Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii salupa SAR "TOPAZ"


Anunt de participare numarul 144844/09.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA ROMANA DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE
Adresa postala: Incinta port Constanta, dana 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Neagu Gabriela, Tel. +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, In atentia: Sef birou investitii si achizitii publice, Email: [email protected], Fax: +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, Adresa internet (URL): www.arsvom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
Altele: Cautarea si salvarea vietii omenesti pe mare, depoluare marina
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii salupa SAR "TOPAZ"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La bordul navei
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii diverse mecanice si electrice cu andocare, extragere ax propulsor Waterjet babord si tribord, lucrari de doc si alte lucrari diverse la salupa SAR "TOPAZ"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241100-7 - Servicii de reparare a navelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de reparatii diverse mecanice si electrice cu andocare, extragere ax propulsor Waterjet babord si tribord, lucrari de doc si alte lucrari diverse la salupa SAR "TOPAZ", conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 241, 935RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
70 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 4800 lei.Conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Perioada de valabilitate-cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modalitati constituire: a)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (se va utiliza ca model Formularul 5 din sectiunea Formulare).b)Prin ordin de plata, confirmat de banca emitenta in contul: RO46TREZ2315005XXX000381, Trezoreria Constanta, CUI 16330145.Dovada constituirii GP se va posta scanata in SEAP si se va depune si in original in cazul constituirii prin instrument de garantare la sediul AC, in zilele lucratoare, in intervalul 9.00-14.00, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Garantia de participare este irevocabila.AC retine GP cf.art.87, alin.1din HG 925/2006. Se vor respecta prev. art.278^1, lit.c) din OUG 34/2006.GP se returneaza cf. prev. art.88, HG925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Subventii de la bugetul statului.Plata prin OP in contul de trezorerie al prestatorului in maxim 45 de zile de la data primirii facturii fiscale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 actualizata (Formular nr.1)-original. Se prezinta si pentru asociat si/sau tert sustinator, dupa caz.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata (Formular nr.2)-original. Se prezinta si pentru asociat/asociati, dupa caz. Pt. tert sustinator, daca este cazul, declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181 lit.a), c1) si d);In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, cnf.Ordin nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie; se accepta in oricare din formele original, copie legalizata sau copie certificata pentru "conformitate cu originalul";Se prezinta si pentru asociat/asociati, dupa caz.
4.Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, cnf.Ordin nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie;se accepta in oricare din formele original, copie legalizata sau copie certificata pentru "conformitate cu originalul";Se prezinta si pentru asociat/asociati, dupa caz.
Nota: certificatele fiscale se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? Formular nr.3 - original; Se prezinta si pentru asociat/asociati, dupa caz;
6. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr.34/2006 actualizata -Formular nr.4-original. Se prezinta si pentru asociat/asociati, tert/terti sustinatori si eventuali subcontractanti, dupa caz;
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Director general Manole Daniel, Director economic Valentin Ramona Lucia, Sef birou investitii si achizitii publice Neagu Gabriela, ing.Stanescu Laura, Cons. jur. Costin Crenguta, Cons. jur. Radu Monica, Sef serv. tehnic Lepadatu Romeo Marius, serviciu tehnic ing. Dan Emilian George, serv. financiar-contab. Sava Geta, serv. financiar-contab.Serban Simona
7. Declaratie privind datele de identificare ale operatorului econmic/asociatului/subcontractantului/
tertului sustinator cf. prev. art. 69^2 din OUG 34/2006 actualizata - Formular 7 -original - Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, cnf. Ordin nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie.Certificatul constatator se accepta in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei. Inainte de comunicarea rezultatului procedurii, ofertantul aflat pe primul loc are obligatia de a prezenta autoritatii contractante certificatul constatator in original sau copie legalizata pentru verificarea conformitatii cu cel depus in oferta.
-Autorizatie reparatii nave emisa de Autoritatea Navala Romana valabila la data limita de depunere a ofertelor-se va prezenta copie certificata pentru "conformitate cu originalul" - solicitata cf. prevederilor Anexei nr. 1 a OMLPTL nr. 287/2003 privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de transport naval - Lista activitatilor de transport naval, precum si a activitatilor conexe si activitatilor auxiliare acestora, care pot fi executate in porturi si pe cai navigabile numai de agenti economici autorizati (pct. c, 2.4 ? reparatii la nave in afara santierelor navale)
- Pentru persoanele juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident sau are domiciliul (copiile actelor si traducerile autorizate ale acestora in limba romana, sau semnate si stampilate ?conform cu originalul?).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Indeplinirea a cel putinunui contract cu o valoare de minim 200.000 lei fara TVA.Se accepta demonstrarea
experientei similare si prin cumularea valorilor fara TVA a maxim 3 Contracte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul C1- original.Prestarile de servicii nominalizate in Lista principalelor serviciiprestate in ultimii 3 ani se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritateori de catre clientul privat beneficiar care sa contina beneficiarul, valoarea, perioada de prestare si daca serviciile au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu.Certificatele/documentele vor prezentate in original sau copie certificata conform cu originalul sub semnatura si stampila reprezentantului legal al ofertantului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.07.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Inainte de semnarea contractului de achizitie publica, ofertantul declarat castigator va prezenta toate documentele ofertei, in forma solicitata de catre autoritatea contractanta pentru respectivul document, adica in ?original?, ?copie legalizata?, ?copie? sau ?copie certificata? si anume: documentele ce atesta indeplinireacriteriilor de calificare si documentele care insotesc oferta (conform cap. III.2), documentele aferente propunerii tehnice (conform cap. IV.4.1) precum si documentele aferente propunerii financiare, in original. Documentele vor fi semnate de catre reprezentantul legal al operatorului economic sau de o persoana imputernicita de aceasta. Imputernicirea trebuie sa fie expresa si va fi depusa in original impreuna cu oferta. Documentele ofertei vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina, vor avea inscrise in mod lizibil numele si functia persoanei care semneaza aceste documente si vor fi consemnate intr-un opis.Documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 ind. 2 din OUG nr 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic si contencios al ARSVOM
Adresa postala: Incinta port Constanta, dana 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, Email: [email protected], Fax: +40 241616111/+40 241488226/+40 241488227, Adresa internet (URL): www.arsvom.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2013 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer