Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si intretinere TIH-uri 445 cu firma autorizata ISCIR


Anunt de participare (utilitati) numarul 146591/16.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Leata Alina, Tel. +40 374171120/ +40 374171127, In atentia: Leata Alina, Email: [email protected], Fax: +40 253222015, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de reparatii si intretinere TIH-uri 445 cu firma autorizata ISCIR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In activitatea de extractie a carbunelui prin exploatarile miniere din bazinul minier al Olteniei, este necesar a se asigura intretinerea si functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor de ridicat din dotare, in cazul de fata TIH- Tractor cu incarcator hidraulic-, conform legislatiei in vigoare si prevederilor ISCIR. Scopul achizitiei: intretinere, verificare, service pentru functionare in conditii de maxima siguranta precum si prelungirea duratei de viata prin repararea mecanismelor, a instalatiei electrice, dispozitivelor de siguranta, a constructiei metalice, in final fiind autorizate ISCIR.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531400-0 - Servicii de reparare si de intretinere a macaralelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatii si Intretinere, TIH 445 cu firma autorizata ISCIR- UMC Berbesti- cariera Alunu sicariera Seciuri?(13.000, 00lei).valoarea estimata este cuprinsa in Intervaul : min. 13.000, 00 max. 16.500, 00;Note: - valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri ( in functie de care se va elabora si evalua oferta), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilei suplimentari.
Valoarea estimata fara TVA: intre 13, 000 si 16, 500RON
II.2.2) Optiuni
Da
HG 925/2006, art.6, alin. 3 prelungire 4 luni in anul 2014.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este 240, 00 lei .Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta (curs BNR): 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor.Se poate depune in contul RO49RNCB0149034562550007 BCR Sucursala Gorj.Perioada de valabilitate: cel putin egala cuperioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor).Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau-depunere in numerar la casieria autoritatii contractanteRetinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii);Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Modalitatile legale de plata in functie de disponibilitatile achizitorului, in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturilor la subunitatea beneficiara
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 12A
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formularul 12B-Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAPnr. 314/12.10.2010- formularul nr. 3
-Declaratie pe propria raspundere privindneincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Director ? Antonie Daniel ; Director Economic ?Ghimis Vasile; Director Tehnic-Badescu Alin Aristide; Director Achizitii Publice ? Mocioi Dumitru; Responsabil ISCIR Duica Constantin, Sef Birou ACLS ?Oita Vasile, Serviciul ACLS ? Leata Alina - formularul nr. F2 Pentru persoane juridice/fizice romane:
-Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea conform cu originalul.
-Societarea ofertanta trebuie sa fie autorizata de catre ISCIR conform PT-R1/2010( prescriptia tehnica) si Legea 64/2008 cu modificarile si completarile ulterioare..
Pentru persoane juridice/fizice straine:
-Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cerinta 1. Situatia financiara a ofertantului.
cerinta 2. media cifreiglobalade afaceri globala pe ultimii 3 ani, sa fie cel putin egala cu 26.000, 0 lei.
Modalitatea de indeplinire
1. se va prezenta situatia financiara incheiata la 31.12.2012, vizata si inregistrata conform reglementarilor in vigoare ale Ministerului Finantelor- Bilant contabil la 31.12.2012.
2.Se va prezenta Fisa de informatii generale (formularul nr. B2). Echivalenta leu/alta valuta luata in calcul de catre ofertant la calcularea nivelului pentru cifra de afaceri va fi cea stabilita pe baza cursurilor medii anuale publicate de Banca Nationala a Romaniei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cerinta 1. Informatii privindexperienta similara -prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, in valoare, cel putin egala cu 13.000, 00cerinta 2. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractuluicerinta 3. Informatii privind dotarea tehnica minima solicitatacerinta 4. informatii privind subcontractarea, conf. art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
cerinta 5 . Informatii privind asocierea in vederea prestarii serviciului
Modalitatea de indeplinire
1.formularul B3 .Ofertantul va prezenta certificate/documente/contracte/copii de pe parti relevante ale contractelor/recomandare/proces verbal de receptiecare sa confirme prestarea de servicii similare duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani .Pentru echivalenta leu/alta valuta (daca este cazul), se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei .Formularul 12E - Lista principalelor prestari din ultimii 3 ani; lista trebuie sa cuprinda serviciiprestate si duse la bun sfarsit de catre ofertant in ultimii 3 ani, in baza a cel putin un contract sau maxim 3 (trei) contracte, servicii in valoare/ valoare cumulata de minim 13.000, 00 lei.
2.Formular 12 I- Declaratie privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii. Cerinte minime de indeplinit : se solicita prezentarea personalului calificat pentru meseriile de: sudor, electrician, lacatusi mecanici- personal muncitor autorizat ISCIR- conform PT R1/2010 ( responsabil cu supravegherea serviciilor RSL, responsabil tehnic cu sudura- RTS) ? informatie necesara pentru a demonstra ca ofertantii au personalul pregatit pentru astfel de interventie.3. Se va completa formularul 12 H - Declaratie referitoare la echipamentele tehnice. Cerinta minima de indeplinit: sa demonstreze ca vor asigura SDV-istica specializata pentru fiecare tip de interventie, reparatie, verificare necesare conform tehnologiei prevazuta in caietul de sarcini . Se enumera : aparat de verificare zgomot si trepidatii, dispozitive de echilibrare dinamica, ceas comparator, stand de probe pentru reglarea pompei de injectie, stand de probe pentru reglarea sistemului de franare, dotare pentru efectuarea controlului US si cu lichide penetrante.Toate acestea pot sa fie demonstrate prindotare proprie , inchiriere sau alta forma, pentru care se va completa declaratia de disponibilitate.
4. Se va completa (dupa caz) formularul 12 G, insotit de lista cuprinzand subcontractantii, cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate si a datelor de recunoastere a subcontractantilor propusi.Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
5. Se va prezenta , , Acordul de asociere " Formular F1.
Cerinta nr. 1 -Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 editia 2008 sau similara.
Cerinta nr. 2 -Certificare a sistemului de management al mediuluiISO 14001 editia 2005 sau similara.
Modalitatea de indeplinire
1.Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 editia 2008 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
2.Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management de mediu pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator protectiei mediului. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2013 10:00
Locul: DIVIZIA MINIERA Tg.-Jiu, str.T.Vladimirescu, nr. 1-15, et. 3, Directia Achizitii-Sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.-Eventualele amendamentela clauzele contractuale specificedin Proiectul de contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulateulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea economica/tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele economice/ tehnice si profesionale invocate. ( Formular Angajament 1 si 2- Tert sustinator tehnico-profesional).-Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ServiciulJuridic al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, jud. Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 15:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer