Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii accidentale pentru locomotive


Anunt de participare (utilitati) numarul 142684/22.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALADIVIZIAMINIERA, PUNCT DE LUCRU - EXPLOATAREA LIVRARI CFU, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA MODORAN, Tel. +40 0758250687, In atentia: BIROU ACHIZITII PUBLICE, Email: [email protected], Fax: +40 0253410085, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate administrata in sistem dualist
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatii accidentale pentru locomotive
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: EL CFU Motru - Punct de lucru Mehedinti
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia deServicii de reparatii accidentale pentru locomotive ? Locomotiva LDE 2100 CP, nr. 60-1618-2 pentru o perioada de 2 luni de la semnarea contractului.Valoarea estimata = 12230 lei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50221000-0 - Servicii de reparare si de intretinere a locomotivelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE REPARATII ACCIDENTALE LA LOCOMOTIVA LDE 2100 CP -1 BUC, conform caietului de sarcini,
Valoarea estimata fara TVA: 12, 230RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 123 Lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei; Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta(curs BNR): 5 zile inaintea datei limite de depunere a ofertelor.Garantia pentru participare se va constitui in lei, conform art.86 din HG 925/2006. Contul autoritatii contractante este RO 35 RZBR 0000 0600 1467 8870 RAIFFEISEN Motru. Ofertele vor fi insotite de dovada constituirii garantiei de participare. Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilitacastigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.Ofertantii cu statut de IMM-uri vor prezenta documentele legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. - 10%, (5% pt. IMM-uri) din valoarea contractului, fara tva. Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea ? FORMULAR 3
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 - FORMULAR 4
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006- FORMULAR 7 (Persoanele cufunctie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: - Director ?Tatomir Valentin;
- Contabil Sef ? Olaru Marian;
- Sef Departament Tehnic ? Manea Nicolae;
- Sef Departament PPM, RUA ? Popa Elena Izabela;
- Sef Birou Achizitii Publice ?Modoran Camelia;
- Consilier juridic ? Corinita Urucu;
- Sef Birou Tehnic, Productie ? Baloniu Silviu- Birou Tehnic ? Toma Gheorghe
4. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta- FORMULAR 6
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - FORMULAR 5 1.Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.2.Autorizatie de furnizor feroviar, emisa de catre AFER Bucuresti, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?3.Agrement tehnicsi/ sau Certificat de omologare tehnica feroviara, pentru prestarea acestui tip de serviciu, emis de catre AFER Bucuresti, in copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale
Modalitatea de indeplinire
- Se va completa formularul IG din documentatia de atribuire.- FORMULAR 8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani conform formularului - FORMULAR 9.Se va prezenta o DECLARATIE privind lista principalelor serviciiefectuate in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
-DECLARATIE privind lista principalelor serviciiefectuate in ultimii 3 ani -FORMULAR 9
2.Informatii privind asocierea
Modalitatea de indeplinire
-Ofertantii se pot asocia in vederea participarii la procedurade achizitie servicii prezentand o oferta comuna, cu respectarea prevederilor de la art.44, pct.(1) din OUG 34/2006. In cazul asocierii mai multor ofertanti, cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat; celelalte cerinte - privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, pot fi indeplinite de grupul de asociati prin cumulare. In cazul in care oferta care va fi declarata castigatoare va fi o oferta depusa in comun de mai multi operatori economici, asocierea ofertantilor respectivi in scopul indeplinirii contractului va fi legalizata la data semnarii contractului. Asociatii trebuie sa completeze cu propriile date, ,Fisa de informatii generale?;
3.Declaratie privind dotarea minima solicitata, respectiv utilajele, instalatii, echipamente tehnicenecesare indeplinirii corespunzatoare a contractului. Se va completa formularul 11
Modalitatea de indeplinire
-Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere cu privire la echipamentele tehnice de care poate dispune operatoruleconomic ?se va completa Formularul 11
4.Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - se va completa formularul 10
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - formularul 10.
5.Informatii privind subcontractarea - precizarea partilor dincontract care urmeaza a fi subcontractate. Se va completa (dupa caz)formularul 12, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si acordurile de subcontractare (formular 13), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a subcontractantilor propusi.
Modalitatea de indeplinire
Subcontractare conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa (dupa caz)formularul 12, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si acordurile de subcontractare (formular 13), cu precizarea
partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a subcontractantilor propusi.Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
1Certificarea sistemului calitatii?SR EN ISO 900:2000 sau echivalentvalabila la data depunerii ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
-Se va prezenta certificarea sistemului calitatii si copii dupa documentele emise de organismele acreditate care certifica implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii pentru ofertant sau dovada ca ofertantul respectiv este in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este valoarea totala in lei, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut? .-In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in primaetapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art. 165, alin. 2 din OUG 34/2006.-Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile in conformitate cu art. 165, alin. 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.-Licitatia electronica va incepe nu mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care vor fi transmise invitatiile.-Numarul de runde electronice: 1.-Durata rundei: 1 zi-Pas de licitare: 1% din valoarea estimate.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
24962
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.04.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.04.2013 10:00
Locul: EL CFU MOTRU - SALA DE LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.-In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va cere ofertantilor sa depuna noi oferte in plic inchis.Ofertantul va prezenta in oferta depusa proiectul de contract din documentatia de atribuire. Durata contractului va fi pina la data de 30.06.2013.-Contractul deservicii se va incheia de EXPLOATAREA LIVRARI CFU MOTRU cu ofertantii castigatori in baza raportului procedurii de atribuire si se va semna la sediul autoritatii contractante.Sau-In cazul in care, dupa derularea etapei de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc(pentru fiecare lot in parte) cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta. Ulterior, obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare.-Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numaiin cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.-Ofertantii vor completa formularele 15-21, daca este cazul.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta, conf. art. 2562 alin (1), lit.b) din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EXPLOATAREA LIVRARI CFU MOTRU ? BIROU ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: STR. CEFERISTULUI, NR.12, Localitatea: MOTRU, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 0758250687, Fax: +40 0253410085
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2013 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer