Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si intretinere a automobilelor


Anunt de participare (utilitati) numarul 148191/29.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania APA Brasov
Adresa postala: Str. Vlad Tepes 13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Hurghis, Tel. +40 268407723, Email: [email protected], Fax: +40 268471427, Adresa internet (URL): http: //www.apabrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital privat al unitatilor administrativ-teritoariale care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatii si intretinere a automobilelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: In unitatile service ale prestatorului
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii si intretinere a automobilelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de reparatii si intretinere a automobilelor pentru un parc auto cu 40 de automobile
Valoarea estimata fara TVA: 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare ?8.000 lei, valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor; - Se va constitui, in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. nr. 925/2006, actualizata, prin: a. virament (OP) in contul Companiei APA Brasov SA: RO81BRDE080SV05660200800 b. Cash, la Casieria Centrala a Companiei APA Brasov SA, str. Crisana nr.1-3, Program zilnic ora: 11-14; c. Scrisoare de Garantie Bancara; d. Printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurari; e. Prin fila CEC. -pentru operatorii economici care constituie garantia de participare in euro/alte valute, echivalenta leu/alta valuta se va efectua la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. - Dovada constituirii Garantiei de participare (in cazul Scrisorii de garantie bancara, instrumentului de garantare emis de o societate de asigurari sau filei CEC) se face prin transmiterea documentului de garantare in original la S.C. Compania APA Brasov S.A., str. Crisana nr. 1-3, Serviciul Relatii cu Publicul, pana la data limita de depunere a ofertei. - Documentul de garantare constituit prin oricare din modalitatile legale prezentate, va fi scanat si atasat in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor; -Cuantumul penalitatilor in cazul unei contestatii respinse pe fond de catre CNSC este de 4.000 lei conform art.278 indice 1, alin.(1) lit.a) din OUG34/2006 actualizata In cazul in care ofertantul doreste sa beneficieze de facilitatile pentru IMM-uri, instrumentul de garantare va fi insotit de declaratia privind incadrarea in acesta categorie. Aceasta declaratie se va transmite obligatoriu si in SEAP garantia de buna executie este in cuantum de 5% din valoarea fara TVA si se va constitui conform art.90 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?.-Declaratie privind eligibilitatea - Conform modelului prezentat in sectiunea ?Formulare?.In cazul in care ofertantul este sustinut economic si financiar sau tehnic si profesional de catre un tert, acesta va trebui sa nu se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform art.180 din O.U.G. nr.34/2006 (actualizata).-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34 / 2006 (actualizata) - Conform modelului prezentat in sectiunea "Formulare?. In cazul in care ofertantul este sustinut economic si financiar sau tehnic si profesional de catre un tert, acesta va trebui sa nu se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform art.181 li.a, c1 si d din O.U.G. nr.34/2006 (actualizata).-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69ยน din O.U.G. nr.34 / 2006 (actualizata) - Conform modelului prezentat in sectiunea "Formulare?. Declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator si de subcontractant.Persoanele cu functie de decizie: Fatu Dorin-Director General; Popa Teodor-Director Economic; Balan Ilie
-Director Tehnic; Sopterean Doru-Director Programe Externe; Cojocaru Gabriel, Sef Sectie Apa; Pintilie Adi-Sef Sectie Canal; Hurghis Dorin-Sef Serviciu Achizitii Publice; Mazilu Sorin- Sef Atelier Transport; Buga Ovidiu- Sef Atelier Miscare Apa; Derzsi Gyula-Sef Atelier Mecanic;Marincas Marcela-Sef Serv.Intern Prevenire Protectie; Matau Gabriela-Sef Laborator Apa Potabila; Cristian Ana-Sef Serviciu I.T.;
Craciun Emil- Sef Serviciu Contoare; Dima Carmen- Sef Laborator Ape Uzate; Olariu Bogdan-Sef Serviciu
Juridic, Patrimoniu, Actionariat;Vasile Acrivopol Ioana-Sef Serviciu Facturare Incasare;Postoaca Marian-Sef Uzina Apa; Nicolau Antoniu- Sef Serviciu Tehnic; Serban Adrian-Sef Atelier Electric; Teodorovici Gavril-Sef Statii Epurare;Sandru Liviu- Sef Sectoare Exterioare; Grusea Gheorghe-Sef Sector Rupea; Munteanu Mircea Radu-Sef Sector Sacele; Ganea Dan-Sef Productie;Stroie Ioan-Sef Birou Proiectare; Pupaza Alin- Sef Sector Poiana Brasov;
-Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente catre bugetul general consolidat, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.- Certificat de taxe si impozite locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente catre bugetul local, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Nota: in cazul in care operatorul economic nu are indeplinite obligatiile fata de bugetul de stat si local, va fi exclus din procedura de atribuire.
-Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - Conform modelului prezentat in sectiunea "Formulare?In cazul unei asocieri documentele vor fi prezentate de fiecare membru al asocierii. -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la
data limita de depunere a ofertelor.Inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la solicitarea Autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor va transmite certificatul constatator in original in vederea verificarii conformitatii documentului depus in SEAP-Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in traducere autorizata sau in
copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante ? pentru persoane
juridice / fizice straine.-Ofertantul trebuie sa aibe autorizatie tehnica eliberata de Ministerul Transportului si Infrastructurii prin intermediul Registrului Auto Roman (RAR), valabila la data limita de depunere a ofertei, din care sa rezulte ca poate presta servicii de reparatii pentru categoriile de autovehicule care fac obiectul caietului de sarcini.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012) Echivalenta leu/alte valute se va calcula la cursul mediu de schimb leu/alta valuta al BNR pentru anii solicitati
Modalitatea de indeplinire
Completare formular, conform modelului prezentat in sectiunea "Formulare"
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care vor fi prezentate doua sau mai multe oferte care au acelasi pret, autoritanta contractanta va solicita ofertantilor clarificari prin intermediul SEAP. Ofertantii vor prezenta o noua oferta de pret in SEAP, contractul urmand a fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai mic.Autoritatea contractanta face urmatoarea precizare: Toate fisierele semnate electronic incarcate in SEAP pot fi deschise cu aplicatia shellSAFE Verify.Aceasta aplicatie deschide si verifica orice tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele.Aplicatia shellSAFE Verify este gratuita si poate fi descarcata de pe site-ul certSIGN.http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256 ind.1 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania APA Brasov SA, Serviciul Juridic, Patrimoniu, Actionariat
Adresa postala: str.Vlad Tepes nr.11, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Tel. +40 268408632, Email: [email protected], Fax: +40 268408632
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 07:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer