Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE ECHIPAMENTE SUPRAVEGHERE VIDEO


Anunt de participare (utilitati) numarul 139125/25.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU- EMC MOTRU, STR.CALEA SEVERINULUI, NR.19, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: Ion Claudiu Savescu, Tel. +40 374178146, Email: [email protected], Fax: +40 253410422, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate sub autoritatea M.E.C.M.A.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE ECHIPAMENTE SUPRAVEGHERE VIDEO
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: CARIERA LUPOAIA si CARIERA ROSIUTA
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii si intretinere a sistemelor video de la casieriile EMC Motru si a sistemelor video de pe utilaje.VALOAREA PENTRU CARE SE FACE OFERTA PANA LA 31.12.2012 ESTE DE 11007 LEI pentru lot 1 si 45000 LEI pentru lot 2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50343000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 CASIERII-3 CASIERII
LOT 2 UTILAJE-9 UTILAJE
Valoarea estimata fara TVA: intre 56, 007 si 74, 676RON
II.2.2) Optiuni
Da
CONTRACTUL VA PUTEA FI PRELUNGIT IN COND.RESPECTARII PREV.ART.6, PCT.(3) DIN H.G. 925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
220, 14 lei pentru lot 1 si 900 lei pentru lot 2. Garantia pentru participare se poate depune in contul RO026 RZBR 0000 0600 1468 1554 Raiffeisen Bank - Sucursala MOTRU.Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile. Modul de constituire: prin virament bancar sau print-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari , care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (de exemplu scrisoare de garantie bancara in original, completata conform formular nr. 11); ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. va fi de 10% (5% pentru IMM-uri) din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin urmatoarele forme : -instrument de garantare emis de o societate societate de asigurari;
-scrisoare de garantie bancara prezentata in original (constituie anexa la contract)-formular ; -prin retineri succesive din plata facturilor partiale, in conformitate conform Art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/27.10.2011(contul se deschide numai la unitatea Trezoreriei Statului). Restituirea garantiei de buna executie se face conform art. 92, alin.4 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 90 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul EMC MOTRU
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010- Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: -Director Sucursala Divizia Miniera ?Dr.Ing. Ogarlaci Vasile-Director Strategie Dezvoltare - Dr.Ing.Trotea Tiberu
-Director Economic ? Ec.Viasu Nicolae
-Director Adjunct Achizitii Publice - Ing. Rebedea Ion
-Director E.M.C. MOTRU ? Dr.Ing.Rabu V. Vasile
-Director Economic ? Ec.Dondera Ion-Director Directie Tehnica ? Ing.Iovan Sorin Ioan-Ing. Sef Mentenanta Energetica ? Ing. Caranda Gabriel
-Sef Departament Achizitii Publice ? Ec.Mantog Dumitru
-Sef Birou ACPLS ? Ing. Ion Claudiu Savescu
-Sef Birou Energetic ? Ing. Groza Teodor Florian
-Sef Birou Legislatie ? Petcu Ion
-Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie. Pentru persoane juridice/fizice romane: -Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (emis cu maximum 30 de zile inainte de data de depunerea ofertelor). Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului.Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Pentru persoane juridice/fizice straine: -Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Ofertantii vor prezenta licenta in conformitate cu art 34 din legea 333/2000 eliberata de IGPR valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale (formularul model)-Cifra de afaceri globala medie anuala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu: 22.014 lei pentru lot I si 90.000 lei pentru lot II. Fisa de informatii generale (formularul model) -Cifra de afaceri globala medie anuala pe ultimii 3 ani, echivalenta leu/alta moneda luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei pentru anii 2009, 2010, 2011. In situatia in care echivalenta luata in calcul este LEU/EURO, nivelurile acesteia sunt: - 4, 2373 lei/euro pentru anul 2009 - 4, 2099 lei/euro pentru anul 2010 - 4, 2379.lei/euro pentru anul 2011.
confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realizaexecutia lucrarii .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara : Ofertantul va prezenta Declaratia cu o anexa privind lista cu principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante achizitii(care vor contine valori, perioade de prestare, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Serviciile similare executate integral la data proced. de achizitie (compatibile ca si cantit., respectiv complexitate, cu seviciul ofertat) se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Ofertantul va prezenta cel putin un document cu informatii relevante din contract/pv de receptie, care sa confirme prestarea de servicii duse la bun sfarsit si receptionate la sfarsitul prestarii, in ultimii 3 ani, care sa confirme prestarea.De asemenea se va prezenta lista contractelor in desfasurare
2.Recomandari - Se vor prezenta recomandari , semnate de directorii beneficiari ai serviciilor prestate - formular model. Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte: a)modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv; b)daca pe parcursul prestarii serviciilor au fost inregistrate : *cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a contractantului; *receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.
3.Resurse tehnice: se va prezenta o declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice (mijloace de transport, dispozitive, dotari si SDV specifice), a laboratoarelor de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii, precum si documente care sa ateste detinerea(dotare proprie sau leasing, inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie).Se vor completa: -formularul declaratie privind utilajele, instalatiile, etc.-formularul model DS1-4.-declaratie cu dotarile tehnice specifice; Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica existenta dotarii necesare prestarii serviciilor propuse prin documentatia de atribuire, verificarea finalizandu-se printr-un proces-verbal.Se vor completa: -formularul declaratie privind utilajele, instalatiile, etc. -formularul declaratie cu dotarile tehnice specifice.
4.Resurse umane ? Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ? formularul model, informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune (care este strict necesar pentru indeplinirea contractului) sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant ? formular model RUP. -Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile (tehnologii) pentru indeplinirea contractului de servicii - pentru care se va prezenta o lista cu numele si calificarile profesionale, insotita de CV-uri. Ofertantii au obligatia sa asigure cel putin un responsabil tehnic cu prestarea serviciilor, pentru care va prezenta CV-ul .
1.Standarde de asigurare a calitatii - Se vor prezenta documentele de certificare (sau documente care sa ateste ca certificarea este in derulare) a sistemului de management al calitatii, conform cerintelor standardului ISO 9001, sau echivalent.
2.Standarde de mediu - Se vor prezenta documentele de certificare (sau documente care sa ateste ca certificarea este in derulare) a sistemului de management de mediu, conform cerintelor standardului ISO 14001, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
23964
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.10.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2012 10:30
Locul: EMC Motru, sala de licitatie
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua oferta de pret depusa in plic sigilat, castigator fiind declarat ofertantul cu oferta cea mai mica de pret.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie EMC Motru
Adresa postala: str.Calea Severinului, nr.19, Municipiul Motru, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 374178252, Fax: +40 253410035
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2012 08:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer