Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,SERVICII DE REPARATII MOTOARE ELECTRICE CU ROTORUL BOBINAT SI CU ROTORUL IN SCURTCIRCUIT ALIMENTATE LA TENSIUNEA DE 0,4 KV?


Anunt de participare (utilitati) numarul 146442/11.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: A.I. CUZA, NR.5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Cristian Pociovalisteanu, Tel. +40 253205412, In atentia: Dl. Director Achizitii Grigorie Dadalau, Email: [email protected], Fax: +40 253227284, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,SERVICII DE REPARATIIMOTOARE ELECTRICE CU ROTORUL BOBINAT SI CU ROTORUL IN SCURTCIRCUIT ALIMENTATE LA TENSIUNEA DE 0, 4 KV?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la punctul de lucru al prestatorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 2, 829, 902RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se vor incheiacontracte subsecvente in functie de necesitati (minim 1).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciului cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Serviciul este necesar pentru aducerea motoarelor la caracteristicile si parametrii motoarelor noi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532100-4 - Servicii de reparare si de intretinere a motoarelor electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intreg serviciul cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si anexe.Cantitatile maxime din cadrul primului contract subsecvent: lot 1 = 72 buc, lot 2 = 29 buc, lot 3 = 24 buc, lot 4 = 7 buc, lot 5 = 1 buc. Valoarea max. a primului contract subsecvent (cel mai mare) este de 841.355, 00 lei fara TVA.Cantitatile minime din cadrul contractului subsecvent : lot 1 = 22 buc, lot 2 = 9 buc, lot 3 = 8 buc, lot 4 = 3 buc, lot 5 = 1 buc.
Cantitatile minime din cadrul AC: lot 1 = 72 buc, lot 2 = 29 buc, lot 3 = 24 buc, lot 4 = 7 buc, lot 5 = 1 buc. Cantitatile maxime din cadrul AC: lot 1 = 242 buc, lot 2 = 89 buc, lot 3 = 77 buc, lot 4 = 24 buc, lot 5 = 4 buc. Valoarea estimata pentru acordul-cadru este de 2.829.902, 00 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 829, 902RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: lot 1 = 40.000, 00 lei, lot 2 = 5.900, 00 lei, lot 3 = 5.300, 00 lei, lot 4 = 3.400, 00 lei, lot 5 = 1.500, 00 lei, cu valabilitate minim90 zilecalendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. GP se constituie in lei sau valuta. Echivalentul pentru valuta se va determina corespunzator cursului de schimb valutar anuntat de BNR pentru data de ... (5 zile inainte de data limita a depunerii ofertei transmisa in anuntul de participare).Modul de constituire a garantiei pentru participare este conform HG 925/2006 in vigoare, art.86, prin: 1) virament bancar sau instrument de garantare bancara emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 11.a.);2) ordin de plata sau fila CEC, cont RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248 ? Raiffeisen Bank Tg Jiu;3) depunere la casierieAchizitor a sumei in numerar, maximum 5000 RON/ziOfertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata la sediu achizitor, cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006.Daca CNSC respinge contestatia ofertantului ca nefondata sau daca contestatorul renunta la contestatie, autoritatea contractanta retine din GP suma calculata cf. art. 278^1 din OUG 34/2006.IMM-urile constituie GP in cuantum de 50% din valoare. Garantia de Buna Executie = 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a GBE, conform HG 925/2006 in vigoare, art. 90 si Ordinul 1045/2011, prin: 1) instrument garantare emis de o societate bancara/asigurari ? Formular 11.b.;2) retineri succesive a sumelor datorate din facturi partiale. Prestatorul este obligat sa deschida la Trezorerie, un cont disponibil distinct pus la dispozitia Achizitorului. Suma depusa sa fie mai mare de 0, 5% din pretul contractului. Achizitorul alimenteaza contul din retineri succesive pana la suma GBEx. Achizitorul instiinteaza prestatorul de varsaminte. Din cont pot fi dispuse plati atat de prestator, cu avizul scris al Achizitorului, cat si de Trezorerie la solicitarea scrisa a Achizitorului.IMM constituie GP incuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA.Garantia de buna executie se va restitui conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular 1. in original (inclusiv pentru tertul sustinator). Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 180, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular 2. in original(inclusiv pentru tertul sustinator va face referire doar la literele a), c1 ) si d)). Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 181, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens
Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 3. in original se va completadecatre ofertant subcontractant/ asociat/ tertul sustinator.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Ciurel Dan Laurentiu ? Director General Executiv- Petroniu Ion ? Director Divizia Strategie Dezvoltare
- Scurtu Maria ? Director Divizia Financiara- Dadalau Grigorie ? Director Directia Achizitii- Manea Laura Elena? Sef Departament Juridic- Boiangiu Silvica ? Sef Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii- Pociovalisteanu Cristian - Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 4. (cf. Ordin ANRMAP nr. 314/2010)
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.
Note :
1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana
2. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoane juridice romane: 1. Certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? . Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor
2. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC(activitatea de proiectare)
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru confirmare documentul in originalsau copie legalizata, daca acesta nu a fost prezentat astfel la deschiderea ofertelor.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a)Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara de rezidenta.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia economico-financiara; Fisa informatii generale
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie minim: lot 1= 1.189.870, 00 lei, lot 2 = 191.540, 00 lei, lot 3 = 163.122, 00 lei, lot 4 = 99.754, 00 lei, lot 5 = 38.424, 00 lei.Conversia leu/valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte (2010, 2011, 2012). IMM se va prezenta cifra de afaceri globala pe ultimii 3 la jumatate.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari.Din lista sa rezulte ca au fost prestate printr-un contract sau maxim 3, servicii similare celor prezentate in caietul de sarcini , a caror valoare cumulata fara TVA sa fie minim: lot 1 = 594.935, 00 lei, lot 2 = 95.770, 00 lei, lot 3 = 81.561, 00 lei, lot 4 = 49.877, 00 lei, lot 5 = 19.212, 00 lei. Dovada experientei similare se va face prin prezentarea de documente (contracte/ recomandari/ P.V. receptie/documente constatatoare emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar) din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, cantitatile si denumirea servicilor prestate si daca au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 6.a, Formular 6.b. si Formular 6.c.si copie de pe documentele care demonstreaza prestarea serviciului mentionat
Cerinta nr.2.Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, insotita de documente care atesta detinerea acestora. Se va prezenta lista cu echipamentele tehnice, din care sa reiesa ca ofertantul detine in dotare proprie/inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie minim: masina de format bobine, cuptor de uscare presa de extractie rulmenti, strung, mijloace de transport , aparate de masura avizate metrologic, masina de echilibrat, stand de probe pentru a putea verificarea motorului cu tensiune.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 7
Declaratie referitoare la personalul tehnic si de asigurarea calitatii de care dispune in vederea prestarii serviciului, insotita de documente care demonstreaza informatiile prezentate in declaratie (curriculum vitae, actul de studii (diploma studii superioare / medii), dovada calificarii /atestarii/ autorizarii pentru specializarea respective).
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 8
Cerinta nr. 4.Informatiiprivind subcontractantii (daca este cazul)
In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Declaratie privind subcontractantul / subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.;
- Acord de subcontractare, incheiat intre ofertant si subcontractant- Informatii cu privire la resursele umane si tehnice, inclusiv certificatele, atestatele, autorizatiile solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a subcontractantului / lor.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 9.a. si Formular 9.b.
Cerinta nr. 5.Informatii privind asocierea (daca este cazul):
In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele:
- Acordul de asociere, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)- Imputernicire pentru reprezentare la procedura, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata)
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 10.a si Formular 10.b
Cerinta nr.1. CertificareaSistemului calitatiiin conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului contractului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare copie certificat SR EN ISO 9001 editia 2008, sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei
Cerinta nr.2. CertificareaSistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR EN ISO 14001 editia 2005, sau echivalent.
Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de mediu, pentru domeniul activitatilor aferente obiectului contractului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat SR EN ISO 14001 editia 2005 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 21.01.2014
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.10.2013 10:00
Locul: Societatea Complexul Energetic Oltenia SA - Directia Achizitii - str. A.I.Cuza nr. 5, Tg-Jiu,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul.2. Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.3.Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare.Nota: Eventualele clarificari se vor solicita la faxul :0253/227281
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
LOT 1; LOT 2; LOT 3; LOT 4; LOT 5 - in conformitate cu prevederile art. 256² din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic - Societatea C.E. OLTENIA S.A.
Adresa postala: A.i. Cuza nr. 5, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210140, Romania, Tel. +40 253205428, Fax: +40 253227281, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 08:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer