Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de salubrizare spatii, dormitoare si spalat lenjerie in subunitatile STFC Brasov si sediu STFC Brasov


Anunt de participare (utilitati) numarul 148293/29.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: Sucursala de Transport Feroviar de Calatori Brasov, Str. Iuliu Maniu nr. 45 A, Localitatea: Brasov, Cod postal: RO-500091, Romania, Punct(e) de contact: Birou Patrimoniu Achizitii, Tel. +40 733662672, Email: [email protected], Fax: +40 268477063, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de salubrizare spatii, dormitoare si spalat lenjerie in subunitatile STFC Brasov si sediu STFC Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Subunitati STFC si sediu STFC Brasov, conform caietului de sarcini cu anexa 1
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Durata contractului de achizitie publica: 12 luniGarantia de buna executie :5%Pretul este ferm si nemodificabil pe toata durata derularii contractului-12 luni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini - anexa 1
Valoarea estimata fara TVA: 180, 138.23RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
3.600 lei sau echiv.calc.la cursul leu/valuta stab de BNR valabil inainte cu 6 zile de data limita pentru depunerea ofertelor Gar de partic va fi valabila 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor;se exprima in lei si poate fi constituita prin scr de gar bancara in favoarea aut contractante in original Scr de gar bancara va fi emisa de o soc bancara si se va intocmi respectand modelul prevazut in Sect Formulare Dovada constituirii gar de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor conf art 86 alin(6)din HG925/2006, data de referinta.Prin OP in contul aut.contractante(RO48BPOS08002608298ROL01)deschis la BancPostBrasov Pe OP este obligatorie mentionarea denumirii si nr procedurii pentru care se constituie.Virament bancar/alt instrument de garantare emis in cond legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii gar de participare vor fi respinse.Aut contractanta are dreptul de a retine gar pentru participare, ofert pierzand astfel suma constituita, atunci cand se afla in urm.situatii: isi retrage oferta in perioada de valab a acesteia;oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie gar de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;oferta sa fiind stabilita castigatoare refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei Gar de partic se va returna numai dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data expirarii perioadei de valab a ofertei Restit gar de particip se va face in baza cererii depuse in orig de ofertant(Form M)in 3 zile lucratoare de la data indeplinirii conditiilor de restituire mentionate.In masura in care CNSC respinge pe fond contestatia aut contractanta va retine contestatorului in baza art.2781* alin(1)din OUG34/2006 din gar de participare suma de 1.801, 38lei. a)Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii :5 % din valoarea de atribuire a contractului. b) Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de servicii: - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, caz in care, contractantul are obligatia de a deschide, la Trezoreria Statului din cadrul org. fiscal competent, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante pe care il va alimenta initial cu 0, 5% din valoarea contractului fara TVA, conform art. 90, alin. 3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.-scrisoare de garantie se va intocmi respectand modelul prevazut in Sectiunea Formulare; - orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform art.90 alin.1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul, in conformitate cu art.11 alin.4) si 5) din H.G. 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
Situatia personala a ofertantului :
1.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- in original
2.Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A1 din Sectiunea Formulare ? in original;
3.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.691*) din O.U.G. 34/2006, completata in conformitate cu Formularul A2 din Sectiunea Formulare ? in original;
In vederea completarii acestei declaratii precizam persoanele din cadrul autoritatii contractante : Stegaru Ioan-Director, Sef Divizie Comercial- Cretu Gabriel, Muntean Olimpia Tatiana-Sef Serv.RUO, Cales Radu?Contabil Sef, Barla Irina-Sef Serviciu, Sef Serviciu Juridic ? Strilciuc Dumitru, Consilier Juridic- Tecusan Dana, Sef Serv.Tehnic-Olaianos Victorita, Rusu Adrian-Sef Birou Patrimoniu Achizitii, Grozea Mihai-Instructor regional, Stanea Marius-Inginer, Hariton Lucian-Sef Serv.Comercial, Nechitelea Adriana-Revizor Regional SC, Sofletea Carmen-Economist, Constantin Viorel-Revizor Regional SC, Birou Patrimoniu Achizitii- Boghez Daniela.In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant, tert sustinator).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. 34/2006, completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare ? in original
5.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice? in original copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei .In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiilor datoriilor scadente, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit prevederilor art.11 alin(4) din HG 925/2006.
NOTA: Pentru ca certificatele sa fie valabile, trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere al ofertelor.
6.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala? in original , copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
NOTA: Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare trebuie sa respecte prev.OG.nr.92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare 1.Certificat constatator emis/eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, continand informatii reale/actuale la termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei, din care sa rezulte ca:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;
Nota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, daca ofertantul clasat pe primul loc a prezentat documentul in copie, pentru conformitate se va solicita prezentarea documentului in original sau copie legalizata.2. Documente edificatoare considerate necesare pentru dovedirea apartenenteila categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului solicitat: a) Autorizatie de Furnizor Feroviar sau echivalent eliberat si vizat de AFER, pentru servicii de salubrizare spatii C.F, in conformitate cu cerintele OMT 290/2000.Se va prezenta Autorizatie de Furnizor Feroviar sau echivalent pentru servicii de salubrizare spatii C.F in termen de valabilitate , la termenul limita de depunere al ofertelor , in original , copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei;
In cazul unui contract de asociere fiecare asociat are obligatia de a prezenta Autorizatie de Furnizor Feroviar sau echivalent, pentru serviciile mentionate, eliberate de AFER, in termen de valabilitate .b) Agrement Tehnic Feroviar sau echivalent eliberat si vizat de AFER, pentru servicii de salubrizare spatii C.F, in conformitate cu cerintele OMT 290/2000.Se va prezenta Agrement Tehnic Feroviar sau echivalent pentru servicii de salubrizare spatii C.F in termen de valabilitate , la termenul limita de depunere a ofertelor, in original , copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei;
Operatorul va prezenta un angajament/declaratie ca, in cazul in care aceste certificate expira pe perioada de derulare a contractului, le va reinnoi.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2012.Ofertantul trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente - in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de reprezentantul legal al firmei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente - in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de reprezentantul legal al firmei.
Declaratie privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani.Se va completa Formularul B2 din Sectiunea Formulare ?in original;
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul B2 din Sectiunea Formulare ?in original;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie privind lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prezentarea a cel putin 1(unu) contract prin care sa se confirme prestarea de servicii similare. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar .In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Se va completa si depune, in original, Formularul C2 din Sectiunea Formulare
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul C2 din Sectiunea Formulare
-declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii.Se va completa si depune, in original, Formularul E din Sectiunea Formulare
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul E din Sectiunea Formulare
-declaratie pe propria raspundere privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Se va completa si depune, in original, Formularul D din Sectiunea Formulare
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul D din Sectiunea Formulare
-declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Se va completa si depune, in original, Formularul F din Sectiunea Formulare.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul F din Sectiunea Formulare.
Certificate care atesta implementarea sistemului de management al calitatii
ISO 9001/2008 sau echivalent, pentru servicii de curatenie/spalare textile , valabile la termenul limita de depunere al ofertelor. Se vor prezenta in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
STFC BV 08/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.12.2013 10:00
Locul: Sediul STFC Brasov-Str.Iuliu Maniu nr.45 A, et.2 cam.204 (sala de consiliu)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantiiimputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Obs: Crit "pretul cel mai scazut"In cazul in care se constatata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica, se va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. PRECIZARI PENTRU OFERTANTUL CASTIGATOR In cazul in care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea contractului de achizitie publica in conditiile de baza impuse prin documentatia procedurii, in termenul prevazut, la pretul de atribuire sau/si de neconstituirea garantiei de buna executie in conditiile din contract, acesta va pierde garantia de participare depusa si va decade din drepturile castigate in urma atribuirii contractului de achizitie. In cazul in care prezinta documentele de calificare solicitate in copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei, sub sanctiunea descalificarii ofertantului, are obligatia sa prezinte aceste documente in original sau copie legalizata, pentru conformitate, la solicitarea autoritatii contractante. PRECIZARI FINALE Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
STFC Brasov - Serviciu Juridic
Adresa postala: Str.Iuliu Maniu nr.45 A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500091, Romania, Tel. +40 268/410233/144533, Fax: +40 268477063
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer