurile urmatoare , cu preturi egale, operatorii economici vor prezenta noile propuneri financiare imbunatatite, fara insa a oferta un pret mai mic decat pretul ofertat de operatorul economic clasat pe primul locanterior acestuia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic
Adresa postala: str. constanta nr.5 Cluj-Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 018468, Romania, Tel. +40 264455995, Fax: +40 264455995
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 13:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer