Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de reparatii utilaje aflate in dotarea Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral


Anunt de participare numarul 141890/09.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Bazinala de Apa DobrogeaLitoral
Adresa postala: CONSTANTA STR MICEA CEL BATRAN NR 127, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900592, Romania, Punct(e) de contact: MIRELLA OANCEA, Tel. +40 241673036, Email: [email protected], Fax: +40 241673025, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de reparatii utilaje aflate in dotarea Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Constanta si Tulcea
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 392, 000 si 735, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual, minim: anul1:80000 lei, anul2:92000 lei, anul3:104000 lei, anul4:116000 lei; maxim: anul1:150000 lei, anul2:172500 lei, anul3:195000 lei, anul4:217500 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii utilaje aflate in dotarea Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral, conform caiet de sarcini
Cantitatile minime pentru fiecare an vor fi de 15% din parcul (numarul) de utilaje, iar cantitatile maxime pentru fiecare an vor fi de 30% din parcul (numarul )de utilaje
Normele de timp minime si maxime, pentru fiecare an, vor fi cele precizate in fisele tehnologice de reparatii aferente fiecarui utilaj.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de reparatii utilaje aflate in dotarea Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral conform specificatiilor din caietul de sarcini si fisele tehnologice de reparatii.
Valoarea estimata fara TVA: intre 392, 000 si 735, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
14.700 LEI Garantia trebuie sa fie valabila pentru o perioada cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei de participare: a) Scrisoare de garantie bancara in conformitate cu modelul anexat (Formular 14), scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari, sau orice alt instrument de garantare emis in conditii legale b)Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO98TREZ2315005XXX006429, deschis la Trezoreria Constanta, CUI 23877359 c)Numerar la casieria autoritatii contractante In cazul neprezentarii dovezii de constituire a garantiei de participare asa cum a fost solicitata, ofertantul va fi declarat respins in cadrul sedintei de deschidere.Pentru IMM, cuantumul garantiei de participare se reduce cu 50 %in conformitate cu Legea nr.346/2004. In cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC respinge contestatia depusa ca nefondata, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare in conformitate cu art. 278^1 din OUG. 34/2006, respectiv suma de 4.515lei. 10% din valoarea contractului subsecvent fara TVA In conformitate cu prevederile art.89 alin.2 din HG nr.925/2006, Garantia de buna executie se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, scrisoare emisa de o societate de asigurari, sau alt instrument de garantare emis in conditii legale.Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Pentru IMM, cuantumul garantiei de participare se reduce cu 50 %in conformitate cu Legea nr.346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII ABADL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareSe va completa Formular 12, daca este cazul
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180din OUG nr.34/2006Se va completa formular 3 in original de ofertant/asociat, tert sustinator, daca este cazul
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG nr.34/2006Se va completa Formular nr.6 in original de catre Ofertant, fiecare membru al asocierii, terti sustinatori si subcontractanti ai Ofertantului
- Pentru completarea declaratiei: persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante ABADL, sunt: - Director ?Marian Mitrea
- Director economic ? Adela Mihalcea
- Director Tehnic Dezvoltare Investitii ? Stelica Hagi
- Constantin Sava, Mirella Oancea, Raluca Tache, Nicusor Buzgaru-Achizitii, Gabriela Constantinescu-comp.Juridic, Ionel Mitrea-comp.Mecano-energetic, Gheorghe Grigorescu, Nicolae Spau-coloana AutoCerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006
Se va completa formular 4 in original de ofertant/asociat si tert sustinator, daca este cazul, pentru lit. a, c1, d
Cerinta nr. 4
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de statSe vor prezenta certificate constatatoare emise de autoritatile competente in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc.- la plata, daca este cazul (copii legalizate sau copii conform cu originalul).
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat.
Cerinta nr. 5
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local
Se vor prezenta certificate constatatoare emise de autoritatile competente in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc.- la plata, daca este cazul (copii legalizate sau copii conform cu originalul).
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat.
Cerinta nr. 6
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta
Se va completa Formular 2 in original de catre ofertant/asociat
Cerinta nr. 7
Calitatea de participant la procedura
Se va completa Formular 5 in original de catre ofertant/asociat, subcontractant
Cerinta nr.8
Declaratie privind indeplinirea criteriilor de calificare
Ofertantul poate utiliza de facilitatea prevazuta la Art.11 din HG 925/2006, modificata si completata, caz in care se va prezenta Formularul 19 completat in original.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat Cerinta 1: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, Autorizatie de functionare/altele echivalente
Prezentare Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, sau document echivalent, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, din care sa rezulte: ? obiectul de activitate ? reparatii vehicule
Pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este rezident), cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, dincaresarezulteobiectulde activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii
Documentele vor fi insotite de traducerea acestora, in limba romana, de catre un traducator autorizat.
Se va prezenta de catre ofertant/asociat, tert sustinator.
Cerinta 2: Cerinta nr. 4
Autorizatie RAR pentru reparatii marcile Roman, Man si Komatsu, ce fac obiectul procedurii, valabile la data depunerii ofertelor, conf.Ord.MT 2131/2005, Lg.222/2003, OUG 82/2000, Lg.449/2003, in copie legalizata sau copie conform cu originalul Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita cumulativ de grupul de asociati
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani sa fie mai mare sau egala cu 400.000 lei
Ofertantul care se incadreaza in categoria IMM va prezenta, anexat Formularului pentru garantie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004
Se vor prezenta documente suport (ex bilanturi contabile, vizate si inregistrate)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular 7 in original de catre ofertant/asociatAtunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita cumulativ de grupul de asociati.Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual de schimb valutar Euro ? RON publicat de Banca Nationala a Romaniei pe site-ul: www.bnr.roDaca este cazul Formular Nr.15, care este un angajament ferm in forma autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani-prezentare cel putin un document/parti relevante contract/proces verbal de receptie, din care sa reiasa ca ofertantul a prestat servicii similare celor care fac obiectul contractului in valoare de cel putin 200.000 lei
Cerinta nr. 2
Recomandari/documente constatatoare din partea beneficiarilor pentru contractele prezentate pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind efectivul mediu anualalpersonalului si al cadrelor de conducere
Cerinta nr.4
Autorizatie ISCIR pentru reparatii macarale, motostivuitoare, valabila la data depunerii ofertelor, conf.Lg.64/2008
Cerinta 5
Asigurarea cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea contractului, respectiv minim urmatoarele: Tester defectatie motoare, cu softurile aferente - Analizor gaze si opacimetru Stand verificare geometrie roti Stand verificare sistem franare Stand probat pompe injectie Stand probe cilindri hidraulici Instalatie de vopsit industriala Vopsitorie auto, dotata cu cabina de uscare Masini unelte (strunguri universale, masina de alezat si frezat, masina de danturat, masina de rectificat-plan si interior, strung carusel ) Instalatie de sudura Se vor prezenta documente suport din care sa reiasa ca ofertantul dispune (in dotare proprie, prin contracte sau acorduri de inchiriere) de utilaje, echipamente tehnice si mijloace de transport care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii
Cerinta 6
Asigurarea cu utilaje, instalatii, echipamente tehnice necesare pentru indeplinirea contractului, respectiv minim urmatoarele: Instalatie si procedura autorizata de sudura in aluminiu. Hala reparatii utilaje dotata cu pod rulant- min 12, 5 to Atelier mobil pentru diagnosticare si reparatii in teritoriu Rampa de verificare Se vor prezenta documente suport din care sa reiasa ca ofertantul dispune (in dotare proprie, prin contracte sau acorduri de inchiriere) de utilaje, echipamente tehnice si mijloace de transport care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii
Cerinta 7
Informatii privind subcontractantii, daca este cazul
Cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii
Prezentare certificat ISO 9001 sau echivalent
Cerinta nr. 2
Standarde de asigurare a protectiei mediului
Prezentare certificat ISO 14001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formular 8 +tabel si formular 9Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual de schimb valutar Euro ? RON publicat de Banca Nationala a Romaniei pe site-ul: www.bnr.roAtunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita in totalitate de catre unul din asociati.Daca este cazul Formular Nr.15, care este un angajament ferm in forma autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinereaRecomandari, documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor contractualeSe va completa formularul 10 de catre ofertant/asociatAutorizatie ISCIR pentru reparatii macarale, motostivuitoare, in copie legalizata sau copie conform cu originalul Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita cumulativ de grupul de asociatiSe va completa formularul 20Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita cumulativ de grupul de asociatiDaca este cazul Formular Nr.16, care este un angajament ferm in forma autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea si Formular nr. 17 (Declaratie tert sustinator tehnic si profesional).Se va completa formularul 20Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita cumulativ de grupul de asociatiDaca este cazul Formular Nr.16, care este un angajament ferm in forma autentica, semnat de catre persoana care garanteaza sustinerea si Formular nr. 17 (Declaratie tert sustinator tehnic si profesional).Se va completa formular 11 in original, daca este cazulCertificat de atestare ISO9001 sau echivalent pentru managementul calitatii, in copie conform cu originalul.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociatCertificat de atestare ISO 14001 sau echivalent pentru managementul de mediu, in copie conform cu originalul.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ob.proc.de reofertare: pretul.Nu exista limite.Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi.Licitatia se va finaliza dupa desfasurarea rundei 1 a licitatiei electronice.Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 Licitatia electronica va incepe la trei zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde: 1 zi.Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF. Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante Formularul de oferta completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.03.2013 12:00
Locul: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, Constanta, str.Mircea cel Batran nr.127
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare si reprezentantii imputernici ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul-cadru. Reluarea competitiei se va face prin reofertarea pretului si aplicarea criteriului de atribuire stabilit in prezenta fisa de date achizitiei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art.2562 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic si contencios-Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral
Adresa postala: str.Mircea cel Batran nr.127, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900592, Romania, Tel. +40 241673036, Fax: +40 241673025
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2013 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer