Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE AUTOTURISME DE TEREN - REVIZII PERIODICE MAZDA BT50 SI VOLKSWAGEN TRANSPORTER


Anunt de participare (utilitati) numarul 139233/28.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: UNITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI, STR.ENERGETICIANULUI, F.NR., ,Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: SAVU SILVIA, Tel. +40 253372012, In atentia: COMPARTIMENT A.P., ,Email: [email protected], Fax: +40 253372567, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE AUTOTURISME DE TEREN - REVIZII PERIODICE MAZDA BT50 SIVOLKSWAGEN TRANSPORTER
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: LA SEDIUL OPERATORULUI ECONOMIC CASTIGATOR
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop prestarea serviciilor de intretinere periodica a autovehiculelor MAZDA BT50, GJ04KHA SI VOLKSWAGEN GJ-04-GNC din dotarea UNITATII DE VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50118400-9 - Servicii de depanare a autovehiculelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciilor de intretinere periodica se va face pentru: LOT1 - MAZDA BT 50 GJ04KHA SI LOT2-VOLKSWAGEN TRANSPORTER, GJ04GNC.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE TOTALA -68 LEI(LOT1:34LEI, LOT2:34LEI);Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Gar.pt.part.se poate constitui in lei in urm.forme: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garant.emis in cond.legii de o soc.bancara ori de o soc.de asig., care se prez.in orig., in cuantumul si pt.per.de valab. prev.in docum.de atrib.(de exemplu scris. de gar.bancara in orig., complet.conform formular anexat);b) prin dep.la caseria aut.cont.: - 1. a unui ordin de plata sau a unei fila CEC, cu cond.confirm.acestora de catre banca emitenta pana la data deschid.ofert.; Contul aut. contract. este RO41 BRDE 200S V331 1663 2000 deschis la BRD ROVINARI;
- 2. a sumei in numerar.Aut.contrac.are dreptul de a retine gar.pt. part., ofert. pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valab. a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stab.castigatoare, refuza sa semneze contractul de achiz.publica in per. de valab. a ofertei.In oricare din sit.dovada constit.gar.de part. tb.sa fie prez. cel mai tarziu la data si ora stab.pt. deschidere. IMM-urile, care fac dov.in acest sens prin prez.docum.prev. in Legea 346/2004 benef.de red.cu 50% a garantiei de participare.Cond.de restit.a gar.de part.: in conform.cu art.88 din HG 925/2006 actualiz.la zi Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul IMM); Modul de constituire al garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006 - de regula printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract - caz in care valabilitatea instrumentului de garantare va fi cu minim 14 zile mai mare decat valabilitatea contractului, se va completa de exemplu formularul anexat; - prin depunere la casierie ; - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conformitate cu art.90 al.(3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui in conditiile prevazute de art.92 al.(2) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare, Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare, Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura, Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: GRIVEI GHEORGHE DIRECTOR UVA ROVINARI, POPESCU VERONICA CONTABIL SEF, VIGA EUGENIA DANA SEF BIROU FIN.CONTAB, SAVU SILVIA COMP.ACHIZ.PUBLICE, CRUCERU EMANOIL CONS.JURIDIC. si Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr.314/12.10.2010 Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului emis cu 30zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economicObiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata, AUTORIZATIA tehnica de functionare eliberata de R.A.R.in conformitate cu Ordonanta nr.82/2000, aprobata de legea 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de intretinere periodica si Ordinul 2131/2005 pentru aprobarea RNTR9-2005Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea pentru conformitate a documentului in original /copie legalizata, prezentarea autorizatie tehnica CLASA II pentru autoautovehicule MAZDA si VOLKSWAGEN emise de R.A.R (anexa 6, R.N.T.R 9:2005), vizate la zi.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul cont sau extrase de bil valabil la 30.12.2011. Media cifra de afaceri glob pe ultimii 3 ani fin incheiati tr.sa fie cel putin egala cu LOT1:1800lei SI LOT 2:1800LEI.Daca op ec nu are 3 ani de la infiint, med cifr de afaceri glob va fi rap la data inf sau data la care op ec si-a inc. activit com (cf art.185 al.(1) lit.c din OUG 34/2006 actualiz).In cazul in care, din mot ob, justif. coresp., op ec nu are posib de a prezenta doc solicit de aut contract, acesta are dreptul de a-si demonstra sit ec si fin.a of.conform art.185 al.(2) din OUG 34/2006 actualiz.) Pt echiv lei/euro se va tine cont de cursul mediu an
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;Certificat de atestare a capacitatii profesionale pentru conducatorul unitatii emis de R.A.R in conformitate cu Ordinul 2131/2005 Gradul de acoperire la nivel local cu cel putin o unitate de reparatii autorizata. Declaratie privind nr. mediu de personal, Declaratie privind dotarile tehnice, In scopul reducerii cheltuielilor cu deplasarea autovehiculului la si de la unitatea service, precum si a timpilor de stationare in vederea reparatiei, prestatorul va prezenta o lista cu atelierele de reparatii din localitate.
Certificatul ISO 9001 sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru categoria de servicii care sunt ofertate, in termen de valabilitate.
Certificatul ISO 14001 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi, in masura in care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, in termen de valabilitate, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de ofertant.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
22695
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.10.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.10.2012 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2012 10:00
Locul: UNITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELORROVINARI, STR.ENERGETICIANULUI, F.NR., ROVINARI, GORJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.-In cazul in care 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale, se va cere ofertantilor sa depuna noi oferte in plic inchis.Durata contractului va fi pina la data de 31.12.2012.-Contractul se va incheia de UNITATEA DE VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI cu ofertantii castigatori in baza raportului procedurii de atribuire si se va semna la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
TERMENELE DE EXERCITARE A CAII DE ATAC SUNT CELE PREVAZUTE LA ART.2562, ALIN(1), LIT.b) din oug 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNITATEA DE VALORIFICARE A A CTIVELOR ROVINARI
Adresa postala: STR.ENERGETICIANULUI, F NR., ,Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372567, Fax: +40 0253372567, Adresa internet (URL): www.cnlo.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2012 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer