Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si intretinere statii de transformare


Anunt de participare (utilitati) numarul 138282/20.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG-JIU - EMC MOTRU, CALEA SEVERINULUI NR.19, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: birou atribuire contracte, Tel. +40 253410022, In atentia: ing. Marinela Coman, ing: Florian Groza, Email: [email protected], Fax: +40 253410035, Adresa internet (URL): www.snlo.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate sub autoritatea M.E.C.M.A.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatii si intretinere statii de transformare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: EMC Motru- cariera Rosiuta
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii si intretinere statii de transformare in vederea mentinerii functionarii echipamentelor electrice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de reparatii si intretinere statii de transformare -4 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 40, 040RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
800 lei perioada de valabilitate a garantiei de participare este de de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante-original;b) ordin de plata in contul autoritatii contractante ( RO026 RZBR 0000 0600 1468 1554 Raiffeisen Bank -Sucursala MOTRU);c) fila CEC, cu conditia confirmarii de catre banca emitenta;d) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original, in cuantumul si pentru o perioada de 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Pentru IMM-uri, se aplica Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse.Autoritatea contractanta are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, conform art.87 HG 925/2006 va fi de 10% (5% pentru IMM-uri) din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin urmatoarele forme : -scrisoare de garantie bancara sau emisa de o societate de asigurari prezentata in original(constituie anexa la contract)-formular ; -prin retineri succesive din plata facturilor partiale, in conformitate conform Art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 modificata prin HG 1045/27.10.2011(contul se deschide numai la unitatea Trezoreriei Statului). Restituirea garantiei de buna executie se face conform art. 92, alin.4 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 90 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul EMC MOTRU
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 , conf. formular atasat formular 12A- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, conf. formular atasat- formular 12B- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in baza Ordinului 314 din 12.10.2010, cf. formular atasat- formularul 26- Completare si semnare Formular neincadrarea in prevederile art. 691, conf. formular atasat - formular 27. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu numele si functia : Director EMC Motru ? Dr.ing. Rabu V. Vasile, , Director Economic - ec.Ion Dondera, Director Tehnic - ing. Sorin Iovan, Ing.Sef Energetic ?ing. Gabriel Caranda, Sef Departament Achizitii publice- ec. Dumitru Mantog, Consilier Juridic Ion Petcu, responsabil procedura ? ing. Marinela Coman - Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, din care sa reiasa structura actionariatului si obiectul de activitate(obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN) in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?? conformitate cu originalul?? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. Autoritatea contractanta va solicita pentru conformitate documentul in original/copie legalizata ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire. Se va completa formularul 12 C.- atestat ANRE ca agent economic pentru proiectare si executia de lucrari in instalatii electrice de medie tensiune.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
22710
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2012 08:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2012 10:00
Locul: EMC Motru, Calea Severinului nr.19, Motru, jud. Gorj -etaj III, sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele nominalizate prin dispozitia directorului autoritatii contractante, persoanele imputernicite ale operatorilor economici participanti la procedura de achizitie publica
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
oferte admisibile cu acelasi pret, se va solicita reofertarea in plic inchis, numai daca acele oferte au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudeca oferta castigatoare.Autoritatea contractanta va solicita detalii, precizari sau confirmari privind documentele obligatorii de calificare, in perioada evaluarii ofertelor depuse pentru atribuirea contractului. Ofertantii au obligatia sa depuna documentele solicitate prin Fisa de Date sau in conformitate cu Art.11, alin.4 si alin.5 din HG 925/2006 In cazul in care unul sau mai multi ofertanti au omis sa prezinte anumite documente , acestea se vor depune avand in vedere prevederile art.78 din HG 925/2006 In conformitate cu Art.80, alin. 1 din HG 925/2006 ?Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerata neconforma?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EMC MOTRU -birou legislatie
Adresa postala: str.Calea Severinului, nr.19, Municipiul Motru, jud. Gorj , ,Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel. +40 253410022, Fax: +40 253410035
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2012 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer