Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii aparatura topografica


Anunt de participare (utilitati) numarul 139222/27.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
EXPLOATAREA DE CARIERE BERBESTI
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.1, LOC.BERBESTI, JUD.VALCEA, Localitatea: BERBESTI, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 250869340/+40 374173006, In atentia: Busi Ovidiu, Email: [email protected], Fax: +40 250869323/+40 250869338
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
EXPLOATAREA DE CARIERE BERBESTI
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.1, LOC.BERBESTI, JUD.VALCEA, Localitatea: BERBESTI, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 250869340/+40 374173006, In atentia: Busi Ovidiu, Email: [email protected], Fax: +40 250869323/+40 250869338
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
EXPLOATAREA DE CARIERE BERBESTI
Adresa postala: STR. PRINCIPALA, NR.1, LOC.BERBESTI, JUD.VALCEA, Localitatea: BERBESTI, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: DEPARTAMENT ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 250869340/+40 374173006, In atentia: Busi Ovidiu, Email: [email protected], Fax: +40 250869323/+40 250869338
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
AGENT ECONOMIC CU CAPITAL MAJORITAR DE STAT - ACIVITATE RELEVANTA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatii aparatura topografica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locatia operatorului economic
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii echipamente topografice - statie totala TRIMBLE 3305 DR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50433000-9 - Servicii de calibrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor presta servicii de reparatii echipamente topografice - 2 bucatistatie totala TRIMBLE 3305 DR
Valoarea estimata fara TVA: 40, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Este de 700 lei, iar perioada de valabilitate a acesteia este de 90 zile de la data limita pentru depunerea ofertei .Garantia de participare e irevocabila si se va constitui in lei, astfel : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc. De atribuire ?formular nr. 11 ; b) Virament bancar in contul autoritatii contractante, RO17RZBR0000060014679194 deschis la Raiffeisen Bank.-Agentia Horezu c)depuneri la casieria unit.a unui ordin de plata sau a unei file CEC, cu conditia confirm. de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, ori numerar. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii gar. de participare vor fi respinse si returnateconf.art.33, alin.3 lit.b din HG925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 6% din valoarea contractului, fara TVA. Pentru IMM-uri, se aplica Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intrprinderilor mici si mijlocii ; daca oferta este prezentata de catre o asociatie cu lider desemnat, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate IMM-urilor numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt IMM-uri .Modul de constituire a garant. de buna executie : printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o soc.de asigurari, care devine anexa la contract ? formular nr.19 ; Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art.90, alin 3 din HG925/2006 cu modific. si completarile prin HG1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata in termen de 90 de zile de la inreg.facturilor la A.C., prin compens.cu energ.electrica conf.HG 685/1999 sau prin alte modalitati legale de plata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art..180 din OUG 34/2006 ? formular nr.12A. 2.Declaratie pe propria raspundere sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 ?formular model 12B. 3.Operatorul economic ofertant va completa certificatul de participare la procedura de atribuire cu oferta independenta , conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ?formular model 2B. 4.Declaratie pe propria raspundere privind neinvadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr.34/2006 , actualizata cu modificarile si completarile ulterioare- Formular modelPersoanele din cadrul autoritatii contractante, cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Boldor Flitan Corneliu-director, Ilinca Dumitru ? director economic, Petrusi Rosianu Ion ? director strategie miniera, Betivu Marin - sef dep.achizitii. 5.Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura.Toate informatiile prezentate in oferta, vor fi confirmate de conducatorul (directorul, administratorul)operatorului economic ofertant, prin semnarea Declaratiei privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formular model nr.12C. 1.Informatii privind persoane juridice/fizice romane-1.Certificat constatator emis/eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate(emis/eliberat cu maxim 30 de zile inainte de data de depunere a ofertelor) care poate fi depus in oricare dintre formele : original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?semnata si stampilataObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC .In etapa evaluarii ofertelor, pentru ofertantul clasat pe primul loc se va solicita , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original/copie legalizata, daca acesta a prezentat respectivul document in copie.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privind situatia economico ? financiara. Media cifrei de afaceri globala din cel multultimii 3 ani trebuie sa fie minim 75000 lei. Pentru echivalenta leu/valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.Se va completa formularul informatii generale ? Formular Anexa 23.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privind experienta similara.Se va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii trei ani, raportate la data data lim.de depunere a ofertelor, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clientiprivati - formular nr.12E. b)Se va prezenta cel putin un document care sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani, in valoare de min. 30 000 lei . Se va completa fisa de informatii privind experienta similara ? formular ANEXA 20.Pentru echivalenta leu/valuta se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR. Cursul leu/euro pt.echivalenta com.de BNR: 4, 2335 leu/euro/2011;4, 2099 leu/euro/2010;4, 2373 leu/euro/2009.
2.Recomandari- Se va prezenta min. o recomandare pentru prestarea de servicii similare cu cele ofertate , semnate de directorii beneficiarilor acestor servicii. Recomandarea va preciza cel putin urmatoarele aspecte : modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului ; neconformitati aparute pe parcursul derularii contractului sau in perioada de garantie tehnica care au condus la refaceri partiale sau totale; cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului ; receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.
3.Resurse umane-Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. Se vor prezenta CV ? uri ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, precum si copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? de pe diploma de inginer/subinginer, studii superioare, calificari profesionale.
4.Resurse tehnice-Informatii referitoare la instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de un laborator de service autorizat pentru serviciile care fac obiectul achizitiei.
5.Informatii privind subcontractantii (daca e cazul).
1.Informatii privind standardede asigurare a calitatii- certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.10.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.10.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2012 10:30
Locul: E.M.C. Berbesti - Dep. Achizitii Publice - Sala de licitatii - str. Principala, nr. 1, loc. Berbesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Daca criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este , , pretul cel mai scazut? si doua sau mai multe oferte de pe primul loc contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta , respectiv la data desfasurarii sedintei de deschidere , ulterior acestei date obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare.3. Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul ofertei financiare modul de constituire a garantiei de buna executie .3. Ofertantii cu statut de IMM ? uri vor prezenta documente legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta( OUG34/2006 ), despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie din cadrul E.M.C. Berbesti
Adresa postala: Str.Principala, nr. 1, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Tel. +40 250869340/+40 374173006, Fax: +40 250869323
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2012 08:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer