Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii si intretinere vehicule si echipamente din dotarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 Bucuresti ? Lot 2 si Lot 5


Anunt de participare numarul 146379/10.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Adresa postala: SOS.ELECTRONICII, NR.44, SECTOR2, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA NEGRU, Tel. +40 212527789, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212527977, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii si intretinere vehicule si echipamente din dotarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 Bucuresti ? Lot 2 si Lot 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Atelierul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 487, 479 si 1, 421, 077RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Estimat minim 5 contracte in limita bugetului alocat.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cantitatile minime si maxime pe loturi se regasesc in Lista cu cantitati minime si maxime .
Lot 2 - TRACTOARE SI REMORCI
Valoarea estimata fara TVA: intre 318.701 si 975.573 RONValoarea estimata fara TVA cel mai mare contract subsecvent 318.701 RON
Cant. min.1130 ore Cant. max.3760 ore
Lot 5 - UTILAJE DE PROVENIENTA STRAINA
Valoarea estimata fara TVA: intre 168.778 si 445.504 RONValoarea estimata fara TVA cel mai mare contract subsecvent 168.778 RON
Cant. min.1.125 ore Cant. max. 3.750 oreAchizitia de servicii de reparatii si intretinere vehicule si echipamente din dotarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 Bucuresti ? LOT 2/LOT 5, utilizand punctele de lucru ale prestatorului. Piesele de schimb, subansamblurile si consumabilele vor fi asigurate de prestator.
Cantitatile maxime estimate se regasesc in Anexa nr. 14 la Formularul de oferta (Anexa nr. 13).
Conform art. 66 lit. e) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cantitatile minime si maxime pe care autoritatea contractanta
le stabileste initial in documentatia de atribuire, si ulterior in acordul-cadru, reprezinta estimari ale unor cantitati care ar putea fi solicitate pe
durata intregului acord-cadru, si nu cantitatile exacte care vor fi achizitionate, acestea din urma putand fi mai mici, egale, sau mai mari
raportat la cele estimate, in functie de necesitatile efective ale promitentului-achizitor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
42124100-5-Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 2 - TRACTOARE SI REMORCI-26 bucati conform Anexa 1.
LOT 5 - UTILAJE DE PROVENIENTA STRAINA 23 bucati conform Anexa 1.
Se recomanda ofertantilor vizitarea parcului auto, la adresa sediului autoritatii contractante, pentru a evalua pe proprie raspundere,
cheltuiala, riscul si datele necesare pentru elaborarea ofertei.
Cantitatile minime si maxime pentru necesarul de ore aferente prestatiilor cat si necesarul pentru piese de schimb pentru fiecare lot in parte
se regasesc Lista cu cantitati minime si maxime atasata la prezenta fisa de date a achizitie-sectiunea documentatie de atribuire, cat si in
caietul de sarcini.
? Lot 2 (Tractoare si remorci)
Anul/ Numar ore manopera min./Numar ore manopera max.
2.013 / 290 / 9402.014 / 280 / 9402.015 / 280 / 9402.016 / 280 / 940Total / 1.130 / 3.760? Lot 5 (Utilaje de provenien?a straina)Anul/ Numar ore manopera min./Numar ore manopera max.
2.013 / 285 / 9372.014 / 280 / 9392.015 / 280 / 9372.016 / 280 / 937Total / 1.125 / 3.750
Valoarea estimata fara TVA: intre 487, 479 si 1, 421, 077RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare Lot 2=9.800 lei, Lot 5 = 4.500lei; Valabilitatea garantiei - 90 de zile. Garantia de participare se poate constitui prin: OP, scrisoare de garantie bancara Anexa nr.28 ? Model instrument de garantare pentru participare, sau instrument de garantare emis in conditiile legii, cu valabilitate 90 zile calendaristicede la data limita a depunerii ofertelor. Contul in care se depune garantia de participare: in contul deschis la Trezoreria Sector 2, nr. RO53TREZ7025006XXX000200, cod fiscal 4266260. Viramentul bancar trebuie confirmat de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. Orice oferta care nu este insotita de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata, va fi respinsa in cadrul sedintei de deschidere conform art. 33 alin 3 din HG 925/2006 actualizata.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta(in cazul in care garantia va fi constituita in alta moneda) se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In masura in care un ofertant inainteaza o contestatie, iar C.N.S.C. respinge contestatia, autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare si va retine contestatorului suma de: Lot 2-4.755, 57 lei; Lot 5- 4.225, 5 lei. Garantia de participare se va prezenta separat intr-un plic separat, marcat cu numele ofertantului si cu mentiunea: ? Servicii de reparatii si intretinere vehicule si echipamente din dotarea Administratiei Domeniului Public Sector 2 Bucuresti ? Lot ???..?. 5% sau 2, 5% pt IMM din valoarea contractului subsecvent fara tva, pentru perioada de cel putin 3 luni de la finalizarea serviciilor prestate sise va constitui prin: -scrisoare de garantie bancara;
-instrument de garantare emis in conditiile legii de o de o societate de asigurari;
-retinerisuccesive din sumele datorate pentru facturi partiale prin deschidere cont la Trezoreria Sector 2.Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie a contractului in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator aobligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile la art. 180 din OUG 34/2006, aprobata
prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Completare Anexa nr.19.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G.nr.34/2006 ? Completare Anexa nr. 20;Prezentarea in original, in copie certificata de ofertant ?Conform cu originalul?, cu semnatura si stampila, sau copie legalizata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele:
-Certificatul de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat consolidat eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat;
- Certificatul de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor catre Bugetul Local eliberat de Primarii- Directia taxe si impozite locale.
Conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314 / 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta - se va complete Anexa nr.22.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile la art. 69^1 din OUG 34/2006- Anexa nr.23.
Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante membrii ai comisiei de evaluare sunt: Lemnaru Cristian, Buturca Mihai; Cioaba Alexandru; Negru Daniela; Francu Mircea; Ionescu Ilie. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie certificata de ofertant ?Conform cu originalul?, cu semnatura si stampila. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Din Certificat trebuie sa rezulte datele cele mai importante, dupa cum urmeaza:
- denumirea operatorului economic si datele de identificare;
- codul unic de inregistrare;
- sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
- structura actionariatului;
- numele persoanelor imputernicite sa reprezinte operatorul economic;
- domeniul de activitate principal;
- domeniile de activitate secundare;
- situatia societatii (ex: daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
Avand in vedere art 181 lit.a)/OUG 34/2006 autoritatea are dreptul de a exclude din procedura un operator care a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul ?sindic.
Aut.Contr. va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie cu mentiunea , ,conform cu originalul??
Se va prezenta Autorizatie RAR pentru clasa I, a II-a si a IV-a de autorizare, conform dispozitiilor Ordonantei 82/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (LegeaNr. 51/2013), valabila la data limita de depunere a ofertei.
Se va depune in copie legalizata/copie cu mentiunea , ,conform cu originalul?? dovada autorizarii RAR
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1:
Ofertantul trebuie sa prezinte informatii generale privind cifra de afaceri
globala in ultimii trei ani. Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat.
Data de referinta pentru care se determina cifra de afaceri precum si data de echivalenta a Ron/Euro la cursul BNR (http: //www.cursbnr.ro/) este 31.12. a fiecarui an declarat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa: Anexa nr.4 ? Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similaraCerinta 1: Dovada experientei similare, respectiv o lista a principalelorprestari de servicii similare ?i sau furnizari de piese efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare si sau furnizare , beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Nu se solicita o anumita valoare, perioada de prestare/furnizare de piesesau un anumit nr. de beneficiari pentru a fi calificat.
Experienta similaraCerinta 2: Dovada prestarilor de servicii similare sau a furnizariiconfirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta 3: Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si informatiireferitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul in vederea asigurarii calitatii pentru clasa I, a II-a si a IV-a de autorizare RAR conform cerintelor Ordonantei 82/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (LegeaNr. 51/2013), valabila la data limita de depunere a ofertei.
Informatii privind subcontractantii ? daca este cazul
Cerinta 4: Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti. In cazul in care parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit trebuie sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, operatorul economic are obligatia de a preciza partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Asociati ? daca este cazul
Informatii privind asociatii
Angajamente de sustinere ? daca este cazul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii ?i sau furnizari de produse in ultimii 3 ani? Anexa 7.Se vor prezenta parti relevante de contract sau proces verbal de receptie (final/partial) sau document constatator, in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul? sau propria declaratie a operatorului economic.Se vor completa formularele: Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice ?
Anexa 5Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si
al cadrelor de conducere - Anexa nr. 6
Informatii referitoare la personalul de conducere ? Anexa 8Se vor completa formularele: Anexa nr. 9 ? Model declaratie subcontractanti siAnexa nr.26 ? Model Acord de SubcontractareAnexa nr. 15 ? Model ACORD DE ASOCIERE, Anexa nr.15 a ?Declaratie privind legalizarea asocierii si Anexa nr.15 b ?Declaratie privind partile din contract indeplinite de asociatiCompletare Anexa nr. 11 ? Declaratie tert sustinator tehnic siprofesional ? dotari sau Anexa nr. 12? Declaratie tert sustinatortehnic si profesional ? personal, angajament privind sustinereatehnica si profesionala a ofertantului/candidatului/grupului deoperatori economici.Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatuluipoate fi sustinuta, pentru indeplinirea acordului- cadru, si de oalta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existenteintre ofertant/candidat si persoana respectiva in conformitate cuart.190 alin.1, 2 si 3 din OUG nr.34 /2006, cu modificarile sicompletarile ulterioare. In cazul in care ofertantul/candidatul isidemonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sisustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), decatre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedisustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unuiangajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune ladispozitia candidatului/ ofertantului resursele tehnice siprofesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnicasi profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determinaexcluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si art 181cat si neincadrarea in prev. Art 69 ^1.Completarea de catre sustinator : Anexa nr.19 ? Declaratieprivind eligibilitatea , Anexa nr.20 ? Declaratie privindneincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, Anexa nr.23 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de garantie pentru serviciile prestate
15%
Descriere: Perioada de garantie acordata serviciilor prestate
Punctaj maxim componenta tehnica: 15
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1)Invitatia de participare va fi transmisa pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile;2) Se reoferteaza numai pretul total;3) Nr.de runde ale licitatiei electronice: 1;4) Daca ofertantul nu modifica in cadrul fazei de l.e., oferta ramane valabila oferta depusa initial;5) Licitatia electronica va incepe la cel putin doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;6) Durata unei runde: 1 (una) zi;7) In termen de 48 de ore de la finalizarea l.e., se va depune Formularul de oferta aferent noii valori, insotit de Anexa nr.1 si de o scrisoarede inaintare;8)In cazul in care se constata ca doua oferte clasate pe locul I au punctaje egale, se va solicita reofertarea in plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.10.2013 10:00
Locul: Sos.Electronicii, nr.44, Sector 2 , Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai operatotrilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca doua oferte clasate pe locul I au punctaje egale, se va solicita reofertarea in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADP Sector2
Adresa postala: Sos.Electronicii , nr.44, sector 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023254, Romania, Tel. +40 212527789, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212527977
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 08:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer