Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si intretinere TIH - 445 DH - E.M.C. Berbesti


Anunt de participare (utilitati) numarul 138538/31.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu - Exploatare Miniera de Cariere Berbesti
Adresa postala: str. Principala, nr. 1, jud. Valcea, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii Publice, Tel. +40 250869340, Fax: +40 250869338
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu - Exploatare Miniera de Cariere Berbesti
Adresa postala: str. Principala, nr. 1, jud. Valcea, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii Publice, Tel. +40 250869340, Fax: +40 250869338
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu - Exploatare Miniera de Cariere Berbesti
Adresa postala: str. Principala, nr. 1, jud. Valcea, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii Publice, Tel. +40 250869340, Fax: +40 250869338
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni ? capital de stat ? activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatii si intretinere TIH - 445 DH - E.M.C. Berbesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Locatia operatorului economic prestator
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii si intretinere TIH - 445 DH - E.M.C. Berbesti.
Valoarea estimata pana la 31.12.2012 este de 9390 lei si reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri( in functie de care se vor elabora si evalua ofertele).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de reparatii si intretinere TIH - 445 DH - E.M.C. Berbesti
Valoarea estimata fara TVA: intre 9, 390 si 11, 390RON
II.2.2) Optiuni
Da
Aplicarea prevederilor art. 6, alin. (3), din HG nr.925/2006, actualizat la zi.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 187lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerii ofertei.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) Instrument de garantareemis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original ? Formularul 11. b) Ordin de plata in contul autoritatii contractante nr. RO17RZBR0000060014679194 deschis la Raiffeisen Bank - Agentia HOREZU;c) Lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante. Garantie de buna executie este de 6% din pretul contractului, fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie: a)De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; b) Depunerea la casierie a unor sume in numerar;c) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform HG 1045/2011.Eliberarea/restituirea garantiei de buna executie: autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii integralede catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Modalitati de finantare: alte surse (surse proprii).Modalitati de plata: plata se face prin modalitati legale de plata in termen de 90 de zile de la primirea facturii de la prestator.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 ? FORMULARUL 12A; Declaratie pe propria raspundere sau alte documente echivalente din care sa rezulte ca operatorul economic ofertant nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006 ? FORMULARUL 12B; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - FORMULARUL 69^1. Persoane cu functii de decizie din cadrul E.M.C. Berbesti, privind procedura de atribuire: - ing. Boldor Flitan Corneliu ? Director, - ec. Ilinca Dumitru ? Director economic, - ing. Betivu Marin ? Sef Departament Achizitii Publice, - ing. Balasoiu Ion? Director tehnic, - ing. Ghinea Adrian ? Ing. sef mentenanta mecanica, - ing. Dican Nicolae ? Sef Cariera Alunu, - ing. Duta Gheorghe ? Ing. sef adjuct mecanic - Cariera Alunu; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform prevederilor Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010 - FORMULARUL 12 J; Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? FORMULARUL 12C. 1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, copie legalizata, copie lizibila conforma cu originalul. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
2. Operatorul economic trebuie sa fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor Legii nr. 64/2008, art. 14, lit. c si prescriptiei tehnice PT R1 ? 2010, actualizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? Se va prezenta Fisa de informatii generale. Cifra mediede afaceri globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 9000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? Informatii privind experienta similara: - Ofertantul va prezenta cel putin un document/contract/proces verbal de receptie, care sa confirme prestarea de servicii similare in ultimii 3 ani in valoare de minim 4000 lei. - Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 2 ? Resurse umane: - Lista persoanelor de care ofertantul dispune pentru indeplinirea contractului de servicii , cu precizarea numelorsi calificarilor profesionale. Operatorul economic trebuie sa dispuna de personal calificat si instruit in acest scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate.- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 3 ? Resurse tehnice: - Lista cu echipamentul tehnic, utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 4 - Informatii privind subcontractantii (daca este cazul).
Cerinta nr. 1 ? Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau echivalent.
Cerinta nr. 2 -Certificarea sistemului de management al calitatii pentru protectia mediului ISO 14001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2012 10:30
Locul: E.M.C. Berbesti - Dep. Achizitii Publice - Sala de licitatii - str. Principala, nr. 1, loc. Berbesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajerii ofertelor. Valoarea estimata a contractului fara TVA, este de 9390 lei. Valoarea estimata totala cu suplimentare (4 luni 2013), fara TVA, este de 11390 lei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EXPLOATAREA MINIERA DE CARIERA BERBESTI ? Departament Achizitii Publice
Adresa postala: str. Principala, nr. 1, jud. Valcea, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Tel. +40 250869340, Fax: +40 250869338
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2012 14:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer