Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si verificari echipamente in ateliere specializate


Anunt de participare (utilitati) numarul 141870/08.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: Adriana Baican, Tel. +40 0212065443, Email: [email protected], Fax: +40 0372871911, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatiisi verificari echipamentein ateliere specializate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: In atelierele prestatorului si in instal.energ.ale Enel Distributie Dobrogea, Centrul InaltaTensiune, Unitatile Operative Inalta Tensiune: Constanta, Medgidia, Calarasi si Tulcea
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 264, 904.78 si 2, 529, 809.56RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: se estimeaza ca se vor incheia doua contracte subsecvente , anuale , primul contract subsecvent se va emite concomitent cu semnarea acordului cadru, .valoarea estimata a contractului subsecvent fiind de 1264904, 78 RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot 1- Servicii de reparatii echipamente energetice in ateliere specializate sau in terenLot 2- Servicii de verificare a mijloacelor de protectie electroizolante
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532400-7 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distributie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitati estimate acord cadru :
lot 1 : cantitate minima=15078 ore-om, cantitate maxima =30156 ore-om, + materiale incluse in reparatii, detaliate in Anexa 2.1 din caietul de sarcinilot 2 : cantitate minima=1122 buc, cantitate maxima =2244 buc , detaliate in Anexa 2.2. la caietul de sarcinicantitati estimate cel mai mare contract subsecvent :
lot 1 : cantitate minima=7539 ore-om , cantitate maxima =15078 ore-om + materiale incluse in reparatii, detaliate in anexa 2.1 la caietul de sarcini
lot 2 : cantitate minima=561 buc , cantitate maxima =1122 buc, detaliate in anexa 2.2. la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 264, 904.78 si 2, 529, 809.56RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1.cuantum: 27828 RON/13.914 RON(pt.IMM)+anexa "Loturi". 2.garantia de participare este irevocabila. 3.valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitare a ofertei 4.mod constituire: a)prin instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, ?conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau ?neconditionat, la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; b)prin virament, (O.P.confirmat de banca )in contul ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA, in lei: RO62 CITI 0000 0007 0008 6003 -CITIBANK EUROPE plc.DUBLIN SUC. ROMANIA;cod SWIFT : CITIROBU 5.se prezinta in original, in limba romana, cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. 6.neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei conform art.33, alin(3), lit.b) din OUG 34/2006, 7.autoritatea contractanta va retine garantia de participare in situatiile prevazute la art.87 alin.(1) lit.a) si c) din HG 925/2006 8.cuantum ce se va retine, in conditiile art.278¹ alin.1 lit.a) din OUG34/2006, pe loturi in anexa "Loturi". 9.echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile . cuantum :10% (5% pentru IMM-uri) din val.contr.subsecvent, fara TVA. 2.valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului subsecvent. 3.modul de constituire: a)prin retineri succesive din sumele dat.pt.fact.partiale;intrucat aut.contr. este op. ec cu capital majorit.privat si achiz.este din surse proprii, contractantul are oblig.de a deschide un cont la disp.aut.contr., la o banca agreata de parti, a unei sume initiale de 0.5% din val.ctr.subs., in max.15 zile de la semnare, urmand ca pe parc.indepl.contr.subs., aut.contr. sa alim. acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la cuantumul stabilit; sau b)instr.de garant.emis in cond legii de o societ.bancara./societ.de asigurari, conf.HGR 925/2006 art.86 alin.(2)?(4).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse (surse proprii)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura-Formular F1.1Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.180 din OUG 34/2006-Formular F2.1Declaratie privind neincadrarea in sit.prev.la art.181 din OUG 34/2006-Formular F2.2Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Formular F2.3Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG34/2006 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire si care aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Director Achizitii ?Trofin CosminPresedinte comisie evaluare-Baican AdrianaMembru comisie evaluare-Mihalcea SimonaMembru comisie evaluare-Alexe AdinaCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta-Formular F2.4Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale ? original/copie legalizata /copie lizibila certificata ?conform cu originalul?. (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident).Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor completa esalonarile sau compensarile, aprobate de catre organele competente in domeniu, si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca este cazul)-Formular F2.5. 1)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata , sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?, caz in care, pentru conformitate, autoritatea contractanta v-a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea certificatului emis de ORC, in original sau copie legalizata .Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator .Pentru persoane juridice straine, documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident .Ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in ac docum.sunt valabile/reale la data lim de depunere a ofertei.
2.Pentru lot 1, prestatorul trebuie sa detina si sa prezinte atestat ANRE de tip A -incercari de echipamente si instalatii electrice si E2-Executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor, conform Ordinului ANRE nr.24/2007, valabil la data limita de depunere aofertei
Pentru lot 2, prestatorul trebuie sa detina si sa prezinte atestat ANRE de tip A -incercari de echipamente si instalatii electrice, conform Ordinului ANRE nr.24/2007, valabil la data limita de depunere a ofertei.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul din asociati sau subcontractantul, daca este cazul, detine autorizarea respectiva si numai cu conditia ca acesta sa presteze intergal partea de contract pentru care se solicita autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararatie cifra de afaceri globala (2010, 2011, 2012) Nivel specific minim necesar : media cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, (2010, 2011, 2012), trebuie sa fie de minim: Lot1=2.492.000 RON(1.246.000 RON, pentru IMM).
Lot2=35.800 RON(17.900.RON, pentru IMM).
Conversia leu-euro se va face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de B.N.R.: 2010-1 euro =4, 2099 RON2011-1 euro =4, 2379 RON2012-1 euro =4, 4560 RONDaca ofertantii isi demonstreaza situatia economico-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantilor respectivi resursele financiare invocate.Conform art.185 din OUG34/2006, pentru demonstrarea situatiei economico -financiare se prezinta documente relevante: declaratii bancare/bilant contabil/extras bilant/alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economico-financiare.
Modalitatea de indeplinire
Formular F3 Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii (daca este cazul)
criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale(inregistrare), la standardelede asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat in parte.
Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselortuturor membrilor asociati. In cazul in care o asociatie de operatori economici este declarata castigatoare, relatiacontractualasi facturarease va face in conformitate cu modul asociatii declara in Acordulde asociere prezentat la deschidereaofertei.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionalainvocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci aceasta, are obligatia de a dovedi sustinereade
care beneficiaza, prin prez unui angajamentferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica , prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resurseletehnicesi profesionale invocate.Persoanacare asigura sustinereafinanciara nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta la art.180 si art.181 lit a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Formularului F21 si a propriului dosar de calificare de catre
asociat.In Formularul F21 se va specifica liderul asociatiei
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul )
In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din
contract , are obligatia de a preciza :
a.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze respectiv
indicarea procentajului din total contract de achizitii.
b.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea
acestora,
c.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea
acestorad.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are
obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii,
care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa
la contract, daca sunt prezentate documente in acest sens conform art.11
alin.7 din HG925/2006e.Subcontractantii vor pune la dispozitie lista resurselor materiale si umane
Modalitatea de indeplinire
Formularului F8
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioada
de prestare, beneficiari, indiferent daca sunt autoritati contractante sau
clienti privati;
Nivel specific minim : Prezentarea cel putin a unui document(copii parti
relevante contracte/procese-verbale receptie/document constatator) sau
maxim de 5 documente, prin care se confirma prestarea serviciilor similare
in valoare cumulata de cel putin valoarea estimata a celui mai mare contract
subsecvent :
Lot 1=1.246.000 RONLot 2=17.900 RONConversia leu-euro se va face prin raportare la cursul mediu anual
comunicat de B.N.R.:
2010-1 euro =4, 2099 RON2011-1 euro =4, 2379 RON
2012-1 euro =4, 4560 RON
Modalitatea de indeplinire
-Formular F5- Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
-documente relevante (copii parti relevante contracte/proceseverbale
receptie/document constatator
Declaratii referitoare la echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiNivel specific minim necesar pentru lot 1:
b.1.Spatii tehnologice /netehnologice?Sediul social, sediu servicii functionale
?Laborator masurari/incercari electrice
?Magazii unelte, scule, dispozitve si DMM-uri.b.2.Utilaje?Utilaje specifice, inclusiv pentru lucrul la inaltime, cu care sa poata actiona la reparatii accidentale in teren, pe toata durata unei zile (24 ore) si in orice conditii meteo;
?Macara sau stivuitor
b.3.Unelte, scule, dispozitive?Truse de scule(electrician, mecanic)
?Troliu
?Masini de bobinat
?Cuptor pentru uscat transformatoare
?Instalatie cu cuptor pentru uscarea si imprgnarea bobinelor
?Instalatie pentru sudura electrica si cu flacara oxiacetilenica
?Unelte portabile
b4.Dispozitive de masura?Megohmetre de 500-5000 V;
?Voltmetre de c.a. 0÷400 V ;
?Ampermetre de c.a.0÷50 A;
?Truse de curent ;
?Trusa pentru verificarea simultaneitatii inchiderii contactelor;
?Aparat pentru incercarea cu tensiune marita;
?Trusa pentru masurarea tgd ;
?Trusa pentru masurarea curentilor de fuga ;
?Aparat pentru masurarea rezistentei de contact;
?Aparat pentru incercat ulei ;
?Punte de masurat rezistente, capacitati, inductantei ;
?Micrometru exterior si interior
?Calibre de interstitii;
?Sublere , rigle gradate
b.5.mijloace de protectie, conform cap.4.IPSSM-01/2007, specifice lucrarilor de inalta tensiune si joasa tensiune si anume :
?Mijloace de protectie electroizolante : indicatoare de tensiune, echipament de protectie electroizolant, scule cu manere electroizolante
?Mijloace de protectie pentru delimitatarea materiala a zonei de lucru: bariere , franchii, benzi, panouri, indicatoare de securitate
?Mijloace de protectie impotriva efectelor efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice
Nivel specific minim necesar pentru lot 2
Laborator masurari/incercari electrice
Modalitatea de indeplinire
Formular F7 ?Declaratie privind dotarea tehnica
Declaratie asigurare cu personal tehnic de specialitate , pregatirea profesionala si calificarea cadrelor de conducere, persoane responsabile de
indeplinirea contractului.
Structura minima de personalpentru lot 1:
Personal tehnic
?Conducator tehnic - 1 persoana, inginer in specialitatea energetica/electrotehnica /electromecanica, electrician autorizat gradul IVB(Ord.ANRE 25/2007), grupa III NSSM(IPSSM-01/2007), cu o practica de cel putin 3 aniin executia sau exploatarea de retele electricede 0, 4÷110 kV.
?Responsabil de lucrare -1 persoana, inginer in specialitatea energetica/electrotehnica /electromecanica, grupa III NSSM(IPSSM-01/2007), cu o practica de cel putin 3 ani , in executia sau exploatarea de retele electricede 0, 4÷110 kV.
?Sef lucrare- 1 persoana, cu studii medii in specialitatea electroenergetica/electrotehnica /electromecanica/instalatii, electrician autorizat gradul IVB(Ord.ANRE 25/2007), grupa III NSSM(IPSSM-01/2007), cu o practica de cel putin 3 ani , in executia sau exploatarea de retele electrice de 0, 4÷110 kV.
?Responsabil cumanagementul calitatii -1 persoana cu studii superioare/medii instruita in domeniul calitatii si mediului-prin cumul de functii
?Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului-
1 persoana, instruita periodic in acest domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/medii, in specialitatea energetica/electrotehnica/electromagnetica, grupa III NSSM( IPSSM 01/2007)- prin cumul de functii /prin contract.
Personal de executie?Prestatorul va da o declaratie pe proprie raspundere ca dispune de personal de executie suficient numeric si pregatit profesional pentru prestarea volumului de servicii ofertat
Modalitatea de indeplinire
Formular F6-Declaratie privind asigurarea cu personal
-atestate
Informatii privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO
9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta
respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea
unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Informatii privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO
14001/2005 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Certificate, emise de organisme independente, conform ISO 14001:2004, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, prin raportare la :
a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale in domeniu, certificate de
organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.
Orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile la prima etapa a procedurii.a)elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretulb)informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: -Durata rundei de licitatie electronica va fi de: -1 zi lucratoare-1 runda- licitatia electronica nu va incepe mai devreme de 2 zile lucratoare de la data transmiterii invitatieic).informatiile care urmeaza sa fie puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fidisponibile : la momentul publicarii licitatiei electronice, ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, d).conditii in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze : -licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului-Se va utiliza pasul de licitare-Valoarea procentuala a pasului de licitare minim este de 0, 25% din valoarea estimatae).informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitati concrete de realizare a conectarii: -operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SA4/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.03.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.03.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2013 12:00
Locul: ENEL SERVICII COMUNE SA BUCURESTI , str. Ion Mihalache , nr.41-43, Biroul Achizitii Servicii, sect 1,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2 vor fi selectati la etapa de negociere; autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de candidati selectati.Daca pe primele 3 locuri ale clasamentului se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut, fara insa ca ofertantii clasati pe locurile anterioare sa fie afectati.Pretul nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul ecomonic clasat pe locul anterior. Acord cadru cu3 operatori economici.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
lot 1, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al aut.ctr.considerat nelegallot 2, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al aut.ctr.considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ENEL SERVICII COMUNE SA , Serviciul Juridic si Afaceri Corporatiste
Adresa postala: str. Ion Mihalache Nr.41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 0212065045, Fax: +40 0372871911
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2013 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer