Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARATII ANUALE EXCAVATOARE EXC 1400 ? ELECTRICE ? ( Revizie anuala electrica excavator E 1400/02, Cariera Alunu)


Anunt de participare (utilitati) numarul 142570/18.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE BERBESTI
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.1, LOC. BERBESTI, JUD. VALCEA, Localitatea: BERBESTI, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 250569340/+40 374173097, Fax: +40 250869323/+40 250869338/+40 374173070
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE BERBESTI
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.1, LOC. BERBESTI, JUD. VALCEA, Localitatea: BERBESTI, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 250569340/+40 374173097, Fax: +40 250869323/+40 250869338/+40 374173070
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE BERBESTI
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.1, LOC. BERBESTI, JUD. VALCEA, Localitatea: BERBESTI, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 250569340/+40 374173097, Fax: +40 250869323/+40 250869338/+40 374173070
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala cu Capital Majoritar de Stat
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE REPARATII ANUALEEXCAVATOARE EXC 1400 ? ELECTRICE ? ( Revizie anuala electricaexcavator E 1400/02, Cariera Alunu)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Cariera Alunu
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Revizia electrica anuala tip RC1 a excavatorului ERC 1400/02, de laCariera Alunudin cadrul E.M.C. Berbesti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50530000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
UN SERVICIU DE REPARATII ANUALEEXCAVATOARE EXC 1400 ? ELECTRICE ?Revizia anuala electrica aexcavatoruluiE 1400/02, Cariera Alunu)
Valoarea estimata fara TVA: 67, 195.94RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1343 lei, iar perioada de valabilitate a acesteia este de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunereaofertelor. Valoarea care se retine in cazul in care ofertantul depune o contestatie care va fi respinsa pe fond de catre CNSC, in temeiul art. 2781, alin. (1) din OUG 34/2006, este de 671, 96 lei. Ptr.GP constituita in euro, se va face echivalenta leu/euro la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile.Garantia de participare e irevocabila si se va constitui in lei, astfel : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc. de atribuire ( care va trebui sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 671, 96 lei, conform prevederilor art. 2781 , alin. (1), a) din OUG 34/2006, in cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa pe fond de catre CNSC ?formular nr. 11 ; b)ordin de plata sau fila CEC, in contul autoritatii contractante, RO17RZBR0000060014679194 deschis la Raiffeisen Bank, Agentia Horezu, cu conditia confirmarii de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor;c) depunerea sumei in numerar la casieria autoritatii contractante. Cuantumul garantiei de buna executie este de 6% din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a garant. de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, care devine anexa la contract ? formular nr.19; Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art.90, alin 3 din HG925/2006 cu modific. si completarile prin HG1045/2011.Pentru IMM-uri, se aplica Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intrprinderilor mici si mijlocii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantrare: surse propriiPlata: in termen de 60 zile de la inreg.facturilor la sediulE.M.C.Berbesti, prin compensare cu en.electr.conf.HG nr. 685/1999 sau alte modalitati legale de plata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea , neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr.12A.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, , aprobatacu modificarile si completarile ulterioare ?formular model 12B.
3.Certificatul de participare la procedura de atribuire cu oferta independenta , conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta? formular model 2B.
4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006 , actualizata cu modificarile si completarile ulterioare- Formular model
Persoanele din cadrul autoritatii contractante, cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Chielcia Ghiorghie- director, Ilinca Dumitru ? director economic, Betivu Marin - sef Serviciu Achizitii Publice, Sandu Iulian ? ing. Sef energetic.
5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formular model nr.12C. Cerinta 1 - Informatii privind persoane juridice/fizice romane
1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in Certificatul constatatortrebuie sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Certificatul constatatorpoate fi depus in oricare dintre formele : original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?semnata si stampilata.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In etapa evaluarii ofertelor, pentru ofertantul clasat pe primul loc se va solicita , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original/copie legalizata, daca acesta a prezentat respectivul document in copie.2.Ofertantul trebuie sa fie atestat de catreA.N.R.E. ca agent economic autorizat pentru executia de lucrari in instalatii electrice de joasa tensiune si medie tensiune, conform Ordin ANRE nr.24/2007 modificat si completat cu Ordinele ANRE nr.14/2010 si 51/2011.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Informatii privind situatia economico ? financiara. .
Media cifrei de afaceri globala din ultimii 3 ani trebuie sa fie minim 130000 lei. Echivalenta leu/valuta se va face prin raportare lacursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va completa formularul informatii generale.
Modalitatea de indeplinire
Media cifrei de afaceri globala din ultimii 3 ani trebuie sa fie minim 130000 lei. Echivalenta leu/valuta se va face prin raportare lacursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va completa formularul informatii generale - ?Formular Anexa 23.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 4 -Informatii privind subcontractantii si specializarea acestora(daca e cazul).
Modalitatea de indeplinire
Cerinta 4 -Se solicita dupa caz, completarea formularului 12G cu subcontractantii si specializarea acestora, formular ANEXA 22.
Ofertantul declarat castigator, va prezenta contractele de subcontractare semnate deja, atunci cand se prezinta la semnarea contractului.
Cerinta nr.3-Resurse tehnice
Informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta nr.3 -Se va prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului- formular 12H, formular model DS1-2.
Cerinta nr.2-Resurse umane
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. Ofertantul trebuie sa aiba personal autorizat A.N.R.E.pentru executia lucrarilor electricede joasa si medie tensiune conform conform Ordin ANRE nr.90/19.11.2009 modificat si completat cu Ordin ANRE nr.29/2010.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta nr.2 -Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. Ofertantul trebuie sa aiba personal autorizat A.N.R.E.pentruexecutia lucrarilor electricede joasa si medie tensiune conform conform Ordin ANRE nr.90/19.11.2009 modificat si completat cu Ordin ANRE nr.29/2010.
Cerinta nr. 1 -Informatii privind experienta similara.
a)Se va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3(trei) ani, raportate la data data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clientiprivati.
b) Se vaprezenta cel putin un document care sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani, in valoare de minim 60000 lei. Pentru echivalenta leu/valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
a) Se va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii trei ani, raportate la data data limita de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clientiprivati - formular nr.12E
b)Se va prezenta cel putin un document care sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani, in valoare de min. 60000 lei . Se va completa fisa de informatii privind experienta similara ? formular ANEXA 20.
Pentru echivalenta leu/valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNRpentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 1
Informatii privind standardede asigurare a calitatii- certificare a sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001/2008, acordat de catre un organism de certificare acreditata pentru certificarea sistemului de asigurare a calitatii, pentru servicii similare celui ofertat sau alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Cerinta 1 -Se va prezenta in copiecertificatul sistemului calitatii ISO 9001 sau alte documenteechivalente.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.04.2013 10:30
Locul: EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERE BERBESTI-SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE-SALA DE LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII OPERATORILOR ECONOMICI OFERTANTI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Dacapentru atribuirea contractului de achizitie publica criteriul de atribuire este , , pretul cel mai scazut? si doua sau mai multe oferte de pe primul loc contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta, respectiv la data limita de primire a ofertelor, ulterior acestei date obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare.3. Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul ofertei financiare modul de constituire a garantiei de buna executie .4.Ofertantii cu statut de IMM ? uri vor prezenta documente legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta( OUG34/2006 ), despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie din cadrul E.M.C. Berbesti
Adresa postala: Str.Principala, nr. 1, loc. Berbesti, jud. Valcea, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Tel. +40 250869340/+40 374173006, Fax: +40 250869323
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2013 14:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer