Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARATII CENTRALE TERMICE ELECTRICE


Anunt de participare (utilitati) numarul 142718/26.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, In atentia: Puscu Remus, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU - EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERA JILT
Adresa postala: Str, Minei nr.1 jud. Gorj, Localitatea: Matasari, Cod postal: 217295, Romania, Punct(e) de contact: Exploatarea Miniera de Cariera Jilt Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 253376940, In atentia: Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253376915, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU - EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERA JILT
Adresa postala: Str, Minei nr.1 jud. Gorj, Localitatea: Matasari, Cod postal: 217295, Romania, Punct(e) de contact: Exploatarea Miniera de Cariera Jilt Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 253376940, In atentia: Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253376915, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU - EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERA JILT
Adresa postala: Str, Minei nr.1 jud. Gorj, Localitatea: Matasari, Cod postal: 217295, Romania, Punct(e) de contact: Exploatarea Miniera de Cariera Jilt -Registratura unitatii, Tel. +40 253376940, In atentia: Puscu Remus, Email: [email protected], Fax: +40 253376915, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL MAJORITAR DE STAT
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE REPARATII CENTRALE TERMICE ELECTRICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Centralele termice din cadrul EMC Jilt
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Acest serviciu este necesar pentru intretinerea si revizia centralelor termice din dotare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50720000-8 - Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
5 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 50, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este de 800 lei.Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 97 RZBR 0000 0600 1468 8230, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu) , cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor , sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, ordin de plata sau fila CEC confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor sau lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante. (suma maxima ce poate fi depusa intr-o zi de catre ofertanti este de 5.000 lei). Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de primire a ofertelor). IMM-urile, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare. In cazul in care ofertantul a depus o contestatie care a fost respinsa ca nefondata de catre CNSC, indiferent de modul de constituire al garantiei de participare, nu se va retine nici-o suma deoarece valoarea estimata este sub pragul prevazut la art. 278?1 din OUG 34/2006.-Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.- Completarea formularului 15 anexat. Cuantumul garantiei de buna executie este in procent de 5% (2, 5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului, fara T.V.A. Modul de constituire a garantiei de buna executie este prin: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. - retineri succesive din valoarea facturilor partiale, cu conditia ca prima depunere sa nu fie mai mica de 0, 5% din valoarea contractului, conform prevederilor HG 1045/19 oct. 2011, art. I. Ofertantul va opta pentru una dintre cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie, din modelul de contract, parte a documentatiei de atribuire, completand formularul nr.16. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sures proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta1.-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006cu modificarile si completarile ulterioare - formularul nr. 3Cerinta 2.-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formularul nr. 4Cerinta 3.-Declaratie pe propria raspundere privindcalitatea de participant la procedura de achizitie-formularul nr.5
Cerinta 4-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAPnr. 314/12.10.2010- formularul nr. 6
Cerinta5-Declaratie pe propria raspundere privindneincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul A.C.sunt: - DirectorExploatarea Miniera de Cariera Jilt ? Ceausescu Mihai Cosmin - Director Directia Economica ? Cioanca Cornel: Ing. Sef Productie, Ungureanu Dumitru - Sef Dep. Energetic, Dragoescu Alexandru: Sef Dep. Mecanic, Ionescu Mircea: Sef Dep RUA, Tanasoiu Aristica. Se va completa formularul nr. 7 Pentru persoane juridice/fizice romane:
Cerinta 1.
-Se va prezenta Certificat constatator emis de OficiulRegistrului Comertului, din care sa reiese ca are in domeniul de activitate prestarea de servicii din categoria celor ce fac obiectul procedurii de achizitie . Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea ontractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
-Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Cerinta2. Operatorul economic trebuie sa fie autorizat de catre ISCIR conform CR4/2009, pentru activitatile:
-Instalare, reparare si intretinere, verificari tehnice, cazane apa calda avand P mai mare sau mai mica de 400 KW, respectiv montare, punere in functiune reparare, intretinere instalatii de automatizare pentru centrale termice.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Informatii privind situatia economico-financiara- Prezentarea bilantului contabil aferent anului 2011.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea bilantului contabil aferent anului 2011. vizat si inregistrat de organele competente.
Cerinta nr. 2 - Informatii generale, inclusiv media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie cel putin egala cu 100.000 lei.
MOD DE INDEPLINIRE-Se va prezenta Fisa de informatii generale (formularul nr. 8). Echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei pe ultimii 3 ani. In cazul in care echivalenta este lei/euro, echivalenta se va calcula astfel: , 4, 2099 lei/euro pentru 2010:4, 2379 lei/euro pentru 2011 si 4, 4560 pentru 2012.
Modalitatea de indeplinire
- Se va prezenta Fisa de informatii generale (formularul nr. 8).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privindexperienta similara - prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de cel putin egala cu suma de 50.000 lei.MOD DE INDEPLINIRE-Se va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstratea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru experienta similara va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei pe ultimii 3 ani. In cazul in care echivalenta este lei/euro, echivalenta se va calcula astfel: , 4, 2099 lei/euro pentru 2010:4, 2379 lei/euro pentru 2011 si 4, 4560 pentru 2012.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr. 9.
Cerinta nr. 2 ? Prezentarea unei liste cupersonalulul angajat, care sa aibe calificare in domeniu intretinerii si reparatiilor instalatiilor si echipamentelor din dotarea centralelor termice cu cazane electrice cu experienta mai mare de 1 an.Personalul tehnic de specialitate trebuie sa fie atestatde catre ISCIR pentru activitatile:
-Responsabil cu supravegherea lucrarilor la instalatiile sub presiune conf. ORD 465/2009, privind metodologia de atestare a personalului tehnic de secialitate in domeniul ISCIR
-Responsabil cu verificarea tehnica in aparatelor de incalzit respectiv cazane apa calda avand P ?mai mica de 400 kw conformORD 465/2009.
MOD DE INDEPLINIRE - Se va prezenta o declaratie de disponibilitate-formularul 10 anexandu-se documente pentru personalul tehnic de specialitate responsabil pentru indeplinirea contractului de servicii( diplomele de studii in copii legalizate sau in copii lizibile, autorizari, cu mentiunea , ,conform cu originalul??).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul nr. 10.
Prezentarea atestatatului ISCIR pentru personalul solicitat.
Cerinta nr. 3 - Informatii privind dotarea tehnica minima solicitata.
MOD DE INDEPLINIRE- Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere cu privire laechipamentele tehnice, SDV urilede care poate dispune operatorul economic, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 11.
Cerinta nr. 4. Sa detina aplicatia si licenta EASY SOFT, sau echivalent, pentru programatorul cazanului electric. Functionarea automatizata a cazanului este realizat de acest automat programabil, care se poate defecta, fiind necesara reintroducerea softului. Fara acest automat si soft, cazanul nu poate functiona.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea licentei
Cerinta nr. 5. - Informatiiprivindsubcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
MOD DE INDEPLINIRE-Subcontractare. Se va completa (dupa caz), insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular 13), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a subcontractantilor propusi.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul 13.
Cerinta nr. 1 -Certificare a sistemului de management al calitatii. Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 9001 sau echivalent.
MOD DE INDEPLINIRE-Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea certificatului
Cerinta nr. 2 ?Standarde de asigurare a protectiei mediului. Prezentarea in copie a certificatului SR EN ISO 14001/2008 acordat de catre un organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemului de asigurare a protectiei mediului, pentru servicii similare celor ofertate, alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea certificatului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2013 10:00
Locul: E.M.C. JILT- SALA DE LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului al carui pret este mai mic.-Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta, respectiv pana la data limita de depunere a acesteia si pana la data desfasurarii sedintei de deschidere. Ulterior acestei date obiectiunile formulatenu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie Comerciala si Contencios al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2013 09:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer