Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de revizie, intretinere si mentinere in stare de functionare a instalatiilor fixe de cantarire din mers a vehiculelor rutiere


Anunt de participare numarul 112185/26.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ
Adresa postala:  Str. DECEBAL nr. 128, Localitatea:  CLUJ-NAPOCA, Cod postal:  400205, Romania, Punct(e) de contact:  DIRECTIA ACHIZITII, Tel. 0264432415, In atentia:  ing. Ambrozie Fodor, Email:  [email protected], Fax:  0264432415, Adresa internet (URL):  www.drdpcluj.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ
Adresa postala:  Str. DECEBAL nr. 128, Localitatea:  CLUJ-NAPOCA, Cod postal:  400205, Romania, Punct(e) de contact:  DIRECTIA ACHIZITII, Tel. 0264432415, In atentia:  ing. Ambrozie Fodor, Email:  [email protected], Fax:  0264432415, Adresa internet (URL):  www.drdpcluj.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ
Adresa postala:  Str. DECEBAL nr. 128, Localitatea:  CLUJ-NAPOCA, Cod postal:  400205, Romania, Punct(e) de contact:  SECRETARIATUL DRDP CLUJ, Tel. 0264432415, In atentia:  ing. Ambrozie Fodor, Email:  [email protected], Fax:  0264432415, Adresa internet (URL):  www.drdpcluj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de revizie, intretinere si mentinere in stare de functionare a instalatiilor fixe de cantarire din mers a vehiculelor rutiere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: ACIPetea ? jud. Satu Mare ; ACI Halmeu ?jud. Satu Mare; ACI Bors ? jud. Bihor
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de revizie, intretinere si mentinere in stare de functionare a instalatiilor fixe de cantarire din mers a vehiculelor rutiere pentru loturile : Lot 1 ? Instalatii fixe de cantarire de tip ICMA 03M; Lot 2 ? Instalatii fixe de cantarire de tip SUPAWEIGH 4000
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50411000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-2 bucati ICMA 03 M in A.C.I. Petea - Jud. Satu Mare
-1 bucata ICMA 03 M in A.C.I. Halmeu -Jud. Satu Mare
-2 bucati SUPAWEIGH 4000 in A.C.I. Bors ? Jud. Bihor
Valoarea estimata fara TVA: 223, 369.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de :2.233, 69 lei ; Garantia de buna executie este in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA; IMM-urile beneficiaza de 50% reducere
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de Finantare : Buget de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat conform OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Acorduri de asociere;Angajament ferm (daca este cazul);Formular tip din care sa reiasa ca ofertantul, ofertant asociat sau subcontractantul nu se afla in situatiile prevazutede art. 181din OUG34/2006;Declaratie privind eligibilitatea art. 180 din OUG34/2006 modificata pentru ofertant;Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre statul Roman-eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget consolidat) si/sau tara in care este stabilit;Certificat privind plata impozitelor si taxele locale - eliberat de Primarii (Romania / tara in care este stabilit);Certificat de inregistrare in scopuri de TVA eliberat de MFP sau ANAF.;Acorduri de subcontractare(daca este cazul);Istoricul litigiilor;Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ;certificat de inmatriculare;certificat / ORC; Aviz pentru activitatea de reparare a instalatiilor de cantarire eliberat de Biroul Roman de Metrologie Legala; Acord/Autorizatie din partea producatorului instalatiilor de cantarire pentru a presta serviciile necesare instalatiilor de cantarire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii Bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului profesionalsau Scrisori de Bonitate din partea bancilor, valabile la data deschiderii;Bilantul contabil pe anul2009 , vizat si inregistrat la organele competente; Caziere fiscale, certificari ; sau echivalent;Declaratie pe proprie raspundere ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau altemijloace financiare suficiente pentru sustinereaderularii contractului pe o perioada de 90 zile;Angajament ferm ? (daca este cazul). Autoritatea contractanta solicita legalizarea acestuia (art. II, pct.25 din OUG 19/2009; art.11^1 alin3 si 4 / HG 925/2006 actualizata) .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri este de :446.738, 40lei, reprezentand 104.463, 56 euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale;O lista cu serviciile executate in ultimii 3 ani;Situatia resurselor de care dispune ofertantul si a celor care se vor aloca pentru contract;Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre asociati(daca este cazul;Contractele nominalizate ca experienta similara-Recomandare(Document constatator);Nominalizarea resurselor tehnice care vor fi utilizate la indeplinirea contractului;
Certificat ISO 9001 / 2000;sauCertificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene sau;Manualul calitatii, instructiuni, raport, act de control al unui organism de control sau audit pe anul 2008/2010, referitor la asigurarea calitatii de catre operatorul economic;Certificat ISO 18001/2001 sau Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene;Instructiuni de protectia si siguranta muncii sau orice alt document doveditor ca operatorul economic are implementat un sistem corespunzator; raport, act de control al unui organism de control sau audit pe anul;Declaratie pe propria raspundere ca va lua toate masurile necesare pentru respectarea cerintelor de SSMlapunctele de lucru temporare simobile si care este valoarea acestora Certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii activitatilor desfasurate in conformitate cu cerintele ISO 14001 / 2001;certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea / Certificate echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene; sau Statut, instructiuni privind calitatea mediului; raport, act de control al unui organism de control sau audit pe anul 2008/2010, referitor la asigurarea calitatii mediului de catre operatorul economic, etc.(art.194/OUG 34/2006).Declaratie pe propria raspundere ca vor fi respectate cerintele Standardului SA 8000
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara este de :111.684, 60lei, reprezentand 26.115, 89 euro
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.12.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.12.2010 10:00
Locul: sediul DRDP CLUJ, str. Decebal nr. 128 CLUJ-NAPOCA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatorii din partea Ministerul Finantelor (daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
C.N.A.D.N.R.SA organizeaza procedura de achizitie prin DRDP CLUJ
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stravropoleos nr. 6; Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +0213104642, Email:  [email protected], Fax:  +40213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel CLUJ
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea:  CLUJ-NAPOCA, Cod postal:  400205, Romania, Tel. 0264-593866, Email:  [email protected], Fax:  0264-593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI
Adresa postala:  Str. Decebal nr. 128, Localitatea:  CLUJ-NAPOCA, Cod postal:  400205, Romania, Tel. 0264432415, Email:  [email protected], Fax:  0264432552
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2010 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer