Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatie tip RR la locomotivele Diesel electrice LDE 621 EGM


Anunt de participare (utilitati) numarul 146992/04.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta MANOLE, Tel. +40 0732671661, In atentia: Sef Serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0213192428, Adresa internet (URL): www.cfrcalatori.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatie tip RR la locomotivele Diesel electrice LDE 621 EGM
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la sediul societatii reparatoare
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 774, 000 si 79, 059, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent se va incheia cu valabilitate de 31.12.2013, iar urmatoarele contracte subsecvente vor fi incheiate la un interval estimat de 6 luni. Valoarea estimata minima a primului contract subsecvent este 2.774.000 lei fara TVA si valoarea estimata maxima a primului contract subsecvent este 13.870.000 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatie tip RR la locomotivele Diesel electrice LDE 621 EGM
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50221000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatie tip RR la locomotivele Diesel electrice LDE 621 EGM
pentru acordul cadru: minim 2 servicii - maxim 57 serviciipentru primul contract subsecvent: minim 2 servicii - maxim 10 servicii
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 774, 000 si 79, 059, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
790.590 LEI sau echivalentul calculat la cursul leu/valuta stabilit de BNR inainte cu 6 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, valabila 60 de zile de la termenul limita de depunere al ofertelor, conform modelului din Sectiunea Formulare, va fi constituita prin: - OP in contulRO15 BPOS 7040 2775 785ROL01, deschis la BancPost - Filiala Palat CFR-este obligatorie mentionarea numarului procedurii pentru care se constituie. - scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante, - virament bancar sau printr-un Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. AUTORITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia pentru participare, candidatul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate aacesteia; b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea Garantiei in baza cererii depuse conform form. M Cuantumul garantiei de buna executie a contractelor subsecvente de achizitie publica: 5% fara TVA din valoarea de atribuire a contractului subsecvent.Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: -scrisoare de garantie (Formularul corespunzator din Sectiunea Formulare)- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate deasigurari- retineri succesive conform prevederilor legale in vigoare, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform model Formular A din Sectiunea Formulare; va fi depusa de operatorii economici candidati /asociati/ terti sustinatori2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform model Formular B din Sectiunea Formulare; va fi depusa de operatorii economici ofertanti /asociati/ terti sustinatori. Tertii sustinatori vor depune aceasta declaratie decat pentru lit.a), c1) si d);3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010, conform model Formular 4 din Sectiunea Formulare;4.Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, conform model Formular 9 din Sectiunea Formulare;In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Valentin DOROBANTU? DIRECTOR GENERAL; Elena MIU- DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC; Carmen POPESCU ? DIRECTOR ACHIZITII; Gabriel PROTOPOPU -DIRECTOR GENERAL ADJ MENTENANTA ; Liviu PESCARASU? DIRECTOR MATERIAL RULANT;Liviu TANASE ? Sef Serviciu Locomotive; Georgeta MANOLE - Sef Serviciu Achizitii; Nina BOTEZATU ? sef proiect.In cazul unui grup de operatori economici care isi depun candidatura comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta
declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant si/sau tert sustinator) 1.Pentru persoane juridice romane: - Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului. Obiectul acordului cadru trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC.- se va prezenta in: original/copie legalizata notarial sau copie certificata "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.Pentru persoane fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident.(documentul se va prezenta insotit de traducerea
autorizata). In etapa evaluarii ofertelor autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita candidatului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire de a prezenta pentru conformitate Certificatul Constatator in original/copie
legalizata.2.Candidatii persoane juridice romane- Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata si vizata de AFER , in conformitate cu cerintele OMT 290/2000, valabila la data limita de depunere a candidaturilor. Operatorul va prezenta un angajament/declaratie ca, in cazul in care acestea expira pe perioada de derulare a acordului cadru, le va reinnoi.Candidatii persoane juridice straine- certificate sau alte documente echivalente, pentru obiectul acordului cadru, emise de organisme abilitate in acest sens in tara de origine a candidatului, valabila la data limita de depunere a candidaturilor.Se vor depune in copie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2012, insotit de confirmarea depunerii acestuia
Modalitatea de indeplinire
Candidatul trebuie sa prezinte bilantul in copie.
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Curs mediu anual lei/euro :2010 1 euro = 4, 2099; 2011 1 euro = 4, 2379; 2012 1 euro = 4, 4560.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, model Formularul B2 din
Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul va depune documente justificative prin care sa demonstreze experienta similara in repararea planificata a locomotivelor Diesel electrice ca urmare a complexitatii tehnice a procesului de reparatie pentru acest tip de locomotive, candidatul trebuie sa demonstreze ca are experienta in repararea unor ansamble si subansamble cu caracteristici tehnice similare cu cele care echipeaza locomotiva LDE 621 EGM si anume:
- experienta in repararea motoarelor Diesel in 2 timpi, destinate vehiculelor feroviare, cu putere mai mare de 560 kw (demarcatie ce rezulta din fisa UIC 624 pentru a delimita motoarele Diesel ce echipeaza automotoarele si locomotivele de manevra de cele care echipeaza locomotivele de linie;
- experienta in repararea generatoatelor electrice de putere si a generatoarelor electrice care alimenteaza serviciile auxiliare.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic ;
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune in copie.
Declaratia pe proprie raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. Operatorul economic sa declare ca poate dispune de utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice pentru indeplinirea acordului cadru de servicii.In acest sens, va prezenta - Lista continand standurile sidispozitivele speciale detinute de candidat, utilizate pentru verificarea si controlul serviciului de reparatii care face obiectul procedurii, insotite de documentele de atestare tehnica AFER, conform OMT 290/2000 si OMT 410/1999, valabile la data limita de depunere a candidaturilor. Lista trebuie sa contina minim standurile si dispozitivele speciale urmatoare: -Stand de masurat sarcinile statice pe rotile locomotivei;
-Stand pentru verificarea dezechilibrului static al osiei montate;
-Stand pentru testat boghiuri montate locomotive;
-Dispozitiv pentru controlul ultra-sonic osii montate;.
-Stand pentru verificarea etanseitatii cutiei locomotivei (proba de ploaie);
-Stand verificare, termometre, termostate, presostate;
-Stand pentru testarea robinetului franei directe FD1;
-Stand pentru testarea traductorului de presiune tip DU 15;
-Stand pentru testarea cilindrilor de frana;
-Stand verificare furtune aer si semiacuplari aer;
-Stand verificare rezervoare aer;
-Stand pentru testat instalatia Indusi;
-Stand pentru testarea inductoarelor;
-Stand pentru testarea instalatiei de siguranta si vigilenta DSV;
-Stand verificare ampermetre, voltmetre;
-Stand pentru probe de strapungere;
-Stand reostatic pentru testarea locomotivelor Diesel electrice;
-Stand pentru testarea motoarelor electrice de tractiune.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune declaratie a candidatului in original si copie dupa documentele standurilor din dotare.
Declaratie pe proprie raspundere, referitoare la lista continand standurile care trebuie sa fie compatibile cu locomotiva Diesel electrica LDE 621 EGM, pe care candidatul se obliga sa le realizeze si sa le puna in functiune pana la finalizarea reparatiei subansamblelor care trebuie testate, din cadrul reparatiei primei locomotive introduse in intreprinderea reparatoare, in baza primului contract subsecvent incheiat. Standurile vor fi atestate AFER conform OMT 410/1999.Lista trebuie sa contina minim:
-Stand pentru testarea motorului Diesel;
-Stand pentru testat injectoare motor Diesel;
-Stand pentru testat schimbator de caldura;
-Stand pentru testarea grupului de generatoare: generator principal ? companion ? generator incalzire tren;
-Stand probat instalatia electrica de incalzire tren;
- Stand verificare presurizare bloc aparate;
-Stand pentru testarea masinilor electrice auxiliare;
-Stand pentru testarea releelor electrice;
-Stand pentru testarea sigurantelor fuzibile si intrerupatoarelor automate;
-Stand pentru testarea robinetului franei automate;
-Stand pentru testarea compresorului.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune declaratie a candidatului in original si copie dupa documentele standurilor din dotare.
Declaratie pe proprie raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la
masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii. Operatorul economic sa faca
referire la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii
calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune declaratie a candidatului in original
Declaratie privind partea din acordul cadru pe care operatorul economic are,
eventual, intentia sa o subcontracteze.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune declaratie a candidatului in original.
Certificat ISO 9001/2008 sau echivalent la prestatorul de servicii
Modalitatea de indeplinire
Se va depune in copie, valabil la data limita de depunere a candidaturilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SNTFC 140/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2013 11:00
Locul: SNTFC CFR Calatori SA Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1 Buc etaj IV sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai candidatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada de valabilitate a ofertelor 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea precizata in prezenta fisa de date achizitiei va fi respinsa ca fiind neconforma.Numarul de operatori economici preconizat este 3.Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ.Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi invitati la etapa de negociere.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelorNote: a)Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita candidatilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.b)candidatul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.c)candidatul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.-Limba de redactare a candidaturilor si a propunerilor tehnice si financiare-Romana.Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata.-In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, in conformitate cu prevederile art. 278 1*) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a acordului cadru, suma aferenta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 213199528/122961
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.10.2013 16:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer